Et profilbilde

Førsteamanuensis
Marit Boyesen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Marit Boyesen", "tel": "Telefon: 51831033", "email": "marit.boyesen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Rom KE D-331

VERV

 • Universitets- og høgskolerådet, styremedlem 2013-
 • European Consortium of Innovative Universities, styremedlem 2012-
 • Norges forskningsråd, medlem programkomiteen BALANSE (kjønnsbalanse i toppstillinger), 2014 -
 • Hovedstyret i Norges forskningsråd, 2003-2007 (Fungerende vara for alle faste styremedlemmer, fast møtende fra 2005)
 • Norges forskningsråd, medlem i programkomiteene Risiko og sikkerhet i transportsektoren (RISIT) 2002-2010 og Transportsikkerhet (TRANSIK) 2010-2015
 • Styret for Rogalandsforskning, 2005-2006. (Medlem for resten av perioden til universitetsdirektør Inger Østensjø som sluttet i sin stilling i 2005)
 • Stavanger helseforskning, styremedlem 2004-2009, styreleder 2009-2011
 • SEROS (Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet), styreleder 2010-2011
 • Arkeologisk Museum i Stavanger, nestleder for styret oppnevnt av Kulturdepartementet, 2006-2010
 • UHR Museumsutvalget, medlem for UiS 2009, AmS innlemmet i UiS fra 1.jan, 2009
 • Styret for SAFER (Akuttmedisinsk Forsknings- og Læringssenter), Stavanger, styremedlem 2005-
 • Arenaprogrammet (Måltidsarena), Innovasjon Norge, medlem styringsgruppe 2005?2008       
 • NCE Culinology, styremedlem 2009-2011
 • VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitutt, Sverige, medlem i vitenskapelig råd ,2007-2010
 • SR-bank, styremedlem, 1992-1994
 • Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger, styremedlem 1995-1997.
 • Forskerforbundet ved Høgskolen i Stavanger, leder av valgkomiteen, 1999-2001
 • Avdelingsstyret ved Avdeling for økonomi, kultur- og samfunnsfag, Høgskolen i Stavanger, medlem 2000-2004
 • Høgskolerådet, Høgskolen i Stavanger, medlem 2001-2002 

 

ANDRE OPPDRAG
 • UH-nett Vest, medlem i styret 2014-
 • UHR, ledet arbeidsgruppe Irregulariteter og kvalitet i UH-sektor, 2013-2014
 • Sårbarhetsutvalget ledet av Kåre Willoch (NOU 2000:24), medlem av referansegruppen
 • Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder, medlem og leder programkomiteen nasjonal årlig konferanse ved UiS, i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, Forsvaret, Politimesteren i Rogaland, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helse Stavanger (2004-  )
 • Program for pasientsikkerhet. Samarbeid mellom UiS, Stavanger universitetssykehus, SAFER og UiB. Leder av referansegruppe, 2006-2008
 • Statens vegvesen?s etatsprosjekt om 0-visjonen, medlem referansegruppe, 2002-2003
 • Sikkerhetsdagene ved NTNU, medlem av programkomiteen i 2000 og 2001
 • Vitenskapsakademiet i Stavanger, medlem valgkomiteen 2005-2010

Undervisning

Forskningsområder

 • Risikostyring og samfunnssikkerhet
 • Ulykker og skadeforebyggende arbeid
 • Psykososiale vansker blant elever i skolen
 • Barn, ungdom, oppvekst og offentlig planer/forsøk

Utvalgte publikasjoner

DOKTORGRADAVHANDLING

Boyesen, M.: Den truende tryggheten. Barneulykker, foreldres forebygging og risikoopplevelse. Dr.polit.avhandling, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, 1997.

TIDSSKRIFTARTIKLER

Bru, Edvin, Marit Boyesen, Elaine Munthe & Erling Roland: Perceived social support at school and emotional and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research, vol 42, 1998, no. 4, pp 339-356.

Boyesen, M., Bru, E.: Small school classes, small problems? A study of peer harassment, emotional problems and student perception of social support at school in small and large classes. School Psychology International, vol 19, 1998.

Boyesen, M.: Barn, ulykkesrisiko og sosial klasse. Norsk senter for barneforskning, ”barn”, nr.1, 1998.

Boyesen, M., Njaa, O.: Opplevd risiko og trafikkatferd blant 6-åringer på skoleveien.

Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/2001.

BØKER

Aven, T., Boyesen, M., Njå, O., Olsen, K.H., Sandve, K.: Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget, 2004

Olsen, O.E., Reis-Mathisen E., Boyesen, M.: Media og krisehåndtering. Høgskoleforlaget, utgivelse 2007.

FORSKNINGSRAPPORTER

Boyesen,M.: Skolen som ressurs i lokalsamfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Trondheim, 1983

Boyesen,M.: Skolen som ressurs i lokalsamfunnet. Artikkel i Trondheimsstudier i skolesosiologi, Universitetet i Trondheim, 1983.

Boyesen, M.: Aktivitetshuset i planleggingsfasen. Rogalandsforskning, SA 22/84

Bø, I., Boyesen, M.: På jakt etter ungdomskulturen. Rogaland distriktshøgskole, nr.10,1984.

Boyesen,M.: Rusmiddelbruk blant ungdomsskoleelever i Rogaland. Skoledirektøren i Rogaland, 1985.

Boyesen,M: Prostitusjon som småbyfenomen. Stavanger kommune, 1985.

Boyesen,M: Barne- og ungdomsplan for Eigersund kommune. Stavanger lærerhøgskole/Eigersund kommune, 1987.

Boyesen,M.: Barne-og ungdomsplan for Tysvær kommune. Stavanger lærerhøgskole/Tysvær kommune, 1987.

Boyesen,M.: Kursvirksomhet for eldre som forebyggende helsearbeid. Nasjonalforeningenfor folkehelse/Stavanger lærerhøgskole, 1988.

Boyesen,M.: Evaluering av Mønsterplantimen.  Et etterutdanningsprogram for lærere. NRK, Norsk fjernundervisning, Rogaland mediesenter. Stavanger lærerhøgskole, 3/1988.

Boyesen,M.: Barn og unges oppvekstvilkår. Forelesninger Rogaland distriktshøgskole, 1983-85.

Boyesen,M.: Fritiden - en problemarena? Kommentar til Per Møller Sørensen i I.Bøe (red): Ungdom i systemperspektiv. Nordiske forskningbidrag, Sigma forlag, Bergen, 1987.

Boyesen,M.: Mobbing og miljø. Delrapport fra Janusprosjektet, Stavanger lærerhøgskole, 1989.

Boyesen,M.: Evaluering av "Folkesykdommer", et fjernundervisningsprogram om revmatisme og diabetes. Norsk fjernundervisning/Stavanger lærerhøgskole, 1989.

Aure, V., Boyesen, M.:Forsøk med kunstskoler for barn i 16 kommuner. Rogalandsforskning, 233/1989.

Boyesen,M.: Skolen som lokalt kultursenter. Frikommuneforsøket i Sund kommune. Rogalandsforskning, 120/1990.

Boyesen,M.: Ny kurs til markedspris. Kurs- og kompetansesenter ved den videregående skole i Vestfold. Rogalandsforskning, 66/1991.

Bjørnåvold,J.,Boyesen, M.: Videregående skole som kompetanse- og teknologispreder. En sammenlikning av Troms og Rogaland. FORUT/Rogalandsforskning, 143/1991.

Lie, T., Boyesen, M.:Vidergående skole på vei til kompetansetorget. Fem RESULT-prosjekt under lupen. Rogalandsforskning, 206/1991.

Grepperud,G., Boyesen,M. (m.fl.): Evalueringsbilder. En veiledning ved evaluering av fjernundervisning. Sentralorganet for fjernundervisning på universitets- og høgskolenivå (SOFF), 1/1991.

Boyesen,M., Mykletun,R.: Over alle grenser? Frikommuneforsøket på skolesektoren i Sundkommune 1989-91. Rogalandsforskning, 136/92.

Mykletun,R., Boyesen, M.: Organisasjonsendring som virkemiddel: 4.generasjonsverktøy i skoleutvikling. Den 20.Nordiske kongress for pedagogisk forskning, Rogalandsforskning, 136/1992.

Boyesen, M.: Fjernundervisning: Norsk historie i produksjonsfasen. Rogalandsforskning, 54/1993.

Boyesen, M., Stuland Larsen, H., Rommetvedt, H.: Fjernundervisning: Norsk historie i studiefasen. Rogalandsforskning, 177/1993.

Boyesen, M.: Ulykkesforebyggende arbeid i kommunen. Rogalandsforskning, 202/1994.

Boyesen, M.: Ulykkesforebygging i kommunen - på vei mot kommunal sikkerhetsledelse? Evaluering av Samlet plan for utviklingsprosjekt innen sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeid, delrapport nr.7, HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen/Rogalandsforskning, Hemil-Rapport nr.3 - 1995.

Hauge, J., Aure, V., Boyesen, M.: Design for evaluering av "Pilotgallerier for barn og unge",  Norsk kulturråd/Rogalandsforskning, 246/1994.

Aure, V., Boyesen, M.: Pilotgallerier for barn og unge - evaluering etter ett års drift. Norsk kulturråd/Rogalandsforskning, 41/1995.

Boyesen, M.: Sektorplan atferd: Arbeidsdeling, nettverk og fremtidige utviklingsbehov. En plan  for de statlige landsdekkende spesialpedagogiske kompetansesentra for sosiale og emosjonelle vansker. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, 1995.

Bru, E., Boyesen, M., Roland, E.: Sosialt skolemiljø og psykososiale vansker. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger, 1995.

Boyesen, Marit: Psykososiale vansker i samspillet mellom individ og miljøfaktorer. En studie blant elever i grunnskolen i alderen 8, 11 og 14 år. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger,1998.

Brønnick, K., Boyesen, M., Bru, E.: Evaluering av dobbel førerprøve. Rogalandsforskning, 2000/154

Aven, T., Boyesen, M., Heinzerling, G., Njå, O. (2003): Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt. Rogalandsforskning 2003/072.

Njå, O., Boyesen, M., Olsen, K.H. (2003): Veileder for beredskapsopplæring. En sjekkliste over viktige momenter. Studiet i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger.

Njå, O., Boyesen, M., Olsen, K.H. (2003): Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. Studiet i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger.

Boyesen, M. (2003): Risikopersepsjon – en innføring i fagfeltet. Rogalandsforskning, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Brønnick, K., Boyesen, M., Bru.E. (2005): Farlig god sjåfør. Føreropplæring, risiko og ulykker. Rogalandsforskning, RF-2005-15

KONFERANSEPAPERS

Boyesen, M.: Fjernundervisning som undervisningsmodell på universitets- og høgskolenivå. Paper ved kurset AM 03, Forskningsdesign og metodevalg, Norges Handelshøgskole/Rogalandsforskning, 1989.

Boyesen, M: En beskrivelse og evaluering av teoribidraget: Opplever vi trafikken som farlig? Trafikkrisiko sett i lys av kognitiv bedømmingspsykologi. Fra Brun, W., Tidsskrift for samfunnsforskning, 5/1991.  Paper ved kurset «Vitenskapsteori og teorievaluering, Norges Handelshøgskole/Høgskolesenteret i Rogaland, 1992.

Boyesen, M.: Attitudes to risk and home safety. Second International Safe Communities Conference, University of Glasgow, 7-9 September 1992.

Boyesen, M.: The socialization to risk perception. Children and home accidents.

The 4th National Sociology Conference in Norway, Røros 17-20 June 1993.

Boyesen, M, Bru, E,: Small school-classes, -small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students. Conference on the Status of Nordic Health Promotion Research: Progress during the Decade after the Ottawa Charter, University of Bergen, 22-24 August 1996.

Boyesen, M, Bru, E,: Small school-classes, -small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.  National conference in Sociology, University of Bergen, Voss 5-8 September 1996.

Bru, E., Boyesen, M.: Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse. Den 5.nasjonale fagkonferansen i pedagogikk, 13.-15.november, Stavanger, 1996.

Boyesen, M.: Forebygging av barneulykker sett i forhold til konseptet ”trygge lokalsamfunn” / ”safe communities” (WHO): En drøfting av sosiologiske aspekter ved konseptet, og en kritisk vurdering av forebyggende effekter. Prøveforelesning for Dr.polit.graden, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU, 15.januar, 1998.

Boyesen, M.: Psychosocial problems among adolescents as reflections of their

parents problems at school and their social quality of life. Paper at Nordic Research

Information Symposium, NYRIS 6: «Youth in Transition: Changes, Challanges,

Lifestyles», Reykjavik, Iceland 11-13 June 1998.


Boyesen, M.: Sociological perspectives on the “Safe Community” concept and a critical

interpretation of the accident prevention effects. Workshop “Social construction of Risk and

Safety”, Department of Technology and Social Change, Linköping University, 2000.

OPPONENT, VEILEDNING

Boyesen, M. opponent Dr.philos graden ved Det Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (2004). Johan Lund: Epidemiology, registration and prevention of accidental injuries, 

Boyesen, M. opponent Doctoral thesis Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Universitet i Lund (2010). Jerry Nilsson: Conceptions of crisis management capabilities. Municipal officials’perspective.

Boyesen, M. veileder for dr.gradsstipendiat Siri Wiig: Tilsyn og sikkerhet, Universitetet i Stavanger 2003-2005

Boyesen, M. Veileder 32 masteroppgaver i samfunnssikkerhet 2001-2003.

NOTATER, KRONIKKER

Boyesen,M.: Oppvekstvilkår og tverretatlig samarbeid. Arbeidsnotat, Rogalandsforskning, 119/1991.

Boyesen,M.: Studieveiledning via database. Et forsøk i videregående skole. Rogalandsforskning, 140/1991.

Boyesen, M.: Growing up safely: An accident prevention program in the municipality of Stavanger. Poster on Third International Safe Communities Conference, Harstad, 6-8 June 1994.

Boyesen, M.: Elever med psykososiale vansker : Endringer fra 60-tallet i læreres problemopplevelse og problemhåndtering i klasserommet ?, Senter for atferdsforskning, 1998.

Boyesen, M: Beskrivelse av modell for opprettelse av Statens kunnskaps- og utviklingssenter for rehabilitering. Høgskolen i Stavanger, 1999.

Boyesen, M: Hva skal til for å forbedre beredskapen på fylkesnivå og kommunalt nivå? Innspill til Sårbarhetsutvalget, NOU:2000:24 Et sårbart samfunn.

Olsen, O.E., Boyesen, M.: Farlige trender i trafikksikkerhetsarbeidet. Kronikk i Stavanger Aftenblad 20.12.00

Boyesen, M.: Risiko og usikkerhet. Notat til program Risiko og usikkerhet, Norges forskningsråd, 2001.

Boyesen, M: Hva er samfunnssikkerhet?, Notat til program Risiko og usikkerhet, Norges forskningsråd, 2001.

Boyesen, M., Sande, T.: Sikkerhet og beredskap: En oversikt over fagmiljøene i Stavanger-regionen. Høgskolen i Stavanger / Rogalandsforskning, 2002.

Olsen, O.E., Boyesen, M.: Samfunnssikkerhet i et usikkert samfunn, Kronikki Stavanger Aftenblad 19.09.02

Boyesen, M., Olsen, O.E.: Samfunnssikkerhet – hva er det? Rogaland i dag, nr 1, 2005

FOREDRAG

Skolen som arena for forebygging av psykososiale vansker. Forskningsdagene ved Høgskolen i Stavanger, 1996.

Opplevd risiko og forebygging av ulykker. Statoil, Heidrun-plattformen, 16.mars, 1998.

Den truende tryggheten. Risikobegrepet i forhold til barns behov for utfordring og mestring. Høgskolen Stord/Haugesund, 4.mai, 1999.

Den truende tryggheten. Risikobegrepet i forhold til barns behov for utfordring og mestring. Fylkeslegen i Rogaland, konferanse Aksjonsprogrammet barn og helse, 1.juni, 1999.

Skolevegen fra barnas ”gåsted”. Konferanse om 6-åringer på skoleveg og kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, Fylkestrafikksikkerhetsutvalget og Trygg Trafikk, Rogaland, 27.oktober, 1999.

Den truende tryggheten. Folkehelsa, konferanse ”Det er bruk for alle”, Drammen 29.-30.november, 1999.

Den truende tryggheten. Konferanse Sogn og Fjordane Fylkeskommune, sekretariatet for Trygge lokalsamfunn, 25.januar, 2000.

Den truende tryggheten. Statens vegvesen, Trafikksikkerhetskonferansen 2000, Kristiansund, 29.-30-august.

Akseptabel risiko og akseptkriterier. Konferanse transportsikkkerhet NTNU, 6.januar, 2003.

Risk perception, expert knowledge and the public. The CRN Workshop on Crisis and Risk Communication, 22.-24.mai, 2003

Trusselbilde og risikoforståelse. Nasjonal konferanse i Samfunnssikkerhet, Høgskolen i Stavanger, 6.januar, 2004.

Pågående forskning

Arbeidserfaring

2011-2015
Rektor ved Universitetet i Stavanger

2004-2011
Dekan ved Det Samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger

1999-2004
Førsteamanuensis ved mastergradsstudiet i samfunnssikkerhet, Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag, HiS 

1997-1998          
Førsteamanuensis, prosjektleder for etablering av sivilingeniør/mastergradsstudium i samfunnssikkerhet ved HiS

1997-2004          
Seniorforsker Rogalandsforskning, bistilling

1994-1997         
Høgskolelektor/førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger (HiS)

1989-1994         
Forsker, fagleder (90/91), seniorforsker og NFR- stipendiat (91/94) ved Rogalandsforskning

1986-1989         
Høgskolelektor ved Avdeling for forskning, etterutdanning og informasjon, Stavanger lærerhøgskole

1986               
Plan- og utredningskonsulent, Stavanger kommune

1985               
Prosjektleder for kartlegging av prostitusjon i Stavanger, Sosialdepartementet/Stavanger kommune.

1985-1986         
Timelærer i samfunnsfag, St.Svithun videregående skole, Stavanger.

1983-1984          
Forskningsassistent Rogaland distriktshøgskole og Rogalandsforskning

1979-1980          
Lærer ved Tranby ungdomsskole i Lier kommune.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Njå, Ove; Boyesen, Marit (2001). Opplevd risiko og trafikkatferd blant 6-åringer på skoleveien. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 4. s. 328-336.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1999). Small School Classes, Small Problems? A study of Peer Harassment, Emotional Problems and Student Perception of Social Suppport at School in Small and Large Classes. School Psychology International. ISSN 0143-0343. s. 338-351.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1998). Small School Classes, Small Problems? A Study of Peer Harassment, Emotional Problems and Student Perception of Social Support at School in Small and Large Classes. School Psychology International. ISSN 0143-0343. Volum 19. s. 79-92.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1998). Perceived Social Support at School and Emotional and Musculoskeletal Complaints among Norwegian 8th Grade Students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. Volum 42. Hefte 4. s. 339-356.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1997). The role of teacher support and peer relations at school in emotional problems and musculoskeletal pain among Norwegian 8th grade students. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831.
 • Mathiesen, Espen Reiss; Olsen, Odd Einar; Boyesen, Marit (2008). Media og krisehåndtering. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276346855. 122 s.
 • Olsen, Odd Einar; Mathiesen, Espen Reiss; Boyesen, Marit (2007). Media og krisehåndtering. En bok om samspillet mellom journalister og krisehåndterere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276346855. 260 s.
 • Boyesen, Marit (2005). Farlig god sjåfør. Kjøreopplæring, risiko og ulykker. Rogalandsforskning. ISBN 8249003950. 25 s.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Njå, Ove; Olsen, Kjell Harald; Sandve, Kjell (2004). Samfunnssikkerhet. Universitetsforlaget. ISBN 8215001890.
 • Aven, Terje; Njå, Ove; Boyesen, Marit; Heinzerling, G. (2003). Risikoakseptkriterier og akseptabel risiko i transportsektoren. En kunnskapsoversikt. RF-Rogalandsforskning. ISBN 8249002407. 103 s.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Veileder for beredskapsopplæring. Høgskolen i Stavanger. 40 s.
 • Njå, Ove; Boyesen, Marit; Olsen, Kjell Harald (2003). Øvelse Rogaland 2001. Kriseberedskap i kommuner og Fylkeskommunen. Høgskolen i Stavanger. 39 s.
 • Boyesen, Marit (1998). Psykososiale vansker i samspillet mellom individ- og miljøfaktorer. En studie blant elever i grunnskolen i alderen 8, 11 og 14 år. Senter for atferdsforskning. 37 s.
 • Boyesen, Marit (1997). Den truende tryggheten. Barneulykker, foreldres forebygging og risikoopplevelse. Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU.
 • Boyesen, Marit; Husebø, Dag (2016). Å lede læring med kvalitet.
 • Boyesen, Marit; Olsen, Odd Einar (2005). Samfunnsikkerhet -hva er det?.
 • Njå, Ove; Aven, Terje; Sandve, Kjell; Olsen, Kjell Harald; Boyesen, Marit (2001). Samfunnssikkerhet. Risiko- og sårbarhetsanalyser. Beredskapsmessige hensyn i planlegging.
 • Aven, Terje; Boyesen, Marit; Jacobsen, Nils (1999). HiS får unikt nytt studium.
 • Boyesen, Marit (1999). Forebygging av barneulykker sett i forhold til konseptet "trygge lokalsamfunn"/"safe communities" (WHO):Drøft sosiologiske aspekter ved konseptet, og gi en kritisk vurdering av forebyggende effekter.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1998). Social school climate, peer harassment, emotional problems and musculoskeletal complaints among Norwegian 8th grade students.
 • Boyesen, Marit; Stafseng, Ola (1998). Psychosocial problems among adolescents as reflections of their parents problems at school and their social quality of life.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Skolemiljø og psykososiale vansker. Presentasjon av en kartleggingsundersøkelse.
 • Bru, Edvin; Boyesen, Marit (1998). Small school-classes, small problems? Size of class, peer harassment and emotional problems among Norwegian 8th grade students.
 • Boyesen, Marit; Bru, Edvin (1997). Trivsel og tryggleik. Svarfordeling for undersøking i Stord 1996.