Et profilbilde

Senterleder
Elaine Munthe { "honorific-suffix": "Senterleder", "fn": "Elaine Munthe", "tel": "Telefon: 51833530", "email": "elaine.munthe@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Kunnskapssenter for utdanning
Rom HL A-248
Merknader Twitter: @MuntheElaine

Senterleder Kunnskapssenter for utdanning (KSU)

01 september 2019 åpnet Kunnskapssenter for utdanning ved Universitetet i Stavanger. Etter vedtak i Kunnskapsdepartementet, ble senteret flyttet til UiS fra Forskningsrådet hvor det hadde hatt tilholdssted i ca 6 år. Senterets primæroppgaver er å utarbeide systematiske kunnskapsoversikter som er relevante for hele utdanningssektoren, sørge for at slik kunnskap blir formidlet på gode måter og å arbeide for at flere skal være i stand til å gjennomføre systematiske forskningsoversikter selv. Gjennom dette arbeidet skal vi bidra til kunnskapsbygging som har betydning for praksis og for utvikling av utdanning helt fra barnehage via grunnopplæring og høyere utdanning til voksnes læring.
Jeg gikk til denne stillingen fra stilling som dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora (juni 2013- desember 2019). 

Forskningsområder

Forskningsområder:

* Systematiske kunnskapsoversikter (systematic reviews) for utdanningssektoren.

* Lærerutdanningsforskning:  Fire forskningsprosjekter som alle har vært finansiert gjennom Forskningsrådet har bidratt med ny kunnskap om kvalifisering av lærere og læreres arbeid: "Teachers' professional certainty/uncertainty", Nyutdannede læreres kvalifisering til yrket (NYMY-prosjektet), Qualifying for professional careers (QPC-prosjektet), og Teachers as Students (TasS-prosjektet).  Regionalt Forskningsfond har finansiert et prosjekt som ser på flerkultur i lærerutanningene. I perioden 2010-2015 ledet jeg Følgegruppen for grunnskolelærer-utdanningsreformen, hvor hovedmålet var å følge utviklingen av de fire-årige grunnskolelærerutdanningene nasjonalt og samle data som kunne si noe om utvikling og gi retning for videre arbeid.Følgegruppen var oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Du kan lese mer om Følgegruppen og finne alle våre rapporter på nettstedet vårt: http://ffl.uis.no 

2018: Evaluering av dansk lærerutdanning, leder av ekspertpanelet.

* Læreres læring og arbeid med undervisning og læring er et annet område jeg arbeider med.  Utvikling av måter å observere undervisning og ikke minst anvendelse av video i studier av ndervisning har vært et viktig arbeidsfelt. Siden tidlig 2000-tallet, har jeg brukt f.eks.  CLASS (Classroom assessment scoring system) som er en observasjonsmanual til bruk i studier av kvalitet i undervisning. Et annet område jeg har vært opptatt av siden tidlig 2000-tallet, er bruken av "Lesson Study" i arbeidet med læreres egen utvikling av undervisning for å fremme læring for elever. Samarbeidet med to skoler i Bømlo har vært utrolig verdifullt i utprøving av metoden. I perioden 2012-2015 ble Lesson Study prøvd ut i grunnskolelærerutdanningene ved UiS i et forskningsprosjekt (finansiert av NFR og UiS), og det har fått betydning for mange skoler nasjonalt i de senere årene.  Pågående forskning

Se www.kunnskapssenter.no for en oversikt over alle systematiske kunnskapsoversikter. 

Arbeidserfaring

01.09.2019 - ff Senterleder, Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS.

01.06.2018 - ff professor II (10%) ved VIA University College, Århus, Danmark

15.06.2013 - 31.12.2019  Dekan ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, UiS

01.01.2008 - 31.12.2010:  Instituttleder, Institutt for  allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk, UiS

Fra sep 2007: Professor i pedagogikk ved UiS

Fra 2006 - 2012  1. amanuensis II / Professor 2 ved Senter for Profesjonsstudier, HiOA

Fra aug 1995 - til 31. des 2006: forsker/ 1. amanuensis ved Senter for atferdsforskning, UiS (nå: Læringsmiljøsenteret)

Lærer ved International School of Curacao, Nederlandske Antiller  (1980-82), vitenskapelig assistent på JANUS-prosjektet (Forskningsrådet) (1985-1988), lærer ved International School of Peshawar, Pakistan (1990-1993), evalueringskonsulent i Laos (1994-1995), lærer Nylund barneskole 1 år, Tau ungdomsskole ca. 1 år.


Noen faglige verv:

2020 - 2021: Medlem av OECD Thematic Working Group 1: conceptualizing future-oriented teachers, teaching and school settings that support student learning for the future.

2019 - 2025: Styreleder, Evaluering av Fagfornyelsen - Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

2018: Leder av ekspertgruppen som evaluerte dansk lærerutdanning på oppdrag fra Uddannelses- og forskningsministeriet,Danmark:  https://ufm.dk/uddannelse/videregaende-uddannelse/professionshojskoler/professionsbacheloruddannelser/laereruddannelsen/evaluering-af-laereruddannelsen-1 

2016 - 2019: Fast leder for evalueringspanel oppnevnt av Vetenskapsrådet, Sverige

2016-2018: Medlem av panel som evaluerte søknader for Finlands Akademi

2015 - 2017: Leder av UHR-LU (Nasjonalt Råd for lærerutdanning)

I perioden 2005 - 2017 var jeg oppnevnt av Forskningsrådet som

- medlem av gruppen som fulgte opp Evaluering av pedaogikk (2005)

- medlem av styret og nestleder for PRAKSIS-FoU

- medlem av styret for PRAKUT

- styreleder for FINNUT

- referansegruppemedlem for Evaluering av utdanningsvitenskapelig forskning.Tidsskriftredaksjoner:

2019 - ff: Medlem av Editorial Advisory Board for tidsskriftet Journal of Professional Capital and Community 

2020 - ff: Medlem av Editorial Board Teaching and Teacher Education

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Munthe, Elaine; Ruud, Erik; Malmo, Kari-Anne Svensen (2020). Praksisopplæring i lærerutdanninger i Norge: En forskningsoversikt. Kunnskapssenter for Utdanning. ISBN 9788276449068. 85 s.
 • Munthe, Elaine (2019). Research-based teacher education.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2019). Lærer i skolen 1-7. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-56723-1. 304 s.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2019). Lærer i skolen 5-10. Lærerarbeid og læringsmiljø. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-62201-5. 322 s.
 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine (2017). Læremiddelbruk og behov i grunnskolelærerutdanning 5-10 Rapport til Utdanningsdirektoratet. Rapport til Utdanningsdirektoratet.
 • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2015). Lesson Study I Utdanning Og Praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-47063-0. 119 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svensen; Andersen, Joachim Kolnes; Munthe, Elaine; Werler, Tobias Christoph; Maagerø, Eva (2015). Grunnskulelærarutdanningane etter fem år. Status, utfordringar og vegar vidare. Rapport nr. 5 frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. ISBN 978-82-998977-8-5. 163 s.
 • Munthe, Elaine; Solbakken, Jan Idar; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato (2014). Lærerutdanningsfagene norsk, engelsk, naturfag og kroppsøving. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-7-8. 95 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne Svendsen; Munthe, Elaine (2014). Lærerutdanninger i endring, Rapport nr. 4 til Kunnskapsdepartementet. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning. ISBN 9788299897754. 126 s.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine; Lie, Silje Stangeland; Malmo, Kari-Anne Svensen (2013). Drivkraft i utviklinga av lærarprofesjonen? Framsteg og utfordringar for grunnskulelærarutdanningane.Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr. 3. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. ISBN 978-82-998977-3-0. 145 s.
 • Maagerø, Eva; Hustad, Bent-Cato; Malmo, Kari-Anne Svensen; Munthe, Elaine; Rogne, Magne; Werler, Tobias Christoph (2012). Med god gli i kupert terreng. GLU-reformens andre år. Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet. Rapport nr 2. Universitetet i Stavanger. 146 s.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2012). Lærere i skolen som organisasjon. Cappelen Damm AS. ISBN 978-82-7634-883-5. 268 s.
 • Granlund, Lise; Mausethagen, Sølvi; Munthe, Elaine (2011). Lærerprofesjonalitet i spenningsfeltet mellom policy og profesjon. Høgskolen i Oslo og Akershus. 55 s.
 • Munthe, Elaine; Henriksen, Marit Breie; Hjetland, Helga Kjellaug; Hustad, Bent-Cato; Isaksen, Tore; Jahr, Hanna Marit; Maagerø, Eva; Rasmussen, Jens; Werler, Tobias Christoph (2011). Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. Følgjegruppa for lærarutdanningareforma, Universitetet i Stavanger. 105 s.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2011). Elevmangfold i skolen, 1.-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-886-6. 261 s.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2011). Lærerarbeid for elevenes læring 1-7. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-884-2. 250 s.
 • Postholm, May Britt; Haug, Peder; Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (2011). Lærerarbeid for elevenes læring 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-885-9. 285 s.
 • Postholm, May Britt; Munthe, Elaine; Haug, Peder; Krumsvik, Rune Johan (2011). Elevmangfold i skolen 5-10. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-887-3. 275 s.
 • Rogne, Magne; Malmo, Kari-Anne S.; Maagerø, Eva; Munthe, Elaine (2011). Frå allmennlærar til grunnskulelærar. Innfasing og oppstart av nye grunnskulelærarutdanningar. Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet. Følgjegruppa for lærarutdanningsreforma. 97 s.
 • Munthe, Elaine (2007). Report to Eurydice; Teachers' Autonomy - Norway. Senter for profesjonsstudier. 35 s.
 • Munthe, Elaine; Zellermayer, Michal (2007). Teachers learning in communities. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-176-9. 244 s.
 • Zellermayer, Michal; Munthe, Elaine (2007). Teachers learning in communities. International perspectives. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-176-9. 244 s.
 • Munthe, Elaine (2005). A report from the conference "Taking Fear out of Schools". Senter for atferdsforskning. ISBN 8275780284. 132 s.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2002). Rapport nr. 2: Resultater fra en spørreundersøkelse blant 3. års studenter i allmennlærerutdanningen på to høgskoler (NFR prosjekt nr. 143515/520). Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger. 25 s.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2001). Rapport nr. 1: Resultater fra spørreskjemaundersøkelsen utført blant 3. og 4. års lærerstudenter ved HØGSKOLE NR. 1. Senter for atferdsforskning, HiS. 19 s.
 • Idsøe, Thormod; Munthe, Elaine; Roland, Erling (1999). Skolemiljø i Finnmark: Prosjektbeskrivelse. Senter for atferdsforskning.
 • Munthe, Elaine (1997). Teacher Collaboration - A Source of Greater Perceived Certainty?. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Munthe, Elaine (1996). Elevrådets idéperm mot mobbing. KUF: Nasjonalt læremidelsenter.
 • Munthe, Elaine; Roland, Erling (1996). Theoretical Perspectives on Bullying. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Munthe, Elaine (1996). The Research Tradition on Bullying in school. HiS, Senter for atferdsforskning.
 • Munthe, Elaine; Folkvord, Kåre Andreas; Egaas Røen, Hege; Berge Hurlen, Inger Sofie (2020). School based competence Development in Rogaland;Initial results. International Congress for School Effectiveness and Improvem; 2020-01-06 - 2020-01-10.
 • Munthe, Elaine; Ruud, Erik (2020). A systematic mapping of research addressing field practice in teacher education in Norway. NERA; 2020-03-04 - 2020-03-06.
 • Munthe, Elaine (2019). Bruk av forskning. NORNESK; 2019-10-12.
 • Munthe, Elaine (2019). Evaluering av lærerutdanning i Danmark; hovedresultater. 2019-01-15.
 • Munthe, Elaine (2019). Kunnskap for framtidens lærerutdanning. Høgskolen i Østfold, SKUL-prosjektet; 2019-06-12.
 • Munthe, Elaine (2019). Utvikling av 5-årig grunnskolelærerutdanning i Norge. Danmarks lærerforening; 2019-12-11.
 • Munthe, Elaine (2019). Willful Awareness – Willful acknowledgement – Willful action. Universitetet i Stavanger og ICSEI; 2019-01-08 - 2019-01-12.
 • Munthe, Elaine (2018). Digitization in schools. Nordisk Ministerråd; 2018-09-27 - 2018-09-28.
 • Munthe, Elaine (2018). Lesson Study i FYR-skoler. Nordland fylke;
 • Munthe, Elaine (2018). Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap – om lærernes profesjonsutvikling. AU Midt-Rogaland DEKOM;
 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine (2018). What kind of orientations and knowledge do student Teachers Express for teaching in multicultural and multilingual classrooms?. Universitetet i Agder; 2018-06-13 - 2018-06-15.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Munthe, Elaine (2017). Lærerutdanning + skoleutvikling = sant. Utdanningsdirektoratet;
 • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone Osestad; Haldorsen, Anne Karin (2017). Lesson Study - for skolebasert kompetanseutvikling.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2017). Enhancing professional learning in Initial Teacher Education. ICSEI;
 • Thomassen, Wenche Elisabeth; Munthe, Elaine (2017). Educating Norwegian Preservice Teachers – promoting equality in school. AERA;
 • Munthe, Elaine (2016). Blir det bedre skole, lærer og lærerutdanning av dette?. Forskerforbundet; 2016-03-16.
 • Munthe, Elaine (2016). Internasjonalisering i lærerutdanningene - betydning, utfordringer og muligheter. SIU - Senter for internasjonalisering i utdanning; 2016-05-25.
 • Munthe, Elaine (2016). Lesson Study og profesjonsutvikling. Universitetet i Oslo; 2016-03-17.
 • Munthe, Elaine (2016). Nasjonale retningslinjer - forventninger og ambisjoner. Nasjonalt Råd for Lærerutdanning (NRLU); 2016-04-27 - 2016-04-28.
 • Munthe, Elaine (2016). Teacher Education and Future Challenges. Academy of Finland; 2016-06-06 - 2016-06-07.
 • Thuen, Elin Marie; Munthe, Elaine (2016). Lærerutdanningen ved UiS 2005-2016 Fra allmennlærer til grunnskolelærer til master for grunnskolelærere.
 • Munthe, Elaine (2015). Framtidens skole - konsekvenser for lærerutdanning?. Vitenskapsakademiet i Stavanger og UiS; 2015-09-17.
 • Munthe, Elaine (2015). Lesson Study in Norway. World Association of Lesson Studies; 2015-11-22 - 2015-11-27.
 • Munthe, Elaine (2015). Lærerne diskuterer ikke pedagogikk. Utdanning. [Fagblad]; 2015-02-20.
 • Munthe, Elaine (2015). Lærerutdanning i et karriereperspektiv. Nettverket for Veiledning av nyutdannede lærere; 2015-12-01.
 • Munthe, Elaine (2015). Profesjonell læring i Lesson Study. Drammen kommune; 2015-08-11.
 • Munthe, Elaine (2015). Profesjonsutvikling gjennom Lesson Study. Drammen kommune; 2015-01-08.
 • Munthe, Elaine (2015). Veien videre for lærerutdanninger. Senter for Profesjonsstudier, HiOA; 2015-12-04.
 • Munthe, Elaine; Thomassen, Wenche Elisabeth (2015). Behov for kompetente lærarar på fleirkulturelle skular.. http://forskning.no/innvandring-arbeid-skole-og-utdanning/20. [Internett]; 2015-12-26.
 • Rogne, Magne; Munthe, Elaine (2015). Research in Initial Teacher Education: Defining the Paths. AREA; 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Munthe, Elaine (2014). Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk. Kommunenes Sentralforbund; 2014-03-05.
 • Munthe, Elaine (2014). Flerspråklige ti grunnskolelærerutdanningene og forskningsbehov for framtiden. Universitetet i Stavanger; 2014-11-07.
 • Munthe, Elaine (2014). Hun løfter lærerutdanningene. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-04-23.
 • Munthe, Elaine (2014). Kvalitet i grunnskolelærerutdanningene. GNIST; 2014-06-04.
 • Munthe, Elaine (2014). Lærerstudentene jobber minst, men får best karakterer. Aftenposten. [Avis]; 2014-03-21.
 • Munthe, Elaine (2014). Lærerutdanning som del av norsk utdanningsforskning. Utfordringer og muligheter i lys av Norges Forskningsråds satsinger. NTNU; 2014-11-27 - 2014-11-28.
 • Munthe, Elaine (2014). Lærerutdanninger i endring, resultater fra Følgegruppens arbeid 2013-2014. Følgegruppen for GLU; 2014-03-19 - 2014-03-20.
 • Munthe, Elaine (2014). Master for utvikling.
 • Munthe, Elaine (2014). Paneldeltakelse. Forskningsrådets utdanningskonferanse. [Internett]; 2014-11-17.
 • Munthe, Elaine (2014). Solaseminar om CLASS. Sola kommune; 2014-11-18.
 • Munthe, Elaine (2014). Stadig færre menn i klasserommet. Aftenposten. [Avis]; 2014-06-09.
 • Munthe, Elaine (2014). Vilkår for god lærerutdanning. Høgskolen i Volda; 2014-02-20.
 • Munthe, Elaine; Conway, Paul (2014). Onto the Commons: the clinical turn in teacher education. Teachers as Students-prosjektet; 2014-12-12.
 • Smedstad, Tormod; Munthe, Elaine (2014). Det er på arbeidsplassen vi blir arbeidsfolk. Skolelederen. [Fagblad]; 2014-05-01.
 • Munthe, Elaine (2013). Forskning om lærerutdanning - til nytte for veiledning av nyutdannede lærere?. Nasjonalt veiledernettverk; 2013-11-28.
 • Munthe, Elaine (2013). Hva vet vi om lærerutdanningsforskning?. Forskningsrådet; 2013-11-13 - 2013-11-14.
 • Munthe, Elaine (2013). Koherens i lærerutdanninger: Arbeidsmåter. Universitetet i Agder; 2013-02-14.
 • Munthe, Elaine (2013). Lærerprofesjon og lærerarbeid. Skolelederforbundet Rogaland; 2013-02-28 - 2013-03-01.
 • Munthe, Elaine (2013). Lærerutdanningsforskning på langs og på tvers; tema og metoder. NAFOL; 2013-11-20.
 • Munthe, Elaine (2013). Læringsledelse for elever og lærere. Dalanae VGS; 2013-09-27.
 • Munthe, Elaine (2013). Observasjon av undervisningspraksis. Rogaland Fylkeskommune; 2013-11-08.
 • Munthe, Elaine (2013). Qualifying for Teaching Excellence. University of Jyväskylä; 2013-11-21 - 2013-11-22.
 • Munthe, Elaine; Baugstø, Tone; Haldorsen, Anne-Karin (2013). Japanske takter i Bømlo kommune.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2013). Lesson Study in Initial Teacher Education. WALS; 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Munthe, Elaine; Haldorsen, Anne Karin; Baugstø, Tone; Holme, Geir (2013). Lesson Study in Norway: the beginning. WALS; 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Munthe, Elaine (2012). De gode lærerutdanningene. Høgskolen i Bergen; 2012-01-31.
 • Munthe, Elaine (2012). De nye grunnskolelærerutdanningene. Forskerforbundet; 2012-03-29.
 • Munthe, Elaine (2012). Klasseledelse i barne- og ungdomsskole; hva vet vi?. Os Kommune og Lillegården Kompetansesenter; 2012-02-03.
 • Munthe, Elaine (2012). Med god gli i kupert terreng; det andre året i grunnskolelærerutdanningsreformen. Følgegruppen for grunnskolelærerutdanning; 2012-03-15.
 • Munthe, Elaine (2012). Research programs for teacher educators; PRAKUT. EU Commission; 2012-03-26 - 2012-03-28.
 • Munthe, Elaine (2012). Variations in perceived research based teacher education and interactional coherence. ProPEL network for Research at Stirling University; 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Munthe, Elaine; Hammerness, Karen Moore (2012). Students’ Perceptions of Coherence in Teacher Education. American Educational Research association; 2012-04-13 - 2012-04-17.
 • Munthe, Elaine (2011). Fra allmennlærer til grunnskolelærer: Resultater fra første år. Følgegruppen for lærerutdanningsreformen; 2011-03-15.
 • Munthe, Elaine (2011). Har vi en god lærerutdanning?. Pedagogstudentene; 2011-10-29.
 • Munthe, Elaine (2011). Institusjon og region: ny grunnskolelærerutdanning. Høgskolen i Volda; 2011-11-24.
 • Munthe, Elaine (2011). Læreres profesjonelle usikkerhet. Senter for atferdsforskning, UiS; 2011-10-28.
 • Munthe, Elaine (2011). Profesjonalitet og kompetanse. Pedagogstudentene; 2011-10-29.
 • Munthe, Elaine (2011). Teacher Education Reform in Norway. American Educational Research Association; 2011-04-08 - 2011-04-12.
 • Munthe, Elaine; Malmo, Kari-Anne Svensen (2011). National Reforms and Local Challenges in Teacher Education. European Association for Research on Learning and instructio; 2011-08-30 - 2011-09-03.
 • Munthe, Elaine (2010). Bruk av video i pedagogisk forskning. 2010-02-15 - 2010-02-16.
 • Munthe, Elaine (2010). Hvor utdannet er nyutdannede lærere?. 2010-11-11.
 • Munthe, Elaine (2010). Hvor utdannet er nyutdannede lærere?. 2010-11-12.
 • Munthe, Elaine (2010). Kunnskapsrike lærere.
 • Munthe, Elaine (2010). Lesson Study. Programområdet: Læreres Undervisningskunnskap; 2010-10-26.
 • Munthe, Elaine (2010). Nyere forskning om klasse- og læringsledelse. Bømlo kommune v/skolekontoret; 2010-09-14.
 • Munthe, Elaine (2010). Portfolios for professional development: a research journey.
 • Munthe, Elaine (2010). Systematisk utvikling av profesjonskunnskap. Høgskolen Stord Haugesund; 2010-11-03.
 • Munthe, Elaine (2010). Teacher educators off campus and on campus. 2010-04-30 - 2010-05-04.
 • Munthe, Elaine (2010). Videoforskning i skolen. 2010-02-15 - 2010-02-16.
 • Munthe, Elaine; Haug, Peder (2009). Research on the pedagogy and effects of teacher education in Norway. 2009-08-25 - 2009-08-29.
 • Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine (2009). Field Practice in Teacher Education. EARLI; 2009-08-24 - 2009-08-29.
 • Munthe, Elaine (2008). Den utfordrende rektor- og lærerrollen i et skiftende landskap. 2008-11-04 - 2008-11-05.
 • Munthe, Elaine (2008). Field Practice Schools in the NYMY-Project. 2008-03-06 - 2008-03-08.
 • Munthe, Elaine (2008). Ledelse for lærere. Stavanger kommune; 2008-08-14.
 • Munthe, Elaine (2008). Praksissjokket vil alltid være en del av yrket. [Avis]; 2008-08-01.
 • Munthe, Elaine (2008). Praksisskolelærere og praksisopplæring. 2008-08-25.
 • Munthe, Elaine; Cosmovici, Elena Maria; Idsøe, Thormod; Bru, Edvin (2008). Perception of teacher support and on task orientation among pupils with different achievement levels. 2008-03-23 - 2008-03-28.
 • Munthe, Elaine (2007). Klasseledelse; Emosjonell klima, organiserig for læring og læringsledelse. Lillegården kompetansesenter; 2007-02-14.
 • Munthe, Elaine (2007). Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse. Lillegården Kompetansesenter; 2007-03-13.
 • Munthe, Elaine (2007). Klasseledelse; Emosjonell klima, organisering for læring og læringsledelse. Ofoten kommune; 2007-02-15.
 • Munthe, Elaine (2007). Læringsledelse. 2007-04-17 - 2007-04-18.
 • Munthe, Elaine (2007). På jakt etter sikkerhet?.
 • Munthe, Elaine (2007). Å studere klasseromspraksis over tid Del av et arbeidssymposium om Flermetodiske tilnærminger til studier av læreres praksis og læring. 2007-04-19 - 2007-04-20.
 • Munthe, Elaine; Caspersen, Joakim; Riksaasen Hatlevik, Ida Katrine (2007). Report to Eurydice. Teachers' autonomy- Norway. 2007-12-01.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2007). Norwegian junior high school teachers' judgments of problems among students. 2007-04-09 - 2007-04-13.
 • Thuen, Elin; Munthe, Elaine (2007). Ungdomsskolelæreres vurdering av elevproblemer ved overgangen til ungdomsskolen. 2007-11-20 - 2007-11-21.
 • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine; Hanssen, Brit (2007). How does field service influence pre-service teachers' learning?.
 • Munthe, Elaine (2006). Hvor viktig er utdanning?.
 • Munthe, Elaine (2006). The continuing professional development of educators, emerging European issues, A. Alexandrou, K. Field, & H. Mitchell (Eds), 2005.
 • Junge, June; Munthe, Elaine (2005). Use of video to promote learning for teachers Preconditions for learning in a school for all: pilot study. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Munthe, Elaine (2005). A survey and follow-up study of Norwegian teachers' professional uncertainty/certainty and collaboration. 2005-08-23 - 2005-08-27.
 • Munthe, Elaine (2005). Metaphor in educational discourse.
 • Munthe, Elaine (2004). Approaches, pitfalls and challenges when using videography in educational research. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Munthe, Elaine (2004). How is teaching assessed and what can we learn about teaching when analyzing videos of novice teachers with CLASS – a content analysis scoring manual?. 2004-03-11 - 2004-03-13.
 • Munthe, Elaine (2004). Læreren mellom skråsikkerhet og usikkerhet. 2004-10-28 - 2004-10-29.
 • Munthe, Elaine (2004). Nye utfordringer - nye krav: Læreren i spenningsfeltet mellom usikkerhet og skråsikkerhet. Fylkesmannen i Rogaland, Utdanningsavdelingen; 2004-04-14.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2004). Using Videography to Investigate New Teachers' Work. 2004-06-17.
 • Munthe, Elaine (2003). Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project. Trinity College, Dublin; 2003-10-21.
 • Munthe, Elaine (2003). Special Education in Norway - and glimpses from an ongoing research project. Trinity College, Dublin; 2003-10-21.
 • Munthe, Elaine (2003). Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet. Fylkesmannen i Rogaland, Skal-Skal Ikke, Utdanningsforbundet Rogaland; 2003-10-23 - 2003-10-24.
 • Munthe, Elaine (2003). Å ta usikkerhet på alvor - en forutsetning for utvikling av profesjonell sikkerhet. Fylkesmannen i Rogaland, Skal-Skal Ikke, Utdanningsforbundet Rogaland; 2003-10-23 - 2003-10-24.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2003). Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt. Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger; 2003-05-09.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2003). Fra Høgskolestudent til Yrkesutøver: en beskrivelse av et forskningsprosjekt. Avdeling for Lærerutdanning, Høgskolen i Stavanger; 2003-05-09.
 • Munthe, Elaine; Østrem, Sissel (2003). Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.
 • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine (2003). Laboratorieskolen til Dewey - en skole for de gode erfaringene.
 • Østrem, Sissel; Munthe, Elaine (2003). Lærerne på laboratorieskolene til John Dewey.
 • Munthe, Elaine (2002). Et hundreårs perspektiv.
 • Munthe, Elaine (2002). Et hundreårs perspektiv.
 • Munthe, Elaine (2002). Fordommer i den flerkulturelle skolen.
 • Munthe, Elaine; Midthassel, Unni Vere (2002). Peer Learning Groups for Teachers: A Norwegian Innovation.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Munthe, Elaine; Thuen, Elin (2002). Som prinsessen, så også læreren.
 • Munthe, Elaine (2000). Preventing bullying in a school development perspective.
 • Munthe, Elaine (2000). Research on Conflict Resolution in Norway.
 • Munthe, Elaine (2000). Strategies to prevent and manage bullying in schools.
 • Munthe, Elaine (1999). The Norwegian Program for preventing and managing bullying in schools.
 • Munthe, Elaine (1999). The teacher's role in preventing conflict in school.
 • Munthe, Elaine (1998). Generalizability theory applied to a study of teacher certainty.
 • Munthe, Elaine (2010). NFR:Paneldebatt om utdanningsvitenskapelig forskning.
 • Aase, Ingunn; Bru, Edvin; Munthe, Elaine (2009). Læring og ernæring - rapport fra pilotundersøkelsen (et empirisk studie).