Et profilbilde

Førsteamanuensis
Trude Havik { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Trude Havik", "tel": "Telefon: 51832919", "email": "trude.havik@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Rom HG Q-360

Forskningsområder

Skolevegring - skolefravær - klasseledelse og elevenes faglige og sosiale utbytte - mobbing og vennskap - elevengasjement - emosjonelt engasjement - utprøving av "skolefraværsteam" On the Frontline oppstart sept 2019 (samarbeid mellom Ingul, Heyne, Havik og Reissner)

Utvalgte publikasjoner

Podcast om skolevegring: 

http://nettop.guru/wordpress/for-noen-er-skoleveien-mye-brattere/ (UiS 15.05.18) 

https://soundcloud.com/lektor_lomsdalens_innfall/ll-87-trude-havik-og-elevene-som-ikke-kommer-pa-skolen?utm_source=soundcloud&utm_campaign=share&utm_medium=facebook (Lektor Lomsdalen 09.05.18)  

https://podtail.com/no/podcast/foreldreradet/skolevegring-med-trude-havik/ (Foreldrerådet 17.12.2018)

https://soundcloud.com/skolevegringspodden/3-skolevegring-forebyggende-arbeid-og-tiltak (Skolevegring 24.09.19)

Ingul, J. M., Havik, T. & Heyne, D. (2018). Emerging school refusal: A school-based framework for identifying early signs and risk factors. Cognitive and Behavioral Practice. https://doi.org/10.1016/j.cbpra.2018.03.005

Havik, T. (2019). Hvordan forebygge og iverksette tidlige tiltak mot skolefravær og skolevegring. Tekst til Forskerhjørnet i Mandat, medlemsbladet til Århus Lærerforening https://www.epaper.dk/jtoas/aalf/mandat_juni_2019/

Havik, T. (2019). Hvordan få ni av ti til å fullføre skolegangen innen 2030. Debatt i Utdanningsnytt.no 03.10.19. https://www.utdanningsnytt.no/frafall-og-gjennomforing-fravaer-videregaende-opplaering/hvordan-fa-ni-av-ti-til-a-fullfore-skolegangen-innen-2030/213856

Havik, T. (2019). Skolevegring- få et samarbeid med skolen. Magasinet Psykisk Helse. Sept 2019. https://psykiskhelse.no/bladet/2019/skolevegring-trude-havik.  

David Heyne; Carolyn Gentle-Genitty; Malin Gren Landell; Glenn Melvin; Brian Chu; Marie Gallé-Tessonneau; Kristin Gärtner Askeland; Carolina Gonzálvez; Trude Havik; Jo Magne Ingul; Daniel Bach Johnsen; Gil Keppens; Martin Knollmann; Aaron R. Lyon; Naoki Maeda; Volker Reissner; Floor Sauter; Wendy K. Silverman; Mikael Thastum; Bruce Tonge; Christopher A. Kearney. (Accepted 2019). Improving school attendance by enhancing communication among stakeholders: Establishment of the International Network for School Attendance (INSA). European Child & Adolescent Psychiatry. 

Havik, T. (2019). Hvordan forebygge skolevegring? KONTEKSTonline utgave nr 4 (2019). https://m.nubu.no/utgave-4-2019/hvordan-forebygge-skolevegring-article3081-2533.html

Havik, T. (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Kronikk i bladet Psykisk helse nr. 2/2018

Havik, T. (2017). En stresset (kunnskaps)nasjon. Fagtekst: http://laringsmiljosenteret.uis.no/forskning-og-prosjekter/klasseledelse/ciesl-klasseledelse-teori-til-praksis/fagartikler/en-stresset-kunnskaps-nasjon-article121260-21629.html

Havik, T, (2018). Tips til lærere mot skolevegring: https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/

Havik, T. (2017). 10 råd mot skolevegring. http://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/nyheter-og-presse/ti-rad-mot-skolevegring-article118454-21227.html

10 ways to prevent School refusal: http://sciencenordic.com/ten-ways-prevent-school-refusal

Havik, T. (2017). Tørst etter kunnskap. Fagtekst: http://laringsmiljosenteret.uis.no/forskning-og-prosjekter/klasseledelse/ciesl-klasseledelse-teori-til-praksis/fagartikler/torst-etter-kunnskap-om-elevenes-skoleengasjement-article116115-21629.html

Havik, T. (2017). Du er ikke alene. Fagtekst om psykiske lidelser, CIECL-nettet:  http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/klasseleiingprosjektet/aktuelt/du-er-ikke-alene-article111748-14280.html

Havik, T. (2016). Læreren og elevenes vennskap. Fagtekst CIECL-nettet: http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/ciesl-klasseleiing-teori-til-praksis/fagartiklar/lareren-og-elevenes-vennskap-article110637-18993.html

Havik, T. (2016). En altfor spennende skolestart. Fagtekst CIECL-nettet: http://laringsmiljosenteret.uis.no/prosjekt-og-program/klasseleiingprosjektet/aktuelt/en-altfor-spennende-skolestart-article108518-14280.html

Havik, T. (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Gyldendal Akademisk. http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-pedagogikk/Skolefravaer

Havik, T. (2019).  Skolefravær- at forstå og håndtere skolefravær og skolevægring. Dafolo Forlag. DK.  https://issuu.com/dafoloforlag/docs/binder2

Lerang, M.S., Ertesvåg, S.K. & Havik, T. (2018). Classroom  interaction, goal orientation and their association with social and academic learning outcomes. Scandinavian Journal of Educational Research. https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1466358

Havik, T. (2017). Bullying victims? perceptions of classroom interaction. School Effectiveness and School Improvement, 28(3), 350-373. http://dx.doi.org/10.1080/09243453.2017.1294609        

Ertesvåg, S. & Havik, T. (2019). Students proactive aggression, mental health problems and perceived classroom interaction. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1650822

Havik, T. & Westergård, E. (2019). Do teachers matter? Students perceptions of classroom interactions and student engagement. Scandinavian Journal of Educational Research. doi: 10.1080/00313831.2019.1577754

Havik, T. (2019). Skolerelatert stress og skolevegring - og det sosiale aspektet ved skolen. I "Stress og mestring " Bru, E. & Roland, P (red). Fagbokforlaget.

Havik, T. (2019). Elever som ikke mestrer å gå på skolen. Skolevegring. I "Skolen fraværende børn - årsager og indsatser". Dafolo Forlag.

Havik, T. & Ertesvåg, S. (2018). Trajectories of students' perceived instructional support. Social Psychology of Education. doi: 10.1007/s11218-018-9474-6. https://rdcu.be/bcv7a

Havik, T. (2018). Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen. Kronikk i Stavanger Aftenblad. https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/3jO1oP/Nei-til-fravarsgrense-i-grunnskolen

Havik, T. (2016). Skolevegring-hva kan skolen gjøre? I "Psykisk helse i skolen". Bru E., Idsøe, E.C. & Øverland, K. (red). Universitetsforlaget.

Havik, T. (2015). Implementering av forebyggende tiltak mot skolevegring. I "Implementering - å omsette teorier, aktiviteter og strukturer i praksis". Roland, P. og Westergård, E. (red). Universitetsforlaget.

Havik, T., Bru, E. & Ertesvåg, S.K. (2014). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. Emotional and Behavioural Difficulties,19(2) 131-153.

Havik, T., Bru, E. & Ertesvåg, S.K. (2015). Assessing reasons for school non-attendance.Scandinavian Journal of Educational Research. 59(3), 316-336.

Havik, T., Bru, E. & Ertesvåg, S.K. (2015). School factors associated with school refusal- and truancy-related reasons for school non-attendance. Social Psychology of Education, 18(2), 221-240.

Havik, T. (2015). School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal. Doktoravhandling, Universitetet i Stavanger. http://laringsmiljosenteret.uis.no/bestill-materiell/kjop-materiell/school-non-attendance-a-study-of-the-role-of-school-factors-in-school-refusal-article118832-22105.html

Ertesvåg, Sigrun K. & Havik, Trude (2011). Evaluering som støtte i skolens innovasjonsarbeid: en illustrasjon. I "Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø" Universitetsforlaget. ISBN 9788215018508. 88-106

Havik, Trude & Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rapport til Utdanningsetaten i Oslo -ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009. Stavanger: Senter for atferdsforskning.

Ertesvåg, Sigrun K. & Havik, Trude (2010). Rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga. Førebels utgåve. Stavanger: Senter for atferdsforskning

Havik, Trude (2005). Kultur for læring. Læreres deltakelse i læringsaktivitetene utviklingsarbeid og kollegasamarbeid. Hovedfagsoppgave i spesialpedagogikk: Universitetet i Stavanger.

Havik, T. & Jonassen, S. (2014) Strever du med å få ditt barn på skolen? http://www.randaberg.kommune.no/Documents/Skule/Skulevegring/R%c3%a5d%20til%20foreldre%20forebygging%20-%20SJ2015.pdf

Havik, T. (2015) Elever som frykter skolen. Statped Magasinet 3-2015 (side 42-45)http://www.statped.no/statpedmagasinet/StatpedMagasinet-32015/Forskning-og-utvikling/Elever-som-frykter-skolen/

"Ungdom tåler krav" 29.06.16. Forebygging.no http://www.forebygging.no/Kronikker/--2015/Ungdom-taler-krav/

"Endelig juleferie - men hva så?" 16.12.15. Forebygging.no http://www.forebygging.no/Kronikker/--2015/Endelig-juleferie---men-hva-sa/

"Lærere og foreldre på samme lag" 24.09.15. Kronikk i Stavanger Aftenblad https://laringsmiljosenteret.uis.no/skole/skole-hjem-samarbeid/filmer-boker-og-verktoy/kronikker-og-innlegg/larere-og-foreldre-pa-samme-lag-article116160-21751.html

"Styggen på ryggen og ensomheten" 15.06.15. Kronikk i Stavanger Aftenblad  http://www.aftenbladet.no/meninger/Styggen-pa-ryggen-og-ensomheten-3719515.html

"Dyrk også deg selv, ikke bare barna" 06.02.15. Kronikk i Stavanger Aftenblad https://web.retriever-info.com/go/?p=114418&a=24903&sa=2010070&x=91a605533c9c3cc814fad427c8219068&d=020009201502062166727&s=20009

"Skal vi la de som sliter slutte". 12.01.15. Kronikk i Trønderavisa

"Jaget etter vellykkethet" 30.12.14. Kronikk i Stavanger Aftenblad  http://www.aftenbladet.no/meninger/Jaget-etter-vellykkethet-3597318.html#.VKMmf7aqdOg.facebook

"Syk nok til å være hjemme?" 06.11.14. Kronikk i Stavanger Aftenblad http://www.aftenbladet.no/meninger/Syk-nok-til-a-vare-hjemme-3554069.html

"Fravær - er det så nøye da?" 18.08.14. Kronikk i Adresseavisen http://www.adressa.no/meninger/kronikker/article10017591.ece

"Unngå en tom pult i klasserommet" 07.08.14. Kronikk i Aftenposten  http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Unnga-en-tom-pult-i-klasserommet-7658545.html

"De som frykter skolen" 19.10.13. Kronikk i Stavanger Aftenblad https://www.aftenbladet.no/meninger/i/7qbL4/De-som-frykter-skolen


Pågående forskning

Skriver artikler på data fra CIESL-prosjektet. Pågående artikler er fra elevdata. Klasseledelse.

Arbeidserfaring

Førsteamanuensis i pedagogisk psykologi fra 1.april 2018

Postdoktor i CICEL-prosjektet (Klasseledelse-fra teori til praksis) 1.april 2015 til 31.mars 2018

Foredragsholder for skoler, støttesystemene og foreldre - om skolefravær, skolevegring, frafall, læringsmiljø og klasseledelse

Sensor UiS, UiO, UiA, HSH, NTNU og Høgskulen i Volda

Universitetslektor, sept 2014 -31.mars 2015

Stipendiat - 01.09.2010 - 01.09.2014

Rådgiver (100%) Senter for atferdsforskning, UiS, 2006 -2014

Spesialpedagog (50%), barneskole, Stavanger kommune, skoleåret 2005/2006

Deltidsansatt i diverse prosjekter, Senter for atferdsforskning, UiS, 2001-2006

Høyskolelærer (50%), Senter for atferdsforskning, UiS, 1998-2000

Lærervikar, barneskole, Stavanger kommune, 1998-1999

Leder/spesialpedagog, PPT, Etne og Ølen kommuner, 1993-1998

Miljøarbeider, Levanger kommune, 1992 ?1993

Lærervikar, ungdomsskole, Trondheim kommune, skoleårene 1990/91 og 1989/1990

Lærervikar (100%), barne- og ungdomsskole, Frøya kommune, skoleåret 1988/89

Støttekontakt over flere år

Turleder Barnas Turlag (2010-2019) og instruktør/veileder i Skiskolen (2010-2018), Stavanger Turistforening 

Styremedlem i Brodd IL (2015-2019)

Styreleder (2015-2017), Barnas Turlag, Stavanger Turistforening

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Havik, Trude (2015). School non-attendance. A study of the role of school factors in school refusal. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-591-6.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2010). Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009. Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Austbø skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Revheim skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Smiodden skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. St. Svithun skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Bru, Edvin; Havik, Trude (2007). MILISA Miljø for Læring i en Skole for Alle. Tilbakemelding fra elevundersøkelsen. Ullandhaug skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforkning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim). Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Bogafjell skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Eiganes skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Gautesete skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hana skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Hinna skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Høyland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ila skole 2007 (Trondheim). Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Kannik skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Malmheim skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Porsholen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sandved skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Skeiene skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Smiodden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Stabbursmoen skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Sunnland skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tasta skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Tastaveden skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Ugla skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding foreldre undersøkelsen, Vatne skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2007). Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling (2007). Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Abildsø skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bygdøy skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Furuset skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grorud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ila skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kjelsås skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lakkegata skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Marienlyst skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Slemdal skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Smestad skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stasjonsfjellet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Roland, Erling; Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Tøyen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Bjølsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ellingsrudåsen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Godlia skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Grindbakken skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Haugerud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Kampen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Klemetsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Loftsrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Lysejordet skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Mortensrud skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Ris skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Skjønnhaug skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Stovner skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Svendstuen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Vinderen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Voksen skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Veland, Jarmund; Roland, Erling; Havik, Trude (2007). Undersøkelsen 2007 Årvoll skole. Universitetet i Stavanger, Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole. Senter for atferdsforskning.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2006). Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole. Senter for atferdsforskning.
 • Fredriksen, Torunn Helene; Havik, Trude (2020). Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 4: Fravær. Læringsmiljø i skole og barnehage - podkast. [Internett]; 2020-05-29.
 • Havik, Trude (2020). Derfor vil ikke noen elever tilbake til skolen etter pandemien. Forskning.no. [Internett]; 2020-06-12.
 • Havik, Trude (2020). Foreslår hjemmebesøk og foreldreveiledning for å unngå skolevegring. Aftenposten. [Avis]; 2020-01-27.
 • Havik, Trude (2020). Forsker på koronaundervisningen. Utdanning. [Fagblad]; 2020-05-22.
 • Havik, Trude (2020). Forsker: – Skolestarten bør skje gradvis. Kommunal Rapport. [Internett]; 2020-05-07.
 • Havik, Trude (2020). Frykter mer skolevegring når skolene åpner igjen. utdanningsnytt.no. [Internett]; 2020-04-06.
 • Havik, Trude (2020). Har tru på Matteus-effekt for elevane: Dei som har mykje skal få meir. Khrono.no. [Internett]; 2020-04-18.
 • Havik, Trude (2020). Hjemmeskole kan virke ulikt. Rogaland avis. [Avis]; 2020-04-15.
 • Havik, Trude (2020). Hva kan læreren gjøre når eleven ikke møter opp på skolen?. Forskning.no. [Internett]; 2020-07-27.
 • Havik, Trude (2020). International/nordic perspective on school non-attendance. Stockholm universitet;
 • Havik, Trude (2020). Julie klarte ikke å gå på skolen: – Det verste er å ikke bli forstått. VG. [Avis]; 2020-02-03.
 • Havik, Trude (2020). Noen elever gjør det bedre med hjemmeskole. Lærere har fått nye ideer.. Aftenposten.no. [Avis]; 2020-04-27.
 • Havik, Trude (2020). Skal studere effekten av hjemmeskole for elever som sliter med fravær. Uis.no og forkning.no. [Internett]; 2020-04-17.
 • Havik, Trude (2020). Skolefravær og hjemmeskole-undervisning. Universietet i Stavanger; 2020-05-25.
 • Havik, Trude (2020). Skolekonferanse Harstad. ettermiddagssendinga NRK Troms. [Radio]; 2020-02-13.
 • Havik, Trude (2020). Skolenærvær 2020- «Skolens rolle for skolefravær». Jobb Aktiv; 2020-02-13.
 • Havik, Trude (2020). Skolenærværskonferansen. Nordnytt. [TV]; 2020-02-13.
 • Havik, Trude (2020). Skolevegrerne Barn med panikkangst ved skoleporten. Unge som er kritthvite i ansiktet. For mange foreldre er dette bare starten på problemene.. A-magasinet. [Avis]; 2020-01-18.
 • Havik, Trude (2020). Skoleåpning: Vær obs på de elevene som blomstrer med hjemmeskole!.
 • Havik, Trude (2020). Slik letter du overgangen fra hjemmeskole til vanlig skole for barnet ditt.
 • Havik, Trude (2020). Trude Havik om skolefravær og stengte skoler (podcast). Lektor Lomssdalen innfall - podcast. [Internett]; 2020-04-09.
 • Havik, Trude (2020). Utvikler mobilspill for å takle skolevegring. Aftenposten. [Avis]; 2020-09-01.
 • Havik, Trude (2020). Vi vet ikke hvor stort problemet med skolefravær egentlig er, sier skoleforsker. Forskning.no. [Internett]; 2020-08-02.
 • Havik, Trude (2019). – Ikke si høyt hvilken elev som har gjort det best https://www.utdanningsnytt.no/psykisk-helse-skolemiljo/ikke-si-hoyt-hvilken-elev-som-har-gjort-det-best/130863. Internett og fagblad Utdanning.no. [Internett]; 2019-02-19.
 • Havik, Trude (2019). Kun halvparten av mobbeutsatte forteller det til læreren. https://www.utdanningsnytt.no/laerer-mobbing-skolemiljo/kun-halvparten-av-mobbeutsatte-forteller-det-til-laereren/216196 og i Dagbladet: https://www.dagbladet.no/kultur/de-forteller-ikke-at-de-blir-mobbet/71758326. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2019-10-21.
 • Havik, Trude (2019). Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring. Dafolo Forlag AS; 2019-11-13.
 • Havik, Trude (2019). Betydningen av forebyggende innsats mot fravær og tidlige tiltak - skolens rolle for skolefravær og skolevegring. Dafolo forlag AS; 2019-11-12.
 • Havik, Trude (2019). Datteren til Ingunn lider av skolevegring https://www.kk.no/mamma/datteren-til-ingunn-lider-av-skolevegring/71808514 (intervju). KK.no. [Internett]; 2019-11-29.
 • Havik, Trude (2019). Elever med skolefravær – hva kan vi gjøre med det, sammen?. Sandnes kommune Altona; 2019-02-06.
 • Havik, Trude (2019). Fagdag om fravær og skolevegring -hvordan forstå det og hva kan vi gjøre? og De «vanskeligste» sakene. Flora kommune; 2019-02-27.
 • Havik, Trude (2019). Falt nesten ut av skolen- nå hjelper han andre. https://www.nrk.no/innlandet/kom-seg-gjennom-skolen-med-heiagjeng-i-ryggen-1.14482549. NRK Innlandet. [Internett]; 2019-03-25.
 • Havik, Trude (2019). For Gro handlet ferier og helger kun om å grue seg til skolen https://www.kk.no/livet/for-gro-handlet-ferier-og-helger-kun-om-a-grue-seg-til-skolen/71813408. KK.no. [Internett]; 2019-11-17.
 • Havik, Trude (2019). Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring. Dafolo Forlag AS; 2019-04-30.
 • Havik, Trude (2019). Forebyggende innsats mot fravær – og tidlige tiltak – skolens rolle i forhold til skolefravær og skolevegring. Dafolo Forlag AS; 2019-04-29.
 • Havik, Trude (2019). Hvordan forstå skolefravær?. Austbø skole; 2019-04-01.
 • Havik, Trude (2019). Marit og Selma har talentveileder på skolen. https://www.nrk.no/rogaland/talentveiledning-gir-marit-og-selma-en-bedre-skolehverdag-1.14472903. NRK Rogaland. [TV]; 2019-03-18.
 • Havik, Trude (2019). «Marius (14)» har fått fysiske smerter etter redsel for å dra på skolen. https://www.tv2.no/a/10777731/. Tv2.no. [Internett]; 2019-09-03.
 • Havik, Trude (2019). Nå går datteren på skolen igjen https://www.nrk.no/rogaland/na-gar-datteren-pa-skolen-igjen-_-etter-tre-ar-pa-barnerommet-1.14669916. NRK.no. [Internett]; 2019-08-24.
 • Havik, Trude (2019). Opråb til lærere og ledere: Skolen skal gøre meget mere for at forhindre fravær https://www.folkeskolen.dk/945554/opraab-til-laerere-og-ledere-skolen-skal-goere-meget-mere-for-at-forhindre-fravaer og 11,5 dages fravær om året https://www.folkeskolen.dk/945552/115-dages-fravaer-om-aaret. Folkeskolen. [Internett]; 2019-11-07.
 • Havik, Trude (2019). Rundt 12.000 elever lider av skolevegring. Aftenposten. [Avis]; 2019-12-09.
 • Havik, Trude (2019). Skolefravær og skolevegring. HAFS; 2019-11-18.
 • Havik, Trude (2019). Skolevegring - sammen med Gro Dahle om boka Grevlingedager. Tv Norge. [TV]; 2019-12-13.
 • Havik, Trude (2019). Skolevegring- få et samarbeid med skolen. https://psykiskhelse.no/bladet/2019/skolevegring-trude-havik. Bladet Psykisk helse. [Fagblad]; 2019-09-18.
 • Havik, Trude (2019). Ta tidleg grep ved teikn på skulevegring. Pårørendesenteret og pårørendeprogrammet. http://www.parorendesenteret.no/aktuelt/-ta-tidleg-grep-ved-teikn-p%c3%a5-skulevegring. Pårørendesenteret og Pårørendeprogrammet. [Internett]; 2019-11-17.
 • Havik, Trude (2019). The magic of emotional engagement –students’ perceptions of emotional engagement. ICSEI; 2019-01-08 - 2019-02-01.
 • Havik, Trude (2019). Tilstedeværelse på skolen – en selvfølge og en utfordring. Jobb Aktiv AS;
 • Havik, Trude (2019). To provide caring and safe schools for all students- preventing school non-attendance. INSA; 2019-10-17 - 2019-10-19.
 • Havik, Trude (2019). Vi trenger ikke en fraværsgrense i grunnskolen https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/OnGgPE/vi-trenger-ikke-en-fravaersgrense-i-grunnskolen.
 • Havik, Trude (2019). Å forstå og håndtere skolefravær. Utdanningsetaten Oslo; 2019-04-04.
 • Havik, Trude (2019). Å forstå og håndtere skolefravær. Utdanningsetaten Oslo; 2019-09-11.
 • Havik, Trude (2019). Å forstå og håndtere skolefravær. Høyskolen Vestlandet; 2019-09-10.
 • Havik, Trude (2019). Å håndtere skolefravær – foreldrenes rolle. Flora kommune; 2019-02-26.
 • Heyne, David; Gentle-Genitty, Carolyn; Landell, Malin Gren; Melvin, Glenn; Chu, Brian C.; Gallé-Tessonneau, Marie; Askeland, Kristin Gärtner; Gonzálvez, Carolina; Havik, Trude; Ingul, Jo Magne; Johnsen, Daniel Bach; Keppens, Gil; Knollmann, Martin; Lyon, Aaron R.; Maeda, Naoki; Reissner, Volker; Sauter, Floor; Silverman, Wendy K.; Thastum, Mikael; Tonge, Bruce J.; Kearney, Christopher A. (2019). Improving school attendance by enhancing communication among stakeholders: establishment of the International Network for School Attendance (INSA).
 • Havik, Trude (2018). 22.000 skolebarn er borte i minst en måned. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2018-06-13.
 • Havik, Trude (2018). Barn med skolevegring. Hjem og skole nr 2/2018. Hjem og skole. [Fagblad]; 2018-09-06.
 • Havik, Trude (2018). Den profesjonelle voksne i møte med barn som sliter. Sula kommune; 2018-08-16.
 • Havik, Trude (2018). Dette kan lærere gjøre for å få barn med mye fravær tilbake til klasserommet https://www.utdanningsnytt.no/nyheter/2018/juni/dette-kan-skolene-gjore-for-a-fa-barn-med-mye-fravar-tilbake-pa-skolen/. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2018-06-13.
 • Havik, Trude (2018). Endelig turte Nanna å gå på skolen igjen https://www.nrk.no/vestfold/endelig-turte-nanna-_10_-a-ga-pa-skolen-igjen-1.13965346. NRK Vestfold. [Radio]; 2018-03-26.
 • Havik, Trude (2018). Fagdag om risikoutsatte elever. Bufetat og RFK; 2018-04-05.
 • Havik, Trude (2018). Hjemmebarna. Fagbladet Utdanning nr 8/18. [Fagblad]; 2018-06-15.
 • Havik, Trude (2018). Hva er skolefravær. Sandnes kommune; 2018-12-12.
 • Havik, Trude (2018). Hva kan skolen gjøre for elever med skolevegring?. JobbAktiv AS; 2018-04-02.
 • Havik, Trude (2018). Hvordan forstå skolefravær. Risiko og opprettholdende faktorer for skolefravær og skolevegring og tiltak. UiS lektorutdanningen; 2018-02-01.
 • Havik, Trude (2018). Hvordan forstår vi elever som ikke klarer å gå på skolen?. MoLa; 2018-11-16.
 • Havik, Trude (2018). Høgare fråvær i grunnskolen enn vidaregåande https://www.nrk.no/norge/hogare-fravaer-i-grunnskolen-enn-vidaregaande-1.14081381. NRK radio. [Radio]; 2018-06-13.
 • Havik, Trude (2018). Høyere fravær i grunnskolen enn i videregående skole. Radio P4. [Radio]; 2018-06-13.
 • Havik, Trude (2018). Livsmestring elever 9.trinn. Hinna skole; 2018-11-05.
 • Havik, Trude (2018). Nei til fraværsgrense i grunnskolen. Kronikk.
 • Havik, Trude (2018). Skolefaktorer relatert til hemmasittande. Magelungen, Sverige; 2018-10-11.
 • Havik, Trude (2018). Skoleforsker Trude Havik om fraværstallene. https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32017918/07-09-2018#t=31m43.8s. NRK nyhetsmorgen. [Radio]; 2018-09-07.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær - mulige grunner. Godalen videregående skole; 2018-04-18.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær - skolevegring. Sokndal kommune; 2018-09-04.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær - utfordringer. Unge Høyre; 2018-04-11.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær og skolevegring. Norsk psykologi forening; 2018-09-07.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær og skolevegring. Hvordan forstå det og hva kan skolen gjøre?. Lunde skole; 2018-01-16.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær, skolevegring, felles forståelse, identifisere risiko og opprettholdende faktorer, hva kan vi gjøre sammen. Kongsberg kommune; 2018-10-16.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær. Mulige grunner og hva kan vi gjøre sammen?. Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus), Rogala; 2018-01-25.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Mobbeombudene, elev- og lærlingeombudene; 2018-03-20.
 • Havik, Trude (2018). Skolefravær. Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring. Kronikk i bladet Psykisk helse nr. 2/2018.
 • Havik, Trude (2018). Skolepodcast om skolefravær. Lektor Lomsdalen podcast skole. [Internett]; 2018-04-25.
 • Havik, Trude (2018). Skolevegring - podcast Foreldrerådet. Podcast. [Internett]; 2018-12-17.
 • Havik, Trude (2018). Skolevegring - skolefravær - hva gjør vi. Altona skole og ressurs senter; 2018-09-12.
 • Havik, Trude (2018). Skolevegring. Intervju om hva det er. https://www.youtube.com/watch?v=v0gl5VckRhQ. Psykisk helse. [Internett]; 2018-08-29.
 • Havik, Trude (2018). Skolfaktorer bakom hemmasittande. UT Samtiden - TV Sverige. [TV]; 2018-10-11.
 • Havik, Trude (2018). Slik får du barnet ditt på skolen https://www.tv2.no/v/1322761/. God morgen Norge, TV2. [TV]; 2018-04-16.
 • Havik, Trude (2018). Slår alarm om høgt skolefravær i grunnskolen: Ikkje gode nok rutinar. NRK radio. [Radio]; 2018-06-13.
 • Havik, Trude (2018). Tilstedeværelse på skolen, en selvfølge og en utfordring. Læringsmiljøsenteret; 2018-11-29.
 • Havik, Trude (2018). UiS-Podcast om skolefravær. UiS-Podcast. [Internett]; 2018-04-17.
 • Havik, Trude (2018). Å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2018). Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports. Earli SIG 18 & 23; 2018-08-29 - 2018-08-31.
 • Mathiesen, Espen; Havik, Trude (2018). Hva kan gjøres med skolevegring?. Auditorium UIS. [Internett]; 2018-04-17.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2017). Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support. International Congress for School Effectiveness and School I; 2017-01-07 - 2017-01-10.
 • Havik, Trude (2017). Du er ikke alene.
 • Havik, Trude (2017). Skolen sin rolle for skolevegring. Lenden skole-og ressurssenter; 2017-01-02.
 • Havik, Trude (2017). Tørst etter kunnskap – om elevenes skoleengasjement.
 • Havik, Trude (2017). Venner er viktig for de som blir mobbet.
 • Havik, Trude (2017). Vennskapskamp mot mobbing. VG Helg. [Avis]; 2017-03-25.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis.. Humanistisk Fakultet, Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude (2016). Student perception of teacher support. Earli Sig 18 & 23; 2016-07-28 - 2016-07-30.
 • Havik, Trude (2016). Elever på barneskolen dropper ut. P4. [Radio]; 2016-06-16.
 • Havik, Trude (2016). En altfor spennende skolestart.
 • Havik, Trude (2016). Gutten som ikke kom på skolen. NRK radio og internett. [Internett]; 2016-07-06.
 • Havik, Trude (2016). Læreren og elevens vennskap.
 • Havik, Trude (2016). SKOLEFRAVÆR -GRUNNER OG TILTAK. Orkdal kommune; 2016-02-29.
 • Havik, Trude (2016). Skjønnhetstyranniet. Sanitetskvinnene Sandnes; 2016-06-03.
 • Havik, Trude (2016). Skolefaktorer som kan påvirke skolefravær. Trondheim kommune; 2016-09-02.
 • Havik, Trude (2016). Skolefravær - hva kan vi sammen gjøre?. Altona skole og ressurs senter; 2016-02-25.
 • Havik, Trude (2016). Skolefravær et økende problem. NRK Buskerud. [Radio]; 2016-02-12.
 • Havik, Trude (2016). Skolefravær i videregående skole. Rogaland Fylkeskommune; 2016-03-09 - 2016-09-03.
 • Havik, Trude (2016). Skolefravær- årsaker og tiltak ved Underveis-konferansen Stord 2016. Studentene ved Høgskolen Stord/Haugesund; 2016-04-29.
 • Havik, Trude (2016). Skolefravær, årsaker og tiltak. Fylkesmannen i Buskerud; 2016-02-12.
 • Havik, Trude (2016). Skolevegring - skolens rolle, utfordring og muligheter. Jobb Aktiv; 2016-04-20.
 • Havik, Trude (2016). Skolevegring -skolens betydning. Klepp ungdomsskole; 2016-01-04.
 • Havik, Trude (2016). Skolevegring -skolens rolle, utfordringer og muligheter. Jobb Aktiv; 2016-11-25.
 • Havik, Trude (2016). Skolevegring. Hva kan skolen gjøre ? -Kan skolen gjøre noe?. Hå kommune; 2016-08-25.
 • Havik, Trude (2016). Ungdom tåler krav.
 • Havik, Trude (2016). Vil ha småsyke barn på skolen. Dagsrevyen, Kveldsnytt, Lørdagsrevyen, NRK1. [TV]; 2016-09-04.
 • Havik, Trude (2015). Alle skal på skolen. Bygdabladet. [Avis]; 2015-02-05.
 • Havik, Trude (2015). Dyrk også deg selv, ikke bare barna.
 • Havik, Trude (2015). Endelig juleferie - men hva så?.
 • Havik, Trude (2015). Felles innsats i arbeidet med psykisk helse. Oppland fylkeskommune. [Internett]; 2015-04-20.
 • Havik, Trude (2015). Foreldre og lærere på samme lag.
 • Havik, Trude (2015). Fravær og frafall fra videregående skole - hva kan skolen gjøre?. Oppland Fylkeskommune; 2015-04-14.
 • Havik, Trude (2015). Godt klassemiljø kan hindre skolevegring. http://laringsmiljosenteret.uis.no/barn-og-unges-utfordringe. [Internett]; 2015-04-30.
 • Havik, Trude (2015). Hva betyr skolefaktorer for skolevegring?. Psykisk Helse Go Campus; 2015-10-22.
 • Havik, Trude (2015). Hvordan forstå skolefravær?-med hovedvekt på ulike typer fravær og grunner til fravær. Haugalandsløftet; 2015-02-09.
 • Havik, Trude (2015). Intervju om skolevegring. Østlandssendingen. [Radio]; 2015-09-24.
 • Havik, Trude (2015). Klasseledelse fra teori til praksis om noen resultater fra undersøkelsen. 2015-04-28.
 • Havik, Trude (2015). Lille speil. Sanitetskvinnene; 2015-09-23.
 • Havik, Trude (2015). Lovende tilnærminger i arbeidet med å forebygge og redusere skolevegring og skulk. 2015-03-20.
 • Havik, Trude (2015). Mobbing kan føre til skolevegring. Forskning.no. [Internett]; 2015-03-01.
 • Havik, Trude (2015). Ny postdoktor i CIESL-prosjektet. Læringsmiljøsenteret sin hjemmeside. [Internett]; 2015-04-30.
 • Havik, Trude (2015). Skal vi la de som sliter slutte? (kronikk).
 • Havik, Trude (2015). Skolefaktorers betydning for skolevegring". UiS; 2015-02-03.
 • Havik, Trude (2015). Skolefaktorers betydning for skolevegring FAS. FAS; 2015-05-12.
 • Havik, Trude (2015). Skolefravær. Høyskolen Stord Haugesund; 2015-01-19.
 • Havik, Trude (2015). Skolefravær og drop out. PPU UiS; 2015-08-28.
 • Havik, Trude (2015). Skolefrvær og skolens rolle. Harestad skole; 2015-04-16.
 • Havik, Trude (2015). Skolen sin rolle for skolevegring - og tiltak. Haugalandsløftet; 2015-09-21.
 • Havik, Trude (2015). Skolen sin rolle i forhold til skolevegring. Atferdssenteret; 2015-09-10.
 • Havik, Trude (2015). Skolens rolle - skolevegring og drop out. 2015-09-22.
 • Havik, Trude (2015). Skolens rolle i forhold til skolevegring. PPT Nord NOrge; 2015-09-30.
 • Havik, Trude (2015). Skolens rolle og skolevegring - et forebyggende perspektiv. Trondheim kommune; 2015-10-30.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring - hva er det, del 1. Gosen skole; 2015-08-25.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring - hva er det?, del 2. Gosen skole; 2015-10-13.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring - mange mangler støtte fra lærer. Voksne for barn. [Internett]; 2015-01-27.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring - skolen sin betydning. BUP Sandnes; 2015-06-02.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring - skolens rolle og tiltak. Trønders Kompetanse AS; 2015-12-03.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring -hva kan skolen gjøre når elever viser tegn på skolevegring?. Time kommune; 2015-11-26.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring, fravær og psykisk helse. Høyskolen Stord Haugesund; 2015-10-14.
 • Havik, Trude (2015). Skolevegring. tiltak og PPT sin rolle. PPT Rogaland; 2015-04-21.
 • Havik, Trude (2015). Strever du med å få ditt barn til skolen.
 • Havik, Trude (2015). Syk nok?. FAU Tjensvoll; 2015-03-26.
 • Havik, Trude (2015). «Til slutt var han helt usynlig. Ingen lurte på hvordan det gikk». Bergens Tidende. [Avis]; 2015-04-14.
 • Havik, Trude (2015). Vegring, ikke skulk. Morgenbladet. [Avis]; 2015-03-20.
 • Havik, Trude (2015). Vellykkethet- hva er det?. Sanitetskvinnene Rogaland; 2015-04-16.
 • Havik, Trude (2015). Én i hver klasse rammes av skolevegring. Mobbing er en av de viktigste årsakene, viser ny forskning.. klikk.no og abc nyheter. [Internett]; 2015-01-15.
 • Havik, Trude (2014). 1 av 5 ungdomsskoleelever holder seg hjemme selv om de ikke er syke. NRK Dagsnytt. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Elever blir hjemme nesten friske. P4. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Fravær- er det så nøye da?.
 • Havik, Trude (2014). Fravær fra skolen - Skolevegring. Røday kommune; 2014-10-28.
 • Havik, Trude (2014). Fravær fra skolen - skolevegring. Høyskolen Stord og Haugesund; 2014-11-15.
 • Havik, Trude (2014). Jaget etter vellykkethet. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-12-30.
 • Havik, Trude (2014). Mener foreldre bør ta ansvar for at ungdomsskoleelever dropper å gå på skolen. NRK dagsnytt. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Mye ulovlig fravær fra skolen. RadioNorge. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Mye unødvendig fravær fra skolen. Forskning.no. [Internett]; 2014-06-17.
 • Havik, Trude (2014). Ny forskning om skolefravær. NRK Nyheter. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Når skolen blir et mareritt. UiS; 2014-09-28.
 • Havik, Trude (2014). Problematisk skolefravær. Vindafjord kommune; 2014-11-14.
 • Havik, Trude (2014). Skolefravær - årsaker. Stavanger kommune; 2014-02-03.
 • Havik, Trude (2014). Skolefravær- årsaker og tiltak. Helgelandsnettet; 2014-04-03.
 • Havik, Trude (2014). Skulker skolen med foreldrenes velsignelse. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-12-07.
 • Havik, Trude (2014). Sosiale medier gjør unge ensomme i jula. NRK Radio og nrk.no. [Radio]; 2014-12-18.
 • Havik, Trude (2014). «Syk nok» til å være hjemme?.
 • Havik, Trude (2014). Tema skolevegring: Én i hver klasse. Publisert i blad og på nett "Psykisk helse". [Avis]; 2014-11-24.
 • Havik, Trude (2014). Trøtte elever dropper skoledagen. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-06-13.
 • Havik, Trude (2014). Trøtte elever dropper skolen. NRK super. [TV]; 2014-06-16.
 • Havik, Trude (2014). Ugyldig fravær fra skolen - konsekvenser og grunner. Høyskolen i Lillehammer; 2014-11-06.
 • Havik, Trude (2014). Unngå en tom pult i klasserommet.
 • Bru, Lars Edvin; Havik, Trude (2013). School factors associated with unexcused non-attendance in primary and secondary school. The European Association for Developmental Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-07.
 • Havik, Trude (2013). De som frykter skolen.
 • Havik, Trude (2013). Forutsigbarhet kan hindre skolevegring. Læringsmiljøsenteret sine nettsider. [Internett]; 2013-07-31.
 • Havik, Trude (2013). Frafall fra videregående skole. Betydningen av fravær i grunnskolen og skolens sosiale kontekst. Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, UiS; 2013-09-12.
 • Havik, Trude (2013). Presentasjon av data fra Fraværsstudien til Songdalen kommune. Representanter fra Søgne og Songdalen kommuner; 2013-01-30.
 • Havik, Trude (2013). Presentasjon av data fra fraværsstudien til Søgne kommune. Representanter fra Søgne og Songdalen kommune; 2013-01-30 - 2013-01-31.
 • Havik, Trude (2013). Én av tre førsteklassinger gruer seg til skolestart. Adresseavisen. [Avis]; 2013-08-03.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2013). Fravær uten gyldig grunn - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner. Søgne og Songdalen kommuner;
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K. (2013). Parental perspectives of the role of school factors in school refusal. 16th European Conference on Development Psychology; 2013-09-03 - 2013-09-06.
 • Havik, Trude (2012). Klagar på kvalme og mageverk. NRK Møre og Romsdal. [Internett]; 2012-01-29.
 • Havik, Trude (2012). ”Mamma, jeg har så fryktelig vondt i magen”. Læringsmiljøsenteret sine nettsider. [Internett]; 2012-11-29.
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2012). Skolevegring - et prosjekt i Søgne og Songdalen kommuner. Søgne og Songdalen kommune;
 • Havik, Trude (2011). Skolevegring. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-09-08.
 • Havik, Trude (2011). Skolevegring - hvilken forskningsbasert kunnskap har vi?. Lenden skole og ressurssenter;
 • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin (2011). UiS skal forske på skolevegring. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2011-11-06.
 • Størksen, Svein; Havik, Trude (2008). Seminardag - videreføring Respekt. SAF. Respekt; 2008-10-23.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Bogafjell skole. Respekt; 2007-10-01.
 • Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Hana-Vatne skole. Respekt; 2007-10-02.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Bryne ungdomsskule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Frøyland skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Hognestad skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Lye ungdomsskule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Høyland skole. Respekt; 2007-09-26.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Respekt Malmheim skole. Respekt; 2007-09-25.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Rosseland skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Undheim skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Veland, Jarmund; Havik, Trude (2007). Tilbakemelding på elev og lærerundersøkelse 2007 Vestly skule. Time kommune; 2007-09-18 - 2007-09-19.
 • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K. (2008). Rapporter på elev-og lærerundersøkelse til skoler i ConnectOslo -12 skoler.