Et profilbilde

Dosent
Anne Norheim { "honorific-suffix": "Dosent", "fn": "Anne Norheim", "tel": "Telefon: 51834267", "email": "anne.norheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk
Rom KA A-114

Forskningsområder

Eldreomsorg

Pasientmedvirkning

Pårørendesamarbeid

Utvalgte publikasjonerHanssen, H., Norheim, A. & Hanson, E. How can web-based training facilitate a more carer friendly practice in community-based health and social care services in Norway? Staff experiences and implementation Challenges. Health and Social Care in the Community. Doi:10.1111/hsc.12343, 2016. 

Norheim, A., Dombestein, H. "På alerten" hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens. Demens & Alderspsykiatri. 2015;19(4):22-27.

Norheim A. Selvbestemmelse eller medbestemmelse i demensomsorgen: utfordringer for det faglige skjønnet.  Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget; 2015. s. 105-30.

Hanssen, H., Humerfelt, K., Kjellevold, A., Norheim, A. , Sommerseth, R. Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid i Helene Hanssen (red.) Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Bergen: Fagbokforlaget; 2015, s.17-45.

Norheim, A., Sommerseth, R. Forutsetninger for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. Vård i Norden. 2014;34(3):9-13.

Norheim, A., Sommerseth, R. Betydningen av pårørendeinvolvering - konsekvenser for sykehjemspasienten. Geriatrisk sykepleie. 2013, nr. 1.

Norheim A, Vinsnes A. Factors that influence patient involvement in nursing homes: staff experiences. Vård i Norden. 2012;32(3):42-6.

Norheim, A., Vinsnes, A.G. Pasientmedvirkning i demensomsorgen ? Muligheter og utfordringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. 2008, nr. 4.

Norheim A. Pleiekulturens betydning for en god profesjonell omsorg. In: Barbosa da Silva A, editor. Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk; 2006.

 

PRESENTASJON AV FORSKNING

Norheim, A., Dombestein, H. "Always on guard!" Informal Caregiver Roles as Resources When Family Members Develop Dementia, i 6th International Carers Conference, Gøteborg, Sverige, 3th - 6th September 2015.

Norheim, A. Betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten ? nødvendige forutsetninger, i 22. Nordiske kongressen i gerontologi, FoU-dagen, Gøteborg, Sverige. 27. mai 2014.

Norheim, A., Hanssen, H. Health services and informal carers - does web-based training contribute to staff members' capacity for collaboration with informal carers? The 6th Living Knowledge Conference, Copenhagen, Denmark, 10. april 2014.

Norheim, A. Forutsetninger for, og betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. Forskerkonferanse, NK LMS (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring), Gardermoen, 14. november 2013.

Norheim, A. "I gode og onde dager!" ? Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. SESAM (Regionalt senter for eldremedisin og samhandling), Stavanger, 6. og 7. juni 2013.

Pågående forskning

"Bidrar opplæring til endring?" Et prosjekt om betydningen av pårørendesamarbeid i samarbeid med Helene Hanssen

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Dombestein, Heidi Janne; Norheim, Anne; Husebø, Anne Marie Lunde (2019). Understanding informal caregivers' motivation from the perspective of self-determination theory: an integrative review. Scandinavian Journal of Caring Sciences. ISSN 0283-9318. s. 1-13. DOI: 10.1111/scs.12735.
 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne; Hanson, Elisabeth (2017). How can web-based training facilitate a more carer friendly practice in community-based health and social care services in Norway? Staff experiences and implementation challenges. Health and Social Care in the community. ISSN 0966-0410. Volum 25. Hefte 2. s. 559-568. DOI: 10.1111/hsc.12343.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 17-44.
 • Norheim, Anne (2015). Selvbestemmelse eller medbestemmelse i demensomsorgen: utfordringer for det faglige skjønnet. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. s. 105-128.
 • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "På alerten" hele tiden! Om pårørendes omsorgsrolle når deres nærmeste utvikler demens. Tidsskriftet aldring og helse. ISSN 1890-4130. Volum 19. Hefte 4. s. 22-28.
 • Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2014). Forutsetninger for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. Volum 34. Hefte 3. s. 9-13.
 • Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2013). Betydningen av pårørendeinvolvering - konsekvenser for sykehjemspasienten. Geriatrisk sykepleie. ISSN 1891-1889. Hefte 1. s. 8-15.
 • Norheim, Anne; Vinsnes, Anne Guttormsen (2012). Factors that influence patient involvement in nursing homes: staff experiences. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. Volum 32. Hefte 3. s. 42-46.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2010). Faglig skjønn i utøvelse av profesjonelt helse- og sosialfaglig arbeid. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 21-49.
 • Norheim, Anne (2010). Selvbestemmelse og medbestemmelse i demensomsorgen : utfordringer for det faglige skjønnet. I: Faglig skjønn og brukermedvirkning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0866-1. s. 105-129.
 • Norheim, Anne; Norheim, Anne; Vinsnes, Anne Guttormsen (2008). Pasientmedvirkning i demensomsorgen - Muligheter og utfordringer. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning. ISSN 1501-4754. Volum 4. s. 3-15.
 • Norheim, Anne (2006). Pleiekulturens betydning for en god profesjonell omsorg - et etisk perspektiv. I: Menneskesyn, virkelighetsoppfatning, livssyn, livets verdi og mening. Gyldendal Akademisk.
 • Norheim, Anne; Norheim, Anne; Vinsnes, Anne Guttormsen (2005). Ansatte på sykehus sine holdninger til eldre pasienter med urininkontinens. Vård i Norden. ISSN 0107-4083. Volum 25. Hefte Årg. 25, nr 1 = Nr 7. s. 21-25.
 • Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2015). Faglig skjønn og brukermedvirkning i helse- og velferdstjenestene. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1927-8. 210 s.
 • Norheim, Anne (2003). Etiske prinsipper og problemstillinger i praktisk omsorgsarbeid innenfor eldreomsorgen. ISBN 8276442048.
 • Norheim, Anne (2003). Forutsetninger for god omsorgsutøvelse. ISBN 8276442080.
 • Norheim, Anne (2002). Rapport: Inkontinensomsorg - fra holdning til handling. Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441831. 64 s.
 • Norheim, Anne (2018). Perspektiv på pårørende og deres samarbeid med helsepersonell. Stokka sykehjem; 2018-03-07.
 • Norheim, Anne (2018). Pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester; utprøving og validering av sjekkliste. 2018-10-17 - 2018-10-18.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2018). Pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester. Det helsevitenskapelige fakultet, UiS; 2018-06-04 - 2018-06-05.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2018). Sjekkliste for involvering av pårørende. Fylkesmannen i Rogaland; 2018-02-22.
 • Dombestein, Heidi; Norheim, Anne; Humerfelt, Kristin; Oftedal, Bjørg Frøysland (2017). Filial Motivation and Staying Power in the Caregiver Role when Parents with Dementia Live at Home. 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin (2017). Innovation in Community-Based Health Care: Testing and validating a checklist to improve informal carers' involvement and support. Adelaide Convention Centre; 2017-10-04 - 2017-10-06.
 • Dombestein, Heidi; Hurup Thompsen, Line; Hanssen, Helene; Tande Mortensen, Mari; Humerfelt, Kristin; Norheim, Anne (2016). Utkast til sjekkliste for planlagt og strukturert samarbeid med voksne pårørende. Fylkesmannen i Rogaland;
 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne (2016). Perspektiv på helsetjenestens samarbeid med pårørende. VID vitenskapelige høgskole, Sandnes; 2016-03-03.
 • Norheim, Anne (2016). Betydningen av et godt pårørendesamarbeid i sykehjemstjenesten. 2016-03-02.
 • Norheim, Anne (2016). Perspektiv på pårørende og samarbeid med helsepersonell. 2016-03-11.
 • Norheim, Anne (2016). Pårørendesamarbeid i demensomsorgen. VID vitenskapelige høgskole; 2016-09-21.
 • Norheim, Anne (2015). Betydningen av pårørendesamarbeid og pårørendes omsorgsrolle. Stavanger kommune;
 • Norheim, Anne (2015). Betydningen av, og forutsetninger for et godt pårørendesamarbeid i sykehjemstjenesten. Bergåstjern sykehjem;
 • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "Always on guard!" Informal Caregiver Roles as Resources When Family Members Develop Dementia. 6th International Carers Conference; 2015-09-03 - 2015-09-06.
 • Norheim, Anne; Dombestein, Heidi (2015). "På alerten " hele tiden! Om pårørendes rolle som omsorgspersoner når deres nærmeste utvikler demens. Programområdet for pårørendeforskning; 2015-06-10 - 2015-06-11.
 • Hanssen, Helene; Norheim, Anne (2014). "Kanskje vi trenger litt praksisendring...?" Betydningen av "pårørendeprogrammet.no" som kompetanseoppbygging for helsepersonell. NK LMH; 2014-10-30.
 • Norheim, Anne (2014). Betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten - nødvendige forutsetninger.
 • Norheim, Anne (2014). Forutsetninger for, og betydningen av et godt pårørendesamarbeid i sykehjemstjenesten. Diakonhjemmets høgskole;
 • Norheim, Anne (2014). Perspektiv på pårørende og samarbeid med helsepersonell. Høgskolen Stord/Haugesund;
 • Norheim, Anne (2014). Pårørenderollen på godt og vondt når deres nærmeste utvikler demens. Tasta sykehjem;
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). "...kanskje vi trenger litt praksisendring..." -Pårørendeprogrammets betydning for helsepersonell. Programområde for pårørendeforskning; 2014-06-11 - 2014-06-12.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). ...kanskje vi trenger litt praksisendring... Pårørendeprogrammets betydning for helsepersonell. PårørendeSenteret;
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). Health services and informal carers - does web-based training contribute to staff members' capacity for collaboration with informal carers?. Living Knowledge; 2014-04-09 - 2014-04-12.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2014). "Kanskje vi trenger litt praksisendring...?" Betydningen av "www.pårørendeprogrammet.no" som kompetanseoppbygging for helsepersonell. BEDRE PSYKIATRI;
 • Norheim, Anne (2013). Betydningen av et godt pårørendesamarbeid i sykehjemstjenesten. Stavanger Sparekasses sykehjem; 2013-05-28.
 • Norheim, Anne (2013). Bidrar opplæring til endring? - Hva viser forskning?. 2013-05-30.
 • Norheim, Anne (2013). Bidrar opplæring til endring? - Hva viser forskning?. PårørendeSenteret; 2013-06-04.
 • Norheim, Anne (2013). Forutsetninger for, og betydningen av pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring; 2013-11-14.
 • Norheim, Anne (2013). I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for påørendeinvolvering i sykehjemstjenesten. Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (; 2013-06-05 - 2013-06-06.
 • Norheim, Anne (2013). Nettbasert opplæringsprogram for pårørendesamarbeid - Bidrar opplæring til endring?. Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger; 2013-03-13.
 • Haukeli, Janne; Frøysland, Astrid; Norheim, Anne (2012). Samtale med eldre om livets sluttfase. 2012-09-25 - 2012-09-26.
 • Haukelid, Janne; Frøysland, Astrid; Norheim, Anne (2012). Samtaler med eldre om livets sluttfase.
 • Norheim, Anne (2012). Betydningen av et godt pårørendesamarbeid i demensomsorgen. 2012-10-16.
 • Norheim, Anne (2012). Betydningen av, og forutsetninger for et godt pårørendesamarbeid i sykehjem. 2012-11-20.
 • Norheim, Anne (2012). Faglig skjønn i demensomsorgen.
 • Norheim, Anne (2012). Pasientmedvirkning - Hvordan er det mulig å sette pasienten i førersetet?. 2012-06-07.
 • Norheim, Anne (2012). Pårørende som ressurspersoner for sine nærmeste som er innlagt i sykehjem. 2012-06-14 - 2012-06-15.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2012). Faglig skjønn og brukermedvirkning. 2012-11-21.
 • Norheim, Anne; Hanssen, Helene (2012). Pårørendesamarbeid - bidrar opplæring til endring. 2012-06-14 - 2012-06-15.
 • Delås, Grethe Marit; Hanssen, Helene; Humerfelt, Kristin; Kjellevold, Alice; Norheim, Anne; Sommerseth, Rita (2011). Gi eldre verdig behandling. Hvor går grensen mellom profesjonell omsorg og pårørendes involvering i offentlige institusjoner?.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2011). Skal eldre stille dårligere på grunn av sin alder?.
 • Norheim, Anne (2011). Brukermedvirkning - fra teori til praksis. 2011-04-27.
 • Norheim, Anne (2011). Brukermedvirkning og faglig skjønn. 2011-03-30.
 • Norheim, Anne (2011). Fra rutinebasert praksis til ulike grader av medvirkning - Hvordan kan pasienten sikres på en best mulig måte?. 2011-03-31 - 2011-04-01.
 • Norheim, Anne (2011). Pårørendeinvolvering i eldreomsorgen - en ressurs eller en belastning?. 2011-10-27.
 • Norheim, Anne (2011). Pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten - muligheter og utfordringer. 2011-11-24.
 • Norheim, Anne (2009). "Aldringsprosesser". 2009-06-08 - 2009-06-11.
 • Norheim, Anne (2009). Betydningen av pasientmedvirkning og verdighet overfor personer med demens i sykehjem.
 • Norheim, Anne (2009). Brukermedvirkning i demensomsorgen - Muligheter og utfordringer. 2009-11-12 - 2009-11-13.
 • Norheim, Anne (2009). Etikk, holdninger og verdier. Sola kommune; 2009-01-28.
 • Norheim, Anne (2009). Omsorgskulturen i sykehjemspraksis. Vågedalen sykehjem; 2009-04-22.
 • Norheim, Anne (2008). Etiske utfordringer i praksis. Rosendal sykehjem; 2008-01-21.
 • Norheim, Anne (2008). Etiske utfordringer i praksis. Haugåstunet sykehjem; 2008-01-22.
 • Norheim, Anne (2008). Individuell plan med fokus på brukermedvirkning. Stavanger kommune; 2008-10-17.
 • Norheim, Anne (2008). Pasientmedvirkning i demensomsorgen i sykehjem - Muligheter og utfordringer. 2008-09-17 - 2008-09-19.
 • Norheim, Anne (2007). Pasientmedvirkning i demensomsorgen - Muligheter og utfordringer. 2007-11-28.
 • Norheim, Anne (2007). Utfordringer knyttet til medbestemmelsesretten hos personer med demens. Stavanger kommune, Blidensol sykehjem; 2007-06-11.
 • Kjellevold, Alice; Norheim, Anne (2004). Jussen er ikke syndebukken.
 • Norheim, Anne (2004). Nursing Culture - Theoretical Perspectives. 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Norheim, Anne; Kjellevold, Alice (2004). Jussen er ikke syndebukken.
 • Norheim, Anne (2003). Fra holdning til handling. Misjonshøyskolen; 2003-03-26.
 • Norheim, Anne (2002). Etiske aspekter på eldreomsorg. Misjonshøgskolen; 2002-11-20.
 • Norheim, Anne (2002). Etiske prinsipper/problemstillinger i praktisk omsorgsarbeid. Misjonshøgskolen; 2002-10-30.
 • Norheim, Anne (2002). Inkontinensomsorg - fra holdning til handling. 2002-05-25 - 2002-05-28.
 • Norheim, Anne (2001). Etiske prinsipper i praktisk omsorgsarbeid. Misjonshøyskolen; 2001-11-14.
 • Norheim, Anne (2001). Etiske problemstillinger og dilemmaer i eldreomsorgen. Misjonshøyskolen; 2001-03-28.
 • Norheim, Anne (2001). Inkontinensomsorg - Fra holdning til handling. Tasta sykehjem; 2001-12-19.
 • Norheim, Anne (2012). Samarbeid med pårørende!. Helsedirektoratet.