Et profilbilde

Ekstern førsteamanuensis
Kjersti Ørvig { "honorific-suffix": "Ekstern førsteamanuensis", "fn": "Kjersti Ørvig", "tel": "Telefon: 51834184", "email": "kjersti.orvig@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-257
Tlf priv/mob 4748109620

Familie og velferdssosiologi

Inkluderings og ekskluderingsprosesser i velferdsstaten.

Disability research

Forskningsområder

 

Bolig sosialt arbeid med vekt på implementering av velferdsteknologi for unge med ulike typer funksjonsnedsettelser.

Unge uføre i møte med NAV

Tolking i offentlig tjenesteyting i et samfunnsvitenskapelig perspektiv. Utvalgte publikasjoner

Noen utvalgte publikasjoner:

2014: Ørvig, Kjersti: Velferdsteknologi. En studie av holdninger/oppfatninger om bruk av velferdsteknologi for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne i eller på veil til egen bolig. Rapporter fra Universitetet i Stavanger nr.46.
2014: Ørvig, Kjersti and Bengtsson,R: «Bruk av studenter som medforskere - et pilotprosjekt i barnevernsfeltet». Uniped. Volume 37, (1) (p. 29-40).

2011: Ørvig, Kjersti: ?The bureaucracy?s voices in client interviews?. Journal of Social Work Practice. Volume 25, (3) (s.323-334) (nivå 2)

2011: Ørvig, Kjersti:? Unge rusmisbrukere?s erfaringer og tanker på vei til en rusfri tilværelse i fremtidig bolig- en kvalitativ undersøkelse. Rapporter fra Universitetet i Stavanger. Nr. 32

2009: Ørvig, Kjersti: ?Lost in Translation i møte med det offentlige. Sosiologisk Tidsskrift, 17. nr 4.

2007: Ørvig, Kjersti: «Tolken som redskap eller kulturinformant? Et samhandlingsstudie av tolkede klientsamtaler i sosialtjenesten». PHD Sociology. University of Tromsø.

Ørvig Kjersti (2006): ?Tolkede klientsamtaler på sosialkontor: Noen perspektiver? I   Omre.C, Schjelderup.L og Osterhaug, R (Ed): Fasetter av sosialt arbeid. Tapir Akademiske forlag.

Ørvig Kjersti (2005): ?Makt og maktesløshet i tolkesituasjonen?. In Tolkutbildning i samverkan. Et inspirationsmaterial för brobyggare. Holmgren.K (Ed). Härnösands folkhögskola.

Tor Claussen og Ørvig, K (2003): Sosiale dilemmaer i det moderne. Unipub.

Ørvig, Kjersti (1991): «Bilder av oss selv. Et kvalitativt studie av kropp og helse». Master in Sociology. Universitetet i Bergen

Pågående forskning

Implementering av velferdsteknologi for unge mennesker (18-29 år) med kognitiv nedsatt funksjon i egen bolig eller på vei til egen bolig.

Arbeidserfaring

Ulike oppdrag i helsesektoren

Lærervikar

Ansatt UiS siden 1991  

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ørvig, Kjersti (2014). Velferdsteknologi En studie av holdninger/oppfatninger om bruk av velferdsteknologi for unge mennesker med nedsatt funksjonsevne i eller på vei til egen bolig. UiS. ISBN 978-82-7644-582-4. 71 s.
 • Ørvig, Kjersti (2010). En kartlegging av bostedsløse rusmiddel-avhengige mellom 18 og 25 år med behov for bolig med oppfølgingstjenester. universitetet i Stavanger. ISBN 9788276444414. 40 s.
 • Ørvig, Kjersti (2007). Tolken som redskap eller kulturinformant? Et samhandlingsstudie av tolkede klientsamtaler i sosialtjenesten. Universitetet i Tromsø. 275 s.
 • Claussen, Tor; Ørvig, Kjersti (2003). Sosiale dilemmaer i det moderne. Nnibub. ISBN 8274771478. 263 s.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Tolkning og fortolkning i sosial samhandling. En analyse av betingelser som kan bidra til utvikling av kommunikasjonsprosesser i samhandling mellom sosialarbeidere og brukere med minoritetsspråklig bakgrunn med utgangspunkt i bruk av tolk. 25 s.
 • Ørvig, Kjersti (2002). Forståelse av den "fremmede" andre. vitenskapsteoretisk paper til dr. polit.studie.
 • Ørvig, Kjersti (2002). Redegjør for noen hovedmuligheter knyttet til ulike forskningsdesign- når hensikten er å generalisere. Dr. gradskurs case-studie metode. 15 s.
 • Ørvig, Kjersti (2000). De kommer jo her for å få lønna si. Sosialarbeideres møte med klienter med innvandrerbakgrunn- Delrapport 2. Høgskolen i Stavanger. ISBN 82-7644-123-8. 49 s.
 • Ørvig, Kjersti (1998). En minoritets gruppes møte med sosialkontoret. Høgskolen i Stavanger. 45 s.
 • Ørvig, Kjersti (2017). Social work practice in various contexts.
 • Ørvig, Kjersti (2015). Vel og bra for hvem? En kvalitativ studie av velferdsteknologi i bolig for unge psykisk utviklingshemmede. Stavanger kommune;
 • Ørvig, Kjersti; Tembo, Memory Jayne (2015). Multifaceted social work in context.
 • Ørvig, Kjersti (2014). Velferdsteknologi ingen revolusjon.
 • Ørvig, Kjersti (2011). Drømmer og visjoner. En kvalitativ undersøkelse av unge rusmiddelmisbrukeres drømmer og visjoner på vei til en rusfri tilværelse i fremtidig bolig. Arbeidstreningsseksjonen, Stavanger kommune; 2011-11-14.
 • Ørvig, Kjersti (2010). Marginalisering, inkludering, ekskludering i offentlig tjenesteyting. 2010-09-14.
 • Ørvig, Kjersti (2009). Interpreting and models for communication in public services. 2009-06-11 - 2009-06-13.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Samtykkeerklæring hva er det? Om tolking i offentlig tjenesteyting. Universitetet i Stavanger; 2008-11-26.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolkes rolle bør endres. [Avis]; 2008-06-03.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolkes rolle bør endres. [Radio]; 2008-06-03.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Tolking i offentlig tjenesteyting.
 • Ørvig, Kjersti (2008). Utfordringer i kommunikasjon med etniske minoriteter. 2008-02-14.
 • Ørvig, Kjersti (2006). Makt og avmakt i tolkesituasjoner. Universitetet i Stavanger; 2006-11-29.
 • Ørvig, Kjersti (2005). Makt og avmakt i tolkesituasjonen Maktförhållanden i tolksituationen. 2005-05-19 - 2005-05-20.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Interpreting language and communication in social settings. 2003-11-20 - 2003-11-22.
 • Ørvig, Kjersti (2003). Minoriteters møte med sosialkontoret. 2003-12-12.
 • Ørvig, Kjersti (2001). De kommer jo her for å få lønn si: Sosialarbeideres møte med minioritetsklienter. 2001-11-24.
 • Ørvig, Kjersti (2001). De kommer jo her for å få lønna si"! Sosialarbeideres møte med klienter med minoritetsbakgrunn. 2001-11-22 - 2001-11-24.
 • Ørvig, Kjersti (1998). Cross Cultural Meeting and the Problem of Intersubjectivity in Social Work.
 • Ørvig, Kjersti; Johannesdottir, Helga; Christensen, Bjørn; Merivirta, Matti; Kristinsdottir, Gudrun; Hollander, Anna (1998). Lærebok:Olav Garsjø "Sosiologisk tenkemåte. En introduksjon for helse og sosialarbeidere".