Et profilbilde

Førsteamanuensis
Ingunn Tollisen Ellingsen { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Ingunn Tollisen Ellingsen", "tel": "Telefon: 51834237", "email": "ingunn.t.ellingsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-211

Kompetanseområder

 • Social work theories
 • Child welfare and foster care
 • Family policy and family social Work
 • Q methodology

Undervisning

Forskningsområder

 • Family policy and family social work
 • Child welfare (foster care, follow-up after out of home placement)
 • Early education
 •  

   

Utvalgte publikasjoner

(For a complete list - see Cristin below)
 • Ellingsen, I. T., Studsrød, I. & Bruheim Jensen, I. (2017). Norsk familiepolitikk og sosialarbeideres familieforståelse. I: I. Studsrød & S. Tuastad (red). Barneomsorg på norsk: i samspill og spenning mellom hjem og stat. Oslo: Universitetsforlaget
 • Ellingsen, I. T. & Øyre. I. (2015). Å vokse opp med fostersøsken med utfordrende atferd - erfaringer i et retrospektivt lys. Tidsskriftet Norges Barnevern 1(92), s. 20-35. DOI: 10.18261
 • Størksen, I., Ellingsen, I. T., Wanless, S. B., & McClelland, M. M. (2014). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5-year-old children in Norway. Early Education and Development. DOI: 10.1080/10409289.2014.932238
 • Shemmings, D. & Ellingsen, I. T (2012). Using Q methodology in Qualitative interviews. In: Gubrium, J., Holstein, J., Marvasti, A. & Marvasti, K. (eds). The Sage Handbook of Interview Research (2. Edition). Thousand Oaks: SAGE.
 • Ellingsen, I. T., Stephens, P., & Størksen, I. (2011). Congruence and incongruence in the perception of family among fosterparents, biological parents, and their adolescent (foster) children. Child & Family Social Work, 17(4), 427-437. DOI: 10.1111/j.1365-2206.2011.00796.x.
 • Ellingsen, I. T., Shemmings, D. & Størksen, I. (2011). The concept of 'family' among Norwegian adolescents in long-term foster care. Child & Adolescent Social Work, 28, 301-318,  Doi:10.1007/s10560-011-0234-0.
 • Ellingsen, I. T., Størksen, I., & Stephens, P. (2010). Q methodology in social work research. International Journal of Social Research Methodology, 13(5), 395-409.
 • Ellingsen, I. T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, No 4, 263-275.
 • Ellingsen, I. T., Levin, I., Berg, B, og Kleppe, L. C. (2015)(red). Sosialt arbeid - en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget. http://www.universitetsforlaget.no/Bli-forfatter/Vaare-forfattere/Ingunn-T._Ellingsen
 • Ellingsen, I. T. & Østerhaug, R. S. (Red)(2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Oslo: Universitetsforlaget.

PhD-thesis:

Ellingsen, I. T. (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. PhD-thesis UiS no 128, June 2011.

Pågående forskning

Studien tar sikte på å besvare følgende kunnskapsbehov: 1) Hvilke aktører har gruppetilbud til målgruppen, 2) Beskrivelse av tilbudene, 3) Erfaringsoppsummering av de ulike tilbudene, både foreldre og gruppelederes erfaringer.
Rolle: prosjektleder

En komparative studie hvor 8 land deltar. Landene representerer 4 ulike 'velferdssystemer', målet er å utforske forholdet mellom familiepolitikk og familiepraksiser innenfor fire velferdsområder: rus, migrasjon, barnevern og psykisk helseFinansiert av Norface/Welfare State Futures. Rolle: Postdok

I forskningsprosjektet Skoleklar! studeres selvregulering, oppmerksomhet og ulike typer sosiale ferdigheter blant norske barnehagebarn. Prosjektet er særlig interessert i hvordan disse faktorene kan virke inn på små barns læring og prestasjoner i tidlige skoleår. Det vil bli utarbeidet et tiltak som skal prøves ut i barnehager med sikte på å styrke disse ferdighetene hos barn. Prosjektet støttes av Norges Forskningsråd. Rolle: Forsker/prosjektadministrasjon

Et forsknings- og utviklingsprosjekt/Survey  - kartlegging av hvem som kommer i kontakt med barnevernet, hvilke tilbud får de og hvor fornøyd er familiene med tilbudene. Finansiert av Bufdir. Rolle: 20% forskerstilling i prosjektet.

Arbeidserfaring

Fra 1. mai 2015: Post-dok, institutt for sosialfag, UIS.

2013-2015: Førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, UIS

2011-2013: Førsteamanuensis ved Senter for atferdsforskning/Nasjonalt kompetansesenter for læringsmiljø og atferdsforskning (Skoleklarprosjektet)

2011-d.d.: Førsteamanuensis Institutt for sosialfag (pt. postdok)

2007-2011: Stipendiat Institutt for sosialfag (Tema for doktorgradsarbeidet: Familiebetydning for barn i fosterhjem) (PhD-student, Dept of Social Work (Topic: The meaning of family for children in foster care)

2003-2007 : Høgskolelærer/universitetslektor, Høgskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger (Lecturer at bachelor education in social work)

VERV

2017-2021: Programgruppe for sosionom, mandat: utarbeide nye nasjonale retningslinjer for sosionomutdanningene. (oppnevnt av KD)

2016-dd: Profesjonsrådet for sosionomer FO. (valgt representant) FO)

2013-2017:  Instituttstyre, institutt for sosialfag, UIS (vara 2013-2015) (valgt representant)

2013-2015: Koordinator for Master i Sosialfag, UIS

2007-2008: Fellow researcher DNB (Det nye barnevernet - A national research project)

2003-2007: Kullansvarlig for 1. studieår sosionomutdanningen, HiS/

1998-2003: Teamleder avdeling Barn- og unge, sola kommune

1997-1998: Seksjonsleder for økonomi- og tiltaksseksjonen, Sola kommune

1994-1996: Sosialkurator, sosialtjenesten, Sola kommune


- Høgskolen i Sogn og Fjordane

- Diakonhjemmets høgskole

- Høgskolen i Oslo og Akershus

- Universitetet i Agder

PhD-committee

(2014). PhD Building schools' capacity and readiness to implement school based interventions and the role of leadership in this. PhD Thesis UiS nr. 234, December 2014.

e (2013). From self-actualization to co-actualization and co-creating within leadership. PhD Thesis NTNU 2013:167.

(2016). Assessment in child protection: A comparative study (Norway-England). PhD Thesis UiS nr. 280, January 2016.


(2017). Adolescents at Risk - Exploring Adolescents' perceptions of interprofessional collaboration and service user involvement. PhD Thesis 2017:1, Høgskolen i Molde. 

(submitted). Centre for Special Needs Education & Youth Care Faculty of Behavioural and Social Sciences, University of Groningen. The Netherlands.

"Mulighetsrommet" - En studie av samhandlingsprosesser i Nav med vekt på institusjonell kontekst, profesjonell praksis og brukermedvirkning. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger.

. Child visibility in families and child protection work: A comparative study of social worker perspectives in Norway and Chile. Institutt for sosialfag, Universitetet i Stavanger

. Sustainability of Knowledge-based Programs in Child Welfare Services. Universitetet i Stavanger/Høgskolen i Østfold.


- Universitetsforlaget

- Tidsskriftet Norges Barnevern

- International Journal of Social Research Methodology

- Journal of Human Subjectivity

- Child & Family Social Work


Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Slettebø, Tor; Studsrød, Ingunn; Farstad, Gunhild Regland; Herland, Mari Dalen (2018). Det gjør livet litt lettere. Gruppetilbud til foreldre med barn i fosterhjem og barnevernsinstitusjon. Universitetet i Stavanger. 88 s.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit (2016). Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 343 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. ISBN 9788215019291. 344 s.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie (2015). Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01929-1. 4 s.
 • Ellingsen, Ingunn T; Østerhaug, Reidar (2014). Barnevernets brennpunkt - Beslutningsgrunnlag og beslutninger. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02352-6. 197 s.
 • Ellingsen, Ingunn T (2011). Adolescents in foster care and their families: A Q methodological study on family perceptions. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-451-3. 210 s.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - oppfølging etter omsorgsovertakelse. Bodø: I.T.Ellingsen.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Är Norden bättre än andra? Vår välfärd lockar internationella studenter. Social politik. [Tidsskrift]; 2018-03-01.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2018). The understanding of Family among Norwegian social workers. IASSW, AIETS, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Karina; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Chris, Alastair; Walsh, Julie (2018). What about the fathers? The presence and absence of the father in social work practice in England, Ireland, Norway and Sweden, a comparative study. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Nygren, Lennart; White, Sue; Ellingsen, Ingunn Tollisen (2018). Welfare regime typologies in social work Research: pitfalls, paradoxes and potentialities. Iassw, ICSW, IFSW; 2018-07-04 - 2018-07-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2017). Utdanningen i dag: I et spenningsfelt mellom praksis og forskning?. Kull 1982 Sosialhögskolen i Stavanger; 2017-06-09.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen (2017). RETHOS - Nasjonale retningslinjer for sosialarbeiderutdanningene. FO; 2017-11-27 - 2017-11-28.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Nygren, Karina; Walsh, Julie (2017). Voices of child welfare workers in eight countries. NORFACE; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Martinsen, Kathrine Haugland; Ellingsen, Ingunn T; Glemmestad, Hanne; Zachariassen, Cecilie; Ytreland, Lena; Kalleberg, Leif Roar; Saugerud, Thore; Harby, Helene (2017). Sosionomens kunnskap er viktig i barnevernet - ta den i bruk!.
 • Steenbakkers, Anne; Ellingsen, Ingunn Tollisen; van der Steen, Steffie; Grietens, Hans (2017). The psychosocial needs of children in foster care witha history of sexual abuse: Are they recognized?. ISPCAN; 2017-10-01 - 2017-10-04.
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2017). Parent’s sense making in child welfare. NORFACE, University of Gröningen; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspective. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-02-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2016). Q methodology - grasping children's perspectives. Universidad Catolica; 2016-01-26.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Jensen, Ida Bruheim (2016). Family Complexity in child welfare in different welfare contexts - assessment and intervention : Mexico and Norway. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn; Muñoz-Guzmán, Carolina (2016). Social workers understanding family in different family policy contexts - impact on practice : Chile, Mexico and Norway compared. IASSW, ICSW, IFSW; 2016-06-27 - 2016-06-30.
 • Jensen, Ida Bruheim; Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2016). Child visibility in families and child protection work across welfare contexts. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn T; Grietens, Hans (2016). The needs of foster children: A Q sort study on the differences between the psychosocial needs of foster children with and without a history of sexual abuse. EUSARF; 2016-09-13 - 2016-09-16.
 • Steenbakkers, Anne; van der Steen, Steffie; Ellingsen, Ingunn Tollisen; Grietens, Hans (2016). The needs of children in foster care: A Q methodological study. Developmental and behavioural disorders in education and car;
 • Studsrød, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2016). Foster care in Norway. Universidad Autonoma Nuevo Leon; 2016-01-16.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Fra idè til grunnbok i sosialt arbeid. Universitetsforlaget; 2015-10-28.
 • Ellingsen, Ingunn T (2015). Q methodology - a comparative approach. Program for velferdstjenesteforskning; 2015-09-21.
 • Ellingsen, Ingunn T; Studsrød, Ingunn (2015). Child welfare and foster care in Norway. UiS og NTNU; 2015-09-22 - 2015-09-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Barnevernfaglig utdanninger ved Institutt for sosialfag. KS-Rogaland; 2014-05-23.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging etter omsorgsovertakelse: teoretiske perspektiver og empiriske holdepunkter. UIS - EVU; 2014-04-02.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Oppfølging og kontakt etter omsorgsovertakelse: Perspektiver fra ungdom. PsykOpp; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Ellingsen, Ingunn T (2014). Q metode workshop. Høgskolen i Molde; 2014-06-16 - 2014-06-17.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. Forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2014). Jenter er flinkere enn gutter til å regulere egen atferd. forskning.no. [Internett]; 2014-09-28.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Bruk av observasjonsverktøyet inCLASS i norske barnehager. Norges forskningsråd; 2013-03-18 - 2013-03-19.
 • Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2013). Understanding the link between children’s engagement with adults, peers, and tasks and early learning in a Norwegian context. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Størksen, Ingunn; Ellingsen, Ingunn T (2013). The influence of parental socioeconomic background and gender on self-regulation among 5 year old children in Norway. Society for Research on Child Development; 2013-04-18 - 2013-04-20.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T (2013). Å lykkes i første klasse?. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Steele, Misty; Montgomery, Diane; Ellingsen, Ingunn T (2013). Second order analysis to capture cross national differences: A study of teacher expectations for children transitioning to first grade. ISSSS; 2013-09-05 - 2013-09-07.
 • Ellingsen, Ingunn T (2012). Q methodology and social work research - a fit like a hand in glove?. 2012-05-30 - 2012-05-31.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Steele, Misty; Montgomery, Diane (2012). Contextual challenges using Q methodology in comparative research. ISSSS; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Orientering om Skoleklar prosjektet og Q-studien i Farsund. Farsund kommune; 2012-11-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Thorsen, Arlene Margaret Arstad; Ellingsen, Ingunn T; Størksen, Ingunn (2012). Revealing children's experiences and emotions through Q methodology. Høgskolen i Oslo og Akershus; 2012-04-19 - 2012-04-20.
 • Kipperberg, Elise; Ellingsen, Ingunn T (2011). E-learning potentials in social studies, UIS. Vir Camp; 2011-11-11.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2010). Familiebetydning for ungdom i fosterhjem. 2010-10-29.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Erfaringer fra ungdommers deltakelse i Q studie Utarbeidelse av utsagn og gjennomføring av Q sortering med ungdom under barnevernets omsorg. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Bodø kommune; 2009-06-15.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2009). Oppfølging til foreldre etter omsorgsovertakelse. Barnevernstjenesten i Trondheim kommune; 2009-05-07.
 • Lichtwarck, Willy; Ellingsen, Ingunn T. (2007). User participation - increasing the distance to the client?. 2007-03-15 - 2007-03-17.
 • Ellingsen, Ingunn T. (2006). Mor uten barn - Barnevernets oppfølgingsansvar. Stavanger Barnevern; 2006-12-12.