Et profilbilde

Førsteamanuensis
Åse Elisabeth Vagli { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Åse Elisabeth Vagli", "tel": "Telefon: 51834108", "email": "aase.vagli@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-203
Hjemmeside http://ansatt.uis.no/organisasjon/finn_ansatt/?ans_nr=2900898
Tlf priv/mob 94860068

Undervisningsområder


Underviser på master og doktorgradsnivå med utgangspunkt i sosiologisk teoretiske posisjoner som interaksjonisme, etnometodologi, diskursanalyse, og teoretikere som Harold Garfinkel, Dorothy E. Smith, Pierre Bourdieu,  Michel Foucault.Konstruktivisme som vitenskapsteoretisk retning. Etnografisk feltarbeidsmetode og observasjon.

Tema er knyttet til institusjonell og profesjonell makt, kjønn, barnevern og kunnskapsgrunnlag, barnevern og makt.


Utdanning

2009  Dr. Philos, Det Samfunnsvitenskaplige Fakultet  UiB

1985  Embetseksamen i sosiologi, UiO

1980: Sosiologi mellomfag, UiO 

1977: Psykologi grunnfag, UiO

1977: First Certificate in Current English, Cambridge, England

Kurs

2017 Doktorgradsveilederkurs         

2012 Universitetspedagogisk basiskurs

         

Forskningsområder

Barnevern og makt, barnevern og kunnskapsgrunnlag, barnevern og kjønn, moderskap, barnevern og følelser.

Utvalgte publikasjoner

2014: Ubehaget i barnevernsarbeid i Ohnstad, A, Rugkåsa,M og Ylvisaker,S: Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk: Oslo

2012: Intervju med Dorothy E. Smith  Sosiologi Årbok 1 ( med Åsa Mäkitalo og Mike Seltzer)

2012: Scener fra et barnevernskontor. Videoproduksjon til bruk i undervisning med utgangspunkt i avhandlingen Behind Closed Doors. I samarbeid med Gunhild Brænne Bjørnstad, Hallgjerd Byrkjeland og Vegard Moen UiS.

 2009:  Behind Closed Doors. Exploring the Institutional Logic of Child Protection Work. Dissertation for the degree doctor philosohiae (dr. philos) Universitetet i Bergen

 2006: The Social Construction of Emotions in Child Protection Case Talk. Qualitative Social Work vol.5 (1) : 9-31 ( med Hannele Forsberg)

2006:  Ways of seeing ? a paper about institutional discourses in child protection. Nordisk Forsker Kongress i Sosialt Arbeid (FORSA), Helsinki: Finland

 2003: The Social Organisation of Legitimate Risks Assessments in Child Protection - a Study of Backstage Talk and Interaction in a Local Child Protection Agency in Norway. In  Mike Seltzer et al. Listen  to the Welfare State. Ashgate: Aldershot. Reprinted 2003

2001: Mellom straff, behandling og oppbevaring:om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom Agderforskning: Kristiansand

1999:  Frivillig organisasjon  på nye veier. Om erfaringer i Nasjonalforeningen for folkehelse ved innføring av samlivskurs. Agderforskning: Kristiansand

1999: Det vanskelige tverrfaglige arbeidet. En evaluering av erfaringer med tverrfaglige team- prosesser ved en rehabiliteringsenhet for slagpasienter. Agderforskning: Kristiansand

Pågående forskning

Den digitale vendingen i norsk barnevern

Tidlig intervensjon i barnehage

Innvandreres foreldreskapserfaringer i Norge

Barnevern og kjønn

Moderskapet og faderskapets kulturelle koder

Bildemateriale som metode for utforskning av implisitt tenkesett om moderskap og faderskap.

 


Arbeidserfaring


2017- pt Tilknyttet Universitetet i Bergen i 20% stilling

2014-2015 Professor II, Avdeling for Helsefag, Høgskolen Stord/Haugesund

Fra 1. juli 2006- p.t Førsteamanuensis i sosiologi, Institutt for sosialfag Universitetet i Stavanger

2006  - juli   Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

2000- 2005 Universitetsstipendiat, Universitetet i Bergen

1999 - 2000 Førstelektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

1998 - 1999 Forsker, Agderforskning. Kristiansand

1997- 1998 Universitetslektor, Institutt for sosiologi, Universitetet i Tromsø

1994-1997: Faglig leder Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge

1989-1994: Amanuensis, avdeling for sosialarbeiderutdanning, Finnmark Distriktshøgskole/Høgskolen i Finnmark

1985-1989: forsker, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, avdeling Nord-Norge

1982-1984: Prosjektmedarbeider NAVF-prosjektet: «Kvinnelige akademikere - pionerer for likestilling»

1980-1985 Stipendiat/lønnet medarbeider Statens Institutt for alkohol- og narkotikaforskning

1977 - Au-pair, Maidenhead, England

1975 - 76 Pleiemedhjelper, Menighetenes Alders - og Sykehjem, Haugesund

1974 -75 Pianolærer, Tysvær Kommunale Musikkskole

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Vagli, Åse (2014). Ubehag i barnevernsarbeid. I: Ubehaget i sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-46245-8. s. 100-115.
 • Forsberg, Hannele; Vagli, Åse (2006). The Social Construction of Emotions in Child Protection Case Talk. Qualitative Social Work. ISSN 1473-3250. Volum 5. Hefte 1. s. 9-31. DOI: 10.1177/1473325006061535.
 • Vagli, Åse (2001). The Social Organisation of Legitimate Risks Assessments in Child Protection - a Study of Backstage Talk and Interaction in a Local Child Protection Agency in Norway. I: Listen to the Welfare State. Ashgate. s. 77-103.
 • Vagli, Åse (2009). Behind closed doors : exploring the institutional logic of child protection work. University of Bergen. ISBN 978-82-308-0931-0. 318 s.
 • Vagli, Åse (2001). Mellom straff, kontroll og behandling : om erfaringer fra et lokalt samarbeidsprosjekt for en psykisk utviklingshemmet med sikringsdom. Agderforskning. ISBN 82-7602-060-7. 54 s.
 • Bjørnstad, Brænne, Gunhild; Byrkjeland, Hallgjerd; Moen, Vegard; Vagli, Åse (2012). Fire videocase til bruk i undervisning: "MØTE", "PAUSE", "MONOLOG", "VALG". UiS.
 • Vagli, Åse (2013). Kjønn i helse- og sosial utdanningene. Universitetet i Stavanger, Nettverk for tverrfaglgi kjønnsfo; 2013-11-04 - 2013-11-06.
 • Vagli, Åse (2013). Kritisk refleksjon i sosialt arbeid – hva, for hvem og hvordan?.
 • Seltzer, Michael; Makitalo, Åsa; Vagli, Åse (2012). Dorothy E. Smith Interview of 7 October 2011 in Oslo.
 • Vagli, Åse (2011). Dorothy E. Smith.En kontekstuell presentasjon- liv og tenkning. Universitetet i Stavanger; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Hva er en god mor? Normative tenkemåter i barnevernet. Netttverk for tverrfaglig kjønnsforskning UIS;
 • Vagli, Åse (2011). Institusjonell etnografi og etnografi i institusjonelle settinger- likheter, forskjeller? en sammenlignende lesing av Gerald de Montigy Social Workings og Åse Vagli Behind closed Doors. Exploring the Institutional Logic of child Protection Work. UIS/Inst for sosialfag/ nettverk for tverrfaglig kjønnsforks; 2011-11-24.
 • Vagli, Åse (2011). Kunnskap, makt og avmakt bak lukkede dører i barnevernet. Høgskulen i Volda; 2011-09-22.
 • Vagli, Åse (2011). Review of Sosiologi for sosionomer.
 • Vagli, Åse (2011). Sociology and Social work. Mates or rivals?. University of Lisboa; 2011-05-27 - 2011-05-28.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Vagli, Åse Elisabeth (2008). Kjønnsdiskurser i praksisfeltet. Empiriske evidenser. Faggruppa for distriktskvinneforskning og utvikling; 2008-04-14.