Et profilbilde

Timelønnet professor
Inge Særheim { "honorific-suffix": "Timelønnet professor", "fn": "Inge Særheim", "tel": "Telefon: 51831018", "email": "inge.saerheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for kultur- og språkvitenskap
Rom HG O-235

Forskningsområder

nordisk språkhistorie, nordisk dialektologi, nordisk namneforsking

Utvalgte publikasjoner

Jærstrendene. Namn og stader. AmS-Varia 56. Stavanger 2015.

Stadnamn og dialektskilje. I: B. Eggert & R.S. Olesen, red.: Navne og skel - Skellet mellem navne. NORNA-rapporter 91, bd. 2. S. 231-243. Uppsala 2015.

Side, Kråke, Mula. Teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasus. I: Namn och Bygd 102 (2014). S. 83-89.

Toponyms and Language history - some methodological Challenges. I: Names in daily life. Proceedings of ICOS 24. S. 1403-1408. Barcelona 2014.

Hådialekten. I: J.B. Bø & M. Smith-Solbakken, red.: Hå kulturhistorie 3. S. 305-355. Bergen 2014.

Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. I: E.K. Kristoffersen et al., red.: Et Akropolis på Jæren). AmS-Varia 55. S. 49-62. Stavanger 2014.

Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst. I: Namn och Bygd 101 (2013). S. 51-66.

Personnamn. I: J.B. Bø & M. Smith-Solbakken, red.: Hå kulturhistorie 2. S. 343-353. Trondheim 2013.

Stadnamn. I: J.B. Bø & M. Smith-Solbakken, red.: Hå kulturhistorie 2. S. 291-341. Trondheim 2013.

Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. I: T.K. Jakobsen et al., red.: Nøvn i strandamentanini. NORNA-rapporter 89. S. 321-349. Torshavn 2013.

Toponyms from south-western Norway referring to hunting and fishing. I: O. Grimm & U. Schmölcke, red.: Hunting in Northern Europe until 1500 AD. S. 551-566. Neumünster 2013.

Person- og stadnamn. I: O.E. Haugen: Handbok i norrøn filologi. 2. utg. S. 512-555. Bergen 2013.

The oldest settlement names. I: M.G. Arcamone et al., red.: Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche. S. 347-359. Pisa 2012.

Sakrale stadnamn. I: Namn och Bygd 100 (2012). S. 181-200.

Marselius på Rudlebakken og Asseline Gustava på Dokkeholen. Namnebruken i Torvald Tus Jær-stubbar og hugnadsoger. I: Namn og Nemne 29 (2012). S. 47-63.

Ancient toponyms in south-west Norway: Origin and formation. I: M. Stenroos et al.: Language Contact and Development around the North Sea. S. 53-66. CILT 321. 2012. John Benjamins. Amsterdam-Philadelphia.

Official Naming in Hå, Klepp and Time. I: B. Helleland et al. (red.): Names and Identities. S. 235-242. Oslo Studies in Language 4(2). 2012. University of Oslo.

"dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ". Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet. I: L.E. Edlund et al. (red.): Studier i dialektologi och sociolingvistik. S. 287-296. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 116. 2011. Uppsala.

Nokre kjelder som gjev opplysningar om sørvestlandsk mål i eldre nynorsk tid. I: H. Sandøy & E.H. Jahr (red.): Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814). S. 108-123. 2011. Novus.

Ein gard på kvar hol. Om namnemiljø og sentralitet i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen. I: L.E. Christensen & B. Jørgensen (red.): Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. S. 301-314. NORNA-rapporter 86. 2011. NORNA-förlaget. Uppsala.

Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. I: L. Elmevik & S. Strandberg (red.): Probleme der Rekonstruktion untergangener Wörter aus alten Eigennamen. S. 129-140. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 112. 2010. Uppsala.

Official urban naming: cultural heritage and identity. Onoma 42 (2007). S. 171-187. 2010.

"Vibaa er komaa". Nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg. Maal og Minne. S. 225-239. 2009.

Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. I: L. Mattfolk & T. Ainiala (red.): Namn och kulturella kontakter. S. 29-39. NORNA-rapporter 85. NORNA-förlaget. Uppsala.

Personen- und Ortsnamen. I: O.E. Haugen (red.): Altnordische Philologie - Norwegen und Island. S. 433-482. Walter de Gruyter. Berlin - New York.

Stadnamn i Rogaland. 2007. Kunnskapsforlaget (302 s.)

Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Stavanger Turistforenings Årbok 2002. (220 s.)

Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Avhandling for dr.philos.-graden. Tidvise skrifter 38 2001. Høgskolen i Stavanger. (507 s.)

Jf. elles publikasjonsliste på Cristin med meir enn 160 titlar.

Pågående forskning

Namnekapittelet (100 s.) i ny norsk språkhistorie.

Individualisering i skjergardsnamn (NORNA-rapport)

Nordisk namneforsking 2015 (Namn och Bygd)

Namn som kjelder (Den 16. nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, 8.-11.6.2016)

Place-namnes referring to the catch of falcons (tverrvitskapleg symposium, Schleswig)

Place-names in Shetland and Orkney - evidence of Norse language, settlement and cultural history (Viking Congress, Shetland)Arbeidserfaring

Professor i nordisk språkvitskap ved Universitetet i Stavanger (tilsett sidan 1980)

Høgskolelektor i norsk ved Stord lærarhøgskole (1979-1980)

Prosjektleiar for Stadnamnprosjektet i Rogaland

Medlem av Språkrådet (Fagråd for normering og språkobservasjon, 4 periodar, 2007-2014)

Medlem av Klagenemnda for stadnamnsaker (2008-d.d.)

Prorektor (2003-2007) og dekan for humanistisk avdeling (1997-2000, 1989-1991) ved Universitetet i Stavanger

Norsk representant i styret for NORNA (Nordisk namneforskarkomité), 2012-2016

Nestleiar i styret for Misjonshøgskolen (vitskapleg høgskole, 2 periodar, 2008-2014)

Medlem av styringsgruppa og fagrådet for Nasjonalt Garborgsenter

Medredaktør for det akkrediterte fagtidsskriftet Namn og nemne (Bergen)

Medlem av redaksjonsrådet for det akkrediterte fagtidsskriftet Namn och Bygd (Uppsala)

Medlem av faglege vurderingskomitear ved nordiske universitet

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Særheim, Inge (2019). Godfar - noanemne for 'bjørn' i nokre sørvestnorske stadnamn?. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 107. s. 61-74.
 • Særheim, Inge (2019). Low German influence on the Scandinavian languages in late medieval times - some comments on loan words, word-forming, syntactic structures and names. I: German trade in the North Atlantic c. 1400-1700 - interdisciplinary perspectives. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-183-0. s. 153-161.
 • Aldrin, Emilia; Særheim, Inge; Syrjälä, Väinö (2018). NORNA - The Nordic Cooperative Committee for Onomastic Research. Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719. Volum 14. s. 15-22.
 • Særheim, Inge (2018). Galten, Oksa and Porthunden - the boar, the bull and the watchdog. Words for domestic animals - taboo in coastal naming?. Onomastica Uralica. ISSN 1586-3719. Volum 12. s. 367-377.
 • Særheim, Inge (2018). Ombo, Gilja, Fidjane og Bergene. Fleirtal i stadnamn sett ut frå sørvestnorsk materiale. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN 0065-0897. Volum 148. s. 47-63.
 • Særheim, Inge (2018). Place names from south-western Norway With referance to the catching of falcons. I: Raptor and human falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Wacholtz Verlag. ISBN 9783529014901. s. 787-797.
 • Særheim, Inge (2018). Tasen, Sugga og Porthunden. Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 106. s. 83-100.
 • Særheim, Inge; Kruken, Kristoffer (2018). Namn. I: Norsk språkhistorie II : praksis. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-848-7. s. 257-363.
 • Særheim, Inge (2017). Coastal naming in areas With Norse influence in the North Atlantic region. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volum 95. s. 241-256.
 • Særheim, Inge (2017). Kniven, Klemma og Knogane. Usamansette skjernamn som skildrar individuelle eigenskapar. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volum 94. s. 147-159.
 • Særheim, Inge (2017). Sprette, Sprøtta og Springaren. Individualitet i skjergardsnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 105. s. 91-108.
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Eit oversyn med nokre spørsmål og moglege svar sett ut frå sørvestnorsk materiale. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volum 96. s. 231-244.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2017). Nordisk namnforskning 2015. 2.5 Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 104. s. 153-157.
 • Særheim, Inge (2016). Place Names in Oral Tradition: Sources of Local Language and Cultural History. I: Names and Their Environment. Proceedings of the 25th International Congress of Onomastic Sciences. University of Glasgow. ISBN 978-0-85261-947-6. s. 285-292.
 • Særheim, Inge (2016). Place-Names in Shetland and Orkney with Parallels in Norway - Evidence of Norse Language and Influence in the Viking Age. I: Shetland and the Viking World. Papers from the Seventeenth Viking Congress, Lerwick. Shetland Heritage Publications. ISBN 978-0-9932740-3-9. s. 63-68.
 • Særheim, Inge (2015). Jærstrendene. Namn og stader. Arkeologisk museum, UiS. ISBN 978-82-7760-161-8. 356 s.
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn og dialektskilje. Norna-rapporter. ISSN 0346-6728. Volum 91. Hefte 2. s. 231-243.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2015). Nordisk namnforskning 2014. 2.5 Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 103. s. 112-116.
 • Særheim, Inge (2014). Side, Kråke og Mula : teig- og naturnamn som er utvikla av oblik kasusform. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 102. s. 83-89.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn og sentralitet i eit jærsk jordbrukssamfunn frå jernalderen. I: Et Akropolis på Jæren? Tinghaugplatået gjennom jernalderen. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-160-1. s. 49-62.
 • Særheim, Inge (2014). Toponyms and language history - some methodological challenges. I: Names in daily life. Proceedings of the XXIV ICOS International Congress of Onomastic Sciences. Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. ISBN 9788439391623. s. 1403-1408.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2014). Nordisk namnforskning 2013. 2.5. Norge. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 102. s. 198-203.
 • Særheim, Inge (2013). Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 101. s. 165-172.
 • Særheim, Inge (2013). Orresnora, Falkehytta, Mågahuset og Ørnhus. Nokre stadnamn som har bakgrunn i fuglefangst. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 101. s. 51-66.
 • Særheim, Inge (2013). Person- og stadnamn. I: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1109-8. s. 512-556.
 • Særheim, Inge (2013). Personnamn. I: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. s. 343-353.
 • Særheim, Inge (2013). Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. I: Nøvn í strandamentanini. Navne i kystkulturen. Forelæsninger fra det 41. NORNA-symposium i Tórshavn 2.-4. juni 2011. Norna. ISBN 978-91-7276-088-2. s. 321-349.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn. I: Hå kulturhistorie band 2: frå 1000-talet til 1870. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0229-7. s. 291-342.
 • Særheim, Inge (2013). Støpulin på Mykines og Ståbelen i Rogaland. Nokre namn som er laga til norr. I: Frá Sturlungu til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen á 60 ára degnum. Føroya Fródskaparfelag. ISBN 978-99918-65-61-4. s. 261-270.
 • Særheim, Inge (2013). Toponyms from south-western Norway referring to hunting and fishing. I: Hunting in northern Europe until 1500 AD. Wachholtz Verlag. ISBN 9783529018770. s. 551-566.
 • Særheim, Inge; Nedrelid, Gudlaug (2013). Nordisk namnforskning 2012. 2.5. Noreg. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 101. s. 184-188.
 • Stenroos, Merja Riitta; Makinen, M; Særheim, Inge (2012). Editors' introduction. I: Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. s. ix-xvi.
 • Særheim, Inge (2012). Ancient toponyms in south-west Norway: Origin and formation. I: Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. s. 53-66.
 • Særheim, Inge (2012). Marselius på Rudlebakken og Asseline Justine Gustava på Dokkeholen. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Hefte 29. s. 47-63.
 • Særheim, Inge (2012). Official Naming in Hå, Klepp and Time. Oslo Studies in Language (OSLa). ISSN 1890-9639. Volum 4. Hefte 2. s. 236-244.
 • Særheim, Inge (2012). Sakrale Stadnamn. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 100. s. 181-200.
 • Særheim, Inge (2012). The Oldest Settlements Names. I: 22nd International Congress of Onomastic Sciences 28th August - 4th September 2005. Edizioni ETS. ISBN 978-88-4672-954-5. s. 347-360.
 • Særheim, Inge (2011). Ein gard på kvar hol: om namnemiljø og sentralitet i eit sørvestnorsk jordbrukssamfunn i jernalderen. I: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid. Rapport fra NORNAs 38. syimposium i Ryslinge 12.-15. maj 2009. Norna. ISBN 978-91-7276-085-1. s. 301-314.
 • Særheim, Inge (2011). Hafrsfjord og nokre andre stadnamn kring fjorden på Nord-Jæren. I: Tverrvitenskapelige perspektiver 2. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-152-6. s. 5-14.
 • Særheim, Inge (2011). Nokre kjelder som gjev opplysningar om sørvestlandsk mål i eldre nynorsk tid. I: Norsk språkhistorie i eldre nynorsk tid (1525-1814) : minneskrift for Kjartan Ottosson. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-655-1. s. 108-124.
 • Særheim, Inge (2011). Våre eldste stadnamn - viktige språkhistoriske kjelder. I: Etymologiens plass i navneforskningen. Rapport fra NORNAs 39. symposium i Halden 11.-13. mai 2010. Norna. ISBN 978-91-7276-086-8. s. 181-191.
 • Særheim, Inge (2011). "dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ" Bibeltekst på jærmål 1600-talet. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Swedish Science Press. ISBN 978-91-85352-90-6. s. 287-296.
 • Særheim, Inge (2010). Arne Garborg som målreisar og språkleg nyskapar. I: Jakob Sande 2010. Sande på diktarveg. Jakob Sande-selskapet. ISBN 978-82-8240-031-2. s. 35-63.
 • Særheim, Inge (2010). Hardangskjer, Hardangstøna og Hardangberget - hardingar på ferde. I: Botolv onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-569-1. s. 127-131.
 • Særheim, Inge (2010). Magnus Olsens forsking om dei norske stadir- og land-namna. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 27. s. 63-72.
 • Særheim, Inge (2010). Official urban naming: cultural heritage and identity. Onoma. ISSN 0078-463X. Volum 42. s. 171-187.
 • Særheim, Inge (2010). Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi. ISSN 0065-0897. Hefte 112. s. 129-140.
 • Særheim, Inge (2009). Gjedrem eller Geidreim, Straen eller Stranden? : nokre utfordringar ved normering av norske stadnamn. I: Språknormering: i tide og utide. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-518-9. s. 229-240.
 • Særheim, Inge (2009). Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. I: Namn och kulturella kontakter. Forskningscentralen för de inhemska språken. ISBN 978-952-5446-42-5. s. 29-39.
 • Særheim, Inge (2009). "Vibaa er komaa!" nokre drag ved det litterære språket i romanen Fred og andre verk av Arne Garborg. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 2. s. 225-239.
 • Særheim, Inge (2008). Namn och runor. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 95. s. 133-135.
 • Særheim, Inge (2008). Sørvestnorske Bø- og bø-namn. I: Namn frå by og bygd. Universitetet i Oslo. s. 65-74.
 • Særheim, Inge (2008). Urbane namn og kulturell identitet. Offisiell namngjeving i ein europeisk kulturhovudstad. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 24. s. 65-81.
 • Særheim, Inge (2007). Njædel? - hvad er det for et barbarisk Navn? Namnebruken i Alexander L. Kiellands romaner. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 23. s. 27-47.
 • Særheim, Inge (2007). Personen- und Ortsnamen. I: Altnordische Philologie. Norwegen und Island. Walter de Gruyter.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Rogaland. Fagbokforlaget. ISBN 9788276748796. 302 s.
 • Særheim, Inge (2006). Breiangen - the broad river-winding. I: Names through the looking-glass. C.A.Reitzel. s. 288-297.
 • Særheim, Inge (2006). Busetnadsnamn på -stadir i Rogaland. I: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. s. 161-174.
 • Særheim, Inge (2006). Innleiing om stadir-forskinga. I: Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. s. 9-19.
 • Særheim, Inge (2006). O. Kjennemerke ved sokndalsmålet. I: Slow. Det gode liv i Sokndal. Sokndal kommune. s. 21-22.
 • Særheim, Inge (2006). Toponymy and teaching: cultural history and cultural experience. Onoma. ISSN 0078-463X. Hefte 39. s. 213-237.
 • Særheim, Inge (2006). notau...udi Karmsund. Toponyms from southwestern Noreay reflecting language contact in mediaeval times. I: Proceedings of the 21st International Congres of Onomastric Sciences. Språk- och folkminnesinstitutet. s. 289-303.
 • Særheim, Inge (2005). Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten Navigation and Naming.Names and locations as points of navigation. I: Fra Galta til Geitungen. Kystkultur og fjøresteinsarkeologi i Sørvest-Norge. s. 39-47.
 • Særheim, Inge (2005). Norse Settlement Names in -land in Shetland and Orkney. I: Cultural Contacts in the North Atlantic Region. Swedish Science Press. s. 216-229.
 • Særheim, Inge (2005). Vidar Haslum "Artikkelløse stedsnavn i norsk talespråk. En studie i onomastikk og dialektologi": 2. opponent: Inge Særheim. Namn og Nemne : Tidsskrift for norsk namnegransking. ISSN 0800-4684. Volum 22.
 • Særheim, Inge (2004). Eit vassdrag med mange namn. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. s. 26-42.
 • Særheim, Inge (2004). Our oldest Settlement Names. I: Namenwelten. Walter de Gruyter. s. 318-332.
 • Særheim, Inge (2004). Person- og stadnamn. I: Handbok i norrøn filologi. Fagbokforlaget. s. 337-373.
 • Særheim, Inge (2003). Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød. Stadnamn og strevet for den daglege føda. I: Ordet og kjødet. Humaniora i Stavanger. Wigestrand Forlag AS. s. 172-183.
 • Særheim, Inge (2002). Norr. hjalmr m. og *hjalmgardr m. I: Eivindarmál. Heidursrit til Eivind Weyhe á seksti ára degi hansara 25. apríl 2002. Føroya Fródskaparfelag. s. 375-386.
 • Særheim, Inge (2002). "Utanfor, i Vest, bryt Have paa...". Språket som kunst. I: Veneskrift til Gulbrand Alhaug. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Tromsø. s. 205-209.
 • Særheim, Inge (2001). Aadne Maalstrævar. Målreisaren Arne Garborg. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. Jærmuseet. s. 86-105.
 • Særheim, Inge (2001). Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namnebruken i Arne Garborgs dikting. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 2. s. 161-182.
 • Særheim, Inge (2001). Hans Krahes teori om ein gammaleuropeisk hydronymi. Ei kritisk vurdering etter 50 års diskusjon. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. Hefte 1. s. 1-16.
 • Særheim, Inge (2001). Kjelvur med vibur og heluna. Jærmål og midlandsmål hjå Arne Garborg. I: Sjå Jæren. Årbok for Jærmuseet. Jærmuseet. s. 106-119.
 • Særheim, Inge (2001). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Doktordisputas ved Universitetet i Bergen. Svar frå doktoranden, Inge Særheim. ?. Volum 18. s. 44-57.
 • Særheim, Inge (2001). Settlement names of two millenniums. The dating of the land-names and the semantics of the ending -land. ?. Volum 36. s. 91-107.
 • Særheim, Inge (2001). Sørvestnorske stadir-namn - føreledda og alderen til namna. Namn och bygd. ISSN 0077-2704. Volum 89. s. 29-51.
 • Særheim, Inge (2000). Bøying av hokjønnsord i målføra i Nordvest-Rogaland (Eit tillegg). I: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,. Karmsund folkemuseum. s. 200-201.
 • Særheim, Inge (2000). Skjernamnet Bloksa. I: Kunne ikke finne tidsskrift Jacobsen,. Karmsund folkemuseum. s. 192-200.
 • Særheim, Inge; Andersen, Anders M.; Gujord, Heming (1999). Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa. I: Tidvise skrifter: Å lesa Kielland. Rapport frå eit jubileumsår. Høgskolen i Stavanger, Institutt for nordisk språk. s. 131-145.
 • Særheim, Inge (1999). Gards- og grendenamn i Time. ?. Volum 3. s. 42-48.
 • Særheim, Inge (1999). Språkkontakt i seinmellomalderen - bakgrunn for lokale namn og namneformer?. ?. Volum 2. s. 28-33.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Bondevik, Jarle (1998). Notau...udi Karmsund. Hansaens første handelsfaktori i Noreg. I: Ord etter ord. Heidersskrift til Oddvar Nes 28. desember 1998. Norsk Bokreidingslag. s. 242-254.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein; Nes, Oddvar (1998). Skulebarninnsamlinga av stadnamn i Rogaland i 1931 - gøymd og gløymd i 50 år. ?. Volum 15. s. 7-19.
 • Særheim, Inge; Aursland, Sveinbjørn; Vikingstad, Evy; Østrem, Nils Olav; Jacobsen, Ingebjørg Stene (1998). Føyne/Føynå, Karmøyne/Karmøynå. Ei dialektgrense i Nordvest-Rogaland. I: Årbok for Karmsund 1997-1998. Karmsund Folkemuseum. s. 184-197.
 • Særheim, Inge; Bakkevig, Sverre (1998). Spor i ord. Nokre stadnamn frå Talgje som fortel kulturhistorie. ?. Hefte 3. s. 36-41.
 • Særheim, Inge (1997). Eldre inndelings- og busetnadsnamn i Sandnes kommune. ?. Volum 3. s. 36-46.
 • Særheim, Inge; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola (1997). Tekst til ca. 210 leksikonoppslag/artikler. I: Norsk stadsnamnleksikon, 4. utg.
 • Særheim, Inge (1996). Bokn og nokre andre stadnamn frå Bokn kommune. ?. Volum 3. s. 36-43.
 • Særheim, Inge (1996). Nokre stadnamn som har bakgrunn i kvalfangst. ?. Volum 2. s. 30-35.
 • Særheim, Inge (1996). Resen, Varpet, Fleskaryggen og Klokkene. Nokre stadnamn som det knyter seg spesielle førestellingar til, m.a. om overnaturlege fenomen. I: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 117-129.
 • Særheim, Inge; Særheim, Inge (1996). Kyrkjejubileet i Klepp i 1996. 150-årsjubileum for den noverande kyrkja på Kleppe. 1000-årsjubileum for kristendommen i Klepp. I: Kleppkyrkja 1846-1996. s. 14-41.
 • Schmidt, Tom; Særheim, Inge (2017). Namn som kjelder. Rapport frå Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule, Kleppe 8.-11. juni 2016. (NORNA-rapporter 96). NORNA-förlaget. ISBN 978-91-7276-096-7. 284 s.
 • Særheim, Inge; Akselberg, Gunnstein (2017). Scandinavian Names and Naming in the medieval North-Atlantic Area. NORNA-förlaget. ISBN 978-91-7276-095-0. 268 s.
 • Særheim, Inge (2014). Ryger ristar runer. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger). ISBN 978-82-7760-157-1. 31 s.
 • Stenroos, Merja Riitta; Mäkinen, Martti; Særheim, Inge (2012). Language Contact and Development around the North Sea. John Benjamins Publishing Company. ISBN 978-90-272-4839-8. 235 s.
 • Særheim, Inge (2011). Sirdalsmålet (kap. 6 i Sirdal VII Kultursoge, del 2, Elisabeth Seland, red.). Sirdal kommune. ISBN 82-996684-0-9. 44 s.
 • Særheim, Inge (2009). Ryger ristar runer. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788277601410.
 • Særheim, Inge; Uppstad, Per Henning; Wagner, Åse Kari Hansen (2006). Busetnadsnamn på -stadir: Rapport frå NORNAs 33.symposium på Utestein kloster 7. - 9. mai 2004. Norna-forlaget og Universitetet i Stavanger. ISBN 9789172760806. 238 s.
 • Særheim, Inge (2003). Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Stavanger Turistforening. ISBN 8290029861. 220 s.
 • Særheim, Inge (2001). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Tidvise Skrifter 38, Høgskolen i Stavanger. ISBN 8276441416. 508 s.
 • Særheim, Inge (2000). Namn og gard. Studium av busetnadsnamn på -land. Universitetet i Bergen. 506 s.
 • Særheim, Inge; Nordås, Hallvard; Særheim, Inge (1996). Kleppkyrkja 1846-1996. ISBN 82-994011-0-0. 117 s.
 • Særheim, Inge (2019). Metaforisk bruk av husdyrnemne i skjergardsnamn. Arkeologisk museum, Unversitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2019). Namn og identitet nokre innfallsvnklar. Universitetet i Stavanger (IKS);
 • Særheim, Inge (2019). Nynorsk som sidemål. NRK Rogaland. [Radio]; 2019-11-18.
 • Særheim, Inge (2019). Skrivemåten av stadnamn.
 • Særheim, Inge (2019). Språket i russelåtar. Jærbladet. [Avis]; 2019-11-04.
 • Særheim, Inge (2019). Stadnamn i Klepp og Rogaland. Klepp lionsklubb;
 • Særheim, Inge (2019). Stadnamn i Stavanger og Rogaland. St. Olav vidaregåande skule;
 • Særheim, Inge (2019). Stadnamn på Byøyane. Hundvåg og Øyane historielag;
 • Særheim, Inge (2019). Stadnamn som kjelder i slektsforsking. Data i slektsforsking (Stavanger);
 • Særheim, Inge (2019). Uforståelege namn på Jæren. Sola Y's men klubb;
 • Særheim, Inge (2019). Utburd - toponyms as evidence of child exposure. Nasjonalt senter for fostermedisin;
 • Mathiesen, Espen; Særheim, Inge (2018). Norrønt språk og gamle stedsnavn. Auditorium UIS. [Internett]; 2018-04-16.
 • Særheim, Inge (2018). Emoji - trussel for skriftleg kommunikasjon?. NRK Rogaland. [Radio]; 2018-07-20.
 • Særheim, Inge (2018). Jacob Rasch og jærmålet. Hå historielag;
 • Særheim, Inge (2018). Nokre drag ved gardsnamn på Voss i komparativt perspektiv. Universitetet i Bergen; 2018-05-25 - 2018-05-26.
 • Særheim, Inge (2018). Norrøne stadnamn - ein arv me møter dagleg. Universitetet i Stavanger (UiS). Podcast. [Radio]; 2018-03-09.
 • Særheim, Inge (2018). Onoma. Journal of the International Council of Onomastic Sciences 48 (2013).
 • Særheim, Inge (2018). Personnamntoppen 2017. NRK Rogaland Lokalen. [Radio]; 2018-01-24.
 • Særheim, Inge (2018). Stadnamn i Ryfylke. "Rogaland" - vennelag (dugnadsgruppe);
 • Særheim, Inge (2018). Stadnamn langs Jærstrendene. Frøyland og Orstad Ys menns klubb;
 • Særheim, Inge (2018). Utburden - minne om barnemord i stadnamn?. Universitetet i Stavanger, IKS;
 • Særheim, Inge (2018). Utburden - stadnamn med bakgrunn i barnemord.
 • Særheim, Inge (2017). Disse feilene gjør vi oftest på nynorsk. forskning.no; uis.no; lnk.no; framtida.no mfl.. [Internett]; 2017-01-27.
 • Særheim, Inge (2017). Frå Reve til Sele - vandring i eit kulturhistorisk landskap. Klepp kyrkjelyd;
 • Særheim, Inge (2017). Julabygda med omland - stadnamn. Julabygda historielag;
 • Særheim, Inge (2017). Jærstrendene - stadnamn fortel historie. Gand Y's menn;
 • Særheim, Inge (2017). NORNA - The Nordic Research Association of onomastics. The University of Debrecen; 2017-08-27 - 2017-10-01.
 • Særheim, Inge (2017). Nordland og andre områdenamn i Noreg. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2017-01-15.
 • Særheim, Inge (2017). Oddvar Nes 27/12 1938 - 18/9 2016.
 • Særheim, Inge (2017). Ordet på folkets eige mål. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-09-16.
 • Særheim, Inge (2017). Ordet på forlkets eige mål.
 • Særheim, Inge (2017). Reformasjonsbibelen attende til Tonstadkyrkja. Sirdal kyrkjelyd;
 • Særheim, Inge (2017). Registrering av stadnamn i kulturhistorisk samanheng. Rogaland historie- og ættesogelag;
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn frå Oltedal og Gjesdal.
 • Særheim, Inge (2017). Stadnamn langs jærstrendene - kulturhistoriske kjelder. Sola bibliotek;
 • Særheim, Inge (2017). Ullandhaug - kva tyder namnet?.
 • Særheim, Inge (2017). Words for Domestic Animals used as metaphors in Coastal Naming. Society for American Archaeology; 2017-03-29 - 2017-04-02.
 • Særheim, Inge (2017). Words for domestic animals - taboo in Coastal naming?. The University of Debrecen; 2017-08-27 - 2017-10-01.
 • Særheim, Inge (2016). En reise blant dialektgrenser og språkminner på Jæren. forskningsdagene.no. [Internett]; 2016-09-06.
 • Særheim, Inge (2016). Fiskelaus, Vatnslaus og namn på -løs(e). NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-06-26.
 • Særheim, Inge (2016). Jærstrendene - stader og namn. Geo-forum (Kartverket, Statens vegvesen);
 • Særheim, Inge (2016). Jærstrendene - stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Klepp bibliotek;
 • Særheim, Inge (2016). Kollsboen og skjergardsnamn som nemner spesielle eigenskapar. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-04-03.
 • Særheim, Inge (2016). Løvebukta, Klokkeskjeret, Galgarinda og andre kystnamn som har bakgrunn i spesielle hendingar. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-03-05.
 • Særheim, Inge (2016). Metaforisk bruk av dyrenemne i stadnamn. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2016). Namn langs Jærstrendene - kultur- og språkhistoriske kjelder. Klepp bibliotek;
 • Særheim, Inge (2016). Namn langs jærkysten. Kartverket, Sjøkartverket;
 • Særheim, Inge (2016). Namn og stader langs Jærbana. NRK Rogaland, ettermiddagssending. [Radio]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Namn og stader langs Jærbanen. NRK Rogaland, morgonsending. [Radio]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Namn på liv og død. uis.no. [Internett]; 2016-01-06.
 • Særheim, Inge (2016). Namna Auskin (Efskind) og Kalvskinnet. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-07-31.
 • Særheim, Inge (2016). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. Garborgsenteret;
 • Særheim, Inge (2016). Namnet Undrum og andre heim-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-02-07.
 • Særheim, Inge (2016). Nåbn i Hå - språk- og kulturhistoriske kjelder. Hå senioruniversitet;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn frå Hinn/Jåttå-området og jærstrendene. Hinna og Jåttå historielag;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn i Rogaland og Suldal. Suldal sogelag;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærbana. NRK Rogaland. [TV]; 2016-09-21.
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærbanen. Universitetet i Stavanger, NSB;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs Jærstrendene. Håland kjøt;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs jærkysten som språk- og kulturhistoriske kjelder. Hjelmeland sogelag, mållag og folkeakademi;
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn langs stranda frå Orre til Hodne. Jæren turlag (Den norske turistforening);
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamn som språk- og kulturhistoriske kjelder. Universitetet i Stavanger; 2016-06-08 - 2016-06-11.
 • Særheim, Inge (2016). Stadnamnet Langenuen. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2016-05-22.
 • Særheim, Inge (2016). Stedsnavn sladrer om skipsvrak. forskning.no. [Internett]; 2016-05-28.
 • Særheim, Inge (2016). Ultrajærske ord. Jærbladet. [Avis]; 2016-04-15.
 • Særheim, Inge (2015). Denne mannen er eit vandrande leksikon. Jærbladet. [Avis]; 2015-12-14.
 • Særheim, Inge (2015). Dialekt er fest og basar. Jærbladet. [Avis]; 2015-11-27.
 • Særheim, Inge (2015). Difor finn du Pattane, Rumpå og Kuntå langs jærkysten. www.forskning.no. [Internett]; 2015-10-30.
 • Særheim, Inge (2015). Forklarer 3000 jærnavn. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-11-12.
 • Særheim, Inge (2015). Hetland og andre stadnamn som har bakgrunn i vekstlivet. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-01-04.
 • Særheim, Inge (2015). Holmen og andre vin-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-02-01.
 • Særheim, Inge (2015). Jærdialekten. Jærbladet;
 • Særheim, Inge (2015). Jærdialekten i utvikling. Klepp rotary;
 • Særheim, Inge (2015). Jærstrendene - stader og namn. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2015). Kniven, Klemma og Knogane. Individualisering i namngjeving av skjer og grunnar. Tammerfors universitet; 2015-10-21 - 2015-10-23.
 • Særheim, Inge (2015). Lillehammer, Hamar, Kaupanger og namn med presiserande ledd. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-04-05.
 • Særheim, Inge (2015). Namn langs jærkysten som kjelder. Arkeologisk museum;
 • Særheim, Inge (2015). Namn langs jærstrendene. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2015). Namnet Skjelbrei og modellnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-08-23.
 • Særheim, Inge (2015). Namnet Veslemøy og personnamnlova. Jærbladet. [Avis]; 2015-01-16.
 • Særheim, Inge (2015). Nemnet leite, namnet Narnte og frnomenet imperativnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-03-15.
 • Særheim, Inge (2015). Ordet studul/støl i stadnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2015-05-10.
 • Særheim, Inge (2015). Patterne, Kusseskæret og Røv: Derfor er den norske kyst opkaldt efter kønsdele. www.videnskab.dk. [Internett]; 2015-11-04.
 • Særheim, Inge (2015). Skrivemåten av namnet Figgjo. Gjesdalbuen. [Avis]; 2015-11-26.
 • Særheim, Inge (2015). Sprette, Sprøttå og Springaren. Universitetet i Stavanger mfl.;
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn langs jærstrendene. NRK Rogaland. [Radio]; 2015-12-23.
 • Særheim, Inge (2015). Stadnamn langs jærstrendene som kulturhistoriske kjelder. Byhistorisk forening;
 • Særheim, Inge (2015). Ulf Lundström: Bebyggelsenamnen i Bureå, Burträsks och Lövångers socknar i Skellefteå kommun jämte studier av huvudleder och nybyggesnamn.
 • Særheim, Inge (2014). Bruk av etternamn i Sverige. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-05-04.
 • Særheim, Inge (2014). Coastal Naming in Areas with Norse Influence in the North Atlantic Region. NORNA; 2014-04-23 - 2014-04-25.
 • Særheim, Inge (2014). Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar.
 • Særheim, Inge (2014). Elin Pihl: Ägonamn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar. Opposisjonsinnlegg. Uppsala Universitet;
 • Særheim, Inge (2014). Gol, Hol, Ål, Flå - unike namn frå Hallingdal. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-08-24.
 • Særheim, Inge (2014). Gudenamnet Heimdall og stadnamnet Heimdal. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-02-02.
 • Særheim, Inge (2014). Kunstig å kalle en kommune for Fjord. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2014-12-18.
 • Særheim, Inge (2014). Murua og andre norske elvenamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-09-28.
 • Særheim, Inge (2014). NORNA i 100.
 • Særheim, Inge (2014). Namnekontinuitet og eigedomsgrenser - eit døme frå Kvinesdal (Vest-Agder).
 • Særheim, Inge (2014). Namnemoten 2013. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-01-28.
 • Særheim, Inge (2014). Orda geil og gjel i norske stadnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-04-27.
 • Særheim, Inge (2014). Ordet salt i norske stadnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-03-09.
 • Særheim, Inge (2014). Place-Names from southwestern Norway referring to the catch of falcons. Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie; 2014-03-05 - 2014-03-07.
 • Særheim, Inge (2014). Place-names in oral tradition - sources of local language and cultural history. Glasgow University; 2014-08-25 - 2014-08-29.
 • Særheim, Inge (2014). Runeinnskrifter i Rogaland. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn i Gjesdal og næraste bygder. Gjesdal mållag;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn på Kvitsøy. Kvitsøy historielag;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn på Ålgård og i Gjesdal. Ålgård rotary;
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamn som har bakgrunn i falkefangst. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-19.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamnet Hunnedalen. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-03-04.
 • Særheim, Inge (2014). Stadnamnet Sperillen. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-11-30.
 • Særheim, Inge (2014). Stortorvet og andre stadnamn med ordet torg n. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2014-11-09.
 • Særheim, Inge (2014). Tvekjønna personnamn. NRK P2 (Språkteigen). [Radio]; 2014-06-15.
 • Særheim, Inge (2014). kj-lyden i Rogaland. NRK Rogaland. [Radio]; 2014-05-09.
 • Særheim, Inge (2013). Arkeologi og gardsnamnskronologi. Eit sørvestnorsk perspektiv. Nationalmuseet/Københavns Universitet; 2013-12-09.
 • Særheim, Inge (2013). Bruk av kallenamn. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-11-26.
 • Særheim, Inge (2013). Børselv og andre stadnamn med samisk opphav. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-08-04.
 • Særheim, Inge (2013). Dialekten som ingen kunne målbinde. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-07-15.
 • Særheim, Inge (2013). Gardsnamnet Stople i Vindafjord og nokre andre stadnamn som inneheld ordet stopul.
 • Særheim, Inge (2013). Jacob Rasch og jærdialekten. Venelaget for Lensmannsgarden; 2013-11-21.
 • Særheim, Inge (2013). Jærsk før og nå. Jærbladet. Bilag. [Avis]; 2013-10-02.
 • Særheim, Inge (2013). Kva skulle barnet heite i norrøn tid?. www.forskning.no. [Internett]; 2013-01-18.
 • Særheim, Inge (2013). Mediene er for liberale med "i Sandnes". Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-04-10.
 • Særheim, Inge (2013). Namnedagar. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-21.
 • Særheim, Inge (2013). Namnetoppen 2012. NRK Rogaland. [Radio]; 2013-01-23.
 • Særheim, Inge (2013). Norrøne namn i vesterveg. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-08-11.
 • Særheim, Inge (2013). Norske rud-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-09-15.
 • Særheim, Inge (2013). Norske røter. NRK 1. [TV]; 2013-02-15.
 • Særheim, Inge (2013). Norske stadnamn som har bakgrunn i trette og strid. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-09-08.
 • Særheim, Inge (2013). Norske stadnamn som har samanheng med påske. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2013-03-31.
 • Særheim, Inge (2013). Ramsfjell, Geisfjell, Grøsgjel mfl. Stavanger Aftenblad (Jone-bloggen). [Internett]; 2013-06-18.
 • Særheim, Inge (2013). Snakk om dialektpatriotisme. Haugesunds Avis. [Avis]; 2013-06-15.
 • Særheim, Inge (2013). Språkprofessor sier nei til "i Sandnes". aftenbladet.no. [Internett]; 2013-04-10.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn i Gjesdal. Gjesdal historielag; 2013-02-21.
 • Særheim, Inge (2013). Stadnamn med bakgrunn i falkefangst. Arkeologisk museum (UiS); 2013-12-12.
 • Særheim, Inge (2013). Særskriving av samansette ord. NRK P1 (riks), NRK Rogaland, NRK Buskerud. [Radio]; 2013-06-08.
 • Særheim, Inge (2013). Utlendingar gjorde Norge til Norge. www.forskning.no. [Internett]; 2013-02-05.
 • Særheim, Inge (2012). Den nye nynorskrettskrivinga. Jærbladet. [Avis]; 2012-08-06.
 • Særheim, Inge (2012). Etymologien til ordet hevd. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-03-28.
 • Særheim, Inge (2012). Føreleddet Sunn- i stadnamn. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-01-10.
 • Særheim, Inge (2012). Gamle gardsnamn på Jæren (i serien "Norske røter"). NRK 1. [TV]; 2012-04-01.
 • Særheim, Inge (2012). Gunnstein Akselberg: Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland.
 • Særheim, Inge (2012). Namna Julabygda og Nissedal mfl. (i serien "Språkteigen"). NRK P2. [Radio]; 2012-12-23.
 • Særheim, Inge (2012). Namna Kåsen, Tjøtta. Jærbladet. [Avis]; 2012-06-27.
 • Særheim, Inge (2012). Norsk namnegransking 2012. Den akademiske situasjonen.
 • Særheim, Inge (2012). Norsk namnegransking i krise? Den akademiske situasjonen. Norsk namnelag;
 • Særheim, Inge (2012). Ny nynorskrettskriving. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-08-01.
 • Særheim, Inge (2012). Nyord i norsk, godt namnevit. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-12-05.
 • Særheim, Inge (2012). Om knoting. NRK Rogaland. [Radio]; 2012-04-17.
 • Særheim, Inge (2012). Sakrale stadnamn i Namn och Bygd 1-99. Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur; 2012-02-16 - 2012-02-18.
 • Særheim, Inge (2012). Sentralstadindikerande stadnamn i Tu/Hauge-området. Arkeologisk museum (Universitetet i Stavanger);
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn frå Feisteinen. Klepp kommune;
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn frå Øvre Sirdal. Solheimsdalen vel; 2012-05-09.
 • Særheim, Inge (2012). Stadnamn og dialektskilje. Københavns Universitet; 2012-06-06 - 2012-06-09.
 • Særheim, Inge (2011). Banning på stavangersk. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-09-30.
 • Særheim, Inge (2011). Den første omsetjinga av ein bibeltekst til moderne norsk språk. Stavanger bispedømme;
 • Særheim, Inge (2011). Dennæ kar æ Jesus Christus okka herræ. Stavanger Aftenblad (kronikk). [Avis]; 2011-10-06.
 • Særheim, Inge (2011). Gamle ord døyr. NRK Rogaland, nett. [Internett]; 2011-07-15.
 • Særheim, Inge (2011). Hunting in place-names from southwestern Norway. Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA); 2011-06-16 - 2011-06-17.
 • Særheim, Inge (2011). Jacob Raschs bibelomsetjing frå 1698. Universitetet i Stavanger;
 • Særheim, Inge (2011). Margit Harsson, Leksikon over nordke rud-namn frå mellomalderen.
 • Særheim, Inge (2011). Namna Gjøvik, Blindern. Nemna Ross-, Røss-, Al-. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-04-17.
 • Særheim, Inge (2011). Namna Tysnes, Jønnjiljo, Børtnes. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-01-09.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Hunnedalen. NRK Rogaland. [Radio]; 2011-03-09.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Romøren, rud-namn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-02-27.
 • Særheim, Inge (2011). Namnet Varp. Ordet dravle. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-07-03.
 • Særheim, Inge (2011). Nemna angr, kvam, kås. Namnet Treider. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-03-20.
 • Særheim, Inge (2011). Nemna fjord, fjell. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-07-10.
 • Særheim, Inge (2011). Nemnet 'gard'. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-01-02.
 • Særheim, Inge (2011). Nemnet -løs(e). Fjellnamn. NRK P2 Språkteigen. [Radio]; 2011-05-29.
 • Særheim, Inge (2011). Sandnesdialekten. Sandnesposten. [Avis]; 2011-02-03.
 • Særheim, Inge (2011). Skjergardsnamn som kulturhistorisk kjeldetilfang. Frodskaparsetur Føroya; 2011-06-02 - 2011-06-04.
 • Særheim, Inge (2011). Skrivemåten av gatenamn (Sanddal, Søra brotet). RA (Rogalands Avis). [Avis]; 2011-01-18.
 • Særheim, Inge (2011). Toponyms and language history - some methodological challenges. Universitetet i Barcelona; 2011-09-05 - 2011-09-09.
 • Særheim, Inge (2010). Arne Garborg som språkkunstnar og målreisar. 2010-08-06 - 2010-08-07.
 • Særheim, Inge (2010). Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet. 2010-02-18.
 • Særheim, Inge (2010). Bunden form i stadnamn - Numedal, Gudbrandsdalen. [Radio]; 2010-02-28.
 • Særheim, Inge (2010). Dativ i stadnamn. Namna Øydgard og Akset. [Radio]; 2010-12-19.
 • Særheim, Inge (2010). Hådialekten. Hå kommune; 2010-10-05.
 • Særheim, Inge (2010). Jærdialekten i endring. Sandnes historie- og ættesogelag; 2010-11-01.
 • Særheim, Inge (2010). Kvaliteten i normeringa av veg- og gatenamn. 2010-09-21 - 2010-09-22.
 • Særheim, Inge (2010). Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna.
 • Særheim, Inge (2010). Namna Trøgstad, Skiptvet, Hønefoss, Hvalsmoen. [Radio]; 2010-06-20.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Hafrsfjord og andre namn kring fjorden på Nord-Jæren. 2010-08-26.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Kolås og namn på -heim og -kalven. [Radio]; 2010-03-14.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Varanger. [Radio]; 2010-01-03.
 • Særheim, Inge (2010). Namnet Ølberg. [Avis]; 2010-03-22.
 • Særheim, Inge (2010). Personnamn. [Avis]; 2010-02-19.
 • Særheim, Inge (2010). Personnamnmotar. [Radio]; 2010-01-28.
 • Særheim, Inge (2010). Reconstructing topographical appellatives from place-names. Some methodological challenges. 2010-04-07 - 2010-04-09.
 • Særheim, Inge (2010). Runer i Rogaland. Arkeologisk museum; 2010-01-31.
 • Særheim, Inge (2010). Språk og namn. Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke; 2010-10-07.
 • Særheim, Inge (2010). Språkkultur i Hå. Universitetet i Stavanger; 2010-02-24.
 • Særheim, Inge (2010). Språkutviklinga i sørvestlandsk i eldre nynorsk tid. 2010-10-22 - 2010-10-23.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamn i Julabygda (Sandnes). Julabygda kyrkjelyd; 2010-04-29.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamn i Stavanger. Tasta historielag; 2010-10-13.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2010-04-28.
 • Særheim, Inge (2010). Stadnamnregistrering i Rogaland. Namnearkivet ved Universitetet i Stavanger.
 • Særheim, Inge (2010). Uttrykket "reisa kjerringa". [Radio]; 2010-02-26.
 • Særheim, Inge (2010). "denne kar æ Jesus Christus okka herræ". Bibeltekst på jærmål frå 1600-talet. 2010-08-18 - 2010-08-20.
 • Særheim, Inge (2010). sje-lyden, sms-språk. [Radio]; 2010-11-17.
 • Særheim, Inge (2010). sj-lyden vinner terreng. [Avis]; 2010-11-17.
 • Særheim, Inge (2009). Ancient Toponyms in Rogaland - sources of old European Language. 2009-08-26 - 2009-08-28.
 • Særheim, Inge (2009). Banning. [Radio]; 2009-03-18.
 • Særheim, Inge (2009). Bestemt form og preposisjonsbruk i stadnamn. Gatenamn. Orientering i dalføre. [Radio]; 2009-06-07.
 • Særheim, Inge (2009). Fjord- og øynamn. Nemnet -vad. [Radio]; 2009-07-19.
 • Særheim, Inge (2009). Henrik Wergeland. Klepp sokneråd; 2009-03-29.
 • Særheim, Inge (2009). Hådialekten og namn i Hå. 2009-04-15.
 • Særheim, Inge (2009). Løgne namn. [Avis]; 2009-07-27.
 • Særheim, Inge (2009). Magnus Olsen og dei norske stadir- og land-namna. 2009-11-20.
 • Særheim, Inge (2009). Musikkestetikk. 2009-04-27.
 • Særheim, Inge (2009). Namn i Antarktis. [Radio]; 2009-11-29.
 • Særheim, Inge (2009). Namn i Setesdal. [Radio]; 2009-06-28.
 • Særheim, Inge (2009). Namn och mångkultur - flerspråkiga miljöer och kulturella influenser.
 • Særheim, Inge (2009). Namn på Ombo. [Avis]; 2009-01-30.
 • Særheim, Inge (2009). Namn på øyar. [Radio]; 2009-07-22.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Bokn, Hidle, Ombo, Sjorn. Erotiske nemne. [Radio]; 2009-05-24.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Fosen og Telemark. [Radio]; 2009-03-22.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Kolltveit, Svartsum, Lintveit, nemnet -hjell. [Radio]; 2009-04-26.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Land og Avskåklia. [Radio]; 2009-12-20.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Njå, Soma og Hinna. [Radio]; 2009-07-21.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Røst og Sørby, nemnet -bråten. [Radio]; 2009-04-05.
 • Særheim, Inge (2009). Namna Ullandhaug og Lauperak. Norske namn i USA. [Radio]; 2009-08-03.
 • Særheim, Inge (2009). Namnemiljø og sentralitet. 2009-05-12 - 2009-05-15.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Julabygda. [Radio]; 2009-07-27.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Jæren. [Radio]; 2009-07-01.
 • Særheim, Inge (2009). Namnet Møm. Knut Hamsuns namnebruk. [Radio]; 2009-09-20.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -angr. [Radio]; 2009-07-20.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -bø. Namnet Sørbø. [Radio]; 2009-07-14.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -heim. [Radio]; 2009-07-03.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -stad. [Radio]; 2009-07-08.
 • Særheim, Inge (2009). Nemnet -tveit. [Radio]; 2009-07-24.
 • Særheim, Inge (2009). Om Henrik Wergeland. [Avis]; 2009-03-27.
 • Særheim, Inge (2009). Om banning. [Avis]; 2009-03-18.
 • Særheim, Inge (2009). Om runeinnskrifter. [Avis]; 2009-11-02.
 • Særheim, Inge (2009). Om runeinnskrifter og runer. [Radio]; 2009-10-28.
 • Særheim, Inge (2009). Om runer. [Avis]; 2009-10-30.
 • Særheim, Inge (2009). Om stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2009-10-05.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og andre språkkjelder. Klepp historie- og ættesogelag; 2009-09-01.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og runeinnskrifter. [Radio]; 2009-10-28.
 • Særheim, Inge (2009). Runer og runeinnskrifter i Rogaland. Arkeologisk museum (i Stavanger); 2009-11-03.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamn på Kvitsøy. [Radio]; 2009-09-30.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamnregistrering. Rogaland historie- og ættesogelag; 2009-09-28.
 • Særheim, Inge (2009). Stadnamnregistreringa i Rogaland. 2009-11-19.
 • Særheim, Inge (2009). Tale/skrift - o/å-lyden. [Radio]; 2009-12-11.
 • Særheim, Inge (2009). Trøndersk språkhistorie.
 • Særheim, Inge (2008). Fjord- og øynamn og nemnet vad n. [Radio]; 2008-04-28.
 • Særheim, Inge (2008). Leksikon om stadnamn frå Rogaland. Bjerkreim historie- og ættesogelag; 2008-02-07.
 • Særheim, Inge (2008). Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalderen. 2008-05-22 - 2008-05-25.
 • Særheim, Inge (2008). Namn og identitet - Kleppelundsvegen eller Åse Marie Nesses veg?. [Radio]; 2008-01-28.
 • Særheim, Inge (2008). Namna Karasjok, Sotra, Gaupo, Forus. [Radio]; 2008-01-06.
 • Særheim, Inge (2008). Namnet Karmøy. [Radio]; 2008-02-04.
 • Særheim, Inge (2008). Nemna eid og aun. [Radio]; 2008-07-13.
 • Særheim, Inge (2008). Nemnet os m. og namna Madla og Hinna. [Radio]; 2008-02-25.
 • Særheim, Inge (2008). Ny bok om stadnamn i Rogaland. Madla historielag; 2008-03-31.
 • Særheim, Inge (2008). Ord i rogalandsmålet. [Radio]; 2008-09-03.
 • Særheim, Inge (2008). Road Names and Identity. 2008-11-21.
 • Særheim, Inge (2008). Road names and identity. Official naming in Hå, Klepp and Time.
 • Særheim, Inge (2008). Siramålet og stadnamn på Utsira. [Radio]; 2008-09-28.
 • Særheim, Inge (2008). Språket hjå Jon Fosse - "Desse auga". [Avis]; 2008-09-15.
 • Særheim, Inge (2008). Stadnamn i Eigersund. Eigersund historielag; 2008-11-26.
 • Særheim, Inge (2008). Stadnamnleksikon for Rogaland. Sandnes historie- og ættesogelag; 2008-01-07.
 • Særheim, Inge (2008). Tilnamn. [Radio]; 2008-01-21.
 • Særheim, Inge (2008). Urban Naming and Cultural Identity. 2008-08-17 - 2008-08-23.
 • Særheim, Inge (2008). Urban namngjeving og identitet. 2008-09-18.
 • Særheim, Inge (2008). Urbane namn og identitet. 2008-11-26.
 • Særheim, Inge (2007). Boka "Stadnamn i Rogaland". [Radio]; 2007-08-29.
 • Særheim, Inge (2007). Bruken av namn i Kiellands romanar. Sandnes rotary; 2007-06-12.
 • Særheim, Inge (2007). Namn på -støl og -seter. [Radio]; 2007-06-11.
 • Særheim, Inge (2007). Namn på -øy (Gjersøy, Moløy). Namnet Fedje. [Radio]; 2007-04-30.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Finnmark, Strandenes, Halden. [Radio]; 2007-08-20.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Spildra, Rekå, Eken. [Radio]; 2007-09-09.
 • Særheim, Inge (2007). Namna Stadt og Statoil. [Radio]; 2007-05-28.
 • Særheim, Inge (2007). Namnebruken i Alexander L. Kiellands dikting. 2007-08-11 - 2007-08-14.
 • Særheim, Inge (2007). Namneleksikon for Rogaland. [Avis]; 2007-09-11.
 • Særheim, Inge (2007). Nokre utfordringar ved normeringa av norske stadnamn. 2007-11-01 - 2007-11-03.
 • Særheim, Inge (2007). Official Naming and Cultural Identity in a European Capital of Culture. 2007-10-25 - 2007-10-26.
 • Særheim, Inge (2007). Ordet skard, namna Aunå og Loggjå. [Radio]; 2007-11-05.
 • Særheim, Inge (2007). Person- og miljøskildrande namnebruk i Alexander L. Kiellands dikting. Universitetet i Stavanger; 2007-09-14.
 • Særheim, Inge (2007). Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting. 2007-11-28.
 • Særheim, Inge (2007). Presentasjon av stadnamnleksikon for Rogaland. SiS Bok; 2007-08-29.
 • Særheim, Inge (2007). "Segjer dei Sørbrød, Folk der burte?". Person- og miljøskildrande namnebruk i Arne Garborgs dikting.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Hjelmeland. Hjelmeland mållag mfl.; 2007-11-08.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Time. Time mållag; 2007-02-20.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamn i Tysvær. Tysvær kommune; 2007-11-10.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Geilo og Lågen. [Radio]; 2007-02-19.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Kasa, Lauberak og Stamsås. Ordet strangebær. [Radio]; 2007-01-22.
 • Særheim, Inge (2007). Stadnamna Meldal og Breidablik. [Radio]; 2007-03-05.
 • Særheim, Inge (2007). Urban namngjeving og kulturell identitet. 2007-11-22 - 2007-11-24.
 • Særheim, Inge (2007). Våre eldste gardsnamn.
 • Særheim, Inge (2007). Øynamn (Andøya, Hitra mfl.). [Radio]; 2007-05-14.
 • Særheim, Inge (2006). Der trolldom blir til?. [Avis]; 2006-02-06.
 • Særheim, Inge (2006). Dialektkonkurranse. [Radio]; 2006-06-19.
 • Særheim, Inge (2006). Finalen i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-08-11.
 • Særheim, Inge (2006). Finalen i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-08-08.
 • Særheim, Inge (2006). Gamle fjordnamn i Vindafjord.
 • Særheim, Inge (2006). Gardsnamn på -rud. [Radio]; 2006-12-29.
 • Særheim, Inge (2006). Jærmålet si framtid. Time mållag; 2006-03-06.
 • Særheim, Inge (2006). Kvartfinale i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-07-14.
 • Særheim, Inge (2006). Kvartfinale i dialektkonkurransen. [Radio]; 2006-07-14.
 • Særheim, Inge (2006). Ordet nord i stadnamn. [Radio]; 2006-11-12.
 • Særheim, Inge (2006). Personnamna Otkell og Skamkell og gardsnamnet Tangen. [Radio]; 2006-10-29.
 • Særheim, Inge (2006). Rauaraddel vant. [Avis]; 2006-01-02.
 • Særheim, Inge (2006). Rogalandsdialekten - før og no. Solborg folkehøgskole; 2006-05-19.
 • Særheim, Inge (2006). Sauda-dialekten. [Radio]; 2006-06-27.
 • Særheim, Inge (2006). Språk i akademia - norsk eller engelsk?.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn på -sve og -bø. [Radio]; 2006-12-10.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn som endar på -e. [Radio]; 2006-05-28.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamn som endar på -heim. [Radio]; 2006-06-11.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamnet Skammestein. [Radio]; 2006-09-03.
 • Særheim, Inge (2006). Stadnamnet Skatøra. [Radio]; 2006-10-01.
 • Særheim, Inge (2006). Stølsnamna Glott, Skrum og Eise. [Radio]; 2006-10-15.
 • Særheim, Inge (2006). Utviklinga av jærmålet. Time mållag; 2006-03-06.
 • Særheim, Inge (2005). 17. mai og 7. juni. Sirdal kommune; 2005-05-17.
 • Særheim, Inge (2005). [Anmeldelse]Seksjon for namnegranking : årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken.
 • Særheim, Inge (2005). Bygdenamnet Vikedal.
 • Særheim, Inge (2005). De kårer det beste siddisuttrykket. [Avis]; 2005-12-30.
 • Særheim, Inge (2005). Død over jålete ord. [Avis]; 2005-12-30.
 • Særheim, Inge (2005). Her kommer dialekten fra. Hvordan oppsto hekkan og salikatt?. [Avis]; 2005-11-17.
 • Særheim, Inge (2005). Hove, Frøyland, Torstveit mfl. - kultnamn eller ord for terrenget?. Arkeologisk museum i Stavanger; 2005-10-25.
 • Særheim, Inge (2005). Jærbuane Eirik Raude og Erling Skjalgsson - namn og namnemiljø. 2005-06-05.
 • Særheim, Inge (2005). Kinnskjegg blir "sjinnsjegg". [Avis]; 2005-11-22.
 • Særheim, Inge (2005). Kva skjer med jærdialekten?. Klepp kommune (Fredheim); 2005-04-23.
 • Særheim, Inge (2005). Kva skjer med rogalandsdialekten?. 2005-11-23.
 • Særheim, Inge (2005). Namn som kulturminne - privatsak eller offentleg ansvar?.
 • Særheim, Inge (2005). Namnet Hundseid (Hundsa).
 • Særheim, Inge (2005). Rogalandsdialekten i endring. [Radio]; 2005-11-23.
 • Særheim, Inge (2005). Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2003. Red. av Kristoffer Kruken. Oslo: Universitetet i Oslo, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap. 2004. 78 sider.
 • Særheim, Inge (2005). Stadnamn i nærmiljøet. Hillevåg historielag; 2005-12-09.
 • Særheim, Inge (2005). The oldest Settlement Names. 2005-08-28 - 2005-09-03.
 • Særheim, Inge (2005). Universitas - tradisjon og fornying.
 • Særheim, Inge (2004). Bygdenamnet Vats.
 • Særheim, Inge (2004). Det eldste rogalandsmålet.
 • Særheim, Inge (2004). Dialektar og lokale uttrykksmåtar i Rogaland. Solborg folkehøgskole; 2004-06-04.
 • Særheim, Inge (2004). Faksen og Klokkene. Ord og biletbruk i stadnamn. Hå gamle prestegard (vennelaget); 2004-11-12.
 • Særheim, Inge (2004). Frå det kjende til det ukjende. Bruk av stadnamn i undervisninga. Høgskolen i Stavanger; 2004-11-24.
 • Særheim, Inge (2004). "Hoien på gilli". Lokale ord og uttrykk. [Radio]; 2004-06-09.
 • Særheim, Inge (2004). Innleiing om stadir-forskinga. 2004-05-07 - 2004-05-09.
 • Særheim, Inge (2004). Mats Wahlberg (red.): Svenskt ortnamnslexikon.
 • Særheim, Inge (2004). Namnestatistikken 2003. [Radio]; 2004-01-16.
 • Særheim, Inge (2004). Navigasjon og namngjeving. Namn og stader som orienteringsmerke langs kysten. 2004-10-26.
 • Særheim, Inge (2004). Navigering og namngjeving. Namn som orienteringsmerke på sjøen. Sjømannsmisjonen (Stavanger); 2004-11-02.
 • Særheim, Inge (2004). Stadir-namn i Rogaland. 2004-05-07 - 2004-05-09.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn frå Rogaland. Klepp pensjonistlærarlag; 2004-01-20.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Rogaland. Stavanger pensjonistlærarforening; 2004-09-16.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Sokndal. Sokndal historie- og ættesogelag; 2004-03-18.
 • Særheim, Inge (2004). Stadnamn i Sunde/Hafrsfjord-området. Sunde Y-menn klubb; 2004-03-03.
 • Særheim, Inge (2003). Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland. Stavanger Turistforening; 2003-04-24.
 • Særheim, Inge (2003). Kjell Venås: Norske innsjønamn IV.
 • Særheim, Inge (2003). Namnestatistikken 2002. [Radio]; 2003-01-23.
 • Særheim, Inge (2003). Ord og namn i Bibelen - til glede og forargelse. Om banning og namnemoter. Solborg folkehøgskole; 2003-04-30.
 • Særheim, Inge (2003). Stadnamn på Bokn. Bokn historielag; 2003-10-15.
 • Særheim, Inge (2003). Stadnamna - eit språkleg landskap.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings Årbok 2002. [Radio]; 2003-04-22.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings Årbok 2002. "Frå Feisteinen til Napen. Stadnamn i Rogaland". [Radio]; 2003-04-24.
 • Særheim, Inge (2003). Stavanger Turistforenings årbok 2002. Stadnamn i Rogaland. [Radio]; 2003-04-22.
 • Særheim, Inge (2003). Toponyms in the landscape - a cultural experience. 2003-10-02.
 • Særheim, Inge (2002). Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar. Sandnes mållag; 2002-01-24.
 • Særheim, Inge (2002). Aadne Maalstrævar. Arne Garborg som målreisar og målpolemikar. Hjelmeland mållag, Hjelmeland sogelag, Hjelmeland folkeakademi, Hjelme; 2002-10-31.
 • Særheim, Inge (2002). Elias Blix (1836-1902) - salmediktar og målreisar. Klepp sokneråd; 2002-10-18.
 • Særheim, Inge (2002). Endring i hokjønnsbøyinga i Nordvest-Rogaland. Kva skjer under omleggingsprosessen?. 2002-08-14 - 2002-08-18.
 • Særheim, Inge (2002). Jærdialekten i endring. Klepp historie- og ættesogelag; 2002-11-05.
 • Særheim, Inge (2002). Magnus Brostrup Landstad (1802-1880) - folkevisesamlar og salmediktar. Klepp sokneråd; 2002-10-18.
 • Særheim, Inge (2002). Namnestatestikken 2002. [Radio]; 2002-01-23.
 • Særheim, Inge (2002). Peder Gammeltoft: The place-name element bólstadr in the North Atlantic area.
 • Særheim, Inge (2002). Språkblanding i grunnskulen. Rogaland mållag; 2002-10-19.
 • Særheim, Inge (2002). Stadnamn i Stavanger. Byhistorisk forening; 2002-05-02.
 • Særheim, Inge (2002). Toponyms from southwestern Norway reflecting language contact in Mediaeval times. 2002-08-19 - 2002-08-24.
 • Særheim, Inge (2001). Arne Garborg i Sandnes. Concentus, Sandnes kommune; 2001-10-06.
 • Særheim, Inge (2001). Arne Garborg som målreisar og nasjonal stridsmann. Rogaland mållag; 2001-03-24.
 • Særheim, Inge (2001). Gardsnamn i to tusenår. Alderen til land-namna og tydinga til etterleddet -land.
 • Særheim, Inge (2001). Gardsnamn og gardshistorie. Klepp historie- og ættesogelag; 2001-10-02.
 • Særheim, Inge (2001). Lune havner i Rogaland, navneforklaringer.
 • Særheim, Inge (2001). Lågtysk påverknad på nordisk språk i seinmellomalderen.
 • Særheim, Inge (2001). "Med sveitte i andletet skal du eta ditt brød". Stadnamn og strevet for den daglege føda. 2001-10-06 - 2001-10-07.
 • Særheim, Inge (2001). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. Eiganes skule; 2001-03-29.
 • Særheim, Inge (2001). Namnebruken i Arne Garborgs dikting. 2001-01-22 - 2001-01-23.
 • Særheim, Inge (2001). Namnegransking. Bryne vidaregåande skule; 2001-09-27.
 • Særheim, Inge (2001). Notau - innfallsport for hansaen i Noreg?.
 • Særheim, Inge (2001). Oversjøisk språkkontakt og språkpåverknad. Nordtysk påverknad på sørvestnorsk mål i mellomalderen.
 • Særheim, Inge (2001). Rogalandsdialektane i endring. Gand Y's menns klubb; 2001-10-08.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn frå Sirdal fortel historie. Sirdal historielag; 2001-10-05.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn frå sjøen i Tananger-området.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn i Rogaland. Bryne rotary; 2001-03-27.
 • Særheim, Inge (2001). Stadnamn på Jæren. Stavanger pensjonistuniversitet; 2001-03-15.
 • Særheim, Inge (2001). Stilisten Arne Garborg. 2001-01-22 - 2001-01-23.
 • Særheim, Inge (2001). Toponyms as evidence of change within the morphological system of a dialect.
 • Særheim, Inge (2001). Å tala høgt. [Radio]; 2001-10-12.
 • Særheim, Inge (2000). Daniel Braut og Gabriel Gram. Nokre drag ved namnebruken i Arne Garborgs dikting. Høgskolen i Stavanger; 2000-06-22.
 • Særheim, Inge (2000). Dåpstradisjonar. Om namngjeving og namnebruk.
 • Særheim, Inge (2000). Er jærdialekten på veg ut?.
 • Særheim, Inge (2000). Grevlege jordeple i Norsk Ordbok.
 • Særheim, Inge (2000). Hans Krahes teori om ein gammaleuropeisk hydronymi. Ei kritisk vurdering etter 50 års diskusjon. 2000-06-22.
 • Særheim, Inge (2000). Jærmålet i endring.
 • Særheim, Inge (2000). Klokkene, Krossen og Kristennamnet. Nemne for kristen kultur i sørvestnorske skjergardsnamn. 2000-05-25 - 2000-05-28.
 • Særheim, Inge (2000). Njædel Vatnemo og Osmund Asbjørnsen Sauemyren. Litt om namnebruken i Kiellands romanar.
 • Særheim, Inge (2000). Personal names as the first element in some settlement names from Southwest-Norweay.
 • Særheim, Inge (2000). Place-names from southwestern Norway originating from the Hanseatic trade. 2000-05-31 - 2000-06-02.
 • Særheim, Inge (2000). Språkforming som kunst. Litt om setningsbygnad og stil i Kiellands prosa.
 • Særheim, Inge (2000). Stadnamn i Rogaland. [Radio];
 • Særheim, Inge (1999). Eldre skrivemåte av gardsnamnet Erga.
 • Særheim, Inge (1999). Gardsnamn og busetnadsutvikling.
 • Særheim, Inge (1999). Personal Names as the first Element in old Settlement Names from Southwest-Norway. 1999-09-20 - 1999-09-25.
 • Særheim, Inge (1999). Personnamntradisjonar.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn fortel historie.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn på Nord-Jæren.
 • Særheim, Inge (1999). Stadnamn som kulturminne.
 • Særheim, Inge (1999). Tapte gardsnamn på -land i Sirdal?.
 • Særheim, Inge (1999). Theodor Dahl. Journalist, forfattar og folkeminnesamlar.
 • Særheim, Inge (1998). Kulturminnet er borte, men namnet lever vidare. Om stadnamn i Rogaland som fortel kulturhistorie.
 • Særheim, Inge (1998). Lågtysk påverknad på nordisk språk i seinmellomalderen.
 • Særheim, Inge (1998). Notau- innfallsport for hansaen i Noreg.
 • Særheim, Inge (1998). Om bjerkreimsmålet og stadnamn i Bjerkreim.
 • Særheim, Inge (1998). Personnamntradisjonar.
 • Særheim, Inge (1998). Stadnamn på Jæren.
 • Særheim, Inge; Amundsen, Rigmor Amundsen (1998). Skulebarninnsamling av stadnamn i Rogaland i 1931.
 • Særheim, Inge; Bore, Tor Bjarne (1998). Bok om dei norske dialektane.
 • Særheim, Inge; Mæland, Ådne; Øyan, Torbjørn (1998). Nokre opphavssegner frå Sirdal.
 • Særheim, Inge (1997). Deltager som faglig ansvarlig og fagdommer i en programserie om dialekter. (5 program). [Radio];
 • Særheim, Inge; Laugaland, Jone (1997). Navneforklaringer til 34 oppslag/artikler i heftet "Lune havner".
 • Særheim, Inge (2010). Språk og namn i Hå.