Et profilbilde

Førsteamanuensis
Trude Hoel { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Trude Hoel", "tel": "Telefon: 51833209", "email": "trude.hoel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24154

2016-2018   Postdoktor i utdanningsvitenskap, digital læring, UiS

2011-2014   Philosophiae Doctor (Ph.D.) i Lesevitenskap, UiS. Avhandlingens tittel: 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok

1993-1995   Cand. Scient. i Nordisk språk og litteratur. Tema for hovedfagsoppgave: Variasjon i de skandinaviske rettskrivingsnormalene, Universitetet i Oslo


Forskningsområder

Forskningsinteresser

Lingvistikk, barnelitteratur, semiotikk, barnehagepedagogikk, barns muntlige fortellinger, lesing på papir og skjerm


Nettverk

Management Committee-medlem i COST Action IS1410 DigiLitEY: Digital Literacy and Multimodal Practices of Young Children (http://www.cost.eu/COST_Actions/isch/Actions/IS1410 ; 2015-2019; 30 land.

Utvalgte publikasjoner

Fagfellevurderte publikasjoner

Bus, A., Hoel, T., Marin C. A., Jernes, M., Korat, O., Mifsun, C. L. & Van Collie, J. (accepted): Young Children Reading on Screen Across European Countries. Chapter in The Routledge Handbook of Digital Literacies in Early Childhood.

Mangen, A. Hoel, T. and Moser, T. (accepted): Technologies, affordances, children and (embodied) reading: a call for interdisciplinarity. Chapter in Eds. Kucirkova, N, and Rowsell, J.: Contemporary Conversations about Early Childhood Theory and Method (preliminary entiteled). Published by Routledge.

Tønnessen, S.E. and Hoel, T. (accepted): The designing of dialogs around picture book-apps. Chapter in Eds. Kim, J., Hassinger-Das, B., Bus, A. and Roskos, K.: Reading in the Digital Age: Young Children's Experiences with E-books (preliminary entitled). Published by Springer.

Hoel, T. (2018): «Arne spiller dataspill» Literacypraksiser forut for og utenfor den formelle opplæringen. Kapittel i red.: Waage, L.R. og Rogne, M.: Multimodalitet i skole- og fritidstekster. Landslaget for norskundervisning/Fagbokforlaget.

Mangen, A. og Hoel, T. (2017). Samtalebasert lesing med bok eller nettbrett: gjør mediet en forskjell? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4/17.

Håland, A. og Hoel, T. (2016). Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse. Nordic Journal for Literacy Research. DOI: 10.17585/njlr.v2.195.

Hoel, T. (2015). Exploring episodic affordance and response in children´s narratives based on a picture book. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1035537.

Hoel, T. (2015). Young readers´ narratives based on a picture book: model readers and empirical readers. European Early Childhood Education Research Journal. DOI: 10.1080/1350293X.2015.1016808.

Hoel, T. (2014). 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. PhD-avhandling. UiS.

Hoel, T. (2013). Cultural features of performance in Norwegian children?s narratives. Nordic Early Childhood Education Research Journal 6/17, 1-21.

Hoel, T., Oxborough, G.H.O. and Wagner, Å.K.H (2011): Lesefrø. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Cappelen Akademisk. Oslo.

Høigård, A., Mjør, I. og Hoel, T. (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Hoel, T., Håland, A. og Begnum, A.C. (2009). Kunsten å lage litteraturliste til gutter på ungdomstrinnet. I Kaldestad, P. O. og Vold, K. B. (red.) Årboka Litteratur for barn og unge p. 78 ? 87. Oslo: Det norske samlaget/Norsk barnebokinstitutt.

Pedagogiske publikasjoner

Hoel, T. (2015). Samtalen som arbeidsform. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2015). Å lese tekster med gjentakende mønster. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2015). Leselogg. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Gunnerud, H. (2015). Konkreter og ordforråd. Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. www.språkløyper.no. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Reikerås, E. (2012). ?Fukt, mörker och skrymslen dit solen aldrig når? ? et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt. I Naturfag 1/2012. Oslo: Naturfagsenteret.

Wagner, Å.K.H., Hoel, T. og Oxborough, G.H.O. (2010). Før lesing blir vrient. Arbeid med språkstimulering i fire Lesefrø-barnehager. Spesialpedagogikk 04/10.

Hoel, T. (red.) (2010). Lesing i skolebiblioteket. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2010). Bruk av skjønnlitteratur i undervisning og fritid. I: Lesing i skolebiblioteket. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2010). Språkstimulering midt i SFO-hverdagen. I Helgevold, L. (red.). Bok og språk i bruk i SFO. Stavanger: Lesesenteret.

Håland A. og Hoel, T. (2009). Nynorsk som fritidsspråk. I Håland A. (red.): Nynorsk i bruk. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2008). Gutter og lesing. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. og Helgevold, L. (2008). ?Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!?. I Gutter og lesing. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T., Bråthen, L. B., Kaasa M. (red.) (2008). Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Barns tidlige lese- og skriveutvikling. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Barnehagebibliotek ? erfaringer fra BOKTRAS. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T. (2008). Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i barnehagen. I Les for meg, pliiis! ? om barn, litteratur og språk. ABM-skrift nr. 47. Oslo: ABM-utvikling.

Hoel, T., Rafste, E.T., Pemmer Sætre, T. (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning. Fagbok om skolebibliotek. Oslo: Biblioteksentralen.

Håland, A, Helgevold, L., Hoel, T. (red.) (2008). Lesing er? Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2007). Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Kultur for lesing. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Høytlesing ? språkbruk i praksis. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Samtalen som arbeidsform. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Barnehagebiblioteket. I Bok i bruk i barnehagen. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2007). Forfattaren og forteljaren Neil Gaiman. I Røskeland, M. (red.). Bok i bruk for videregående skole. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (2005). Kultur for lesing ? ein måte å vera på. I Håland A. Leik og læring! Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Stavanger: Lesesenteret.

Hoel, T. (red.) (2005). Perlejakten ? på sporet av gode leseprosjekt i skolen. Stavanger: Lesesenteret.

Pågående forskning

Prosjekter

2017-2019: Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB). Finansiering: NFR FINNUT-program (innovasjon). I prosjektledelse sammen med Anne Mangen, Lesesenteret, og Margrethe Jernes, institutt for barnehagelærerutdanning, UiS.

https://lesesenteret.uis.no/category.php?categoryID=20003


2015-2017: Nasjonal strategi for Språk, lesing og skriving 2016-2019: Språkløyper. Initiert og finansiert av Kunnskapsdepartementet/Utdanningsdirektoratet. Prosjektleder for barnehagefeltet.


2014-2015: Nettbrett og språkstimulering i barnehagen: utvikling av redskap for å vurdere effekten av nettbrett på språklig utvikling. Finansiering: NFR FINNUT-program (innovasjon forprosjekt). Sammen med Anne Mangen, Lesesenteret.


2008-2010: Prosjektleder for FoU-prosjektet ?Lesefrø? ? Sammenhenger mellom barns språklæring og deltakelse i leseaktiviteter i fire barnehager med svært høy andel med flerspråklige barn.


2005-2008: Prosjektleder for FoU-prosjektet ?BOKTRAS? ? Sammenhenger mellom barns språkutvikling og deltakelse i leseaktiviteter i seks barnehager.


1998-2001: Prosjektleder for det nasjonale lesestimuleringsprosjektet, Troll i ord. Finansiert av Kulturdepartementet.

Arbeidserfaring

2014 -             Førsteamanuensis i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS.


2005 - 2014   Universitetslektor i Lesevitenskap, Lesesenteret, UiS.


2002 - 2004   Universitetslektor i Norsk språk, Lærerutdanningen, UiS.


1998 - 2001   Prosjektleder for det nasjonale lesestimuleringsprosjektet, ?Troll i ord?, finansiert av Kulturdepartementet


1996 - 1998   Universitetslektor i Norsk språk, Førskolelærerutdanningen, Høgskolen i Stavanger.


Undervisningserfaring

2018-19: Emneansvarlig for Barns språkutvikling og språklæring 2, (30 stp.), masternivå

2018: Utviklet fagplan for videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring 2, (30 stp.), masternivå

2016: Utviklet fagplan for videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring 1, (30 stp.)

1996-1998: Underviste i Norsk, førskolelærerutdanningen ved HiS

2014-15: Ansvar for Lesesenterets undervisning i Grunnskolelærerutdanningen (GLU)

2002-2004: Emneansvarlig for Videreutdanning i norsk for småskole- og mellomtrinnet, med vekt på lese- og skriveopplæring og bruk av IKT (30 stp.)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Hoel, Trude (2014). 6- og 7-åringers muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok. Fortelling, barn, bildebok. Universitetet i Stavanger, Humanistisk fakultet. ISBN 978-82-7644-572-5. 113 s.
 • Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad; Wagner, Åse Kari H. (2012). Læsefrø : sprogstimulering gennem læseaktiviteter i daginstitutioner. Dansk Psykologisk Forlag. ISBN 978-87-7706-781-5. 160 s.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Høigård, Anne; Mjør, Ingeborg; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Mjør, Ingeborg; Høigård, Anne; Hoel, Trude (2009). Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen. Kunnskapsdepartementet. 70 s.
 • Hoel, Trude (2008). Gutter og lesing - lesevaner, lesetips og nye medier. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490602.
 • Hoel, Trude (2008). "Les for meg, pliiis!" - om barn, litteratur og språk. ABM-utvikling. ISBN 9788281050631.
 • Hoel, Trude (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 9788276490619.
 • Hoel, Trude; Hoel, Trude; Rafste, Elisabeth Tallaksen; Sætre, Tove Pemmer; Sætre, Tove Pemmer (2008). Opplevelse, oppdagelse, opplysning - fagbok om skolebibliotek. Biblioteksentralen. ISBN 9788270223268. 227 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk i barnehagen. Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Universitetet i Stavanger, Lesesenteret. ISBN 9788276490565.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2006). "Hvis de ikke blir markedsført, blir de bare stående der." - en evaluering av Leser søker boks bibliotekrettede virksomhet. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2006). Read Wars - the Return of Men. Rapport fra idéseminar om gutter og lesing. Lesesenteret.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2006). Bok i bruk på første til fjerde trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490395.
 • Helgevold, Lise; Vik, Marit; Hoel, Trude (2005). Perlejakten, på sporet av gode leseprosjekter i skolen. Lesesenteret. ISBN 8276490360.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). "Jeg leser aldri - men jeg leser alltid!" Gutter som lesere og som biblioteksbrukere.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). En smak av lesing.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Gratulerer med ¿ språket.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Gratulerer med språket Informasjon- og inspirasjonsfilm for foreldre, førskolelærere og lærere.
 • Hoel, Trude; Engen, Liv (2007). Lesing, skriving og kjøleskapet.
 • Hoel, Trude (2020). Bibliotek og barnehage(barn) = sant. 2020-09-21 - 2020-09-23.
 • Hoel, Trude (2020). Gode råd til deg som må kombinere hjemmekontor og høytlesing. www.lesesenteret.no. [Internett]; 2020-03-20.
 • Hoel, Trude (2020). Samarbeid mellom barnehagelærere og forskere i et innovasjonsprosjekt. 2020-02-12.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2020). Barn og barnehagelærer vil bruke digitale bildebøker forskjellig. forskning.no. [Internett]; 2020-08-03.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2020). Digitale bildebøker: – Mens de voksne er opptatt av historien, vil barna trykke på skjermen for å få noe til å skje. barnehage.no. [Internett]; 2020-08-07.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2020). VEBB: en presentasjon av vurderingsverktøyet. 2020-02-12.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Wagner, Åse Kari H. (2020). Skolestart: Se til barnehagen!.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2020). Hva skjer med lesestunden når papirboken byttes ut med nettbrett?. forskning.no. [Internett]; 2020-02-23.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth Emilie Sefranek (2020). Å lese med unger er en kjempeviktig ting!. [Internett]; 2020-01-22.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2020). Children and kindergarten teachers use digital picture books differently. https://sciencenordic.com/. [Internett]; 2020-09-01.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2020). Forsket på lesing for barnehagebarn. NRK P1+. [Radio]; 2020-09-03.
 • Kucirkova, Natalia; Hoel, Trude (2020). The silver lining in corona times: video-call shared reading with children.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2020). VEBB - det store bildet: funn og implementering. 2020-02-12.
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Hoel, Trude; Shulz-Heidorf, Katrin (2020). What happens before book reading starts? An analysis of teacher- child behaviours with print and e-books. BARNkunne; 2020-09-28 - 2020-09-30.
 • Hoel, Trude (2019). Barn som ikke leser i sommerferien, risikerer å rykke tilbake til påske. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2019-06-14.
 • Hoel, Trude (2019). Digitalisering i barnehagen – hvordan kan digitale verktøy brukes i barnehagen?. https://nettop.guru/wordpress/episode-3-digitalisering-i-bar. [Internett]; 2019-12-06.
 • Hoel, Trude (2019). Faglig samtale: Mellom to stoler: skolebibliotek - kultur eller utdanning?. 2019-09-19.
 • Hoel, Trude (2019). Forsker: Foreldre slutter for tidlig med høytlesing. VG. [Avis]; 2019-03-15.
 • Hoel, Trude (2019). Language Track: an open education resource for supporting professional development in Norwegian ECEC institutions. Dept. of Art and Education, UiS; 2019-04-30.
 • Hoel, Trude (2019). Lekende og lærende språkmiljø i barnehagen.
 • Hoel, Trude (2019). Magiske prikker og monstermat.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Developing a tool for didactic evaluation of Picture book apps for shared Reading in groups. 2019-03-07 - 2019-03-08.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe (2019). VEBB: Developing a tool for didactic evaluation of picture book apps for shared reading in groups. 2019-02-04.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Moser, Thomas (2019). Samtalebasert lesing med bøker og apper i barnehagen: et flermetodologisk og praksisnært innovasjons- og forskningsprosjekt. UiS, FILIORUM og HiVE, BarnKunne; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2019). Til nytte og behag - om verdien av å lese sammen. 2019-04-09 - 2019-04-10.
 • Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke; Shulz-Heidorf, Katrin (2019). Pre-understanding and joint attention - befor shared Reading of print Picture books and Picture book-apps. 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-05-02.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-02-04.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-03-13.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagens språkarbeid. 2019-03-14.
 • Jernes, Margrethe; Runestad, Anne Kristine Solberg; Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna (2019). Utprøving- og kvalitetssikring av vurderingsverktøyet VEBB. Universitetet i Stavanger; 2019-01-09 - 2019-01-11.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude (2019). E-bøker i barnehagen: Partnerskap i innovasjonsprosjektet VEBB. 2019-10-30 - 2019-10-31.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Høytlesing – med øynene, ørene, hendene og fingrene.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2019). Play outdoor, learn indoor? Emergent literacy as part of an outdoor Activity.. Universitetet i Stavanger;
 • Stangeland, Elisabeth Brekke; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Ofstad, Gunn Helen; Hoel, Trude (2019). Gutter og lesing i barnehagen. Lesesenteret, UiS;
 • Undheim, Marianne; Hoel, Trude (2019). Barnehagebarn skaper animasjonsfilm sammen. Filiorum, UiS og BARNkunne, HVL; 2019-10-16 - 2019-10-17.
 • Undheim, Marianne; Hoel, Trude (2019). Children’s Collaborative Multimodal Digital Stories. DigiLitEY; 2019-03-07 - 2019-03-08.
 • Hoel, Trude (2018). Books and apps: Developing a tool for evaluating children's e-books. The Innovation Project VEBB. 2018-02-05.
 • Hoel, Trude (2018). Forskere er bekymret for dårlig kvalitet på e-bøker for barn. forskning.no. [Internett]; 2018-09-29.
 • Hoel, Trude (2018). Hva er literacy i barnehagen?. 2018-05-15.
 • Hoel, Trude (2018). Kindergarten Resources at The Norwegian Reading Centre. 2018-05-28.
 • Hoel, Trude (2018). Slik har dei fått rekordmange ungar til å lese. NRK Sogn og Fjordane. [Internett]; 2018-09-15.
 • Hoel, Trude (2018). The Innovation Project VEBB: Books and apps - developing a tool for evaluating children's e-books. 2018-04-12.
 • Hoel, Trude (2018). Å lese bildebok-apper sammen med barna: muligheter og begrensinger.
 • Hoel, Trude (2018). Å lese bildebokapper sammen med barna: muligheter og begrensninger. Språkrådet og Norsk barnebokinstitutt; 2018-09-13.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2018). How teacher's scaffolding during shared Reading in Groups might be affected by affordances of Picture book apps. The Jean Piaget Society; 2018-05-31 - 2018-06-02.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2018). Young Children’s Reading on Screen: What can be done to Promote the Availability and Quality of Digital Books/Book Apps for Young Children?.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne (2018). Veier til empirisk basert kunnskap om teknologier og læring i forskning, utdanning og offentlig sektor. Universitetet i Stavanger; 2018-08-29.
 • Hoel, Trude; Rongved, Elisabeth (2018). Dårlige e-bøker går ut over barna.
 • Hoel, Trude; Tønnessen, Elise Seip (2018). Organizing shared digital Reading in Groups. Optimizing the affordances of text and medium.. International Society for the Empirical Study of Literature; 2018-07-25 - 2018-07-28.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2018). Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn. Litteraturkritikk og kritisk lesing, Foreningen !les. [Fagblad]; 2018-02-08.
 • Jernes, Margrethe; Mangen, Anne; Hoel, Trude (2018). Research protocol: Research & Innovation project with practitioners in kindergarten. European Early Childhood Education Research Association; 2018-07-28 - 2018-08-31.
 • Mangen, Anne; Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2018). Shared reading with books and apps: does the medium matter?. Jyväskylä University; 2018-05-07 - 2018-05-09.
 • Erstad, Ola; Hoel, Trude (2017). Digital literacy and multimodal practices of young children; Norway. Digilitey; COST; 2017-08-31 - 2017-09-01.
 • Hoel, Trude (2017). Barn og lesing. TV2 Nyhetskanalen. [TV]; 2017-06-03.
 • Hoel, Trude (2017). Barnehagebarn skal lese bildebøker på papir og skjerm. NRK Rogaland Distriktsnyheter. [TV]; 2017-02-06.
 • Hoel, Trude (2017). Barnehager skal lese bok på nettbrett. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2017-02-04.
 • Hoel, Trude (2017). Bruk av digitale tekster; bildebøker og bildebok-apper i barnehagens språkarbeid. 2017-10-18.
 • Hoel, Trude (2017). Bøker og apper: Utvikling av Vurderingsverktøy for E-Bøker for Barn (VEBB). Forskningsrådet; 2017-01-17.
 • Hoel, Trude (2017). Hvorfor skifter barn til østlandsdialekt når de leker?. Aftenbladet, Fædrelandsvennen, Adressavisa, BT, Aftenposten. [Avis]; 2017-01-23.
 • Hoel, Trude (2017). Indre bilder. I møte med litteratur skapes indre visuelle forestillinger hos leseren.. 2017-02-06 - 2017-02-08.
 • Hoel, Trude (2017). Jeg har alltid elsket å lese!.
 • Hoel, Trude (2017). Kan det på lese e-bøker sammen med barn være like bra i barnehagens språkarbeid som papirbøker?. NRK, Dagsnytt 21. [TV]; 2017-02-06.
 • Hoel, Trude (2017). Lesing med dialog. Stavanger kommune; 2017-04-18.
 • Hoel, Trude (2017). Lesing med dialog. 2017-01-02.
 • Hoel, Trude (2017). Muntlige fortellinger basert på ei ordløs bildebok, og fortellerkompetanse i overgangen barnehage - skole. Høgskolen i Sørøst-Norge; 2017-01-20.
 • Hoel, Trude (2017). Nettbruk forsinker språket. Ny forskning om små barn. VG. [Avis]; 2017-05-21.
 • Hoel, Trude (2017). Nå skal Oslos barnehagebarn lære å bruke nettbrett i barnehagen. Aftenposten. [Avis]; 2017-03-14.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. I. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-14.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. II. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-15.
 • Hoel, Trude (2017). Popularitet og kvalitet i bildebok-apper på norsk. III. Imtec/Senter for IKT i utdanningen; 2017-03-16.
 • Hoel, Trude (2017). Samtalebasert lesing, VEBB. 2017-04-03 - 2017-04-05.
 • Hoel, Trude (2017). Slik blir den digitale hverdagen i barnehagen. Aftenposten. [Avis]; 2017-03-15.
 • Hoel, Trude (2017). Språkmiljø, formell og uformell språklæring og samtalebasert lesing. 2017-11-08.
 • Hoel, Trude (2017). Stavangerbarnehager skal lese bildebøker på papir og på skjerm. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-02-06.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Forskning og innovasjon i samarbeid med praksisfeltet; Bøker og apper: Utvikling av VEBB. 2017-02-08.
 • Jernes, Margrethe; Hoel, Trude (2017). Metodologiske overveielser i innovasjonsprosjektet VEBB. 2017-04-25.
 • Tønnessen, Elise Seip; Hoel, Trude (2017). Å designe samtaler rundt bildebøker og apper. Skrivesenteret, NTNU og Lesesenteret, UiS; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Hoel, Trude (2016). – Fortellerkompetansen 1.klassingene har fra barnehagen må tas bedre vare på. Utdanningsnytt.no. [Internett]; 2016-07-27.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagebasert kompetanseutvikling. 2016-04-21.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagefilm om språkmangfold. NRK TV - Oddasat. [TV]; 2016-06-16.
 • Hoel, Trude (2016). Barnehagelærere med høye forventninger til ny videreutdanning. www.lesesenteret.uis. [Internett]; 2016-09-20.
 • Hoel, Trude (2016). Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole. Private barnehagers landsforbund; 2016-05-27.
 • Hoel, Trude (2016). Barns muntlige fortellinger i overgang barnehage - skole. 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Hoel, Trude (2016). Barns språkhverdag - styrking og tydeliggjøring av språkarbeid i ny rammeplan. 2016-03-31 - 2016-04-01.
 • Hoel, Trude (2016). Faginnslag fra barnehage, eksempel på kompetanseutviklingspakke. 2016-05-12.
 • Hoel, Trude (2016). Familiemiddag gjør barna smartere. klikk.no. [Internett]; 2016-01-14.
 • Hoel, Trude (2016). Grensesnitt i lesing og skriving.
 • Hoel, Trude (2016). Programområde Grensesnitt i lesing og skriving. 2016-11-03.
 • Hoel, Trude (2016). Software and e-reading content available for children in Norway. 2016-03-17 - 2016-03-18.
 • Hoel, Trude (2016). Språkarbeid i barnehagen. NRK Rogaland. [Radio]; 2016-05-02.
 • Hoel, Trude (2016). Språkarbeid i barnehagen. Radio Volda. [Radio]; 2016-03-11.
 • Hoel, Trude (2016). Språklig variasjon i hverdagen.
 • Hoel, Trude (2016). Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du guttene. www. lesesenteret.no. [Internett]; 2016-05-25.
 • Hoel, Trude (2016). Tar skolen bort barnas fortellerglede?. forskning.no. [Internett]; 2016-05-06.
 • Hoel, Trude (2016). Treåringer forstår hva skrift er. forskning.no. [Internett]; 2016-01-19.
 • Hoel, Trude; Heidi, Sandø (2016). Skriftspråksmøte.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-05-12.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2016). Digital Content Analysis; Norway. 2016-11-07 - 2016-11-08.
 • Hoel, Trude; Sædberg, Leif Tore (2016). Nå kan du påverka framtida til barnehagen. [Internett]; 2016-10-20.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter. forskning.no. [Internett]; 2016-04-22.
 • Mangen, Anne; Hoel, Trude (2016). Fortellinger på nettbrett og i bildebok: har teknologien noe å si for samtalen rundt fortellingen?. 2016-03-03.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude (2016). Barnehagerelevant forskning på Lesesenteret.
 • Rongved, Elisabeth; Hoel, Trude (2016). Barnehagebarns fortellerkunnskap er en verdifull kompetanse. Bedre Skole. [Fagblad]; 2016-06-10.
 • Hoel, Trude (2015). Barn og unge låner mye bøker på biblioteket. Aftenposten junior. [Avis]; 2015-04-28.
 • Hoel, Trude (2015). Barnespråk som litterært virkemiddel.
 • Hoel, Trude (2015). Barns språk i rollelek. P2, Kulturhuset. [Radio]; 2015-06-22.
 • Hoel, Trude (2015). Blinde flekker i vurdering av barns språk. [Internett]; 2015-04-29.
 • Hoel, Trude (2015). Bokstavfiske.
 • Hoel, Trude (2015). Bokstavfiske. [Fagblad]; 2015-02-01.
 • Hoel, Trude (2015). Bruk av nettbrett i barnehagens språkarbeid - dialogbasert lesing og informasjonskompetanse. 2015-11-04.
 • Hoel, Trude (2015). En bok til alle.
 • Hoel, Trude (2015). Fortsett å lese for oss!. 2015-11-27.
 • Hoel, Trude (2015). Internasjonal språktest fungerer ikke på norske barn. forskning.no. [Fagblad]; 2015-04-29.
 • Hoel, Trude (2015). Kvifor det er så viktig å lesa saman med barna.
 • Hoel, Trude (2015). Les for meg! Oppleving og læring gjennom høgtlesing; om førskulebarnet si leseutvikling. 2015-02-12.
 • Hoel, Trude (2015). Leselogg - hvorfor og hvordan.
 • Hoel, Trude (2015). Lommeboken. Tendenser e-bøker. [Avis]; 2015-02-28.
 • Hoel, Trude (2015). Min lesehistorie. 2015-04-24.
 • Hoel, Trude (2015). Nettbrett og språkstimulering i barnehagen; en felles kunnskapsplatform for praksisfeltet og forskningsmiljøet. 2015-03-17.
 • Hoel, Trude (2015). Samtalen som arbeidsform - med særlig fokus på lesestopp.
 • Hoel, Trude (2015). Språk og leseaktiviteter. Lesesenteret/Utdanningsdirektoratet;
 • Hoel, Trude (2015). Språkstimulering i barnehagen: Slik fenger du gutta. [Internett]; 2015-06-19.
 • Hoel, Trude (2015). Systematisk arbeid med språkstimulerende leseaktiviteter og rammeplanens føringer for hvordan språkarbeid kan styrkes og tydeliggjøres. 2015-03-13.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet. Skrivesenteret; 2015-06-03.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet - korleis bli kjent med bokstavane i barnehagen. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa; 2015-10-21 - 2015-10-22.
 • Hoel, Trude (2015). Å fiske språket opp av havet: Ålekvabben, krabben og alle dei andre leikne bokstavane. Utdanningsforbundet og Naturfagsenteret; 2015-02-02 - 2015-02-03.
 • Hoel, Trude (2015). Å lese bøker med gjentakende mønster.
 • Hoel, Trude; Elisabeth, Rege (2015). Språkløyper som del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2015). Språkstrategi går ikke på bekostning av lek.. barnehage.no. [Internett]; 2015-11-19.
 • Hoel, Trude; Gunnerud, Hilde Lowell (2015). Konkreter og ordforråd.
 • Hoel, Trude; Mangen, Anne (2015). Gjennomgang og vurdering av bildebokappene og bildebøkene for bruk i dialogisk lesing. 2015-02-05.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Språkstrategi går ikke på bekostning av lek. barnehage.no. [Internett]; 2015-11-19.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2015). Estetisk lesekompetanse på 1. trinn. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Språkløyper som en del av barnehagebasert kompetanseutvikling. 2015-10-28.
 • Hoel, Trude (2014). Bildebøker på papir og skjerm - språkstimulering. 2014-11-26.
 • Hoel, Trude (2014). Derfor velger de forskjellig. [Avis]; 2014-08-06.
 • Hoel, Trude (2014). Ein banan er ikkje berre ein banan. 2014-11-05.
 • Hoel, Trude (2014). Husk å lese sammen med ungene.
 • Hoel, Trude (2014). Ikke vent til barna har et språk før du begynner å lese for dem.
 • Hoel, Trude (2014). Læring for livet. [Fagblad]; 2014-08-01.
 • Hoel, Trude (2014). Representerer ikke flertallet. [Fagblad]; 2014-11-10.
 • Hoel, Trude (2014). Varsko fra Sverige. [Avis]; 2014-06-17.
 • Hoel, Trude (2014). iPad-bruk i barnehage. [Radio]; 2014-03-04.
 • Wadsten, Marit; Kvithyld, Trygve; Hoel, Trude (2014). NOLES-konferanse, Framtidas skole. Nynorsksenteret, Lesesenteret, Skrivesenteret; 2014-10-02 - 2014-10-03.
 • Hoel, Trude (2013). Bruk av bok og høgtlesing i barnehagen.
 • Hoel, Trude (2013). Hvordan skape leseglede?.
 • Hoel, Trude (2013). Lenge leve lesestunden?. [Fagblad]; 2013-11-05.
 • Hoel, Trude (2013). Lesestimulering - hvorfor og hvordan?.
 • Hoel, Trude (2013). Lesestimulering - hvorfor og hvordan? #2.
 • Hoel, Trude (2013). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter.
 • Hoel, Trude (2013). Visual Literacy in Children´s Narratives Based on a Picture Book. 2013-08-28 - 2013-08-31.
 • Hoel, Trude (2013). språk, læring og lesing i barnehagen.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2013). Sju samlinger med spennende bøker som utgangspunkt.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H. (2013). Nei, ikke hold igjen!. [Avis]; 2013-08-28.
 • Reikerås, Elin Kristi Lie; Hoel, Trude (2013). Research on early development and later reading skills. How to make children interested in reading at early age. Lions; 2013-04-06.
 • Hoel, Trude (2012). Barnehage + bibliotek = sant. Norsk bibliotekforening;
 • Hoel, Trude (2012). Foreldres mulige innvirkning på barnas leselyst. Foreldreutvalget, Våland skole;
 • Hoel, Trude (2012). "Hvorfor heter det skrukketroll?" - et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen og Utdanningsfor; 2012-02-06 - 2012-02-07.
 • Hoel, Trude (2012). Om gutter og lesing. Norsk bibliotekforening;
 • Hoel, Trude (2012). Recognizing children´s narrative: between paradigmatic thought and face to face interaction. EECERA;
 • Hoel, Trude (2012). Å lese sammen med barn. Kvernevik og Havglimt barnehage;
 • Hoel, Trude; Arne Olav, Nygård (2012). Applauderer mobilspill i timene. [Avis]; 2012-01-17.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2012). Gutter vil ha action, humor og sex. [Avis]; 2012-01-14.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie (2012). "Fukt, môrker och skrymslen dit solen aldrig når"- et naturfaglig språkstimuleringsprosjekt.
 • Hoel, Trude (2011). Bruk av litteratur i barnehagen, del 1. 2011-11-24.
 • Hoel, Trude (2011). Bruk av litteratur i barnehagen, del II. 2011-11-24.
 • Hoel, Trude (2011). Bøker gir oss felles referanser. Goboken. [Internett]; 2011-05-10.
 • Hoel, Trude (2011). Derfor leser gutter lite. Univers. Magasin fra Universitetet i Stavanger. [Avis]; 2011-12-16.
 • Hoel, Trude (2011). Fem spørsmål om gutter og lesing. Dagens næringsliv. [Avis]; 2011-12-17.
 • Hoel, Trude (2011). God lytting er like viktig som god lesing. NTB. [Avis]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). Høytlesing i barnehagen - erfaringer fra praksisfeltet. 2011-02-07 - 2011-02-10.
 • Hoel, Trude (2011). Kultur for læring - bøker og språkstimulering i barnehagen. 2011-11-25.
 • Hoel, Trude (2011). Leselyst skapes i hjemmet. Hjem & Skole. [Avis]; 2011-10-31.
 • Hoel, Trude (2011). Lesevenner. [Avis]; 2011-06-15.
 • Hoel, Trude (2011). Lesing i skolebiblioteket. 2011-01-27.
 • Hoel, Trude (2011). Om nordisk barne- og ungdomslitteraturkonferanse. NRK-lokalen. [Radio]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). Sett av tid til lesing. Første steg. [Avis]; 2011-10-03.
 • Hoel, Trude (2011). Skiljet mellom barne- og vaksenlitteratur er vaska ut?. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-02-07.
 • Hoel, Trude (2011). "Spring fra livet!" - om trass i barnelitteraturen. 2011-09-21.
 • Hoel, Trude (2011). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2011-01-18.
 • Hoel, Trude (2011). Verdien av høytlesing - en seiglivet myte?. 2011-02-07 - 2011-02-10.
 • Hoel, Trude (2011). Vi trenger flere lesende mannlige rollemodeller. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2011-10-29.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari H.; Begnum, Anne Charlotte (2011). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn. Statped Vest, Bredtvet kompetansesenter, ISP, Lesesenteret,; 2011-12-01 - 2011-12-02.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. 2011-03-28 - 2011-03-29.
 • Jenssen, Cathrine; Erlien, Wenche; Blå, Berit Hope; Gjervan, Marit; Svolsbru, Gro; Bleka, Målfrid; Øvereng, Liv Kristin; Olsen, Arild Torvund; Matre, Synnøve; Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Bones, Gerd Åsta (2011). Kreative innganger til tverrfaglig arbeid.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Hoel, Trude (2010). Barnelitteraturens plasss i dagspressen. [Radio]; 2010-09-21.
 • Hoel, Trude (2010). Bok i bruk i dialogisk høytlesing. 2010-04-20.
 • Hoel, Trude (2010). Bøker for barnehagebarn. 2010-06-10.
 • Hoel, Trude (2010). Den viktige ungdomsboka. [Avis]; 2010-03-03.
 • Hoel, Trude (2010). Dubbing av barnefilmar?.
 • Hoel, Trude (2010). Førskolebarns tilnærming til bokstaver. 2010-06-10.
 • Hoel, Trude (2010). Gutter og lesing i lys av PISA-undersøkelsen. [Radio]; 2010-12-08.
 • Hoel, Trude (2010). Helter i barnelitteraturen. [Radio]; 2010-03-16.
 • Hoel, Trude (2010). Helter og heltinner inspirerer leken!. [Avis]; 2010-06-14.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing er språkstimulering. [Avis]; 2010-04-01.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Universitetet i Stavanger, videreutdanning i leseopplæring, 1.-7. trinn; 2010-10-10.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Lesing er... Universitetet i Stavanger; 2010-12-08.
 • Hoel, Trude (2010). Lesing i skolebiblioteket. Videreutdanning i leseopplæring, 1.-7.trinn; 2010-10-21.
 • Hoel, Trude (2010). Nyord i eit kulturelt mangfald?.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2010-11-18.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2010-05-20.
 • Hoel, Trude (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-08.
 • Hoel, Trude (2010). Tall og bokstaver. [Avis]; 2010-01-01.
 • Hoel, Trude (2010). The reading og children's books, tutoring material. 2010-09-17.
 • Hoel, Trude (2010). Verdien av høytlesing. [Radio]; 2010-09-24.
 • Hoel, Trude (2010). Verdien av høytlesing. [Avis]; 2010-09-21.
 • Hoel, Trude (2010). Å lese sammen. 2010-04-14.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-24.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-09-21.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen (2010). Språkstimulering og lesing i barnehagen. 2010-04-09.
 • Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Effekten av språkstimulering i barnehager med stor andel minoritetsspråklige barn ? sett i lys av lesestimuleringsprosjektet Lesefrø. 2010-09-20 - 2010-09-21.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2010). Lesefrø. Del 1: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude; Oxborough, Gunn Helen Ofstad (2010). Lesefrø. Del 2: Språkstimulering gjennom leseaktiviteter i småbarnsavdelingen. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Hoel, Trude (2009). Bruk av nye og eksperimentelle bildebøker i barnehagen. 2009-09-17.
 • Hoel, Trude (2009). Kva skal nynorskelevane lesa?.
 • Hoel, Trude (2009). Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker. 2009-10-29.
 • Hoel, Trude (2009). Muligheter for språkstimulering i et utvalg bildebøker. 2009-10-26.
 • Hoel, Trude (2008). Barnehagebibliotek, erfaringer fra BOKTRAS.
 • Hoel, Trude (2008). Barns tidlige lese- og skriveutvikling.
 • Hoel, Trude (2008). Bruk av ny litteratur 1.-4. trinn. 2008-05-29.
 • Hoel, Trude (2008). Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur.
 • Hoel, Trude (2008). Bruk av ny og eksperimentell barnelitteratur i praksis. 2008-04-05 - 2008-04-08.
 • Hoel, Trude (2008). Lek med språk - del 1. [Avis]; 2008-03-29.
 • Hoel, Trude (2008). Lek med språk - del 2. [Avis]; 2008-04-05.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-02-28.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-02-26.
 • Hoel, Trude (2008). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2008-05-20.
 • Hoel, Trude (2008). The effects of reading experiences and reading activities in preschool. 2008-09-03 - 2008-09-06.
 • Hoel, Trude (2007). Barneboka og språket.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-10.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-24.
 • Hoel, Trude (2007). Bildebokas funksjon i forhold til læring og språkutvikling, med særlig vekt på refleksjoner rundt abstrakte begrep. 2007-05-08.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk - språkstimulering gjennom leseaktiviteter. 2007-09-12.
 • Hoel, Trude (2007). Bok i bruk og Leseglederne. 2007-10-11.
 • Hoel, Trude (2007). Det gode liv og lesingen. 2007-11-06.
 • Hoel, Trude (2007). En tekst for alle? Individuell litteraturtilpassing. 2007-01-31.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-11-07.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-11-06.
 • Hoel, Trude (2007). Gutter og lesing. 2007-09-18.
 • Hoel, Trude (2007). Høytlesing og samtale om tekst og lesing. 2007-09-03.
 • Hoel, Trude (2007). Kjønnstypiske resultat fra leseforskningen. 2007-04-17.
 • Hoel, Trude (2007). Kultur for lesing. 2007-12-04.
 • Hoel, Trude (2007). Leser gutter dårligere enn jenter - egentlig?. 2007-05-11.
 • Hoel, Trude (2007). Lesestimulering, litteraturformidling og bruk/utvikling av skolebiblioteket. 2007-11-02.
 • Hoel, Trude (2007). Lesing av felles skjønnlitterær tekst i elevgrupper. 2007-05-31.
 • Hoel, Trude (2007). Lesing som kulturformidling. Rotary-foreningen; 2007-02-19.
 • Hoel, Trude (2007). Rasisme eller språkproblemer.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-12-05.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-09-26.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-09-25.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-06-13.
 • Hoel, Trude (2007). Språkstimulering gjennom leseaktiviteter - Kultur for lesing - Høytlesing og samtale som metode - Foreldreinvolvering. 2007-06-12.
 • Hoel, Trude (2007). Tidlig språkstimulering. 2007-08-03.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2007). Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Lesestimulering. PPT-kontoret på Lista; 2007-10-11.
 • Hoel, Trude (2006). De nye læreplanene og litteratur i Den kulturelle skolesekken. 2006-06-14 - 2006-06-15.
 • Hoel, Trude (2006). Gutter som lesere. 2006-04-06.
 • Hoel, Trude (2006). Gutters plan for lesing/BOKTRAS. 2006-09-25 - 2006-09-26.
 • Hoel, Trude (2006). Har biblioteket et tibud til alle? En sammenlikning mellom Bok til alle-bibliotek og andre bibliotek. 2006-10-03.
 • Hoel, Trude (2006). Lesegledere - litteraturformidling i teori og praksis. 2006-06-14 - 2006-06-15.
 • Hoel, Trude (2006). Presentasjon av BOKTRAS. 2006-03-29.
 • Hoel, Trude (2006). Pur unge gutter og lesing: Hva vet vi? Hva tror vi? Hva kan vi gjøre?. 2006-11-08.
 • Hoel, Trude (2006). Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude (2006). Sammenhenger mellom leseaktiviteter og språkstimulering med bakgrunn i materiale fra utviklingsprosjektet BOKTRAS. 2006-12-01.
 • Hoel, Trude (2006). Språkstimulering gjennom leseaktivitetar og leik. 2006-10-19.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-11 - 2006-05-12.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-09 - 2006-05-10.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). BOKTRAS - metodikk. 2006-05-02 - 2006-05-03.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hva er BOKTRAS?. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). Hverdagsfortellinger - dokumentasjon av et prosjekt. 2006-09-21 - 2006-09-22.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2006). TRAS-inspirerte utviklingsprosjekter i norske barnehager. 2006-08-30 - 2006-09-01.
 • Wagner, Åse Kari Hansen; Hoel, Trude (2006). TRAS og barns språkutvikling. 2006-10-18 - 2006-10-19.
 • Hoel, Trude (2005). ABC i sommerferien. [Avis]; 2005-08-01.
 • Hoel, Trude (2005). BOKTRAS. 2005-08-17 - 2005-08-18.
 • Hoel, Trude (2005). Bekymringsmelding om bokmelding.
 • Hoel, Trude (2005). Bilde + tekst = for alle. Rogaland fylkesbibliotek; 2005-02-08.
 • Hoel, Trude (2005). Bildebøker for erfarne lesere. 2005-11-02.
 • Hoel, Trude (2005). Bildebøker i videregående skole. 2005-11-16.
 • Hoel, Trude (2005). Catching boys. 2005-08-11.
 • Hoel, Trude (2005). Elektroniske lesetips for litteraturformidlere.
 • Hoel, Trude (2005). Enhancement of early language learning in outdoor play (Introduction). Norwegian centre for international cooperation in higher education; 2005-10-06.
 • Hoel, Trude (2005). Hannah (6) og pappa leker med ord. [Avis]; 2005-08-10.
 • Hoel, Trude (2005). Hvem bestemmer hva barn leser? (deltakelse i panel). 2005-02-09.
 • Hoel, Trude (2005). Ikke nødvendigvis Tiriltoppen av lykke. [Avis]; 2005-12-20.
 • Hoel, Trude (2005). Kultur for lesing - ein måte å vera på.
 • Hoel, Trude (2005). Leselyst med fokus på mellomtrinnet. 2005-05-25.
 • Hoel, Trude (2005). Leser heller på engelsk. [Avis]; 2005-07-30.
 • Hoel, Trude (2005). Lesestimulering på mellom- og ungdomssteget - med særleg vekt på gutar. 2005-09-23.
 • Hoel, Trude (2005). Nå er det guttas tur!. 2005-10-04.
 • Hoel, Trude (2005). Presentasjon av Perlejakten og Leselederne. 2005-05-11.
 • Hoel, Trude (2005). På sporet av gode leseprosjekter i skolen - en presentasjon av Perlejakten.
 • Hoel, Trude (2005). Slipp løs lystlesingen, sier Hoel. [Avis]; 2005-02-10.
 • Hoel, Trude (2005). Trender i ungdomslitteraturen. 2005-09-15.
 • Hoel, Trude (2005). Utfordringer for en kulturhovedstad (deltakelse i panel). 2005-02-09.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-23 - 2005-08-24.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). BOKTRAS. 2005-08-15 - 2005-08-16.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). Gutter som lesere og bibliotekbrukere. [Radio]; 2005-02-08.
 • Hoel, Trude; Helgevold, Lise (2005). Perlejakten - på sporet av gode leseprosjekter i skolen.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Bok i bruk for 1. 4. trinn.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Leselederne. 2005-09-02.
 • Hoel, Trude (2001). Savner action og sex. forsking.no. [Internett]; 2001-12-16.
 • Hoel, Trude (1998). Vide og tronge skriftspråksnormer- eit skandinavisk oversyn.
 • Hoel, Trude (1997). 25 år med språkrådet- for kven? Kommentar.
 • Hoel, Trude (1997). Bastarddialekter og dialektbastardar. Kommentar.
 • Hoel, Trude (1997). Du male himmel, æg male fedl.
 • Hoel, Trude; Tunkiel, Katarzyna (2020). 6 inspirasjonsfilmer om lesing i barnehagen. Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2019). Fire tegn på at ettåringen din er (på veg til å bli) en leser / Four signs that your toddler is (about to become) a reader. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Bildebok-appers relevans og egnethet i samtalebasert lesing. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Jernes, Margrethe (2019). Didaktisk vurderingsverktøy av bildebok-apper / Educational evaluation of picture book apps for shared dialogue/conversation-based reading. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Solstad, Trine; Runestad, Anne Kristine Solberg; Jernes, Margrethe (2019). Å lese på på nettbrett eller lese i bok?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Reikerås, Elin Kirsti Lie; Filbrandt, Elisabeth Rege; Schreuder-Lindløv, Inge; Hoel, Trude; Stangeland, Elisabeth Brekke (2019). Foreldresamarbeid. Lesesenteret.
 • Solstad, Trine; Hoel, Trude (2019). Digitale tekster i barnehagen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Filbrandt, Elisabeth Rege; Liv, Nese; Hoel, Trude (2016). Å lese bøker; et regnværsorkester. Lesesenteret, UiS.
 • Gunnerud, Hilde; Filbrandt, Elisabeth Rege; Hoel, Trude (2016). Vår-vrimlebok. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude (2016). Barn om språk. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Skriftspråkmøter og bokstavkjennskap. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Nese, Liv; Filbrandt, Elisabeth Rege (2016). Samtalen som arbeidsform. Hvorfor kan ikke Iti fly?. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Hoel, Trude; Rege, Elisabeth (2015). Skap forventning og engasjement rundt lesinga. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Rege, Elisabeth; Hoel, Trude (2015). Snakk og vinn: Barns ordforråd. Universitetet i Stavanger/Lesesenteret.
 • Hoel, Trude (2014). Hvordan lese bøker med gjentakende mønster. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2014). Å lese bøker med gjentakende mønster. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Da Mopp og Mikko flytta inn i Ølensjøen FUS barnehage. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Ein banan er ikkje lenger berre ein banan. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Mitchell, Monica Gundersen (2014). Handleturen - aktivitetar etter lesing. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Språkstimulering, 2-åringer. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude; Reikerås, Elin Kristi Lie; Jølbo, Bjørg Danielsen (2013). Å ha blikk for 2-åringers språk. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning.
 • Hoel, Trude (2011). Leseaktiviteter i barnehagen - noen filmsnutter til inspirasjon. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. www.lesesenteret.no.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Hoel, Trude (2010). deltakelse i paneldebatt om temaet: Litteraturen ingen husker.