Et profilbilde

Førsteamanuensis
Anne Håland { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Anne Håland", "tel": "Telefon: 51833248", "email": "anne.haland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-2495
Merknader

Universitetslektor Anne Håland (f. 1966) har lærarutdanning og nordisk hovudfag. Ho har arbeidd 14 år i grunnskolen, og undervisningserfaring frå lærarutdanninga. Håland har vore med på arbeidet innafor rammene av Gi rom for lesing! sidan oppstarten i 2004, og har halde ei rekkje kurs omkring i landet om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring.

Å stimulere lærarar til god lese- og skriveundervisning er ei rettesnor for dei faglege interessene til Håland. Ho har vore redaktør for og produsert mykje materiell til lærarar, i form av hefter, bøker og filmar, og ho har skrive boka Dialogar om tekst (2007). For tida arbeider Håland med eit doktorgradsprosjekt om sakprega skriving på mellomtrinnet. Sentralt i dette arbeidet er tanken om å sjå lesing og skriving i samanheng, og bruken av tekstlege førebilete eller modelltekstar.

Forskningsområder

Lesing og skriving i skulen.

Utvalgte publikasjoner

Håland, A. (2010). Lesing av modelltekstar gir skriverammer. Skriving av biotoploggar på femte trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. I J. Smidt, I. Folkvord & A. J. Aasen (red.), Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv (s. 107-124). Trondheim: Tapir akademisk forl.

Håland, A. (2009). "Skriv slik at nokon får lyst til å lesa teksten din!" Fagtekstskriving på mellomtrinnet. I S. V. Knudsen, D. Skjelbred & B. Aamotsbakken (red.), Lys på lesing: lesing av fagtekster i skolen (s. 145-164). Oslo: Novus.

 

Håland, A., Hoel, T., Helgevold, L., Mangen, A., Wagner, Å. K. H., & Engen, L. (2008). Lesing er. Stavanger: Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Håland, A., & Lorentzen, R. T. (2007). Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Pågående forskning

Held for tida på med ein PhD knytt til lesing av modelltekstar og skriving. Har følgt ein klasse på 5. trinn gjennom eit skuleår og iscenesett ulike skrivekontekstar. Foskingsspørsmåla er: Korleis set modelltekstane sge spor i elevane sine tekstar, og korleis posisjonerer elevane seg som skrivarar?

Arbeidserfaring

Lærar i grunnskulen i 14 år. Tilsett ved UIS sidan 2003.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Fuglestad, Unni; Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). God leseplanlegging. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53392-2. 108 s.
 • Håland, Anne (2016). Skrivedidaktikk. Korleis støtta elevane si skriving i fag?. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02711-1. 215 s.
 • Håland, Anne (2013). Bruk av modelltekstar i sakprega skriving på mellomtrinnet. Ei undersøking av korleis modelltekstar set spor i elevtekstar og korleis elevar posisjonerer seg i ulike sakprega skrivesituasjonar. Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. ISBN 978-82-7644-552-7. 286 s.
 • Håland, Anne (2010). Nynorsk i bruk. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7649-065-7. 70 s.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Wagner, Åse Kari Hansen; Mangen, Anne (2008). Lesing er.... Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Bok i bruk på åttande til tiande trinn. Lesesenteret.
 • Håland, Anne; Lorentzen, Rutt Trøite (2007). Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetsforlaget. ISBN 9788215010809. 207 s.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2006). Bok i bruk på første til fjerde trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490395.
 • Håland, Anne (2005). Leik og læring Grunnleggjande lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret. ISBN 8276490379. 50 s.
 • Håland, Anne (2011). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Lesesenteret, Nynorsksenteret, Skrivesenteret, Snøballfilm AS.
 • Håland, Anne (2008). Forlag som metode Filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2008). lesing som støtte for skriving og skriving som støtte for lesing Filmmateriale knytt til lese- og skriveoplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn Sykehuslek.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Kven er eg?- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Boksen- munnleg trening.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Klassebamsen sin post kasse.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Lesing-tekstskaping-lesing.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriv!- 1. skoledag.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Skriving på PC.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn Undring omkring bokstavene.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Høytlesing: Jeg vil spise et barn.
 • Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinnHøytlesing: Venner.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Noles; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. NNMF; 2019-10-23 - 2019-10-24.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; McTigue, Erin (2019). Hva er kvantiteten og kvaliteten på læreres høytlesingspraksiser på første trinn i Norge?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-08.
 • Håland, Anne; Wagner, Åse Kari H. (2019). Hvordan utnytter norske 2.- trinnslærere potensialet i veileda lesing?. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Lykkes med meningsfull skriving i første klasse.
 • Håland, Anne (2018). Skriv!.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2018). Samtaler, Analyse og leseglede. Lesing av skjønnlitterære bøker på første trinn. Litteraturkritikk og kritisk lesing, Foreningen !les. [Fagblad]; 2018-02-08.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2018). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. 2018-01-25 - 2018-01-26.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2018). Skriving fra første dag - hvis skolen er forberedt.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Gode tips til leseleksa.
 • Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2018). Leseråd for travle familiar.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2017). Hvilke skrivepraksiser finnes på 1. trinn i norske klasserom?. Syddanske universitet; 2017-11-30 - 2017-12-01.
 • Håland, Anne (2017). Disciplinary literacy in elementary school. American Educational Research; 2017-04-26 - 2017-05-02.
 • Håland, Anne (2017). Modelltekstar som stillas. 2017-06-03.
 • Håland, Anne (2017). Samtalar om språk som stillas. 2017-06-01 - 2017-06-02.
 • Håland, Anne (2017). Skriverammer som stillas. 2017-06-04.
 • Håland, Anne (2017). Slik lærer du barnet å lese. Klikk.no. [Internett]; 2017-07-03.
 • Håland, Anne (2017). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. 2017-07-01.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2017). Skrivepraksiser på 1. trinn. Høgskolen Vestlandet; 2017-09-25.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Solheim, Oddny Judith (2017). Skriveopplæring i norske klasserom – egnet for å møte elevmangfoldet?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne; Rongved, Elisabeth (2016). First graders can read like experts. Alphagalileo.org. [Internett]; 2016-05-12.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2016). Hvordan støtte elevenes skriving i fag?. Godalen videregående skole; 2016-09-07.
 • Håland, Anne (2016). Bruk av modelltekstar i skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2016-02-03.
 • Håland, Anne (2016). Korleis byggja stillas rundt elevane si skriving?. Lesesenteret; 2016-03-14 - 2016-03-15.
 • Håland, Anne (2016). Kva skjer når me les litteratur?.
 • Håland, Anne (2016). Leseplanleggjaren. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2016). Skriveplanleggjaren.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2016). Førsteklassinger kan lese som eksperter. forskning.no. [Internett]; 2016-04-22.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2016). Skriving 4. Lesesenteret;
 • Scarbocci, Paolo Haaland; Håland, Anne; Aasen, Marit (2016). Lesing og skriving i norskfaget.
 • Håland, Anne (2015). Kan skrivedagar bli skriveopplæring?.
 • Håland, Anne (2015). Lesestimulering.
 • Håland, Anne (2015). Litteraturformidling. Lesesenteret;
 • Håland, Anne (2015). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Fylkesbiblioteket i Agder;
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2015). Estetisk lesekompetanse på 1. trinn. 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Disciplinary literacy. How can we design Research focusing on disciplinary Reading and writing practices?. Iamte;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2015). Fagspesifikk lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord; Skartveit, Bente Stausland (2015). Kva vil det seia å vera leselærar på faget sine eigen premissar?.
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 1. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 2. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Håland, Anne; Myran, Iris Hansson (2015). Skriving 4. Lesesenteret og Skrivesenteret;
 • Myran, Iris Hansson; Håland, Anne (2015). Skriving 3.
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2014). Lesing som grunnleggjande ferdigheit. Utdanningsdirektoratet; 2014-04-03 - 2014-04-04.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-03-17 - 2014-03-19.
 • Håland, Anne (2014). Arbeid med skjønnlitteratur. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Modelltekstar som inspirasjon til skriving. Bergen Folkebibliotek; 2014-02-03 - 2014-02-05.
 • Håland, Anne (2014). På hvilken måte henter elevene mønstyer fra modelltekster?. Københavns Universitet; 2014-03-04.
 • Håland, Anne (2014). Rammer for skriving. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2014-04-11.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-17 - 2014-02-19.
 • Håland, Anne (2014). Å byggja stillas rundt elevane si skriving. Utdanningsdirektoratet; 2014-02-10 - 2014-02-12.
 • Håland, Anne (2014). Å posisjonere seg som fagtekstskriver.
 • Håland, Anne; Hoem, Toril Frafjord (2014). Lesing som grunnleggende ferdighet. Utdanningsdirektoratet; 2014-09-03 - 2014-09-04.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). God praksis i begynneropplæringen i lesing og skriving. På sporet; 2014-05-20.
 • Lundetræ, Kjersti; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning; Håland, Anne (2014). Hva kjennetegner god begynneropplæring i lesing og skriving? God praksis i begynneropplæringen.. På sporet; 2014-08-13.
 • Håland, Anne (2013). 10 leseråd til foreldre. [Avis]; 2013-08-22.
 • Håland, Anne (2013). Fagtekstskriving. Nord- Østerdalsregionen;
 • Håland, Anne (2013). Korleis posisjonerer elevane seg som fagtekstskrivarar? Ei undersøking av korleis elevar på 5. trinn posisjonerer seg i skriving av labrapportar og fagbøker. 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Håland, Anne (2013). Korleis utvikla gode fagskrivarar?.
 • Håland, Anne (2013). Leseopplæring i fag.
 • Håland, Anne (2013). Lesing og skriving i fag på barnetrinnet. Skulemøte for Rogaland;
 • Håland, Anne (2013). "Rammer for skriving- sakprega skriving". HIST;
 • Håland, Anne (2013). Skriveopplæring på barnetrinnet.
 • Håland, Anne (2013). Slutt med hugseprøvar. [Avis]; 2013-03-24.
 • Håland, Anne (2013). Å kunne skrive i fag.
 • Håland, Anne (2013). Å lesa i fag. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Håland, Anne; Gabrielsen, Nina Nøttaasen; Langvik, Kjersti Merete (2013). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2013-05-14 - 2013-05-15.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2012). Gutter vil ha action, humor og sex. [Avis]; 2012-01-14.
 • Håland, Anne (2012). Leseopplæring. Stavanger kommune;
 • Håland, Anne (2012). Lesing i alle fag. Randaberg kommune;
 • Håland, Anne (2012). "Rammer for skriving". Nasjonalt senter for skriveopplæring;
 • Håland, Anne (2012). Skriveopplæring. Fjell kommune;
 • Håland, Anne (2012). Torvald Tu- norsk forfattar på to bokstavar. Klepp mållag;
 • Hoem, Toril Frafjord; Håland, Anne (2011). Å lese i alle fag, hvorfor, hva og hvordan?. Lesesenteret; 2011-09-01.
 • Håland, Anne (2011). Grunnleggjande lese- og skriveopplæring. 2011-09-27.
 • Håland, Anne (2011). Korleis kan læraren si "Scaffolding" gi elevane tilgang til spesialisert skriving?. Med eksempel frå labrapportskriving på 5. trinn. 2011-05-30 - 2011-05-31.
 • Håland, Anne (2011). Korleis utvikla gode skrivarar?. 2011-01-26.
 • Håland, Anne (2011). Kva vil det seia å vera leselærar?. 2011-02-01 - 2011-02-02.
 • Håland, Anne (2011). Modelltekster gir rammer for skriving. Eksempler fra et PhD-prosjekt gjennomført med 10 år gamle elever. 2011-09-08.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa for ulike formål. 2011-02-04.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i alle fag. 2011-08-16.
 • Håland, Anne (2011). Å lesa i fag. 2011-03-14.
 • Håland, Anne (2011). Å vera leselærar i fag. 2011-02-14.
 • Håland, Anne (2011). Å være leselærer. 2011-03-16.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - Språkstimulering i barnehage og skule, del I. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Skolemøtet i Rogaland - språkstimulering i barnehage og skule, del II. 2011-11-18.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. 2011-03-28 - 2011-03-29.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Aasen, Arne Johannes (2011). NOLES-konferanse okt 2011. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-10-05 - 2011-10-06.
 • Wadsten, Marit; Håland, Anne; Melby, Guri (2011). NOLES-konferanse. Lesesenteret, Skrivesenteret, Nynorsksenteret; 2011-02-02 - 2011-02-03.
 • Helgevold, Lise; Hoel, Trude; Håland, Anne (2010). Sosiokulturelt perspektiv som erkjennelse. 2010-11-08.
 • Håland, Anne (2010). Bruk av barnelitteratur i lese- og skriveopplæringa på 1. trinn. UIS; 2010-03-09.
 • Håland, Anne (2010). Korleis kan bruk av modelltekstar hjelpa elevar som strevar med skriving?. 2010-05-26 - 2010-05-27.
 • Håland, Anne (2010). Korleis utvikla gode skrivarara?. Lesesenteret; 2010-11-16.
 • Håland, Anne (2010). Kva er god begynnaropplæring?. UIS; 2010-09-02.
 • Håland, Anne (2010). Lesestimulering og leseoppdragelse. UIS; 2010-10-21.
 • Håland, Anne (2010). Lesing av modelltekstar som utgangspunkt for eiga skriving. UIS; 2010-02-04.
 • Håland, Anne (2010). Skriving av fagtekstar. Kringlebotn skole; 2010-09-17.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-06-03 - 2010-06-04.
 • Håland, Anne; Andreassen, Anne Brit; Stuestøl, Liv Caroline (2010). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2010-05-31 - 2010-06-01.
 • Håland, Anne (2009). Bok i bruk på 1.-4. trinn. Klepp kommune; 2009-09-02.
 • Håland, Anne (2009). Bruk av modelltekstar i undervisninga. Universitetet i Stavanger; 2009-11-13.
 • Håland, Anne (2009). Bøker i bruk, litteraturformidling på 1.-4. trinn. Sandnes kommune; 2009-10-28.
 • Håland, Anne (2009). Bøker og tekst i bruk i den første lese- og skriveopplæringa. Universitetet i Stavanger; 2009-02-12.
 • Håland, Anne (2009). Dialogar om tekst. Arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-05-28.
 • Håland, Anne (2009). Korleis utvikla gode skrivarar?. Kvernevik skole; 2009-10-29.
 • Håland, Anne (2009). Leseglederordninga. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-09-18.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og arbeid med tekst. Høgskulen i Sør-Trøndelag; 2009-01-12.
 • Håland, Anne (2009). Litteraturformidling og bøker i bruk. Høgskulen i Hedmark; 2009-11-19.
 • Håland, Anne (2009). Modelltekstar i skriveopplæringa på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Universitetet i Stavanger; 2009-04-21.
 • Håland, Anne (2009). Ny litteratur. Rogaland fylkesbibliotek; 2009-03-06.
 • Håland, Anne (2009). dialogar om tekst. Praktsik arbeid med elevtekstar i norskfaget. Universitetet i Agder; 2009-11-20.
 • Håland, Anne (2009). litteraturformidling og bøker i bruk. Universitetet i Stavanger; 2009-10-22.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret, Nynorsksenteret og NBI; 2009-03-03.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2009). Bok i bruk. Litteraturformidling for lærere. Lesesenteret og Norsk Barnebokinstitutt; 2009-03-02.
 • Helgevold, Lise; Håland, Anne (2008). Lesing er... Veiledningsmateriell og etterutdanningskurs. 2008-05-29.
 • Håland, Anne (2008). Bok i bruk og Leseglederordninga- ulike metodar for å styrkja leseferdigheitene i skulen. 2008-02-03 - 2008-02-06.
 • Håland, Anne (2008). Fagtekstskriving på 7. trinn med utgangspunkt i moderne fagbøker for barn. 2008-04-24 - 2008-04-25.
 • Håland, Anne (2008). Forlaga fråskriv seg ansvar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsing i boks. [Avis]; 2008-10-04.
 • Håland, Anne (2008). Lesesatsingen er i boks. [Avis]; 2008-09-24.
 • Håland, Anne (2008). Loggskriving på 5. trinn med utgangspunkt i autentiske loggar frå arbeidslivet. 2008-11-17 - 2008-11-18.
 • Håland, Anne (2008). Må pirre barnas nysgjerrighet. [Avis]; 2008-01-22.
 • Håland, Anne (2008). Ny barneliteratur bra for lesing. [Avis]; 2008-02-01.
 • Håland, Anne (2008). Nynorskungar blir taparar. [Radio]; 2008-03-04.
 • Håland, Anne; Engen, Liv (2008). Lese- og skriveopplæring på mellom- og ungdomstrinnet. Sauda kommune; 2008-09-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Feil fokus, mener Lesesenteret. [Avis]; 2008-10-29.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Lesestimulering og litteraturformidling. Selbu kommune; 2008-01-07 - 2008-01-08.
 • Håland, Anne; Helgevold, Lise (2008). Touch-metoden kan ta for mye tid. [Avis]; 2008-10-30.
 • Engen, Liv; Helgevold, Lise; Håland, Anne (2007). Lese- og skriveopplæring Teorier, prinsipper og metoder. Landsmidstødin, Færøyene; 2007-11-12 - 2007-11-16.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2007). Lesegledere - engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne (2007). Bøker er skriveopplæring!. 2007-12-03.
 • Håland, Anne (2007). Eg hinka rundt ringen- filmar om lese- og skriveopplæring på 1. trinn.
 • Håland, Anne (2007). Lesegledere- engasjerte formidlere av ny barne- og ungdomslitteratur.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på mellomtrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-18.
 • Håland, Anne (2007). Lesestimulering og skriveopplæring på småskoletrinnet. Stavanger kommune; 2007-09-11.
 • Håland, Anne (2007). Lesing av ny litteratur. NOELES nettverket; 2007-10-29 - 2007-10-30.
 • Håland, Anne (2007). Litteraturformidling og bøker i bruk. 2007-03-07.
 • Håland, Anne (2007). "pappa er senil". [Avis]; 2007-08-20.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2007). Lesestimulering. PPT-kontoret på Lista; 2007-10-11.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveoplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-30 - 2007-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-05-21 - 2007-05-22.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-09-20 - 2007-09-21.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2007). Lese- og skriveopplæring på 1. trinn. Lesesenteret; 2007-08-27 - 2007-08-28.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk for 8.-10.trinn.
 • Håland, Anne (2006). Bok i bruk- litteraturformidling. Nettverket for skolebibliotekarer i Stavanger; 2006-05-11.
 • Håland, Anne (2006). Leseglederene, nasjonal videreføring. NOELES-nettverket; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Om lesestimulering. [Avis]; 2006-11-16.
 • Håland, Anne (2006). Presentasjon av lesegledere. 2006-09-11.
 • Håland, Anne (2006). Prosesskriving, dialog om tekst. Lesestimulering og leseoppdragelse. Stryn kommune; 2006-03-07 - 2006-03-08.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). Lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-10-05 - 2006-10-06.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring for 1. trinn. 2006-05-30 - 2006-05-31.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-09-28 - 2006-09-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-28 - 2006-08-29.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-08-24 - 2006-08-25.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-05-22 - 2006-05-23.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-26 - 2006-04-27.
 • Håland, Anne; Stuestøl, Liv Caroline; Andreassen, Anne Brit (2006). lese- og skriveopplæring på 1. trinn. 2006-04-24 - 2006-04-25.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Bok i bruk for 1. 4. trinn.
 • Hoel, Trude; Håland, Anne (2005). Leselederne. 2005-09-02.
 • Håland, Anne (2004). "Nei, og så kysset jeg prinsessen så mye jeg ville"-dialog om tekst.
 • Mossige, Margunn; Håland, Anne (2017). Å støtta elevane si skriving. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking - Lesesenteret. Universitetet i Stavanger.
 • Eiksund, Hjalmar; Wadsten, Marit; Håland, Anne; Kvithyld, Trygve (2011). Lesing og skriving på tvers av fag. Snöball Film.
 • Håland, Anne; Hoel, Trude (2011). Språkstimulering i barnehage og skule. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking.