Et profilbilde

dosent emeritus
Egil Gabrielsen { "honorific-suffix": "dosent emeritus", "fn": "Egil Gabrielsen", "tel": "Telefon: 51833135", "email": "egil.gabrielsen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24144
Tlf priv/mob 91851022

Undervisning

Forskningsområder

Leseferdighet hos barn, unge og voksne

PIAAC 2012 (Programme for International Assessment of Adult Competencies)

PIRLS 2011 og PIRLS 2016 (Progress in Reading Literacy Study)

Skikkethetsvurdering i profesjonsutdanninger

Utvalgte publikasjoner

Gabrielsen, E. (1975). Pedagogiske holdninger. En  undersøkelse av hvordan lærerstudenters holdninger til ulike pedagogiske spørsmål forandrer seg i løpet av utdanningstiden og i perioden etter påbegynt praksis. Hovedoppgave, UiO. 

 • Gabrielsen, E. et al. (1983). Mannens rolle i barnehagen. Rapport fra et prosjekt finansiert  av Familie og administrasjonsdepartementet. Stavanger/Oslo.
 • Gabrielsen, E. (1988). 6 ? åringene har krav på en bedre skriftspråkstimulering. I FAD/UFD-serien: Hva kan vi gjøre for 6 ? åringen? , s. 139 ? 157, Stavanger.
 • Gabrielsen, E. (1993). Bør alle lærerstudenter bli lærere? ? om skikkethetsvurdering i lærerutdanningen.  I Kontur 4/93, s. 9 - 27.
 • Gabrielsen, E. (1993): Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen. Prosjektrapport nr. 2/93 i skriftserien ved Stavanger lærerhøgskole. Stavanger. 
 • Gabrielsen, E. et al. (1997): Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene. Innstilling fra arbeidsgruppe. Oslo: Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet.
 • Gabrielsen, E.      (2000):      ?Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16 ? 65 år. Stavanger, Senter for leseforsking/KUF/AAD/Arbeidsdirektoratet/Statistisk Sentralbyrå.
 • Gabrielsen, E. & Ritland, A. (2000): ?Tre av ti leser for dårlig?. I Samfunnsspeilet 4/2000, s. 36 ? 43.
 • Dahle, A.E. og Gabrielsen, E. (2001): ?Leseopplæring i grunnskolen : Lærerutdanningens ansvar.?. Spesialpedagogikk 8, s. 3 - 7.
 • Gabrielsen, E. & Myrberg, M. (2001): ?Adult Education for at-risk groups?. I Tuijnman, A. og Hellstrøm, Z.: Nordic Adult Education Compared. Copenhagen, Nordic Council of Ministers: s. 104 ? 115.
 • Gabrielsen, E. (2003a): ?Lese for livet. Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen sett i lys av visjonen om en enhetsskole?. Avhandling for dr. philos-graden ved Institutt for Samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. 
 • Gabrielsen, E. (2003b): ?Den viktige skriftspråkkompetansen?. I Gabrielsen et al.: ?Lese- og skriveutvikling. Fokus på grunnleggende ferdigheter?, Gyldendal Akademisk, Oslo.
 • Gabrielsen, E. & Junttila, J.H. (2004): Lese- og skrivekompetansen hos barn og unge; et ansvar også for lærerutdanningen. I Brekke, M. (red.): Norsk Lærerutdanningsdidaktikk i endring. Høyskoleforlaget, Kristiansand.
 • Gabrielsen, E.(red.)(2004): Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Gabrielsen, E. (2005a): Kan leseferdigheter måles og sammenlignes?. Samfunnsspeilet 2/2005, s. 39 - 44.
 • Gabrielsen, E. (2005b): Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn? Samfunnsspeilet 2/2005, s. 45 - 49.
 • Gabrielsen, E. og Lagerstrøm, B. O. (2005): Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk. Samfunnsspeilet 2/2005, s. 2 - 10.
 • Gabrielsen, E. (2005c): Er vi egentlig så dårlige til å regne? Samfunnsspeilet 3/2005, s. 15 - 20.
 • Gabrielsen, E, Haslund, J. & Lagerstrøm, B.O. (2005): Lese- og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen. Nasjonal rapport fra "Adult Literacy and Life Skills survey - ALL). Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Gabrielsen, E.(2005d): Den vanskelige skikkethetsvurderingen. I: Martha Lea (red.): Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år. Tidvise Skrifter, Humaniora, Kunst og Estetikk nr. 54, Universitetet i Stavanger.
 • Lundetræ, K. & Gabrielsen, E.(2006): På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet. Monografiserien ALL nr. 5. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Gabrielsen, E. (2006): Slik kan voksnes leseferdigheter måles. Om teorigrunnlaget for leseskalaene i IALS og ALL. Monografiserien ALL nr. 6. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2007): Kjønnsforskjeller i voksenbefolkningens matematikkferdigheter - en utfordring for utdanningssystemet. Spesialpedagogikk 02/07 (Forskningsutgave).
 • Gabrielsen, E. & Lagerstrøm, B.O. (2007): Med annen bakgrunn. Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere. Monografiserien ALL nr. 7. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Mykletun, R.J. & Gabrielsen, E. (2007): Kan arbeidslivet satse på seniorene? Basisferdigheter i den eldste delen av arbeidsstyrken. Monografiserien ALL nr. 8. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
 • Gabrielsen, E. (2007): Blant de beste, men likevel grunn til bekymring. Kartlegging av voksne nordmenns lese- og regneferdigheter I: Statistisk sentralbyrå: Utdanning 2007- muligheter, mål og mestring, Oslo - Kongsvinger.
 • Gabrielsen, E. (2008): Lesevansker blant voksne. I: Finn Egil Tønnessen, Edvin Bru og Einar Heiervang (red.): Lesevansker og livsvansker - om dysleksi og psykisk helse (145 - 157). Hertervig Akademisk, Stavanger.
 • Gabrielsen, E. (2008): Basisferdigheter og sysselsetting - sammenheng og konsekvenser. I: Søkelys på arbeidslivet 2/08, 187 - 202.
 • Gabrielsen, E. & Heber, E. & Høien, T. (2008): Unge og voksne med lesevansker. Logometrica, Bryne.
 • Kalheim, B.S. & Gabrielsen, E. (2009): Lesing etter hjerneslaget - Hvordan oppleves det å få redusert sine leseferdigheter? I: Spesialpedagogikk 5/09, 4 - 13
 • Gabrielsen, E. & Gabrielsen, N.N. (2010): Kartlegging av voksnes leseferdigheter. Spesialpedagogikk 4/10
 • Lundetræ, K., Mykletun, R. & Gabrielsen, E. (2010): A measure of mathematical self-concept in young adults 16 - 24 years old: A cross- cultural comparison with a focus on gender and numeracy. A cross-cultural comparison with focus on gender and numeracy. Adults learning mathematics, Volume 5(1), 36 - 51.
 • Lundetræ, K., Gabrielsen, E. & Mykletun, R (2010):Do basic skills predict youth unemployment (16 - 24-years old) when controlled for accomplished upper-secondary school? A cross-country comparison. Journal of Education and Work, 23: 3, 233 - 254.
 • Gabrielsen, E., By, I.Å. & Randen, M. (2012): Klagesensurordningene - hvordan fungerer de?  Uniped. Tidsskrift for universitets- og høgskolepedagogikk 1/12: 5 - 21.
 • Gabrielsen, E. & Desjardins, R. (2012): Innvandreres basisferdigheter på norsk. I: Søkelys på arbeidslivet 4: 329 - 348.
 • Lundetræ, K., Stokke, R. & Gabrielsen, E. (2012): Helse i hvert ord? Sammenhenger mellom voksnes leseferdighet og opplevelse av egen helse. I:  Matre, S. og Skaftun, A. Skriv! Les! 1. Artikler fra den første nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. 271 - 283. Trondheim: Akademika forlag.  
 •  Gabrielsen, E. (2013): Basisferdigheter i voksenbefolkningen - en internasjonal sammenlikning. Monografiserien ALL nr. 9. Stavanger : Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.
 •   Jones, S. & Gabrielsen, E. (2013): Comparisons of the Frameworks  for Reading (PISA) and Literacy (PIAAC). Paris: OECD.Workingpaper.
 •  Gabrielsen, E. (2013): Leseferdigheten til minoritetsspråklige elever. I: Gabrielsen, E. og Solheim, R.G.: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn iet tiårsperspektiv. s. 77 - 94. Oslo: Akademika forlag.
 •  Gabrielsen, E. og Lundetræ, K. (2013). Hva gjør skolen i møte med svake lesere? I: Gabrielsen, E. og Solheim, R.G.: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv, s. 129 - 150. Oslo: Akademika forlag.
 •  Gabrielsen, E. (2013). Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS. I: Gabrielsen, E. og Solheim R.G.: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv, s. 173 - 202. Oslo: Akademika forlag.
 •  Gabrielsen, E. og Gabrielsen N.N. (2013). PIRLS i en norsk utdanningskontekst. I: Gabrielsen, E. og Solheim, R.G.: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv, s. 203 - 222. Oslo: Akademika forlag.
 • Gabrielsen, E. og Solheim, R.G. (2013). Hva har vi lært av PIRLS 2011?. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv, s. 223 - 232. Oslo: Akademika forlag.
 •  Gabrielsen, E. (2013). Mens vi venter på PISA. I: Norsk Lektorblad nr. 6, s. 18 - 20.
 •  Gabrielsen, E. og Turmo, A. (2013). Det norske testtiåret. I: Utdanning 2013, s. 57 - 82. Oslo: Statistisk sentralbyrå.
 •  Gabrielsen, E. (2014). Noen korte historiske tilbakeblikk. I: Lundetræ, K. og Tønnessen, F.E.:Å lykkes med lesing. Tidlig innsats og tilpasset opplæring s. 12 - 27. Oslo: Gyldendal Akademisk.
 •   Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2014). Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon? I: Sykepleien forskning 1/14, s. 26 - 35.
 •  Gabrielsen, E., Lundetræ, K., Gustafsson, J-E. & Myrberg, M. (2014). Background. I: Malin, A.(ed): Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries: A closer look at the data. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Gabrielsen, E. & Lundetræ, K. (2014). Distributions of skills in the Nordic countries. I: Malin, A. (ed): Associations between age and cognitive skills in the Nordic countries: A closer look at the data. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 • Lundetræ, K., Sulkunen, S., Gabrielsen, E. & Malin, A. (2014). A comparison of PIAAC and PISA results. I: Malin, A.: Associations between age and cognitive skills in the Nordic countries: A closer look at the data. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
 •  Naustdal, A.G. & Gabrielsen, E. (2015). Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler? Uniped, vol 38 Nr. 1 - 2015 s. 7 - 22. Oslo, Universitetsforlaget.
 • Lundetræ, K. og Gabrielsen, E. (2016). Relationship between literacy skills and self-reported Health in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health
 •  Gabrielsen, E. (2016). Bør alle lærerstudenter bli lærere?. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 26-30.
 •  Gabrielsen, E. (2016). Desentralisert allmennlærerutdanning i Dalane-regionen 1989 - 1993. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 148-150.
 •  Gabrielsen, E. (2016). Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkferdigheter (GLSM) i lærerutdanningen. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 128-132.
 • Gabrielsen, E. (2016). Omlegging av allmennlærerutdanning ved SLH. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland. Stavanger: Skolemuseumslaget i Rogaland 2016 s. 158-162.
 • Billington, M.G. & Gabrielsen, E. (2017). The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills? Nordisk matematikkdidaktikk 2017: Volum 22. (1) 
 •  Billington, M.G., Gabrielsen, E. & Nissinen, K. (2017). When investment in basics skills gives negative returns.
  Adult Education Quarterly


 •                       
             

  Pågående forskning

  Prosjekt knyttet til PIAAC (Program for International Assessment of Adult Competencies):

  1. NordForsk - prosjektet Skill acquisition, skill loss, and age (SASLA). Samarbeid med Danmark, Finland og Sverige. Prosjektperiode 2013 - 2017.
  2. NFR-prosjektet Barriers and drivers regarding adult education (BRAIN). Samarbeid med NIFU. Prosjektperiode 2014 - 2017.
  3. NFR-prosjektet Skills development for realizing the workforce competence reserve (SkillsREAL) Samarbeid med HSH og IRIS. Prosjektperiode 2014 - 2017.

  -------------------------------------

  PIRLS 2016 (Progress in Reading Literacy Study). Nasjonal prosjektleder. Prosjektperiode 2013 - 2018.

   

   

   

  Arbeidserfaring

   • Forskningsassistent Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO 1973 - 1974
   • Skolepsykolog i Oslo 1975 ? 1978
   • Høgskolelektor i pedagogikk ved Stavanger lærerhøgskole 1978 ? 1985 
   • Undervisningsleder for allmennlærerutdanningen, Stavanger lærerhøgskole 1985 ? 1994
   • Leder av Forskerforbundets forening for lærerutdanning 1994 - 1996
   • Nasjonal prosjektleder og førstelektor/førsteamanuensis ved Senter for leseforsking fra 1996, med ansvar IALS (International Adult Literacy Survey) til 2000 og ALL (Adult Literacy and Life Skills) fra 2000 til 2007
   • Prorektor UiS 2007 - 2011
   • Førsteamanuensis ved Lesesenteret, UiS 2011 - 2014
   • Dosent ved Lesesenteret, UiS 2014 -

  Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Billington, Mary Genevieve; Gabrielsen, Egil (2017). The older the better? Are younger Norwegian adults losing ground on basic numeracy skills?. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 22. Hefte 1. DOI: http://ncm.gu.se/node/8709.
  • Billington, Mary Genevieve; Nissinen, Kari; Gabrielsen, Egil (2017). When Investment in Basic Skills Gives Negative Returns. Adult Education Quarterly. ISSN 0741-7136. Volum 67. Hefte 2. s. 136-154. DOI: 10.1177/0741713617692413.
  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte (2017). Hovedresultater fra PIRLS 2016 i Norden. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 32-49.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2017). Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justere retningslinjene for skolestartsalder?. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 204-221.
  • Gabrielsen, Egil; Schwippert, Knut (2017). By og land; hand i hand? I hvilken grad reflekterer de norske PIRLS-resultatene enhetsskoleprinsippet på komunenivå?. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 222-232.
  • Gabrielsen, Egil; Strand, Olaug (2017). Rammer og metoder for PIRLS 2016. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 13-31.
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil (2017). Skolens oppfølging av elever som strever med lesing. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 154-165.
  • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil (2017). Er det sammenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?. I: Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241. s. 132-153.
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil (2016). Relationship between literacy skills and self-reported health in the Nordic countries. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. Volum 44. Hefte 8. s. 758-764. DOI: 10.1177/1403494816668082.
  • Naustdal, Anne-Grethe; Gabrielsen, Egil (2015). Den viktige og vanskelige skikkethetsvurderingen; hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 38. Hefte 1. s. 7-22.
  • Gabrielsen, Egil (2014). Noen korte historiske tilbakeblikk. I: Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205431164. s. 15-33.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2014). Distributions of skills in the Nordic countries – a comparison. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data. The Finnish Institute for Educational Research. ISBN 978-951-39-5958-6. s. 25-48.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2014). Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. Hefte 1. s. 26-34. DOI: 10.4220/sykepleienf.2014.0029.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Gustafsson, Jan-Eric; Myrberg, Mats (2014). Background. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data. The Finnish Institute for Educational Research. ISBN 978-951-39-5958-6. s. 9-24.
  • Lundetræ, Kjersti; Sulkunen, Sari; Gabrielsen, Egil; Malin, Antero (2014). A comparison of PIAAC and PISA results. I: Associations between age and cognitive foundation skills in the Nordic countries - a closer look at the data. The Finnish Institute for Educational Research. ISBN 978-951-39-5958-6. s. 171-188.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Leseferdigheten til minoritetsspråklige elever. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0321-8. s. 77-94.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Sammenhenger mellom noen kvalitetsindikatorer knyttet til elevenes undervisningstilbud og resultatene på PIRLS. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0321-8. s. 173-202.
  • Gabrielsen, Egil; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2013). PIRLS i en norsk utdanningskontekst. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0321-8. s. 203-222.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2013). Hva gjør skolen i møte med svake lesere?. I: Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0321-8. s. 129-150.
  • Gabrielsen, Egil; Turmo, Are (2013). Det norske testtiåret. I: Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Statistisk sentralbyrå. ISBN 978-82-537-8821-0. s. 57-82.
  • Gabrielsen, Egil; By, Inger-Åshild; Randen, Marianne (2012). Klagesensurordningene - hvordan fungerer de? :. UNIPED (Tromsø). ISSN 1500-4538. Volum 35. Hefte 1. s. 5-21.
  • Gabrielsen, Egil; Desjardins, Richard (2012). Innvandreres basisferdigheter på norsk :. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. Volum 29. Hefte 4. s. 329-348.
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar (2012). Helse i hvert ord? Sammenhenger mellom voksnes leseferdighet og opplevelse av egen helse. I: Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. s. 271-283.
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Mykletun, Reidar J. (2010). Do basic skills predict youth unemployment (16- to 24-year-olds) also when controlled for accomplished upper-secondary school? A cross-country comparison. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. Volum 23. Hefte 3. s. 233-254. DOI: 10.1080/13639081003745439.
  • Lundetræ, Kjersti; Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2010). A measure of mathematical self-concept in young adults 16 - 24 years old: A cross-cultural comparison with a focus on gender and numeracy. Adults Learning Mathematics - An International Journal. ISSN 1744-1803. Volum 5. Hefte 1. s. 36-51.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Basisferdigheter og sysselsetting - sammenheng og konsekvenser. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. Volum 25. Hefte 2. s. 187-202.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Lese- og skrivevansker blant voksne. I: Lesevansker og livsvansker: om dysleksi og psykisk helse. Hertervig Akademisk. ISBN 9788282170000. s. 145-157.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Blant de fremste, men likevel grunn til bekymring. Kartlegging av voksne nordmenns lese- og regneferdigheter. I: Utdanning 2007- muligheter, mål og mestring. Statistisk sentralbyrå. s. 202-223.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2007). Kjønnsforskjeller i voksenbefolkningens matematikkferdigheter - en utfordring for utdanningssystemet. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Hefte Nr. 02 (Forskningsut. s. 34-43.
  • Gabrielsen, Egil (2004). "Forskriften om skikkethetsvurdering; hvordan fungerer den?". I: Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. s. 76-92.
  • Gabrielsen, Egil (2004). "Fra lovparagraf til forskrift". I: Gabrielsen, E.(red): Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. s. 40-53.
  • Gabrielsen, Egil (2004). "Opprettholdes ordningen med særskilt skikkethetsvurdering?". I: Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. s. 199-205.
  • Gabrielsen, Egil; Gabrielsen, Egil; Junttila, Jorid Hjulstad; Brekke, Mary (2004). Lese- og skrivekompetansen hos barn og unge; et ansvar for lærerutdanningen. I: Norsk lærerutdanningsdidaktikk i endring. Læring, undervisning og danning i lys av ny forskning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-530-1. s. 212-226.
  • Gabrielsen, Egil (2003). Den viktige skriftspråkkompetansen. I: Lese- og skriveutvikling: fokus på grunnleggende ferdigheter.
  • Gabrielsen, Egil (2003). Den viktige skriftspråkkompetansen. I: Lese- og skriveutvikling: fokus på grunnleggende ferdigheter.
  • Gabrielsen, Egil (2002). "Gjør vi nok for å sikre befolkningens lesekompetanse?". I: Ressursbanken - Læringssenteret.
  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil (2001). Leseopplæring i grunnskolen Lærerutdanningens ansvar. ?.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Adult Education for At Risk-groups. I: Curious Minds. Nordic Adult Education Compared. Nordisk Minsisterråd. s. 104-115.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Adult Education for At Risk-groups. I: Curious Minds. Nordic Adult Education Compared. Nordisk Minsisterråd. s. 104-115.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. Volum 6. Hefte 6.
  • Gabrielsen, Egil (2017). Klar framgang! Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv. Universitetsforlaget. ISBN 9788215030241.
  • Gabrielsen, Egil (2017). Kort om bokens oppbygning.
  • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
  • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil (2016). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Basisferdigheter i voksenbefolkningen - en internasjonal sammenlikning. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7649-077-0. 54 s.
  • Gabrielsen, Egil; Jones, Stan (2013). Comparison of the Frameworks for Reading (PISA) and Literacy (PIAAC). OECD. 30 s.
  • Gabrielsen, Egil; Solheim, Ragnar Gees (2013). Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0321-8. 236 s.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Unge og voksne med lesevansker. Logometrica. ISBN 9788292632185. 148 s.
  • Gabrielsen, Egil; Lagerstrøm, Bengt Oscar (2007). Med annen bakgrunn. Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere. Lesesenteret, UiS. ISBN 9788276490466. 56 s.
  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2007). Kan arbeidslivet satse på seniorene? Basisferdigheter i den eldste delen av arbeidsstyrken. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490473. 73 s.
  • Bratsberg, Bernt; Hægeland, Torbjørn; Raaum, Oddbjørn; Gabrielsen, Egil (2006). Lese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess. Lesesenteret, UiS. ISBN 9788276490435. 49 s.
  • Finbak, Liv; Engesbak, Heidi; Gabrielsen, Egil (2006). Å delta eller ikke delta Om voksnes deltakelse i etter- og videreutdanning. Lesesenteret, UiS. ISBN 9788276490404. 76 s.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Slik kan voksnes leseferdigheter måles Om teorigrunnlaget for IALS og ALL. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490459. 85 s.
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil (2006). På lik linje? Om voksnes mestring av matematikk i dagliglivet. Lesesenteret/UiS. ISBN 9788276490442. 64 s.
  • Nyen, Torgeir; Gabrielsen, Egil (2006). Hvis jobben krever det En analyse av sammenhengene mellom krav til basisferdigheter, faktiske basisferdigheter og deltakelse i læringsaktiviteter i norsk arbeidsliv. Lesesenteret, UiS. ISBN 9788276490411. 44 s.
  • Tønseth, Christin; Finbak, Liv; Rønning, Wenche M.; Sølvberg, Astrid M.; Gabrielsen, Egil (2006). Digitale skillelinjer Voksnes bruk av PC og internett. Lesesenteret, UiS. ISBN 9788276490428. 70 s.
  • Ohnstad, Frøydis Oma; Gabrielsen, Egil; Lorentzen, Ranveig Sofie; Ramberg, Per Johan; Raugland, Vidar (2004). Skikkethetsvurdering. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00562-4. 207 s.
  • Gabrielsen, Egil (2002). "Lese for livet". Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen sett i lys av visjonen om en enhetsskole. Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 8249701569. 357 s.
  • Gabrielsen, Egil (2002). "Lese for livet". Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen sett i lys av visjonen om en enhetsskole. Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. ISBN 8249701569. 357 s.
  • Gabrielsen, Egil (2000). Slik leser voksne i Norge. En kartlegging av leseferdigheten i aldersgruppen 16 - 65 år. Senter for leseforsking og KUF. ISBN 82-7649-021-2. 213 s.
  • Gabrielsen, Egil (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Kunnskapsdepartementet;
  • Gabrielsen, Egil (2017). I hvilken grad reflekterer de norske PIRLS-resultatene enhetsskoleprinsippet på kommunenivå?. Lesesenteret, UiS;
  • Gabrielsen, Egil (2017). PIRLS 2016 - sett med norske øyne. Lesesenteret, UiS;
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2017). Indikerer de norske PIRLS-resultatene et behov for å justerenretningslinjene for skolestart?. Lesesenteret, UiS;
  • Solheim, Oddny Judith; Gabrielsen, Egil (2017). Er det sammmenheng mellom skolemiljø og elevenes leseferdigheter?. Lesesenteret og Utdanningsdirektoratet; 2017-12-06.
  • Gabrielsen, Egil (2016). - Barn må lese mer. Drammens Tidende. [Avis]; 2016-07-04.
  • Gabrielsen, Egil (2016). -Dropp nettbrettet, les heller et Donald-blad. NRK Rogaland. [Internett]; 2016-07-03.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Fra utenforskap til ny sjanse. Utdanningsdirektøren i Rogaland;
  • Gabrielsen, Egil (2016). Fra utenforskap til ny sjanse (Meld. St. 16) sett med forskerøyne Stavanger 14.09.16, 95 deltakere. Oppdragsgiver Utdanningsdirektøren i Rogaland. Fylkesmannen i Rogaland - Utdanningsdirektøren; 2016-09-14.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Fra utenforskap til ny sjanse.. Utdanningsdirektørene i Agder;
  • Gabrielsen, Egil (2016). Kunnskapsministeren: -Lytt og les i sommer. NRK Telemark. [Internett]; 2016-07-03.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Lese- og regneferdigheter blant voksne innvandrere i Norge. Utfordringer og muligheter.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre. Sunnmørsposten. [Avis]; 2016-07-04.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre. Rix. [Avis]; 2016-07-04.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Lesing er sunt for skjermtroll i alle aldre. NRK Møre og Romsdal. [Internett]; 2016-07-03.
  • Gabrielsen, Egil (2016). PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS; 2016-02-01 - 2016-02-05.
  • Gabrielsen, Egil (2016). PIRLS 2016; bakgrunn og utfordringer. Lesesenteret UiS; 2016-02-08 - 2016-02-11.
  • Gabrielsen, Egil (2016). Statsråden foreslår lesing i dårlig ferievær. Bergens Tidende. [Avis]; 2016-07-04.
  • Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti (2016). Health-related skill differences. NordForsk and SFI; 2016-11-17.
  • Tikkanen, Tarja Irene; Vedøy, Gunn; Gabrielsen, Egil (2016). Voksnes ferdigheter og arbeidskraft (SkillsREAL). Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
  • Gabrielsen, Egil (2015). Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv. CEMO, UiO; 2015-01-29.
  • Gabrielsen, Egil (2015). Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv. Fylkesmannen i Hordaland; 2015-11-05.
  • Gabrielsen, Egil (2015). Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et internasjonalt perspektiv. Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms; 2015-10-26.
  • Gabrielsen, Egil (2015). Grunnleggende ferdigheter i voksenbefolkningen. Resultater fra IALS, ALL og PIAAC sett i et norsk og et nordisk perspektiv. Skolverket; 2015-09-11.
  • Gabrielsen, Egil (2015). Low Performing Readers in the Nordic countries. Acomparison of adults on the Component test in PIAAC. University of Tampere; 2015-03-25 - 2015-03-27.
  • Naustdal, Anne-Grethe; Gabrielsen, Egil (2015). Skikkethetsvurderingen;hvilke utfordringer gir den universiteter og høgskoler?. Universitet i Tromsø; 2015-10-29.
  • Gabrielsen, Egil (2014). Hvor godt forstår voksne nordmenn skriftlig helseinformasjon?. Helsedirektoratet; 2014-11-07.
  • Gabrielsen, Egil (2014). PIAAC-resultatene - grunnlag for bekymring for utsatte voksengrupper?. VOFO Rogaland; 2014-11-22.
  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude (2014). Reading skills and work life participation among adults aged 41 years or more?. FALF; 2014-06-11 - 2014-06-13.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Basisferdigheter i innvandrerbefolkningen. Høgskolen i Sør Trøndelag/NTNU; 2013-05-07.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Basisferdigheter i innvandrerbefolkningen. Utdanningsdirektoratet; 2013-05-15.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. Universitetet i Stavanger; 2013-10-31 - 2013-11-01.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Mens vi venter på PISA.
  • Gabrielsen, Egil (2013). Over kneiken? Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et tiårsperspektiv. 2013-10-14 - 2013-10-15.
  • Gabrielsen, Egil (2013). PIAAC-resultatene - grunnlag for større bekymring for utsatte voksengrupper?. VOX; 2013-12-03.
  • Gabrielsen, Egil (2013). PIAAC-resultatene sett i lys av IALS og ALL. Kunnskapsdepartementet; 2013-10-08.
  • Gabrielsen, Egil (2012). Hva vet vi om voksnes basiskompetanse og hvilke utfordringer står vi overfor?. Utdanningsdirektoratet;
  • Gabrielsen, Egil (2012). Lesekompetanse hos unge og voksne. Hvilke utfordringer står vi overfor?. Litteraturhuset;
  • Gabrielsen, Egil (2012). Literacy for ALL. Plenumsdebatt. EU;
  • Gabrielsen, Egil (2011). International Adult Literacy Survey (IALS): The Norwegian story. IALS - institute of Canada; 2011-10-23 - 2011-10-25.
  • Gabrielsen, Egil (2011). Lesekompetansen i voksenbefolkningen. Hvilke utfordringer står vi overfor?. Bibltotekene i Nord-Norge;
  • Lundetræ, Kjersti; Gabrielsen, Egil; Stokke, Reidar (2011). Leseferdigheter og egenopplevd helse. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
  • Gabrielsen, Egil (2010). Forskning på voksnes lesekompetanse. 2010-03-18.
  • Gabrielsen, Egil (2010). Voksnes lesing: Verdi for samfunnet og for den enkelte. 2010-11-11.
  • Gabrielsen, Egil; Gabrielsen, Nina Nøttaasen (2010). Kartlegging av voksnes leseferdigheter.
  • Gabrielsen, Egil (2009). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. 2009-05-07.
  • Gabrielsen, Egil (2009). Lesing etter hjerneslag.
  • Gabrielsen, Egil (2009). Sertifiseringskurs PDK-testen. 2009-04-30.
  • Gabrielsen, Egil (2009). Sertifiseringskurs PDK-testen. 2009-03-13.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Basisferdigheter i voksenbefolkningen- hvilke utfordringer står vi overfor?. 2008-10-14.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Literacy Skills in the Norwegian adult population: results and challenges. 2008-01-18.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Sertifiseringskurs i PDK-testen. 2008-11-06 - 2008-11-07.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Sertifiseringskurs i PDK-testen. 2008-03-05 - 2008-03-06.
  • Gabrielsen, Egil (2008). Sertifiseringskurs i Reynells språktest. Folkeuniversitetet; 2008-10-17 - 2008-10-18.
  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil; Lundetræ, Kjersti; Furunes, Trude; Mykletun, Arnstein (2008). DOCUMENT READING SKILLS AND PARTICIPATION IN WORKING LIFE FOR WORKFORCE AGED 26-65 YEARS. 2008-10-09 - 2008-10-10.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Blant de beste, men likevel grunn til bekymring, Kartlegging av voksne nordmenns lese- og regneferdigheter. 2007-11-28.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. 2007-06-08.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. 2007-03-14.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Lese og mestringskompetanse i den norske voksenbefolkningen-hvilke utfordringer står vi overfor?. 2007-06-07.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Lese- og mestringskompetanse i voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?. 2007-06-06.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Lese- og mestringskompetanse i voksenbefolkningen-hvilke utfordringer står vi overfor?. 2007-05-15.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Lese- og skrivevansker. Dysleksi. Folkeuniversitetet i Haugesund/Høgskolen i Telemark; 2007-04-14.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Lesekompetansen i den norske voksenbefolkningen. 2007-11-27.
  • Gabrielsen, Egil (2007). Utfordringer for BKA-programmet. 2007-02-15.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. Høgskolen i Nesna; 2006-09-06.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-09-14.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-10-16 - 2006-10-17.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen - hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-06-13.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Grunnleggende ferdigheter i den norske voksenbefolkningen- hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-11-16 - 2006-11-17.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Kartlegging av lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 19 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-02-14.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Kartlegging av lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 19 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. 2006-02-13.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Lesing og Dysleksi. Folkeuniversitetet i Haugesund/Høgskolen i Telemark; 2006-04-22.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Lesing og Dysleksi. Folkeuniversitetet i Haugesund/Høgskolen i Telemark; 2006-04-29.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Rapporter om voksnes lese- og mestringskompetanse.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Sammenhenger mellom basisferdigheter og uførepensjonering.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Sertifiseringskurs. ITPA-testen. Universitetet i Stavanger; 2006-03-23 - 2006-03-24.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Voksnes bruk av IKT relatert til leseferdighet.
  • Gabrielsen, Egil (2006). Voksnes lese- og mestringskompetanse vurdert i forhold til arbeidslivet. 2006-02-16 - 2006-02-17.
  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2006). Basic skills and participation in working life for the ageing workforce. 2006-07-17 - 2006-07-21.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Basic Skills in the Adult Population. Focus on Immigrants in Norway. 2005-10-24 - 2005-10-26.
  • Gabrielsen, Egil (2005). De norske hovedresultatene fra "Adult Literacy and Life Skills". 2005-05-11 - 2005-05-12.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. Høgskolen i Bergen; 2005-05-26.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Den vanskelige skikkethetsvurderingen. 2005-01-27.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Er vi egentlig så dårlige til å regne?.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Hvor godt må vi kunne lese for å fungere i dagens samfunn?.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Kan leseferdigheter måles og sammenlignes?.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Lese- og mestringskompetanse hos unge og voksne. Flora kommune; 2005-11-09.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Leseferdighet blant unge og voksne. Trygdeetaten; 2005-05-30.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Leseferdighet hos unge og voksne. Institutt for journalistikk; 2005-06-16.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. Biblioteksentralen; 2005-10-20.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. Biblioteksentralen; 2005-09-13.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. Biblioteksentralen; 2005-04-20.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Lesekompetansen i aldersgruppen 16 - 20 år. Hvordan er tilstanden og hvilke utfordringer står vi overfor?. Biblioteksentralen; 2005-04-05.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Resultatene fra ALL-undersøkelsen. [Radio]; 2005-05-11.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Resultater fra "Adult Literacy and Life Skills". AOF, Oslo; 2005-06-09.
  • Gabrielsen, Egil (2005). Voksne nordmenns leseferdigheter. Norsk Dysleksiforbund; 2005-10-17.
  • Gabrielsen, Egil; Lagerstrøm, Bengt Oscar (2005). Mange innvandrere er dårlige til å lese norsk.
  • Mykletun, Reidar J.; Gabrielsen, Egil (2005). Competence and learning capabilities of the ageing workforce. 2005-06-02 - 2005-06-03.
  • Gabrielsen, Egil (2003). Lesekompetansen hos unge og voksne innvandrere; hvilke utfordringer står vi overfor?.
  • Gabrielsen, Egil (2003). Unge og voksnes lesekompetanse.
  • Dahle, Anne Elisabeth; Gabrielsen, Egil (2001). Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Hvordan ivaretas "Den første lese- og skriveopplæringen" i lærerutdanningen?. 2001-04-27.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Kan nyutdannede lærere lære elevene å lese?.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Slik leser voksne i Norge. 2001-10-15.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Slik leser voksne i Norge. 2001-10-15.
  • Gabrielsen, Egil (2001). Voksnes leseferdigheter. 2001-01-31.
  • Gabrielsen, Egil; Ritland, Agnes (2000). Tre av ti leser for dårlig.