Et profilbilde

Professor
Benn Folkvord { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Benn Folkvord", "tel": "Telefon: 51831561", "email": "benn.folkvord@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Avdeling for regnskap og rettsvitenskap
Rom EOJ SV-247

Forskningsområder

Selskapsrett, skatterett samt Law and Economics

Utvalgte publikasjoner

Bøker

Norsk Bedriftsskatterett, 9 utgave, 1267 sider sammen med Furuseth og Ferdowsi. Gyldendal.

Tax Avoidance Revisited: Exploring the Boundaries of Anti-Avoidance Rules in the EU BEPS Context, European association of Tax Law Professors, National report 2015.

Utbytte, Lovlige og ulovlige tilpasninger til skattereglene, 302 s. Gyldendal akademisk 2013.

Aktuell bedriftsbeskatning, 208 s, Gyldendal akademisk, 2013 (red. sammen med Ole Gjems-Onstad)

Corporate income tax subjects, kapitel i bok. ( EATLP 2013).

The Burden of Proof in Tax Matters, kapitel i bok. ( EATLP 2013).

I hvor stor grad bør norsk skatterett tilpasses utviklingen i Europa? (Kapitel i festskrift til Thue, Gyldendal akademisk 2007)

Skatt ved fusjon og fisjon, 482 s., Gyldendal Akademisk, 2006.(anmeldt i Tidsskrift for Skatterett nr. 3, 2007 Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 1, 2008 samt Lov og rett nr. 3, 2008)

Folkerettslige avtaler, 295 s., Fagbokforlaget, 2000. (Sammen med G. Stølsvik)

 

Artikler ect:

Tilpasninger til reglene om avskåret rentefradrag, (Tidsskrift for skatt og avgift nr 4, 2015).

Hva er igjen av den ulovfestede omgåelsesnormen etter Rt 2014  s. 227 «Tangen», (Tidsskrift for skatt og avgift nr 2, 2015).

Corporate income tax and the international challenge, Nordic Tax Journal, no. 2/2014, sammen med Michael Riis Jackobsen.

Surcharges and Penalties in Tax Law, European association of Tax Law Professors, National report 2014.

Tvangslønn (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 3, 2012)

Nøytral skattlegging av finansielle instrumenter, (Praktisk økonomi og finans nr. 1, 2012).

Kommentar til forslag om nye regler for trekantfusjoner og trekantfisjoner (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 2, 2010)

Hvilke aksjefond innen EØS omfattes av fritaksmetoden, (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 1, 2010)

Lovlighetskravet ? Skatterettslige sanksjoner mot selskapsrettslige feil, (Nordisk tidsskrift for selskabsret nr 3 2009)

Rabatt i arveavgift ved arv av ikke-børsnoterte aksjer mv. (Tidsskrift for skatt og avgift nr. 3, 2009, sammen med H. Olsen)

Betydningen av ulemper ved ulovfestet omgåelse (Tidskrift for skatt og avgift nr 3, 2009)

Stiftelse av tomt selskap ved fisjon (Revisjon og Regnskap nr. 2, 2008)

Fordeling av aksjekapital ved fisjon (Revisjon og Regnskap nr. 1, 2008)

Tax legislation on mergers and demergers (Yearbok for Nordic Tax Research 2007)

Er skattemessig motivasjon et grunnvilkår for gjennomskjæring? (Tidsskrift for skatt og avgift nr 4, 2007)

 

Pågående forskning

Positiv kontraktsinteresse (sammen med Ola Kvaløy UIS).

Beregning av maksimalt utbytte etter asl § 8-1.

Omklassifisering av aksjonærlån

Arbeidserfaring

Advokatbevilling 2002, Styrmedlem/Styreleder Spødarbakken BA 2006- 2012. Nestleder i Skatteklagenemden for utenlandsskattesaker 2008-d.d. Styreleder og dagligleder i Stiftelsen for høyere økonomisk/administrativ utdanning og forskning i Rogaland 2008-d.d. Medlem av Academic Committee i European Association of tax law professors 2010-d.d. Underviser og sensurerer på Handelshøyskolens BIs mastergradsprogram i skatterett samt mastergraden i Høyere revisjon 2007-d.d. Delstilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde 2009-d.d. Styremedlem Fakultetsrådet, senere fakultetstyret ? Samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Stavanger 2010 ?d.d. Leder og studiekoordinator ved opprettelsen av Bachelor i Rettsvitenskap ved Handelshøgskolen Universitetet i Stavanger 2010-2012. Styremedlem Skattefaglig forening 2012-d.d.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind; Ferdowsi, Sanaz Ormaz (2018). Norsk bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-49524-1. 1376 s.
 • Skar, Henrik; Folkvord, Benn (veileder); Zimmer, Frederik (veileder) (2017). Den ulovfestede omgåelsesnormen i skatteretten. En analyse av rettsanvendelsesprosessen i omgåelsessaker. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-308-3958-4.
 • Ferdowsi, Sanaz Ormaz; Furuseth, Eivind; Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn (2015). Norsk Bedriftsskatterett. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-48249-4. 1267 s.
 • Folkvord, Benn (2014). Surcharges and Penalties in Tax Law. European Association of Tax Law Professors. 16 s.
 • Gjems-Onstad, Ole; Folkvord, Benn (2013). Aktuell bedriftsbeskatning. Gyldendal Juridisk. ISBN 978-82-05-45646-4. 208 s.
 • Folkvord, Benn (2007). Tax legislation on mergers and demergers. Universitetsforlaget. 4 s.
 • Folkvord, Benn (2006). Fusjon og fisjon – skatterettslige vilkår ved fusjon og fisjon av aksjeselskap. Universitetet i Bergen.
 • Folkvord, Benn (2019). Fradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap – skatterettslig «Catch-22», verne nasjonalt skattefundament eller sikre fri etableringsrett?.
 • Folkvord, Benn (2019). Hva er et verdipapirfond?: Storebrand International Private Equity (SIPE).
 • Folkvord, Benn (2019). Hva skal vi leve av etter oljen?.
 • Folkvord, Benn (2019). Hvordan skal vi skattlegge i fremtiden?.
 • Folkvord, Benn (2019). Mer lovregulering av virksomhetsbegrepet?.
 • Folkvord, Benn (2019). Revitalisert omgåelsesnorm?.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Framtidens skatteregime for havbruksnæringen. Finansdepartementet; 2019-06-03.
 • Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Osmundsen, Petter; Folkvord, Benn (2019). Mulige konsekvenser ved innføring av særskatt på havbruk. Sjømatbedriftene; 2019-05-13.
 • Folkvord, Benn (2018). Argentum: Fradrag for honorar til fondsforvalter – hovedformålslære eller fordeling?.
 • Folkvord, Benn (2018). Armada eiendom: Avskjæring etter sktl § 14-90 ved kjøp av fremførbart underskudd.
 • Folkvord, Benn (2018). Bravo Capital: Effektuering av tilleggsskatt i underskuddsår?.
 • Folkvord, Benn (2018). Salmar: Fradrag for bidrag til lokalsamfunn – fjern eller indirekte tilknytning til fremtidig inntekt?.
 • Folkvord, Benn (2018). Tandberg: Fradragsrett for kostnader som er både i selskap og aksjonærens interesse.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Høyaktuell grunnrenteskatt.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2018). Unødvendig komplisert skatterett?.
 • Folkvord, Benn; Ødegaard, Bernt Arne (2018). Norge mister milliarder i utbytteskatt.
 • Folkvord, Benn (2017). Ai lease-dommen: Grensen mellom utleie og salg.
 • Folkvord, Benn (2017). Fradrag for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader.
 • Folkvord, Benn (2017). Fradrag for tap på fordringer – når er aksjonærens aktivitet foretatt på vegne av selskapet?.
 • Folkvord, Benn (2017). Frivilling registrering i mva-registeret uten å identifisere bruker?.
 • Folkvord, Benn (2017). Justering om det foretas vederlagsfri overføring?.
 • Folkvord, Benn (2017). Malermesterdommen: Hvem er ansatt?.
 • Folkvord, Benn (2017). Rauma Energi AS: Egenkapital eller gjeld?.
 • Folkvord, Benn (2017). Thinggaard: Fradrag for tap på fordring i virksomhet – igjen.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Klagebehandling og resursbruk.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2017). Transocean og kompleksitet.
 • Folkvord, Benn; Furuseth, Eivind (2016). Statsstøtte og skatt - et skifte i europeisk skatterett?.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Fritaksmetode for alle.
 • Furuseth, Eivind; Folkvord, Benn (2016). Lovfesting og usikkerhet.
 • Folkvord, Benn (2014). Brenningen av Borge.
 • Folkvord, Benn (2014). Diskriminerende for norske eiere.
 • Folkvord, Benn (2014). Er arv urettferdig?.
 • Folkvord, Benn (2014). Gir de rikeste en million hver.
 • Folkvord, Benn (2014). Norskfiendtlig skatteforslag.
 • Folkvord, Benn (2014). ONS-skatt vurderes på nytt.
 • Folkvord, Benn (2014). Slurvestaten.
 • Folkvord, Benn (2014). Stol aldri på en forsker.
 • Folkvord, Benn (2014). Tilbake til fortiden.
 • Folkvord, Benn (2013). 20 år uten skatt.
 • Folkvord, Benn (2013). Ekspert tror Rødt-forslag er ulovlig.
 • Folkvord, Benn (2013). Forbauset over skattefritak - ONS.
 • Folkvord, Benn (2013). Forbrytelse og flaks.
 • Folkvord, Benn (2013). Fra de fattige til de rike.
 • Folkvord, Benn (2013). Ingen grunn til begreistring.
 • Folkvord, Benn (2013). Kan senke moralen.
 • Folkvord, Benn (2013). Nødvendige mistillitserklæringer.
 • Folkvord, Benn (2013). ONS-rival forbauset over skattefritaket.
 • Folkvord, Benn (2013). Rogalands aller rikeste slipper skatt.
 • Folkvord, Benn (2013). Skattefritak for oljemesse kan være ulovlig.
 • Folkvord, Benn (2013). Statens skjulte pengebruk.
 • Folkvord, Benn (2013). Tungvindt og gammeldags.
 • Folkvord, Benn (2013). Varsleren og sladrehanken.
 • Folkvord, Benn (2012). Jurister og andre kirurger.
 • Folkvord, Benn (2012). Rike uten inntekt.
 • Folkvord, Benn (2012). Sjørøvere i paradis.
 • Folkvord, Benn (2012). Transaksjoner mellom selskap og aksjonær - tilpassninger. 2012-07-16.
 • Folkvord, Benn (2009). Arveavgiften bør ramme likt.
 • Folkvord, Benn (2009). Arveavgiften bør ramme likt.
 • Folkvord, Benn (2009). Europeiske aksjefond og fritaksmetoden. 2009-08-09.
 • Folkvord, Benn (2009). Kan rammes av loven - Aker solutionssaken. [Avis]; 2009-04-04.
 • Folkvord, Benn (2009). Kan være utbytte. [Avis]; 2009-04-04.
 • Folkvord, Benn (2009). Millionhytter ved Oslofjorden er ikke løsøre. [Avis]; 2009-11-16.
 • Folkvord, Benn (2009). Skatt ved fisjon og fisjon. 2009-09-12.
 • Folkvord, Benn (2009). Trekantfusjon og trekantfisjon. 2009-04-27.
 • Folkvord, Benn (2008). Lovlighetskravet - hvilke selskapsrettslige feil utløser skatteplikt?. 2008-05-30.
 • Folkvord, Benn (2008). Vurderingstema ved gjennomskjæring. 2008-06-20.
 • Folkvord, Benn (2007). Fordeling av aksjekapital ved fisjon.
 • Folkvord, Benn (2007). Hvorfor de rike ikke har skattepliktig inntekt på årets ligning. [Radio]; 2007-10-12.
 • Folkvord, Benn (2007). Kan risikere skattebombe. [Avis]; 2007-04-30.
 • Folkvord, Benn (2007). Kontrollkravet i IFRS 3, illustrert ved Statoil-Hydrofusjonen. Skatterettslig forum; 2007-05-10.
 • Folkvord, Benn (2007). Skatt på fondsobligasjoner. Skagenfondene; 2007-01-01.
 • Folkvord, Benn (2007). Statoil-hydrofusjonen: Tikkende skattebombe.
 • Folkvord, Benn (2007). Tvilsom metode gir penere tall. [Avis]; 2007-04-30.