Et profilbilde

Førsteamanuensis
Carl Cato Wadel { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Carl Cato Wadel", "tel": "Telefon: 51831600", "email": "carl.wadel@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-163

Forskningsområder

·Organisasjonskultur og organisasjonskulturendring

·Ledelse (selvledelse, medarbeiderledelse, samledelse)

·Arbeidsorganisering

·Medarbeiderrelasjoner, medarbeidersamhandliing

Utvalgte publikasjoner

 Endring av organisasjonskultur. Tidvise Skrifter nr. 7. 1992/96.

"Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur". Kapittel i boken Pedagogisk ledelse - i et relasjonelt perspektiv, Sølvi Lillejord og Otto Laurits Fuglestad (red.). Fagbokforlaget 1997

"Overorganisatorisk læringsledelse". Medforfatter av kap. i boken Læring i lærende organisasjoner, Cato Wadel, SEEK A/S 2002

Arbeid og arbeidsliv. Et arbeidslivssosiologisk perspektiv. SEEK A/S 2003

"Ledelse og organisasjonsendring". Medforfatter av kap. i boken Ledelse som et mellommenneskelig forhold, Cato Wadel, SEEK A/S 2003

"Når medarbeidere må lede hverandre - organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse" i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 4, 2005

"Om å lede seg selv sammen med andre. Selvledelse i medarbeidersamhandling" i Sosiologi i dag nr. 1, 2006

 "Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling. Hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i sitt arbeid" i Nordiske organisasjonsstudier nr. 2, 2007

Den samfunnsvitenskaplig konstruksjon av virkeligheten. Cato Wadel og Carl Cato Wadel, Høyskoleforlaget 2007

"Pedagogisk ledelse og udvikling af lærende organisationer". Kapittel  i  Sørenesen m.fl. (red.) Ledelse og læring i organisationer. Hans Reitzels Forlag, 2008

"Feltarbeid som prosess". O.L. Fuglestad og C. C. Wadel. I Kven si skuld er det? Høgskoleforlaget 2011

"Utvikling av læringsforhold i organisasjonen". I Otto Ottsen (red.) Ledelse. Å bruke teori i praksis. Høgskoleforlaget 2011

"Work-along som metode. Om å få innpass og arbeide seg fram i feltet som lærling". I  Mange ulike metoder, K. Fangen og A-M. Sellerberg (red.) Gyldendal Akademisk 2011

"Det er ikkje dansen i seg sjøl som er problemet, men alt han føre med seg. Diskusjon av undervisning i lys av kvalifikasjonsrammeverket".  I Hoel, Hanssen og Husebø (red.) Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press? Tapir Akademisk forlag 2012  

"Ledelse i et interaksjonsperspektiv". Sosiologi i dag 42 (2), 2012

"Å bruke nettdebatter som kilde i forskning". A. Nesvold, R. Sjurseike og C. C. Wadel. Tidsskrift for samfunnsforskning (1) 2014

"Feltarbeidsprosessen". Otto L. Fuglestad og Carl Cato Wadel. I Cato Wadel Feltarbeid i egen kultur. Cappelen Damm 2015.

"Participatory Work-Along as an Apprentice - A qualitative Research Tool in Studying Organizations and Work Practices". Nordic Journal of Working Life Studies 5 (3a) 2015.

"Ny i undervisning i høyere utdanning. Hvordan universitetslærere har erfart å bli tatt imot og fulgt opp som nyansatte". Uniped 39 (3) 2016.

Pågående forskning

Lederroller og samledelse i en offentlig etat.

Organisasjonsdesign

Arbeidserfaring

1999-dd  Førsteamanuensis Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger (UiS) (tidligere Avdeling for økonomi-, kultur- og samfunnsfag ved Høgskolen i Stavanger)

1998-99  Personalkonsulent i Stavanger kommune

1995-98  Vikariat som Høgskolelektor avd. ØKS, Høgskolen i Stavanger (HiS)

1994-95  Rettleder ved Arbeidskontoret i Flekkefjord

1993-94  Vikariat som Amanuensis ved Høgskolen i Rogaland (HSR)

1990-92  Prosjektmedarbeider på NFFR-prosjektet

1990-92  Vikariat som Amanuensis ved HSR

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Wadel, Carl Cato (2019). Kollegaledelse : og ledelse af medarbejdere, som skal lede kolleger. I: Ledelse gennem organisatoriske ressourcepersoner. Samfundslitteratur. ISBN 9788759329504. s. 43-61.
 • Wadel, Carl Cato; Knaben, Åse Dagmar (2019). Pendling mellom utdanning og arbeid. Hvordan former barnehagelærerutdanningen deltidsstudenter som yrkesutøvere?. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 103. Hefte 02-03. s. 96-107. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-09.
 • Wadel, Carl Cato (2018). Interaction and Risk Management in Shared Leadership. I: Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk: A Step Ahead of the Unforeseen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-53502-5. s. 233-249.
 • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato (2017). Groups and boundaries in higher education: partnership in curriculum development. I: Collaboration, communities and competition : international perspectives from the academy. Sense Publishers. ISBN 978-94-6351-120-9. s. 107-123.
 • Wadel, Carl Cato (2017). Samhandling i delt ledelse og profesjonalisering av ledelse. Tidsskrift for Arbejdsliv. ISSN 1399-1442. Volum 19. Hefte 3. s. 46-64.
 • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2016). Ny i undervisning i høyere utdanning - Hvordan universitetslærere har erfart å bli tatt imot og fulgt opp som nyansatte. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 39. Hefte 3. s. 240-253. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2016-03-05.
 • Wadel, Carl Cato (2015). Participatory Work-Along as an Apprentice - A Qualitative Research Tool in Studying Organizations and Work Practices. Nordic Journal of Working Life Studies. ISSN 2245-0157. Volum 5. Hefte 3a. s. 85-103.
 • Nesvold, Anette; Sjurseike, Ragnhild; Wadel, Carl Cato (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. Hefte 1. s. 106-120.
 • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits (2014). Feltarbeidsprosessen. I: Feltarbeid i egen kultur. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45633-7. s. 211-238.
 • Gard, Eilef Johan; Wadel, Carl Cato (2012). "Det er ikkje dansen i seg sjøl som er problemet, men alt han føre med seg" : : diskusjon av undervisning i lys av kvalifikasjonsrammeverket. I: Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 9788251928953. s. 205-218.
 • Wadel, Carl Cato (2012). Ledelse i et interaksjonsperspektiv :. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 42. Hefte 2. s. 9-28.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Utvikling av læringsforhold i organisasjonen. I: Ledelse: Å bruke teori i praksis. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-934-4. s. 81-103.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Work-along som metod -om att få tillträde till och ta seg fram på fältet som lärling. I: Många Möjliga metoder. Studentlitteratur AB. ISBN 978-91-44-07422-1. s. 129-144.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Work-along som metode. I: Mange ulike metoder. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205413917. s. 128-143.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Work-along som metode. I: Mange ulike metoder. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205413917. s. 128-143.
 • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Fuglestad, Otto Laurits (2011). "Og kven si skuld er det?" : ein arbeidslaus mann sin kamp for sjølvrespekt og eit verdig liv. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 978-82-7634-916-0. 270 s.
 • Wadel, Carl Cato (2008). Pædagogisk ledelse og udvikling af lærende organisationer. I: Ledelse og læring : i organisationer. Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741251295. s. 54-86.
 • Wadel, Cato (2008). Innlemmelser i sosiale fellesskap. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. Volum 3. Hefte 16. s. 237-253.
 • Wadel, Carl Cato (2007). Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling hvordan medarbeidere gjør bruk av hverandre i utførelsen av sitt arbeid. Nordiske organisasjonsstudier. ISSN 1501-8237. Volum 9. Hefte 2. s. 25-50.
 • Wadel, Carl Cato (2006). Om å lede seg selv sammen med andre. Sosiologi i dag. ISSN 0332-6330. Volum 36. Hefte 1. s. 59-77.
 • Wadel, Carl Cato (2005). Når medarbeidere må lede hverandre -organisasjonsendring mot mer medarbeiderledelse. Tidsskrift for Arbejdsliv. ISSN 1399-1442. Hefte 4. s. 78-92.
 • Wadel, Cato (2003). Ledelse og organisasjonsendring. I: Ledelse som et mellommenneskelig forhold.
 • Wadel, Cato (2002). Overorganisatorisk læringsledelse. I: Læring i lærende organisasjoner. SEEK A/S.
 • Wadel, Carl Cato (2001). The Social Organisation of Cultural values. Some reflections on the translation of values into social organisation within the school. Den sosiale organisasjon av kulturelle verdier. I: Qualitative Methods in Educational Reseach. Fuglestad, O.L. (red.) Under utgivelse.
 • Wadel, Carl Cato; Fly, Milter; Hounsgaard, Lise (1999). Pædagogisk ledelse og udvikling af læringskultur. I: Faglig ledelse i sundhedsvæsenet. Gyldendal Uddannelse. s. 73-86.
 • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits; Lillejord, Sølvi (1997). Pedagogisk ledelse og utvikling av læringskultur. I: Pedagogisk ledelse - et relasjonelt perspektiv. Fagbokforlaget.
 • Wadel, Cato; Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Laurits (2014). Feltarbeid i egen kultur. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45633-7. 238 s.
 • Wadel, Carl Cato (2007). Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon. Universitetet i Bergen. 175 s.
 • Wadel, Cato (2007). Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av virkeligheten. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 9788276347647. 156 s.
 • Wadel, Cato (2007). Den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten. Høgskoleforlaget. ISBN 9788276347647. 156 s.
 • Wadel, Carl Cato (2003). Arbeid og arbeidsliv - et arbeidslivssosiologisk perspektiv. SEEK a/s, Flekkefjord. ISBN 8299676509.
 • Wadel, Cato (2002). Læring i lærende organisasjoner. SEEK A/S. ISBN 8299178185. 115 s.
 • Wadel, Cato (1999). Kommunikasjon : et mangfoldig samspill. SEEK. ISBN 82-991781-7-7. 109 s.
 • Wadel, Carl Cato; Fuglestad, Otto Lauritz (1996). Ledelse og læringskultur i skolen. Norsk Forskningsråd.
 • Wadel, Carl Cato (1993). Lokalsamfunn i krise. Norges Fiskeriforskningsråd.
 • Wadel, Carl Cato (1993). Lokalsamfunn som prosess. Norges Fiskeriforskningsråd. Prosjekt nr. 2202-79.002. 130 s.
 • Wadel, Carl Cato (1992). Endring av organisasjonskultur. Høgskolen i Stavanger. Avd. for økonomi-, kultur- og samf.fag. ISBN 82-91089-07-8. 90 s.
 • Wadel, Carl Cato (1990). Kvinne i ledelse - Sonja Thorburn og Hudiksvallmodellen. SEEK A/S. ISBN 82-991781-5-0. 238 s.
 • Wadel, Carl Cato (2018). Design av organisasjonskultur. UiS og UiT; 2018-09-06 - 2018-09-07.
 • Wadel, Carl Cato (2018). Samhandling og risikostyring ved delt ledelse. Forsvarets Høgskole; 2018-09-21.
 • Sjurseike, Ragnhild; Jensen, Ingeborg Marie; Blåsternes, Terje; Wadel, Carl Cato; Farsund, Arild Aurvåg; Holmen, Ann Karin Tennås (2017). «Hva bidrar til at studenter utvikler en identitet som akademiske fagskrivere, og hvilke hindringer og hjelpere møter de på veien»?. Høgskolen i Østfold; 2017-11-01 - 2017-11-02.
 • Eilef, Gard; Wadel, Carl Cato (2016). Groups and Bounderies in Higher Education. Partnership in Curriculum Development. EAiR; 2016-08-31 - 2016-09-01.
 • Wadel, Carl Cato (2016). Delt lederskap som organisatorisk ressurs. NEONnet- Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2016-11-22 - 2016-11-24.
 • Wadel, Carl Cato (2016). Den samfunnsvitenskapelige konstruksjon av relasjon tenkning. Verdifullt for arbeid i barnehagen?. 2016-11-17.
 • Wadel, Carl Cato (2016). Relasjonell tenkning - et nyttig verktøy i arbeid i barnehagen?. 2016-02-25.
 • Wadel, Carl Cato (2015). Den sosiale og samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten.. Førskolelærerutdanningen UiS; 2015-01-28.
 • Wadel, Carl Cato (2015). Kunsten å rive en kirke. NRK P2 Kulturhuset. [Radio]; 2015-01-15.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Design av en ny organisasjon. NEON; 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Ledelse i Ptil. Noen refleksjoner om oppgaveledelse, samledelse og lederutvikling. Ptil; 2014-06-12 - 2015-02-12.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Ledelse og samhandling. Beretninger fra et feltarbeid. Ptil; 2014-06-13.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Revisjonsledelse: Naturlig og uheldig variasjon?. Ptil; 2014-06-11.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Revisjonslederrollen - Å leder uten å være sjef. 2014-04-03.
 • Wadel, Carl Cato (2014). Samarbeid som samhandlingsform. IH;
 • Wadel, Carl Cato (2014). Samledende ledere. NEON; 2014-11-26 - 2014-11-27.
 • Wadel, Carl Cato; Sjurseike, Ragnhild (2014). Å bruke nettdebatter som kilde i forskning. Institutt for samfunnsforskning og TfS; 2014-03-05.
 • Wadel, Carl Cato (2013). Oppgaveledelse. Revisjonslederrollen i en tilsynsetat. Neon; 2013-11-28 - 2013-11-29.
 • Wadel, Carl Cato (2013). The Work of Managers - Towards a Practice Theory of Management.
 • Wadel, Carl Cato (2013). Å være medarbeider i en kunnskapsorganisasjon. Noen refleksjoner omkring medarbeiderrollen, medarbeidersamhandling og medarbeideres selvledelse. Norsk Olje og Gass; 2013-06-10 - 2013-06-11.
 • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2013). Kvalifisering for undervisning. UiA, Uniped; 2013-05-13 - 2014-05-14.
 • Wadel, Carl Cato; Gard, Eilef Johan (2012). Discussing teaching and learning on the background of the National Qualifications Framework for Higher Education. The European Higher Education Society; 2012-09-05 - 2012-09-08.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Leadership as an interactional process. EGOS; 2011-07-06 - 2011-07-09.
 • Wadel, Carl Cato (2011). Work-along som metode. Ann-Mari Sellerberg, Sosiologisk institutt, Univ. i Lund; 2011-11-04.
 • Wadel, Carl Cato (2010). Organisasjonsendring mot økt medarbeiderledelse. Lovisenberg diakonale høgskole; 2010-02-08.
 • Wadel, Carl Cato (2009). Medarbeiderrollen i forandring. 2009-09-23.
 • Wadel, Carl Cato (2009). Medarbeiderrollen i teambaserte organisasjoner. 2009-05-28.
 • Wadel, Carl Cato (2009). Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organsasjon. Vestnorsk personalforum (VPF); 2009-03-10.
 • Wadel, Carl Cato (2009). Rollen som leder blir forskjellig alt etter hvem jeg skal være leder for Lederrollen i en lagbasert organisasjon. 2009-11-19 - 2009-11-20.
 • Wadel, Carl Cato (2009). Theorising practice in the emergence of CoPs The case of the Norwegian Petroleum Directorate. 2009-07-02 - 2009-07-04.
 • Wadel, Carl Cato (2008). Erfaringer fra en organisasjonsendring. 2008-02-28.
 • Wadel, Carl Cato (2008). Medarbeiderledelse og selvledelse. 2008-05-30.
 • Wadel, Carl Cato (2008). Om å ta ledelsen - medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon. 2008-11-26 - 2008-11-27.
 • Wadel, Carl Cato (2007). Når medarbeidere skal lede seg selv og hverandre Hvilke utfordringer stiller det medarbeidere og ledere overfor? Hvordan påvirker det begrepet ledelse?. 2007-01-15 - 2007-01-16.
 • Wadel, Carl Cato (2006). Når medarbeidere må lede seg selv og hverandre. Endringer i medarbeidersamhandling og betydningen for arbeidsmiljøet. 2006-05-16.
 • Wadel, Carl Cato (2005). Uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling og dens betydning for organisasjoners fungering. Læringsforum PITF; 2005-09-29.
 • Wadel, Carl Cato (2004). Den samfunnsvitenskaplige konstruksjon av virkeligheten - om relasjonell og prosessuell tenkning. Førskolelærerutdanningen; 2004-12-10.
 • Wadel, Carl Cato (2004). Medarbeiderrelasjoner, medarbeidersamhandling, medarbeiderrollen og selvledelse - refleksjon ut fra observasjoner i OD. 2004-11-01.
 • Wadel, Carl Cato (2004). Medarbeidersamhandling, medarbeiderrollen og selvledelse. Refleksjoner ut fra observasjoner i OD. Nopef, avd. 1; 2004-03-13.
 • Wadel, Carl Cato (2003). Kvalitetsreformen krever endring av læringskultur. 2003-01-03.
 • Wadel, Carl Cato (2003). Kvalitetsreformen krever endring i læringskulturen.
 • Wadel, Carl Cato (2002). Implementering av nye læringsformer. Fra plan til kulturendring. 2002-09-09 - 2002-09-16.
 • Wadel, Carl Cato (2002). Kulturendring og utvikling av en lærende organisasjon. 2002-10-15 - 2002-10-16.
 • Wadel, Carl Cato (2002). Organisasjonskultur og organisasjonskulturendring. Ledelse- og adminstrasjon i helse- og sosialsektoren; 2002-02-13.
 • Wadel, Carl Cato (2000). The social organisation of cultural values within the school. Some reflections on the translation of values into social organisation.
 • Wadel, Carl Cato (1999). Lokalsamfunn som bilde.
 • Wadel, Carl Cato (1996). Manus til lærebok i arbeidslivssosiologi.
 • Wadel, Carl Cato (2002). Lærings-og evalueringsformer i kvalitetsreforma.
 • Wadel, Carl Cato; Ravndal, Bjarte (2002). Vurdering for læring.
 • Wadel, Carl Cato (2001). Arbeidsorganisering i en lagbasert organisasjon.