Et profilbilde

Professor
Atle Skaftun { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Atle Skaftun", "tel": "Telefon: 51833132", "email": "atle.skaftun@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24102

Forskningsområder

Atle Skaftun (f. 1967) er professor i lesevitenskap ved Lesesenteret. Han er dr.art fra Universitet i Tromsø, hvor han disputerte i 2002 med en avhandling i nordisk litteraturvitenskap om Knut Hamsuns dialogiske realisme. Skaftun har vært tilknyttet Universitet i Stavanger (tidligere Høgskolen i Stavanger) siden 1996, og har vært engasjert ved Lesesenteret siden 2003. Skaftun har vært prosjektleder for utviklingen av nasjonale prøver i lesing fra prøvene ble innført, og samtidig undervist og veiledet studenter i nordisk litteraturvitenskap, norskdidaktikk, lesevitenskap, spesialpedagogikk så vel som på førskolelærer- allmennlærerutdanningen. Skaftun har skrevet artikler og bøker om litteratur og lesing. De siste årene har han vært opptatt av ferdighetsutvikling knyttet til lesing, hvordan  arbeidet med skjønnlitteratur kan aktiveres i tilknytning til skolens  eksplisitte leseopplæring, og mer generelt et literacy-perspektiv på skolekontekster.

 

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Sammen med Oddny Solheim og Per Henning Uppstad leder Skaftun Literacy og læring som er et prioritert programområde for forskning ved Universitetet i Stavanger. Skaftun er leder for Tekst og kultur i utdanningskonskontekster, som er av tre prosjektområder innenfor dette programmet innrettet mot å beskrive og forstå utviklingen av literacy gjennom skoleløpet, inkludert teknologiske rammebetingelser for tekstbruk i skolen. Litteraturdidaktikk og norskfaglig fagspesifikk lesing av skjønnlitteratur er sentralt i flere av prosjektene og i gruppens samlede kompetanse.

Respons er kortnavnet på et prosjekt som er finansiert av NFR/FINNUT (7 mill, 2015-17), og som er en studie av hvordan digitalisering av ungdomsskolen påvirker undervisningspraksis, samt hvordan lærerne opplever sin egen profesjonelle posisjon i en tid preget av sterkt endringstrykk. Skaftun er prosjektleder, i samspill med Husebø og Igland. Øvrige prosjektmedearbeidere er Nygard, Nome, Elf, Sønneland (NFR-finansiert stipendiat), samt Ingrid Nielsen. Prosjektet innebærer observasjon av klasseromspraksis, innhenting av elevtekster, intervjuer og samtaler med lærere. Åsmund Hennig er tilsatt i toårig postdok-stilling knyttet til Respons (bevilget av HUM/UiS), og arbeider med særlig fokus på litterære samtaler i digitaliserte klasserom.

Literacy og læring i en digital skriftkultur er et prosjekt om bruken av blogger  i videregående skole, med særlig fokus på elevrollen som aspekt ved klasseromspraksis. Arne Olav Nygard og Atle Skaftun samarbeider om dette prosjektet. Nygard arbeider med en doktorgrad basert på dette materialet.

Utvikling av litterær faglighet har en særlig interesse for høytpresterende elever, og følger tre skoleklasser fra VG1 til VG3 (første datainnsamling gjennomført september 2012). En stipendiat finansiert av UiS (Aslaug F. Gourvennec) skriver sin avhandling basert på deler av dette materialet i samarbeid med Ingrid Nielsen og Atle Skaftun.

Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole. Skaftun er i egenskap av professor 2 ved Avdeling for lærerutdanning (norskseksjonen) ved Høgskolen i Sør Trøndelag involvert i etableringen av en langvarig satsing på Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole på ALT/HiST. Satsingen innebærer 2 stipendiater samt 1,5 millioner per år i 8 år til forskningsaktivitet på dette området, og da særlig til utvikling av samarbeidsprosjekter som kan generere ekstern finansiering.

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2019). Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 52-70.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2019). Teknologi og tenking i C-klassen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 145-169.
 • Skaftun, Atle (2019). Dialogic Discourse Analysis: A methodology for dealing with the classroom as a text. Dialogic Pedagogy: An International Online Journal. ISSN 2325-3290. Volum 7. s. 143-163. DOI: 10.5195/dpj.2019.277.
 • Skaftun, Atle (2019). Respons: En kasusstudie av digitalisering av ungdomsskolen. I: Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. s. 15-51.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Oracy in year one: a blind spot in Norwegian language and literacy education?. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 19. s. 1-20. DOI: 10.17239/L1ESLL-2019.19.01.09.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2018). Samtalen som representasjon av teksten. I: Norsk litterær årbok 2018. Det Norske Samlaget. ISBN 9788252195644. s. 259-283.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nome, Sture; Nygard, Arne Olav (2018). Glimpses of dialogue: transitional practices in digitalised classrooms. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. Volum 43. Hefte 1. s. 42-55. DOI: 10.1080/17439884.2017.1369106.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2017). The assignment transformed: Building a disciplinary affinity space in student blogs. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 17. s. 1-32. DOI: 10.17239/L1ESLL-2017.17.01.04.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Teksten som problem i 8A. Affinitet og tiltrekningskraft i samtaler om «Brønnen». Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 11. Hefte 2. DOI: 10.5617/adno.4725.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H.; Aasen, Arne Johannes (2015). Fagovergripende og fagspesifikke kompetanser i fremtidens skole – en besøkelsestid for norskfaget?. Norsklæreren. ISSN 0332-7264. Hefte 2. s. 50-60.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2014). Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis. I: Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2.
 • Hoem, Toril Frafjord; Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Lesing i matematikk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 97-112.
 • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle (2014). Lesing i norsk. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 181-198.
 • Skaftun, Atle (2014). Leseopplæring og fagenes literacy. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 15-32.
 • Skaftun, Atle (2014). Å kunne lese. I: Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-41424-5. s. 503-520.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2014). Tilpasset leseopplæring i en sammensatt tekstkultur. I: Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. s. 33-54.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). What expert writers do when they don´t solve problems. I: Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 978-1-78052-928-8. s. 203-205.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2012). Vokabular og leseforståelse - en sammenligning av to oppgaveformater. I: Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. s. 213-228.
 • Skaftun, Atle (2011). Minding Metaphors: Rethinking the Ecology of Written Language. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 97-108.
 • Skaftun, Atle (2011). Understanding reading development: A phenomenological perspective. L1-Educational Studies in Language and Literature. ISSN 1567-6617. Volum 11. s. 127-148.
 • Skaftun, Atle (2010). Dialogisk diskursanalyse - litteraturvitenskapelig metode og skolepraksis. Tidskrift för litteraturvetenskap. ISSN 1104-0556. Hefte 3/4.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing i alle fag - hvorfor det, egentlig?. I: Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Skaftun, Atle (2010). Lesing som dialogisk aktivitet - i alle fag. I: Faglig lesing i skole og barnehage. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-591-2. s. 11-25.
 • Skaftun, Atle (2009). Lesing og ferdighetsmodellering. I: Lys på lesing. Lesing av fagtekster i skolen. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-526-4. s. 11-31.
 • Skaftun, Atle (2009). Litteraturens nytteverdi. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0561-5. 251 s.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2009). The problem of semantic openness and constructed response. Assessment in education : Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. Volum 16. Hefte 2.
 • Skaftun, Atle (2006). Narratologiens Bakhtin eller dialogisk narratologi?. I: Dialogens tenker. Nordiske perspektiver på Bakhtin. Spartacus.
 • Skaftun, Atle (2006). "Shadows of time" Tidsrepresentasjon og dialogisk åpenhet i Hamsuns prosa. I: Tid og rom i Hamsuns prosa. Hamsun-selskapet.
 • Skaftun, Atle (2006). Å kunne lese. Grunnleggende ferdigheter og nasjonale prøver. Fagbokforlaget. ISBN 8245002968.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; roe, astrid; Narvhus, Eva (2006). Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Hefte 5. s. 360-372.
 • Skaftun, Atle (2005). Segelfoss-bøkene og Markens grøde. I: Den litterære Hamsun. Fagbokforlaget.
 • Skaftun, Atle (2004). Du og jeg og de to? narrativ transformasjon gjennom fire diktsamlinger av Eldrid Lunden. Norsk Litterær Årbok. ISSN 0078-1266. s. 86-107.
 • Skaftun, Atle (1996). En erkeskjelm forteller. Lesning av en Hamsun-novelle. I: Nordisk filologi. Helsing til Egil Sundland på syttiårsdage n. Høgskolen i Stavanger. s. 86-101.
 • Skaftun, Atle (1996). Havet buldrer Nirvanas bulder. Hamsun og den umulige viljen. ?. Volum 3.
 • Skaftun, Atle (1996). Mellom to verdener... lesning av Knut Hamsuns novelle "På Bankerne". ?. Volum 2.
 • Skaftun, Atle (1996). Stemmen fra graven. Hamsun og kirkegården. Replikk. ISSN 0805-5106. Volum 2.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle; Husebø, Dag (2019). Ny hverdag? Literacy-praksiser i digitaliserte klasserom på ungdomstrinnet. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03160-6. 281 s.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (veileder) (2019). Teksten som problem. En studie av litterære samtaler i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-874-0. 216 s.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2017). Litteraturdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-31853-6. 248 s.
 • Østrem, Siv Ellen; Skaftun, Atle (veileder) (2016). Digital tekstrespons. Ein studie av korleis to elevar på åttande trinn følgjer opp digital lærarrespons.. University of Stavanger, Norway. 111 s.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith; Uppstad, Per Henning (2014). Leseboka. Leseopplæring i alle fag på ungdomstrinnet. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40457-4. 203 s.
 • Skaftun, Atle; Stangeland, Elisabeth Brekke; Solheim, Oddny Judith; Mangen, Anne (2014). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2013. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Forord.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning; Aasen, Arne Johannes (2014). Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0381-2. 319 s.
 • Solheim, Oddny Judith; Walgermo, Bente R.; Skaftun, Atle (2013). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2012. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Forord.
 • Matre, Synnøve; Skaftun, Atle (2012). Skriv! Les!. Akademika forlag. ISBN 978-82-519-2870-0. 306 s.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Walgermo, Bente Rigmor (2012). Den nasjonale prøven i lesing på 5. trinn 2011. Analyse av resultater og prøvekvalitet. Utdanningsdirektoratet. 30 s.
 • Mossige, Margunn; Hoem, Toril Frafjord; Blå, Berit Hope; Bøyesen, Liv; Pettersen, Karin Dahlberg; Dahlin, Liv Klakegg; Engen, Liv; Engen, Liv; Heber, Ellen; Helgevold, Lise; Maagerø, Eva; Maagerø, Eva; Skaftun, Atle; Skaftun, Atle; Skjelbred, Dagrun; Skjelbred, Dagrun; Sæbø, Aud Berggraf (2010). Fagbok i bruk i alle fag i videregående skole. Utdanningsdirektoratet, Universitetet i Stavanger. ISBN 9788276490688.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2019). Conditons for orality in primary school. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Skaftun, Atle (2019). 15 år med literacy-forskning – og litt om veien videre. 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Skaftun, Atle (2019). Tid for muntlighet? Tanker om tenking og literacy i skolen. 2019-05-07 - 2019-05-09.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav (2019). Literacy in digitalised secondary school classrooms: Reflections on transitional practices. 2019-06-26 - 2019-06-28.
 • Skaftun, Atle (2018). The Literacy & learning-group at UiS. Universitetet i Odense; 2018-03-11 - 2018-03-13.
 • Skaftun, Atle (2018). Hvorfor arbeide med litteratur i skolen?. Nordisk nettverk for litteraturdidaktik forskning; 2018-05-29 - 2018-05-30.
 • Skaftun, Atle (2018). Literacy praksiser i digitaliserte klasserom. UiS; 2018-08-29.
 • Skaftun, Atle (2018). Muntlighet i Vest. Introduksjon til første nettverkssamling. UiS; 2018-03-19 - 2018-03-20.
 • Skaftun, Atle (2018). Partnership based professional development on dialogue and digital technology. CEDIR; 2018-09-25 - 2018-09-26.
 • Skaftun, Atle; Aasen, Marit; Sæbø, Johanne Ur (2018). Muntlighet mellom teori og praksis på mellomtrinnet. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2018). Faglighet i skolens litteraturarbeid.
 • Skaftun, Atle; Michelsen, Per Arne (2018). Tanker om faglig praksis i skolens litteraturarbeid. Universitetet i Karlstad; 2018-04-18.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav; Wagner, Åse Kari Hansen (2018). Rammer for muntlighet i småskolen - og noen eksempler til ettertanke. UH-nett vest: Muntlighet i Vest; 2018-10-25 - 2018-10-26.
 • Skaftun, Atle; Wagner, Åse Kari H. (2018). Oracy in year one: A blind spot in Norwegian language and literacy education?. ARLE; 2018-04-03 - 2018-04-05.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2017). Digital hverdag i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2017-09-26 - 2017-09-28.
 • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-11-29 - 2017-12-01.
 • Mossige, Margunn; Wagner, Åse Kari H.; Uppstad, Per Henning; Skaftun, Atle (2017). Hvordan kan en ekstra lærerressurs bidra til å skape økte læringsmuligheter i lesing og skriving for mangfoldet av elever?. Skrivesenteret, NTNU; 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Nygard, Arne Olav; Skaftun, Atle (2017). Den digitale hverdagen: Teknologi og tenking i 9C. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle (2017). Ja, vi elsker det å tenke! Tanker om tekst og tenking skolens litteraturarbeid. LNU; 2017-03-17 - 2017-03-18.
 • Skaftun, Atle (2017). Litteraturens nytteverdi 2.0. 2017-03-09.
 • Skaftun, Atle (2017). Litteratursamtaler i lærerutdanningen. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad (2017). Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?. 2017-05-09 - 2017-05-11.
 • Skaftun, Atle; Nygard, Arne Olav (2017). Thinking and technology in 9C. 2017-02-15 - 2017-02-18.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2017). Digital læring på Nordic Edge.
 • Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe (2017). Fag og faglighet i norsk 1: Literacy som forståelsesramme for litteraturarbeid i skolen. Lesesenteret; 2017-03-04.
 • Sønneland, Margrethe; Skaftun, Atle (2017). Fag og faglighet i norsk 2: Samtaler om "Brønnen" i 8A. 2017-03-04.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nøsen, Odin (2016). Respons i digitale klasserom. Norges Forskningsråd; 2016-11-08.
 • Skaftun, Atle (2016). Dialogic pedagogy between idealism and realism. University of Arizona/University of Stavanger; 2016-05-03 - 2016-05-05.
 • Skaftun, Atle (2016). Literacy i skolen - mellom ferdighet og faglight. Forskergruppen Literacy og faglighet i arbeidsliv og skole; 2016-10-27.
 • Skaftun, Atle (2016). Respons i digitaliserte klasserom: Et kompetanseprosjekt. NFR;
 • Skaftun, Atle (2016). Responsive literacy practices in digitalized classrooms - "worked examples". 2016-09-12 - 2016-09-13.
 • Skaftun, Atle (2016). Smått e' godt - om å finne forskningspotensial i praksis. NOLES; 2016-10-03 - 2016-10-04.
 • Skaftun, Atle; Husebø, Dag; Igland, Mari Ann (2016). Respons i ungdomsskolen. Erfaringer fra to års samarbeid.
 • Skaftun, Atle; Rongved, Elisabeth (2016). Lesesenteret på Utdanningskonferansen 2016.
 • Igland, Mari-Ann; Skaftun, Atle (2015). Adding eventness to scripted dialogue. Responsive literacy practices in digitalized secondary school classrooms. International Association of Mother Tongue Education (IAIMTE; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Digitalisering av klasserommet: Skriftkulturelle overgangspraksiser i ungdomsskolen. Lesesenteret, Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Husebø, Dag; Skaftun, Atle (2015). Brytninger mellom teknologi og praksis i den digitaliserte ungdomsskolen. UiS;
 • Igland, Mari Ann; Skaftun, Atle (2015). Digitale rand-dialoger i online skriveprosesser: Om bruken av kommentarfunksjonen i Google docs i ungdomsskolen. Universitetet i Stavanger; 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Skaftun, Atle; Igland, Mari-Ann; Husebø, Dag; Nygard, Arne Olav; Nome, Sture (2015). Going digital: Transitional practices in secondary school classrooms. Symposium.. International Association of Mother Tongue Education; 2015-06-03 - 2015-06-06.
 • Skaftun, Atle; Karlsen, Ole; Syversen, Eva-Marie (2015). Litteratur og læring - om faglighet for framtiden.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Interpretation and literary disciplinarity. IAIMTE; 2013-06-11 - 2013-06-13.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle (2013). Litteratur og faglighet. Skrivesenteret og Lesesenteret; 2013-05-06 - 2013-05-08.
 • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2012). Literary education as a transition between everyday language and academic literacy. IAIMTE, SiG Research on Literature Education; 2012-04-30 - 2012-05-02.
 • Skaftun, Atle (2011). Litteraturens nytteverdi.
 • Skaftun, Atle (2011). Litteraturens nytteverdi.
 • Walgermo, Bente Rigmor; Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2011). Vurdering av ordforståelse i relasjon til leseforståelse. Lesesenteret, Skrivesenteret; 2011-05-30 - 2011-06-01.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2010). Nasjonale prøver og debattvilje på villstyr.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2010). The role of writing in demonstrating reading comprehension. 2010-09-08 - 2010-09-10.
 • Skaftun, Atle (2009). Engagement in the study of reading and literacy. 2009-04-01.
 • Skaftun, Atle (2009). Moralisering eller intellektualisering? Hamsun og skolens verdigrunnlag.
 • Skaftun, Atle (2009). Å forholde seg til fagtekster. 2009-03-16 - 2009-03-17.
 • Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning (2009). What expert writers do when they don't solve problems. 2009-06-23 - 2009-06-26.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som reds. 2007-03-09 - 2007-03-10.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet. 2007-11-28.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet.
 • Skaftun, Atle (2007). Lesetester som redskap i klasserommet.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle (2007). Skill-acquisition: Bridging the gap between individual and social perspectives on reading?. 2007-03-27 - 2007-03-29.
 • Skaftun, Atle; Holm, Helge Vidar (2007). Noen innspill til Erling Aadlands "Farvel".
 • Skaftun, Atle (2006). Diskursanalyse - et produktivt grensesnitt mellom litteraturvitenskap og skolebasert tekstarbeid. 2006-03-22 - 2006-03-24.
 • Skaftun, Atle (2006). Kunnskapsløft og ferdighetsfokus.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing og ferdighetsbegrepet. 2006-03-10 - 2006-03-11.
 • Skaftun, Atle (2006). Lesing: teori, skolepraksis og testing. 2006-01-05 - 2006-01-06.
 • Skaftun, Atle (2006). Metodeundervisning på nettet: Http://textpraxis.uit.no.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2006). Lesing og literacy: Diskursive livssfærer og livsfarlige testdiskurser. 2006-05-12.
 • Skaftun, Atle (2005). Fra Biografiens limboland: Å forholde seg til Knut Hamsun. Vitenskapsakademiet i Stavanger; 2005-11-16.
 • Skaftun, Atle (2005). Framtidens nasjonale prøver: Kontrollsystem eller pedagogisk støtte?.
 • Skaftun, Atle (2005). Nasjonale prøver i lesing: Politisk styring og lesepedagogiske valg. 2005-10-18 - 2005-10-19.
 • Skaftun, Atle (2005). Utsikter mot en dialogisk narratologi. 2005-05-26 - 2005-05-28.
 • Skaftun, Atle; Solheim, Oddny Judith (2005). Presentasjon av og begrunnelse for prøvens oppbygning. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Gjennomgang av vurderingsguide og praktisk arbeid med vurdering. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Kommentarer til leseprøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-01-13 - 2005-01-14.
 • Solheim, Oddny Judith; Skaftun, Atle (2005). Nærlesing av spørsmål og og svaralternativ i prøven for 2005. Utdanningsdirektoratet; 2005-04-05 - 2005-04-06.
 • Skaftun, Atle (2003). Doktordisputas: ”Svar fra doktoranden”.
 • Skaftun, Atle (2003). ”En skikkelse i et occult landskap. Omkring Hamsuns Børn av tiden”. 2003-09-25 - 2003-09-27.
 • Skaftun, Atle (2003). Prosaisk reaksentuering: Hamsun mellom realisme og modernisme. 2003-10-09.
 • Skaftun, Atle (2003). Scenen som bevissthetsrom. Omkring August Strindbergs Ett drömspel.
 • Skaftun, Atle (1998). Ironi.
 • Skaftun, Atle (1998). Knut Hamsun og den melodramatiske fantasi.
 • Skaftun, Atle (1997). Is there a teacher in this class? Tanker omkring litteraturformidling i lærerutdanningen.