Et profilbilde

Universitetslektor
Sigbjørn Barlaup Pedersen { "honorific-suffix": "Universitetslektor", "fn": "Sigbjørn Barlaup Pedersen", "tel": "", "email": "sigbjorn.pedersen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EAL H-160

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

ENGLISH SUMMARY:

Assistant Professor, Dept. of Business Administration, Stavanger University, responsible for lectures and research in the combined field of business management and strategic application of ICT in business.

EDUCATION; Working on a Ph.D. in Management at the UiS. Master of Science (Sivilingeniør) in Computer Science and Petroleum Engineering from UiS. Master of Management, Norwegian School of Management, BI.

EXPERIENCE; a combined industry and research background. This includes many years of experience from consultancy work and management of research and development projects related to ICT development and strategic application of ICT in industry- and governance. Sigbjørn Barlaup Pedersen has also been responsible for product development processes and for the establishing and management of product and marked development strategies

APPLIED SCIENCE RESEARCH CAREER; Research Director for RF-CompetencePartner, a unit of RF (Rogaland Research), which performed research based consultancy projects related to business development and strategic application of ICT. Senior Research Scientist and Research Engineer at RF with responsibility for ICT development and ICT applications in petroleum business. Research Scientist at the Alcatel STK Research Center.

INDUSTRY AND MANAGEMENT CAREER; Asplan Viak Stavanger AS, Department Head for dept. of Social Studies, and Senior Consultant in strategy, management and ICT application. Hitec AS, Product Manager for the ?Cyberbase Operator Station? which is a process management system. Tandberg Telecom AS, (producer of video-conference systems), head of the software development. Alcatel STK, Senior Development Engineer, Dept. of System Products, Engineering Div., working mainly on new ICT based management systems for the national public health service. Mobil Exploration Norway Inc., Engineer in the Computer Production control Systems and Communication Division, with responsibility for the SCADA systems at Statfjord A, B and C.

UTDANNELSE::

08.2005 - --->

Ph.d.-program i ledelse, Universitetet i Stavanger (Administrasjon og ledelse - Høyskole / Universitet, Doktorgrad)
Gjennomfører ved siden av mitt arbeid ved universitetet (100% stilling som Universitetslektor) en doktorgrad innen ledelse med fokus på sammenhengen mellom "Information Management", "Organizational Learning" og organisasjoners ytelse og fleksibilitet. Denne utdannelsen er planlagt avsluttet i år (2010)

02.1998 - 05.2002

Master of Management, Norwegian School of Management BI (Administrasjon og ledelse - Høyskole / Universitet, Mastergrad)
Utdannelsen dekket områder som; lederens rolle som "coach" og endringsagent, forvaltning av informasjonsressurser, informasjonsledelse, IT-strategiutvikling og innovasjon, styring og kontroll av IT-ressurser, analysemetodikk, rammebetingelser og internasjonalisering, strategi, styring og organisering.
(Snittkarakter: 2,3)

08.1988 - 05.1990

2-årig sivilingeniørstudium i informatikk, Høgskolesenteret i Rogalad (IT - Høyskole / Universitet, Mastergrad)
(Snittkarakter: 1,75)

08.1984 - 05.1989

3-årig ing.studium i automasjon/kybernetikk, Høgskolesenteret i Rogalad (IT - Høyskole / Universitet, Bachelorgrad)
Arbeidet ved siden av dette studiet, blant annet i ingeniørstillinger ved Mobil Exploration AS, og Rogalandsforskning. Tok også i paralell med denne utdannelsen alle fagene ved 3 årig-petroleumsingeniørstudium.
(Snittkarakter: 1,98)

08.1983 - 05.1989

3-årig ing.studium i petroeumsteknologi, Høgskolesenteret i Rogalad (Ingeniørarbeid - Høyskole / Universitet, Bachelorgrad)
Samtidig som undertegnede fullførte 3 årig ingeniørstudium i kybernitikk/automasjon tok jeg også alle spesialiseringsfagene i 3 årig ingeniørstudium i petroleumsteknologi. Men jeg leverte ingen kandidatoppgave/ "bacheloroppgave" for denne spesialiseringen,
(Snittkarakter: 1,98)

08.1979 - 05.1982

Examen artium, naturfaglinja, St. Svithun Gymnas (Natur / Realfag - Videregående skole)
(Snittkarakter: 5)

ARBEIDSERFARING:

01.2005 - --->

Universitetslektor, Universitetet i Stavanger (Bransje:Utdanningssektoren, Fagfelt:Organisasjonsutvikling, Rolle:Annet)
Som ansatt ved Institutt for Økonomi og Ledelse ("Handelshøgskolen ved UiS") har undertegnede hatt både ansvar for både undervisning og forskning innenfor det tverrfaglige feltet bedriftsledelse, organisasjons- og produktutvikling og strategisk bruk av informasjonssystemer. Dette inkluderer også ansvaret for å kordinere et 3-årig økonomisk/administrativt bachelorstudium som har en spesialisering innenfor strategisk bruk av IT, og undervisning og organisering av et etterutdanningstilbud for petroleumsindustrien innenfor "Information Management". Undertegnede har også vært med å gjennomføre et utviklingsprosjekt med fokus på benchmarking av "Information Management Capabilities" for Statoil, og 2 andre oljeselskaper,

01.2003 - 12.2004

Avd. leder Samfunnsanalyse, Asplan Viak Stavanger AS (Bransje:Rådgivende virksomhet, Fagfelt:Analyse og statistikk, Rolle:Leder)
Som avdelingsleder hadde jeg både et lederansvar (personalansvar, økonomioppfølging, produkt- og markedsutvikling, strategi- og organisasjonsutvikling), og et faglig ansvar knyttet til utvikling og gjennomføring av analyse, utrednings- og utviklingsprosjekter. Eksempel; prosjektleder for "Smartkom prosjektet" som utviklet nye bredbåndsbaserte kundetjenester for kommunene i regi av Høykom programmet i Forskningsrådet. Evaluering av kommunenes veiledningstjenester for førstegangsetablerere (grundere) og evaluering av Stavangerregionens Europakontor.

10.1995 - 12.2002

Forskningssjef/Seniorforsker, RF-Rogalandsforskning (Bransje:Forskning og utvikling, Fagfelt:Organisasjonsutvikling, Rolle:Leder)
Forskningssjef RF-Kompetansepartner Nov 2000-Des 2002 Seniorforsker, Bedriftsutvikling, Jan 1998-Okt 2000 Leder IT-Petroleum Jan 1997 - Des 1997 Seniorforsker, IT-teknologi Sept 1995-Des 1996 Som forskningssjef ledet undertegnede "RF-Kompetansepartner" som var en av tre avdelinger innenfor Rogalandsforskning sitt "Senter for Samfunns og Næringslivsforskning". Avdelingen hadde 14 fast ansatte, samt 6 timeengasjerte, og arbeidet med forskningsbasert rådgivning innenfor strategiprosesser, organisasjon-, forretnings- og næringsutvikling. Som seniorforsker arbeidet undertegnede i hovedsak med praktiske problemstillinger knyttet til bedriftsutvikling, næringsutvikling og anvendelse av IT i organisasjoner. Som oftest var fokuset like mye på individ, organisasjon, strategi og ledelse som det var på selve teknologien. Undertegnede opprettet blant annet på RF temaområdet "Strategisk anvendelse av IKT" som fokuserte på tverrfaglige problemstillinger knyttet til å få utnyttet IT som et strategisk fortrinn i organisasjoner. Undertegnede arbeidet også mye med bruk av ny teknologi i petroleumsindustrien.

06.1994 - 10.1995

Product Manager, Cyberbase Operator Station, Hitec AS (Bransje:Energi / Olje, Fagfelt:Styringssystem, Rolle:Fagleder)
Som produktansvarlig for Cyberbase var undertegnede ansvarlig for produktutvikling (som skjedde i samarbeid med forskningsmiljøer), markedsføring, markedskontakt og salg av Cyberbase. Cyberbase var en operatørstasjoner for styring av komplekse operasjoner som eksempelvis offshore boreoperasjoner.

02.1992 - 06.1994

Head of Software Development / Senior utviklingsingeniør, Tandberg Telecom AS (Bransje:Telekommunikasjon, Fagfelt:Systemutvikling, Rolle:Fagleder)
Arbeidsoppgaver; fagansvarlig for all programvareutvikling ved Tandberg Telecom AS. Ansvarlig for utvikling av brukergrensesnittene for Tandbergs Videotelefoner.

01.1990 - 01.1992

Research Scientist / Senior Development Engineer, Alcatel STK (Bransje:Telekommunikasjon, Fagfelt:Informasjonsteknologi, Rolle:Medarbeider)
2/1-90 til 31/12-90 Forsker ved forskningssenteret til Alcatel STK 1/1-91 til 7/2-92 Senior utviklingsingeniør ved avdeling Systemprodukter i Engineering divisjonen i Alcatel Telecom AS. Eksempel på arbeidsoppgacver: Prosjektleder for MedITs kommunikasjonsprosjekt "Kommunikasjonsplattform for desentrale tjenestesteder i primærhelsesektor". Design av brukergrensesnitt for multimedia systemer. Utviklingsarbeid og systemanalyser i prosjekter innen følgende fagområder; multi-/hypermedia, tele-/datakommunikasjon, terminalutstyr, ODA (Office Document Architecture), ISDN, X.400 og informasjonssikkerhet

06.1985 - 08.1989

Research Engineer, Rogalandsforskning, Avd. for organisasjon og teknologi (Bransje:IT, Fagfelt:Automasjons fag, Rolle:Medarbeider)
1/7-86 til 30/6-87 1/3 stilling som ingeniør 1/7-87 til 30/8-88 1/1 stilling som ingeniør 15/6-89 til 15/8-89 vikariat som ingeniør Utvikling og design av overvåkings- og kontrollsystemer med spesiell vekt på menneske-maskin design. Arbeidet i hovedsak med å utvikle et nytt konsept for et integrert datamaskinbasert kontrollrom for boreoperasjonene på en borerigg.

06.1985 - 06.1986

Engineer, Computer Production Control Systems and Communication Division, Mobil Exploration Norway Inc. (Bransje:Energi / Olje, Fagfelt:Styringssystem, Rolle:Medarbeider)
24/6-85 til 31/8-85 vikariat (ingeniør) 1/9-85 til 30/6-86 2/5 stilling som ingeniør. Arbeidsoppgaver: oppdatering og vedlikehold av databasene til overvåkings- og kontrollsystemene (SCADA) for produksjonen på Statfjord A, B og C, samt utarbeidelse av håndbok for dette arbeidet.

VERV::

05.2008 - --->

Styremedlem i Sirdalsferie AS

05.2001 - 07.2004

Rådgiver for Høykom programmet i Forskningsrådet

10.1998 - 10.2000

Styreleder i Forum for Petroleumsinformasjon (FOP)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Pedersen, Sigbjørn Barlaup; Ravndal, Bjarte (2010). E&P Information Management Benchmarking Project Results for ConocoPhillips. 2010-05-26.
  • Pedersen, Sigbjørn Barlaup; Ravndal, Bjarte (2010). E&P Information Management Benchmarking Project Results for Wintershall. 2010-08-10.
  • Ravndal, Bjarte; Pedersen, Sigbjørn Barlaup (2010). IT-leder, driftssjef eller direktør?. 2010-10-20.
  • Pedersen, Sigbjørn Barlaup; Boer, Harry; Hjulstad, Roar (2007). Continuous Innovation in the Service Industry. 2007-09-09 - 2007-09-11.
  • Ravndal, Bjarte; Pedersen, Sigbjørn Barlaup (2007). Kan vi måle sammenhengen mellom økt teknologianvendelse og bedriftens lønnsomhet?. 2007-11-01.
  • Hjulstad, Roar; Laugen, Bjørge Timenes; Pedersen, Sigbjørn Barlaup (2005). The organization of research on innovation. The structure of research and education. 2005-11-23 - 2005-12-05.
  • Frick, Jan; Pedersen, Sigbjørn Barlaup; Muller, Ulrich (2005). Knowledge Investment Strategies on Local Level KiSoLL.