Et profilbilde

Professor
Reidar Mosvold { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Reidar Mosvold", "tel": "Telefon: 51832342", "email": "reidar.mosvold@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HG O-201
Hjemmeside http://rmosvold.com

Reidar Mosvold er professor i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger. Forskningen hans fokuserer særlig på matematikkundervisning og utvikling av matematikklærere. Mosvold ser på matematikkundervisning som en profesjonell praksis, og et hovedfokus i forskningen hans dreier seg om å studere de matematiske kravene som undervisningen stiller.

Det siste tiåret har Mosvold utforsket ulike aspekter ved det komplekse undervisningsarbeidet i matematikk, egenskaper ved matematikklærere som påvirker dette arbeidet (særlig kunnskaper og oppfatninger, men også identitet og språklige aspekter) og utvikling av matematikklærere i grunn-, etter- og videreutdanning.

For tiden er interessene hans særlig knyttet til følgene aspekter ved forskning på matematikkundervisning:

 1. Å lede matematiske diskusjoner: dette er en sentral praksis i undervisningsarbeidet. Det handler om å kommunisere matematisk, og forskningen til Mosvold fokuserer blant annet på hvordan matematiske diskusjoner kan initieres, hvordan læreren kan engasjere elevene slik at det blir reelle diskusjoner, hvordan læreren kommuniserer matematiske ideer, hvordan eksempler og oppgaver brukes i diskusjoner, ved å forklare det matematiske innholdet og ved å stille produktive matematiske spørsmål. 
 2. Hva det vil si å lykkes i matematikk: dette aspektet ved forskningsprogrammet fokuserer både på matematikken som disiplin og elevenes læring i matematikk. Mitt hovedfokus innenfor dette store og omfattende feltet er hvordan lærere posisjonerer elevene og deres læring i matematikk. 
 3. Metoder for å studere matematikkundervisning: det tredje området i forskningen til Mosvold handler om metoder for å studere matematikkundervisning. Forskning på (matematikk)undervisning har utviklet seg i en periode på om lag 50 år, og i løpet av denne perioden har forskere anvendt ulike metoder og ulike paradigmer for å studere undervisning. For å gjøre videre framskritt i forskning på matematikkundervisning er det nødvendig å kritisk analysere og reflektere over metoder for å studere undervisning samtidig som en reflekterer over teoretiseringer av undervisning. 

Gjennom flere år har Mosvold og kollegaer i forskergruppen i matematikkdidaktikk ved Universitetet i Stavanger bidratt til forskningen på dette feltet både nasjonalt og internasjonalt. Mosvold har gjennom flere år samarbeidet med et anerkjent forskningsmiljø ved University of Michigan, og han har samarbeidet med forskere fra USA, Canada, Malawi, Indonesia, Sør-Korea og Danmark. Han har siden 2015 vært co-leader for en arbeidsgruppe som fokuserer på «Mathematics teacher and classroom practices» i den europeiske forskerkonferansen Congress of European Research in Mathematics Education (CERME), og han har siden 2010 vært medlem i redaksjonsgruppen i det internasjonale tidsskriftet The Mathematics Enthusiast. I 2017-2018 var han gjesteforsker ved University of Michigan (USA) med stipender fra Fulbright Foundation og Norges Forskningsråd. 

Forskningsområder

 • Undervisningskunnskap i matematikk 
 • Matematikkundervisning
 • Kommunikasjon i/om matematikkundervisning
 • Metoder for å studere matematikkundervisning
 • Hva det vil si å lykkes i matematikk

Utvalgte publikasjoner

Nedenfor følger en liste over sentrale publikasjoner de siste fem årene (2015-2019). For en mer fullstendig oversikt, se oversikt i Cristin eller min akademiske CV.

 • Jankvist, U. T., Clark, K. M., & Mosvold, R. (2019). Developing mathematical knowledge for teaching teachers: potentials of history of mathematics in teacher educator training. Journal of Mathematics Teacher Education. doi:10.1007/s10857-018-09424-x
 • Tyskerud, A., & Mosvold, R. (2018). Scrutinizing teacher-learner interactions on volume. Nordic Studies in Mathematics Education, 23(2), 49-67.
 • Skott, J., Mosvold, R., & Sakonidis, C. (2018). Classroom practice and teachers? knowledge, beliefs, and identity. In T. Dreyfus, M. Artigue, D. Potari, S. Prediger & K. Ruthven (Eds.), Developing research in mathematics education: Twenty years of communication, cooperation and collaboration in Europe (pp. 162-180). Oxon, UK: Routledge.
 • Larssen, D.L.S., Cajkler, W., Mosvold, R., Bjuland, R., Helgevold, N., Fauskanger, J., Wood, P., Baldry, F., Jakobsen, A., Bugge, H.E., Næsheim-Bjørkvik, G., & Norton, J. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson & Learning Studies, 7(1), 8-22.
 • Mosvold, R. (2017). Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag. Nordic Studies in Mathematics Education, 22(2), 51-69. 
 • Mosvold, R. & Hoover, M. (2017). Mathematical knowledge for teaching and the teaching of mathematics. In T. Dooley & G. Gueudet (Eds.), Proceedings of the tenth congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 3105-3112). Dublin, Ireland: DCU Institute of Education and ERME.
 • Kajander, A., Holm, J., Mosvold, R., Millsaps, G., & Underwood, D. (2016). Three international examples of mathematics content courses for elementary teachers. In L. C. Hart, S. Oesterle, S. S. Auslander, & A. Kajander (Eds.), The Mathematics Education of Elementary Teachers: Issues and Strategies for Content Courses (pp. 103-122). Information Age Publishing.
 • Sæbbe, P.-E. & Mosvold, R. (2016). Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(4), 79-93.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordic Studies in Mathematics Education, 21(3), 73-88.
 • Mosvold, R., Hanssen, B., & Fauskanger, J. (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge, 10(3), Art. 6.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2016). Why are mathematics teachers "not sure"? Mathematics Teacher Education and Development, 18(2), 107-123.
 • Mosvold, R. & Bjuland, R. (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education, 58, 90-98. 
 • Fauskanger, J., Mosvold, R., & Kristensen, M. (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise. Acta Didactica Norge, 10(1), Art. 7.
 • Mosvold, R. & Ohnstad, F. O. (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 100(1), 26-36.
 • Hoover, M., Mosvold, R., Ball, D. L., & Lai, Y. (2016). Making progress on mathematical knowledge for teaching. The Mathematics Enthusiast, 13(1-2), 3-34. 
 • Bjuland, R. & Mosvold, R. (2015). Lesson study in teacher education: learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education, 52, 83-90.
 • Mosvold, R. (2015). Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner. Tidsskriftet FoU i praksis, 9(1), 51-66.
 • Fauskanger, J. & Mosvold, R. (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse - med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordic Studies in Mathematics Education, 20(2), 79-96.
 • Mosvold, R. & Fauskanger, J. (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge, 9(1), Art.nr. 7.
 • Mosvold, R. & Bjuland, R. (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(2), 97-109.
 • Jankvist, U. T., Mosvold, R., Fauskanger, J., & Jakobsen, A. (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 46(4), 495-507.

Pågående forskning

Specialized content knowledge for teaching mathematics:
Prosjektet har som mål å bidra til utvikling av profesjonell konsensus omkring hva som kjennetegner den spesialiserte matematiske kunnskapen som er nødvendig for å gjennomføre matematikkundervisning. Prosjektet er et samarbeid med forskningsmiljøet i matematikkdidaktikk ved University of Michigan og er særlig knyttet til et gjesteopphold ved University of Michigan fra 1. august 2017 til 31. juli 2018. Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd (Prosjektnummer 271584/H20) og Fulbright Foundation. 

Matematiklærerutdanning i Malawi:
I 2013 fikk matematikkdidaktikk-gruppa på IGIS støtte fra NORHED til et femårig forsknings-, utviklings- og bistandsprosjekt. Tittelen på prosjektet er: «Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi», og prosjektet ledes av Professor Arne Jakobsen. Jeg er særlig involvert i utviklingen av master- og PhD-kurs, undervisning, veiledning og forskning.

Teachers as Students (TasS):
Dette var et NFR-støttet prosjekt (prosjektnummer 212276) under ledelse av Professor Raymond Bjuland fra 2012 til 2015. Prosjektet ble organisert som et «time-lagged experimental design» hvor vi implementerte et lesson-study design for lærerstudenter i forbindelse med praksis. Jeg hadde hovedansvar for web- og datalagringsløsninger i prosjektet samtidig som jeg var aktiv både i datainnsamling, bearbeidelse, analyse og publisering av resultater. 

Førskolelæreres undervisningskunnskap i matematikk:
Dette var mitt vikarstipendprosjekt for studieåret 2011-2012. Problemstillingen var: Hva slags matematisk kunnskap trenger førskolelærere for å «undervise» (legge til rette for læring) i matematikk i barnehagen? I perioden 2013-2017 har Per-Einar Sæbbe jobbet videre med denne tematikken i sitt doktorgradsprosjekt ? med meg som hovedveileder.

Læreres undervisningskunnskap i matematikk:
Dette prosjektet ble 2008-2012 finansiert av Oljeindustriens landsforening (nå: Norsk Olje og Gass) og var knyttet til programområdet for Læreres Undervisningskunnskap (ved IGIS). Jeg ledet forskergruppen (og prosjektet) i disse årene. Vi gjennomførte en pre-pilotstudie høsten 2008 og en pilotstudie våren 2009. Målet med prosjektet var å finne ut mer om hva slags kunnskaper i matematikk som er nødvendig for å bli en god matematikklærer. Etter en omfattende fase med oversettelse og tilpasning av måleredskaper, pre-pilotstudie og en større pilotstudie (alt i 2008-2009) gikk prosjektet over i en ny fase. Vi jobbet videre med å utvikle et internasjonalt samarbeidet i prosjektet, i første rekke med forskermiljøer ved University of Michigan, USA, Utah State University, USA, og Marino Institute of Education i Dublin, Irland. Selv om prosjektstøtten nå er utløpt, så fortsetter vi å utforske ulike aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk.(Mer info om prosjektet finner du på den interne og eksterne websiden for prosjektet!)

Arbeidserfaring

 • 1.7.2016-d.d.: Professor i matematikkdidaktikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
 • 1.8.2013-31.6.2016: Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger
 • 1.1.2006-31.7.2013: Førsteammanuensis i matematikkdidaktikk, Institutt for førskolelærerutdanning, Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger 
 • 2005: Forsker ved Telemarksforsking Notodden
 • 2002-2004: Doktorgradsstipendiat ved Telemarksforsking Notodden

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sæbbe, Per Einar; Mosvold, Reidar (2020). The Complexity of Teaching Mathematics in Kindergarten: A Case Study and Conceptualization. I: Mathematics education in the early years. Results from the POEM4 conference, 2018. Springer Nature. ISBN 978-3-030-34775-8. s. 385-400.
 • Bass, Hyman; Mosvold, Reidar (2019). Teacher responses to public apparent student error: A critical confluence of mathematics and equitable teaching practice. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3596-3603.
 • Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2019). Teacher educators’ understanding of mathematical knowledge for teaching. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3887-3894.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Clark, Kathleen Michelle; Mosvold, Reidar (2019). Developing mathematical knowledge for teaching teachers: potentials of history of mathematics in teacher educator training. Journal of Mathematics Teacher Education. ISSN 1386-4416. s. 1-22. DOI: 10.1007/s10857-018-09424-x.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2019). The work of positioning students and content in mathematics teaching. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3696-3703.
 • Sakonidis, Charalampos; Mosvold, Reidar; Drageset, Ove Gunnar; Nic Mhuiri, Siun; Taylan, Rukiye Didem (2019). Introduction to the papers of TWG19: Mathematics teaching and teacher practice(s). I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3548-3556.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2018). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 239-248.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volum 7. Hefte 1. s. 8-22. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030.
 • Maugesten, Marianne; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Second graders’ reflections about the number 24. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 51-58.
 • Mosvold, Reidar (2018). Fostering Relationships in the Work of Teaching Mathematics. I: Teaching and Learning Secondary School Mathematics: Canadian Perspectives in an International Context. Springer Nature. ISBN 978-3-319-92389-5. s. 293-299.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2018). Opportunities and challenges of using the MDI framework for research in Norwegian teacher education. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 209-219.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Wæge, Kjersti (2018). Fra undervisningskunnskap i matematikk til kjernepraksiser – endringer i grunnskolelærerutdanningens matematikkfag.. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 41. Hefte 4. s. 401-411. DOI: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-03.
 • Skott, Jeppe; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos (2018). Classroom practice and teachers' knowledge, beliefs and identity. I: Developing Research in Mathematics Education: Twenty Years of Communication, Cooperation and Collaboration in Europe (European Research in Mathematics Education). Routledge. ISBN 978-1138080294. s. 162-180.
 • Tyskerud, Anita; Mosvold, Reidar (2018). Scrutinizing teacher-learner interactions on volume. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 23. Hefte 2. s. 49-67.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Core practices and mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2844-2853.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction: The case of a Norwegian student teacher. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE). The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-4-7. s. 41-51.
 • Mosvold, Reidar (2017). Studier av undervisningskunnskap i matematikk: internasjonale trender og nordiske bidrag. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 22. Hefte 2. s. 51-69.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2956-2963.
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2017). Mathematical knowledge for teaching and the teaching of mathematics. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3105-3112.
 • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. I: Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-3-00-058755-9. s. 308-317.
 • Sakonidis, Charalampos; Drageset, Ove G.; Mosvold, Reidar; Skott, Jeppe; Taylan, Rukiye Didem (2017). Introduction to the contributions of TWG19: mathematics teachers and classroom practices. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3033-3040.
 • Thomo, Florence Mamba; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). A preservice secondary teacher's pedagogical content knowledge for teaching algebra. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3336-3343.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3384-3391.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Lærerarbeidets matematiske undervisningsoppgaver. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 3. s. 73-88.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Why are mathematics teachers “not sure”?. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volum 18. Hefte 2. s. 107-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Kristensen, Morten Søyland (2016). Født sånn, eller blitt sånn? Matematikklæreres oppfatninger om evnen til å undervise.. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 1.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Ball, Deborah; Lai, Yvonne (2016). Making Progress on Mathematical Knowledge for Teaching. The Mathematics Enthusiast. ISSN 1551-3440. Volum 13. Hefte 1-2. s. 3-34.
 • Kajander, Ann; Millsaps, Gayle; Mosvold, Reidar; Underwood-Gregg, Diana; Holm, Jennifer (2016). Three international examples of mathematics content courses for elementary teachers. I: The Mathematics Education of Elementary Teachers: Issues and Strategies for Content Courses. Information Age Publishing. ISBN 9781681235721. s. 103-122.
 • Mosvold, Reidar (2016). The work of teaching mathematics from a commognitive perspective. I: Proceedings of the 24th annual conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE) 2016. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-2-3. s. 186-195.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. s. 178-194.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 58. s. 90-98. DOI: 10.1016/j.tate.2016.05.005.
 • Mosvold, Reidar; Hanssen, Brit; Fauskanger, Janne (2016). På jakt etter fagdidaktikk i nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningens matematikkfag. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 10. Hefte 3.
 • Mosvold, Reidar; Ohnstad, Frøydis Oma (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 100. Hefte 1. s. 26-36. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2016-01-04.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2016). Initiating a conceptualization of the professional work of teaching mathematics in kindergarten in terms of discourse. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 21. Hefte 4. s. 79-93.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 52. s. 83-90. DOI: 10.1016/j.tate.2015.09.005.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 51-60.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2762-2769.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). En metodisk studie av innholdsanalyse – med analyser av matematikklæreres undervisningskunnskap som eksempel. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 20. Hefte 2. s. 79-96.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). The difficulty of measuring types of mathematics teachers' knowledge.. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 71-80.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane «not sure»?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 3192-3198.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar (2015). Mathematical Knowledge for Teaching in Africa –A Review of Empirical Research. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-0-9. s. 115-124.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Analysing the use of history of mathematics through MKT. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. ISSN 0020-739X. Volum 46. Hefte 4. s. 495-507. DOI: 10.1080/0020739X.2014.990528.
 • Mosvold, Reidar (2015). Interdiscursivity and developing mathematical discourse for teaching. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 3079-3085.
 • Mosvold, Reidar (2015). Lærerstudenters tingliggjøring av elevers prestasjoner. FoU i praksis. ISSN 1504-6893. Volum 9. Hefte 1. s. 51-66.
 • Mosvold, Reidar (2015). Potential uses of social media in and for mathematics education research. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 401-405.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 99. Hefte 2. s. 97-109.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 9. Hefte 1.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. I: Mathematics, Science and Technology Education for Empowerment and Equity: Final proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-0-9. s. 380-385.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2015). Tasks of teaching mathematics in kindergarten. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 339-348.
 • Potari, Despina; Figueiras, Lourdes; Mosvold, Reidar; Sakonidis, Charalampos; Skott, Jeppe (2015). Introduction to the papers and posters of TWG 19: Mathematics teacher and classroom practices. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2968-2973.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 1982-1989.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2014). Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 37. Hefte 4. s. 46-57. DOI: 10.3402/uniped.v37.23242.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Innholdsanalysens muligheter i utdanningsforskning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 98. Hefte 2. s. 127-139.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Studying teachers’ knowledge by the use of multiple-choice items. The case of “I’m not sure”. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 41-55.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Common tasks of teaching as a resource for measuring professional content knowledge internationally. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 3–4. s. 7-21.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. I: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42092-5. s. 631-656.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42098-7. s. 567-588.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Teachers’ Beliefs about Mathematical Horizon Content Knowledge. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. ISSN 1473-0111.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215. s. 192-200.
 • Mosvold, Reidar; Jakobsen, Arne; Jankvist, Uffe Thomas (2014). How Mathematical Knowledge for Teaching May Profit from the Study of History of Mathematics. Science & Education. ISSN 0926-7220. Volum 23. Hefte 1. s. 47-60. DOI: 10.1007/s11191-013-9612-7.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Analyzing focused discussions based on MKT items to learn about teachers’ beliefs. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. s. 1339-1348.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). «Det ligger jo i bunn for alt» – om læreres oppfatning av undervisningskunnskap knyttet til posisjonssystemet. I: Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0086-6. s. 86-93.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers’ mathematical knowledge for teaching equality. I: Proceedings of the 37th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Mathematics learning across the life span. PME. ISBN 978-3-89088-288-8. s. 289-296.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Teachers' beliefs about mathematical knowledge for teaching definitions. International Electronic Journal of Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volum 8. Hefte 2-3. s. 43-61.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. s. 1389-1398.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2013). "Han går oppover mens han går nedover!" Femåringers refleksjoner om vertikal forflytning i klatrevegg. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 6. Hefte 18.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. Volum 44. Hefte 3. s. 387-399. DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. I: Proceedings of the 34th annual meeting of the North American chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: Navigating transitions along continuums. Western Michigan University. ISBN 978-0-615-69792-5. s. 423-429.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Correlations between teachers' MKT in different content areas. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISBN 978-9979-54-965-9. s. 359-368.
 • Mosvold, Reidar (2012). Førskolelærerens utfordringer knyttet til arbeidet med antall, rom og form i barnehagen. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 92-114.
 • Ng, Dicky; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Translating and Adapting the Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) Measures: The Cases of Indonesia and Norway. The Mathematics Enthusiast. ISSN 1551-3440. Volum 9. Hefte 1&2. s. 149-178.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 16. Hefte 4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. . 1575-1584.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. 1802-1811.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. I: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education. Oxford University Press. ISBN 83-919465-0-9. s. 163-168.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). An activity theory view on learning studies. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 43. Hefte 3. s. 261-275. DOI: 10.1007/s13158-011-0048-4.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2010). Undervisningskunnskap i matematikk tilpasning av en amerikansk undersøkelse til norsk, og lærernes opplevelse av undersøkelsen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 94. Hefte 2. s. 112-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. s. 99-114.
 • Mosvold, Reidar (2010). Teachers' use of projects and textbook tasks to connect mathematics with everyday life. I: The first source book on Nordic research on mathemathics education. information Age Publishing. ISBN 978-1-61735-098-6. s. 169-180.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. I: Nordic Research in Mathematics Education. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-781-5. s. 159-165.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Å regne - en introduksjon. I: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215014364. s. 13-18.
 • Mosvold, Reidar (2009). Å regne - med utgangspunkt i dagligdagse situasjoner. I: Å regne i alle fag. Universitetsforlaget. s. 44-55.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Melhus, Kjersti (2009). Translating test items into Norwegian - without getting lost in translation?. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 14. Hefte 4. s. 101-123.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Kunnskaper og oppfatninger - implikasjoner for etterutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 92. Hefte 3. s. 187-197.
 • Mosvold, Reidar (2008). Real life connections in Japan and the Netherlands: National teaching patterns and cultural beliefs. International Journal for Mathematics Teaching and Learning. ISSN 1473-0111. s. 1-18.
 • Mosvold, Reidar (2007). Teaching "Mathematics in Everyday Life". I: Relating Practice and Research in Mathematics Education: Proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Reikerås, Elin Kristi Lie (2009). Å regne i alle fag. Universitetsforlaget.
 • Mosvold, Reidar (2006). Mathematics in everyday life: A study of beliefs and actions. University of Bergen. ISBN 8230801355. 287 s.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy (2020). Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. Southern African Association for Research in Mathematics; 2020-01-14 - 2020-01-17.
 • Bass, Hyman; Mosvold, Reidar (2019). Teacher responses to public apparent student error: A confluence of mathematics and equitable teaching. 2019-02-06.
 • Brasel, Jason; Dahlgren, Matthew; Garcia, Nicole; Mosvold, Reidar; Yankson, Paul Kwame; Ball, Deborah (2019). But What Is It? Specialized Content Knowledge and Knowing Mathematics for Teaching in Secondary Settings. 2019-04-05 - 2019-04-09.
 • Dahlgren, Matthew; Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2019). Teacher educators’ understanding of mathematical knowledge for teaching. 2019-02-06 - 2019-02-10.
 • Hoover, Mark; Mosvold, Reidar (2019). Teaching as work: What is the object of study?. 2019-02-06 - 2019-02-10.
 • Mosvold, Reidar (2019). Det krevende arbeidet med å lede helklassediskusjoner i matematikk. Universitetet i Stavanger; 2019-09-16 - 2019-09-18.
 • Mosvold, Reidar (2019). Matematikkundervisning: Et arbeid som skal gjøres. NTNU; 2019-03-28.
 • Mosvold, Reidar (2019). Quality of the PhD thesis: Reflections from the US. Universitetet i Agder; 2019-04-09.
 • Mosvold, Reidar (2019). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere og barnehagelærere. Høgskolen i Innlandet; 2019-03-20.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2019). Balancing positioning of students and attention to content. 2019-02-06 - 2019-02-10.
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark; Suzuka, Kara (2019). Gathering, sharing and re-using records of mathematics teaching: Why, what, and how. 2019-02-06 - 2019-02-10.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2018). Teaching mathematics in Kindergarten and School - similar or different?. Universitetet i Agder; 2018-05-29 - 2018-05-30.
 • Bulien, Tone; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Challenges of constructing core concepts of Lesson Study in the discourse of teacher education. Nagoya University; 2017-11-24 - 2017-11-27.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematical tasks of teaching in teacher education: What can be learned from a challenging case?. European Society for Research in Mathematics Education; 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2017). Mathematics discourse in student teachers' instruction. 2017-01-17 - 2017-01-20.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2017). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). A preservice secondary teacher’s pedagogical content knowledge for teaching algebra. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Mosvold, Reidar (2017). Skal forske på matte i ett år. Sandnesposten. [Avis]; 2017-07-13.
 • Mosvold, Reidar (2017). Til USA for å forske på matematikk. NRK Rogaland. [Radio]; 2017-07-24.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2017). Applying the MDI framework in a Norwegian context. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2017). Reviewing influence of mathematical knowledge for teaching on mathematics teaching. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Dette skiller en god og en dårlig mattelærer. forskning.no. [Internett]; 2016-04-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Fra kunnskap til praksis: endring i fokus i matematikkfaget i lærerutdanningen.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Hvilke matematiske undervisningsoppgaver inngår i matematikkundervisning av høy kvalitet?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2016). Mathematical tasks of teaching and the professional and Cultural aspects of teaching. University of Hamburg; 2016-07-24 - 2016-07-31.
 • Jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Clark, Kathy (2016). Mathematical knowledge for teaching teachers: The case of history in mathematics education. 2016-07-18 - 2016-07-22.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Mosvold, Reidar (2016). Hva skal til for at lærere utvikler sin kompetanse i møte mellom barnehage og skole?. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-26 - 2016-09-27.
 • Mosvold, Reidar (2016). Quo vadis, UKM?. Universitetet i Bergen;
 • Mosvold, Reidar; Hoover, Mark (2016). Guest editorial: Mathematical knowledge for teaching: Developing measures and measuring development.
 • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a negative case. 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - rent praktisk. Å utvikle UKM gjennom å diskutere episoder fra klasserommet. Matemaitkksenteret; 2015-05-27.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Why are Laura and Jane "not sure"?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar (2015). Mathematical knowledge for teaching in Africa – a review of empirical research. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Kristensen, Morten Søyland; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2015). Å studere matematikklæreres oppfatninger, noen metodologiske betraktninger. 2015-04-09 - 2015-04-10.
 • Mosvold, Reidar (2015). Developing mathematical discourse for teaching in teacher education: a case of the equal sign. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Mosvold, Reidar; Dyrstad, Sindre Mikal (2015). The publishing game. 2015-04-21.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Undervisningskunnskap i matematikk (UKM) - teori og forskning. Matematikksenteret; 2015-05-27.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2015). Adapted Mathematical Knowledge for Teaching Measures: Reliable, But Still Challenging. SAARMSTE; 2015-01-13 - 2015-01-16.
 • Sæbbe, Per-Einar; Mosvold, Reidar (2015). Asking productive mathematical questions in kindergarten. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). Editorial.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2014). The difficulties of measuring types of mathematics teachers' knowledge. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Mosvold, Reidar (2014). Potential uses of social media in and for mathematics education research. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Mosvold, Reidar; Sæbbe, Per-Einar (2014). Tasks of teaching as a foundation for investigating kindergarten teachers’ mathematical competence. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. University of Gothenburg; 2013-09-06 - 2013-09-09.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Hvilken kunnskap må en fremtidig matematikklærer ha?. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). STUDYING TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS BY USING FOCUSED DISCUSSIONS BASED ON MKT ITEMS. European Society for Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2013). Teachers' mathematical knowledge for teaching equality. 2013-07-28 - 2013-08-02.
 • Mosvold, Reidar (2013). Teorier og rammeverk for lærerkunnskap – eksempler fra matematikkdidaktik. Høgskolen i Volda; 2013-11-08.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2013). Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Hva fokuserer de egentlig på? Lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Østfold; 2013-09-16 - 2013-09-19.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Who are “they”? Student teachers’ beliefs. European Society of Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Størksen, Ingunn; Mosvold, Reidar (2013). Assessing early math skills with tablet computers: Development of the Ani Banani Math Test (ABMT) for young children. Norges forskningsråd; 2013-03-18.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). "Alle trenger å lære mer om posisjonssystemet” - om læreres oppfatning om et aspekt ved UKM. 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2012). “Wrong, but still right” – Teachers reflecting on MKT items. Western Michigan University; 2012-11-01 - 2012-11-04.
 • jankvist, Uffe Thomas; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2012). MATHEMATICAL KNOWLEDGE FOR TEACHING IN RELATION TO HISTORY IN MATHEMATICS EDUCATION. International Congress on Mathematics Education; 2012-07-07 - 2012-07-14.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). TEACHERS’ EPISTEMIC BELIEFS ABOUT MKT DEFINITIONS.Teachers’ Knowledge of Mathematical Definitions: What They Need to Know and What They Think They Need to Know. 2012-04-13 - 2012-04-17.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2012). Testing av matematikklærere. Nei takk, men ja til faglige diskusjoner.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill (2011). Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC). Institutt for førskolelærerutdanning,Programområdet LiB; 2011-12-06.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Correlations between teachers’ MKT in different content areas. 2011-05-09 - 2011-05-14.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 2011-06-13 - 2011-06-16.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. 2011-09-11 - 2011-09-17.
 • Mosvold, Reidar (2011). Førskolelæreres profesjonskunnskap i matematikk. Høgskulen i Volda; 2011-09-19 - 2011-09-22.
 • Mosvold, Reidar (2011). MKT – from U.S. schools to Norwegian kindergartens. Utah State University; 2011-10-19.
 • Mosvold, Reidar; Alvestad, Marit (2011). The Guest Editors’ Introduction to the Special Issue: Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Ng, Dicky; Kwon, Minsung; Mosvold, Reidar (2011). Sequence and Strategies for Comparing and Ordering Fractions in Indonesian, Korean, Norwegian, and U.S. Mathematics Textbooks. 2011-04-08 - 2011-04-12.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Hva må læreren kunne?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). Undervisningskunnskap i matematikk - Hva er det, og hva har det å si for innholdet i lærerutdanningen?. 2010-05-05 - 2010-05-08.
 • Mosvold, Reidar (2010). UKM - Et kritisk aspekt ved læreres kompetanse. 2010-09-20 - 2010-09-23.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Etter- og videreutdanning av matematikklærere: Et spørsmål om antall studiepoeng eller om innhold?.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). Ny UiS-test skal styrke mattelærer-utdanningen. [Avis]; 2009-01-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2009). OLF sponser matematikkforskning. [Avis]; 2009-01-29.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2009). Challenges of Translating and Adapting the MKT Measures for Norway. 2009-04-13 - 2009-04-17.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar (2008). Barnehageforskning på offensiven Intervju om forskerskole for førskolefeltet (journalist: Arne Solli). [Avis]; 2008-09-10.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar (2008). Teachers' beliefs and knowledge about the place value system. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Mosvold, Reidar (2008). Refleksjoner omkring hverdagsmatematikk.
 • Mosvold, Reidar (2008). "Snipp, snapp, snute - Er gutta ute?" Presentasjon av et likestillingsprosjekt ved UiS. Vatnekrossen barnehage; 2008-04-11.
 • Mosvold, Reidar (2007). Matematikk i barnehagen. Kornberget barnehage; 2007-01-23.
 • Mosvold, Reidar (2007). Matematikk i barnehagen - barn er matematiske!. Dronningåsen barnehage; 2007-03-28.
 • Fauskanger, Janne; Reikerås, Elin Kristi Lie; Mosvold, Reidar (2006). Matematikk for små og store. [Avis]; 2006-09-26.
 • Mosvold, Reidar (2006). Matematikk i dagliglivet - fra tanke til handling.