Et profilbilde

Professor
Raymond Bjuland { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Raymond Bjuland", "tel": "Telefon: 51833494", "email": "raymond.bjuland@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Rom HL K-158

Forskningsområder

Problemløsning i matematikk gjennom smågrupper

Dialogiske tilnærminger i klasserommet

Læreres undervisningskunnskap i matematikk

Gestikuleringer i klasserommet

Lesson Study og praksisopplæring

Utvalgte publikasjoner

Mosvold, R. & Bjuland, R. (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education, 58, 90?98.


Munthe, E., Bjuland, R., & Helgevold, N. (2016).Lesson Study in field practice; a time-lagged experiment in Initial Teacher Education in Norway. International Journal for Lesson and Learning Studies.5(2), 142-154.


Mosvold, R. & Bjuland, R. (2016). Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I G. Grimseth & O. Hallås (red.), Lesson Study i en nordisk kontekst (s. 178?194). Oslo: Gyldendal Akademiske.


Munthe, E., Bjuland, R., & Helgevold, N. (2016). Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen? I G. Grimseth & O. Hallås (red.), Lesson Study i en nordisk kontekst (s. 33?50). Oslo: Gyldendal Akademiske.


Bjuland, R. & Mosvold, R. (2015). Lesson study in teacher education: learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education, 52, 83?90.


Munthe, E., Helgevold, N., & Bjuland, R. (2015). Lesson Study i utdanning og praksis. Oslo: Cappelen Damm.

 

Bjuland, R., Helgevold, N., & Munthe, E. (2015). Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler. Acta Didactica, 9(1), Art.3, 1?17.

 

Mosvold, R. & Bjuland, R. (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 99(2), 97?109.


Bjuland, R. & Mosvold, R. (2014). Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. Uniped ? Tidsskrift for Universitets- og Høgskolepedagogikk, 37(4), 46?57.


Bjuland, R, Jakobsen, A, & Munthe, E. (2014). Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring ? eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk. Nordic Studies in Mathematics Education, 19 (1), 53?73.


Bjuland, R. (2012). The mediating role of a teacher?s use of semiotic resources in pupils? early algebraic reasoning. ZDM ? The International Journal of Mathematics Education, 44(5), 665-675.


Bjuland, R., Cestari, M. L., & Borgersen, H. E. (2012). Professional mathematics teacher identity: Analysis of reflective narratives from discourses and activities. Journal of Mathematics Teacher Education, 15(5), 405-429.


Fauskanger, J., Jakobsen, A., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM ? The International Journal of Mathematics Education, 44(3), 387-399.

 

Mosvold, R. & Bjuland, R. (2011). An activity theory view on learning studies. International Journal of Early Childhood, 43(3), 261-275. 


Borgersen, H. E., Cestari, M. L., & Bjuland, R. (2010). An overview of the development of the research on collaborative problem solving in mathematics at the University of Agder.  In B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, C. Michelsen, G. Palsdottir, O. Steinthorsdottir,  & L. Haapasalo (Eds.). The Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education.  Charlotte, NC: IAP. 


Fauskanger, J., Bjuland, R., & Mosvold, R. (2010). ?Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?? - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I T. Løkensgard Hoel, G. Engvik, & B. Hansen (Eds.), Ny som lærer - sjansespill og samspill, (pp. 99-114). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.


Bjuland, R., & Jaworski, B. (2009). Teachers? perspectives on collaboration with didacticians to create an inquiry community. Research in Mathematics Education, 11(1), 21-38.


Bjuland, R., Cestari, M. L., & Borgersen, H. E. (2008a). The interplay between gesture and discourse as mediating devices in collaborative mathematical reasoning. A multimodal approach. Mathematical Thinking and Learning, 10 (3), 271-292.


Bjuland, R. (2007a). Adult students' reasoning in geometry: Teaching mathematics through collaborative problem solving in teacher education. The Montana Mathematics Enthusiast, 4(1), 1-30.


Bjuland, R. (2007b). Mathematically productive discourses among student teachers. Nordic Studies in Mathematics Education, 12(2), 33-55.


Bjuland, R. (2004). Student teachers? reflections on their learning process through collaborative problem solving in geometry. Educational Studies in Mathematics, 55, 199-225.   


 

          

 

Pågående forskning


Teachers as Students (TasS) (2012-2015) er et NFR-støttet prosjekt som jeg er leder for. I tillegg til prosjektledelse har jeg vært aktiv både i datainnsamling, bearbeidelse, analyse og publisering av resultater. Informasjon om prosjektet og publikasjoner finnes på vår nettside: http://www.uis.no/tass

Prosjektet er organisert som et tidsforskjøvet  design eksperiment med en kontrollgruppe og en tiltaksgruppe hvor vi implementerer et lesson-study design for grunnskolelærerstudenter i forbindelse med deres praksisopplæringsperiode. Kontrollgruppen består av to grupper grunnskolelærerstudenter (1 gruppe = 3-4 studenter) fra hvert av fire fag (matematikk, kroppsøving, engelsk og naturfag) som gjennomfører praksisopplæring som normalt våren 2012 ved en utdanningsinstitusjon (N=32).  Tiltaksgruppen består av samme antall grupper studenter fra de samme fagene som gjennomfører praksisopplæring hvor Lesson Study er innført som metode (N=32) våren 2013.  Lesson Study er en «inquiry based» metode for læreres utforsking av egen praksis og læring som er blitt brukt i skoler i Japan i over 140 år, og som har spredd seg som metode til vestlige land de siste tjue årene.  Ved å studere to undervisningssykluser (før-veiledning, undervisning, etterveiledning) fra hver gruppe i både kontroll og tiltaksgruppene, vil prosjektet svare på spørsmål som: Hvilke faktorer i «normal situasjon» og i «tiltakssituasjon» støtter / hemmer studenters læring av og i praksis? Vil en endring av praksisopplæring bidra til at studenter får et større fokus på elevers læring?


Læreres kunnskaper i matematikk 
Dette prosjektet ble 2008-2012 finansiert av Oljeindustriens landsforening (nå: Norsk Olje og Gass) og var knyttet til programområdet for Læreres Undervisningskunnskap (ved IGIS). Min gode kollega Reidar Mosvold har ledet forskergruppen (og prosjektet) i disse årene. Det ble gjennomført en pre-pilotstudie høsten 2008 og en pilotstudie våren 2009. Jeg kom inn i prosjektet våren 2009. Målet med prosjektet var å finne ut mer om hva slags kunnskaper i matematikk som er nødvendig for å bli en god matematikklærer. Etter en omfattende fase med oversettelse og tilpasning av måleredskaper, pre-pilotstudie og en større pilotstudie (alt i 2008-2009) gikk prosjektet over i en ny fase. Vi jobbet videre med å utvikle et internasjonalt samarbeidet i prosjektet, i første rekke med forskermiljøer ved University of Michigan, USA, Utah State University, USA, og Marino Institute of Education i Dublin, Irland. Selv om prosjektstøtten nå er utløpt, så fortsetter vi å utforske ulike aspekter ved læreres undervisningskunnskap i matematikk.

Matematikklærerutdanning i Malawi (2013-2018)
I 2013 fikk matematikkdidaktikk-gruppa på IGIS støtte fra NORHED til et forsknings-, utviklings- og bistandsprosjekt. Tittelen på prosjektet er: "Improving quality and capacity of mathematics teacher education in Malawi", og prosjektet ledes av min gode kollega Arne Jakobsen. Jeg er med i dette prosjektet, og jeg kommer til å være involvert i utviklingen av master- og PhD-kurs, veiledning og forskning.

Arbeidserfaring

Lærer (adjunkt) i videregående skole (1990-1995) 

Høyskolelektor i matematikkdidaktikk  (1996-2002)

Førsteamanuensis i matematikkdidaktikk (2003-juli 2012)

Professor i matematikkdidaktikk (fra august 2012 - )

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjuland, Raymond (2019). Preface : mathematics teacher preparation and lesson study. I: Theory and practice of lesson study in mathematics : an international perspective. Springer Nature. ISBN 9783030040314. s. 459-463.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning ambitious teaching of multiplicative properties through a cycle of enactment and investigation. Mathematics Teacher Education and Development. ISSN 1442-3901. Volum 21. Hefte 1. s. 125-144.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Learning to elicit and respond to students’ mathematical ideas through Teacher Time-Out.. I: 27th Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education (SAARMSTE), 15 January – 17 January 2019, hosted by University of KwaZulu-Natal, Durban, South Africa : Book of Proceedings. The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-8-5. s. 47-58.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2019). Tools for helping student-teachers learning the complex work of teaching in lesson study cycles.. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. s. 133-146.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2019). The work of positioning students and content in mathematics teaching. I: Proceedings of the Eleventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-90-73346-75-8. s. 3696-3703.
 • Ni Shuilleabhain, Aoibhinn; Bjuland, Raymond (2019). Incorporating lesson study in ITE: organisational structures to support student teacher learning. Journal of Education for Teaching. ISSN 0260-7476. Volum 45. Hefte 4. s. 434-445. DOI: 10.1080/02607476.2019.1639262.
 • Norton, Julie; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2019). The role of collaborative planning : How to use joint planning as a learning process in lesson study. I: Lesson study in initial teacher education : Principles and practices. Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781787567986. s. 61-73.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2018). Dialogic processes that enable student teachers' learning about pupil learning in mentoring conversations in a Lesson Study field practice. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 70. s. 246-254. DOI: 10.1016/j.tate.2017.11.026.
 • Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Deep learning as constructed in mathematics teachers’ written discourses. International Electronic Journal of Mathematics Education. ISSN 1306-3030. Volum 13. Hefte 3. s. 149-160. DOI: 10.12973/iejme/2705.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2018). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. I: Nordic Research in Mathematics Education. Papers of NORMA 17. The Eight Nordic Conference on Mathematics Education. Stockholm, May 30 - June 2, 2017. Svensk förening för MatematikDidaktisk Forskning - SMDF. ISBN 978-91-984024-1-4. s. 239-248.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Fauskanger, Janne; Wood, Phil; Baldry, Fay; Jakobsen, Arne; Bugge, Hans Erik; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Norton, Julie E. (2018). A literature review of lesson study in initial teacher education: perspectives about learning and observation. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volum 7. Hefte 1. s. 8-22. DOI: 10.1108/IJLLS-06-2017-0030.
 • Langåker, Ellinor Bollete; Bjuland, Raymond (2017). Investigating communicative patterns in a Malawian classroom: A teacher's use of semiotic resources. I: Book of long papers: 25th Annual Meeting of the Southern African Association of Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE). The Southern African Association for Research in Mathematics, Science and Technology. ISBN 978-0-9922269-4-7. s. 88-102.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 2956-2963.
 • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. I: Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development (ETC3, October 5 to 7, 2016). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-3-00-058755-9. s. 308-317.
 • Thomo, Florence Mamba; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). A preservice secondary teacher's pedagogical content knowledge for teaching algebra. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3336-3343.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. I: Proceedings of the Tenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (CERME 10). European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-1-873769-73-7. s. 3384-3391.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Aktivitetsteoretiske perspektiver på Lesson Study og praksisopplæring i grunnskolelærerutdanning. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. s. 178-194.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Positioning in identifying narratives of/about pre-service mathematics teachers in field practice. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 58. s. 90-98. DOI: 10.1016/j.tate.2016.05.005.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2016). Hva er forskningsgrunnlaget for Lesson Study som metode til styrking av profesjonskunnskap i skolen?. I: Lesson study i en nordisk kontekst. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205490888. s. 33-50.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2016). Lesson study in field practice: a time-lagged experiment in initial teacher education in Norway. International Journal for Lesson and Learning Studies. ISSN 2046-8253. Volum 5. Hefte 2. s. 142-154. DOI: 10.1108/IJLLS-12-2015-0047.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine (2015). Lesson Study og lærerstudenters fokus på elevers læring i veiledningssamtaler. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. Volum 9. Hefte 1. s. 1-17.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a challenging case. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. Volum 52. s. 83-90. DOI: 10.1016/j.tate.2015.09.005.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). Pre-service teachers developing lesson plans in field practice. I: Nordic research in mathematics education – Proceedings of NORMA14, Turku, June 3-6, 2014. The Finnish Research Association for Subject Didactics. ISBN 978-952-5993-17-2. s. 51-60.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. I: Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-80-7290-844-8. s. 2762-2769.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2015). Lærerstudenters utvikling av matematikklæreridentitet. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. Volum 99. Hefte 2. s. 97-109.
 • Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne; Munthe, Elaine (2014). Muligheter og begrensninger for studenters læring i praksisopplæring – eksempel fra en førveiledningsdialog i matematikk. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 19. Hefte 1. s. 53-73.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2014). Lærerstudenters refleksjoner om utvikling av læringsfellesskap. UNIPED. ISSN 1893-8981. Volum 37. Hefte 4. s. 46-57. DOI: 10.3402/uniped.v37.23242.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 1.–7. trinn. I: QED 1-7: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen: Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42092-5. s. 631-656.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2014). Undervisningskunnskap i matematikk for lærere på 5. - 10. trinn. I: QED 5-10. Matematikk for grunnskolelærerutdanningen. Bind 2. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-42098-7. s. 567-588.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2014). Fra “de” til “vi”? – fokus i lærerstudenters refleksjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. I: FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-04215. s. 192-200.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Using content analysis to investigate student teachers’ beliefs about pupils. I: Proceedings of the Eighth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-975-429-315-9. s. 1389-1398.
 • Bjurland, Raymond (2012). The mediating role of a teacher’s use of semiotic resources in pupils’ early algebraic reasonin. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. Volum 44. Hefte 5. s. 665-675. DOI: 10.1007/s11858-012-0421-2.
 • Bjurland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2012). Professional mathematics teacher identity: analysis of reflective narratives from discourses and activities. Journal of Mathematics Teacher Education. ISSN 1386-4416. Volum 15. s. 405-424. DOI: 10.1007/s10857-012-9216-1.
 • Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Analysis of psychometric properties as part of an iterative adaptation process of MKT items for use in other countries. ZDM: Mathematics Education. ISSN 1863-9690. Volum 44. Hefte 3. s. 387-399. DOI: 10.1007/s11858-012-0403-4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2012). Correlations between teachers' MKT in different content areas. I: Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education. University of Iceland Press. ISBN 978-9979-54-965-9. s. 359-368.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2011). Does the format matter? How the multiple-choice format might complicate the MKT items. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 16. Hefte 4.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Comparison of item performance in a Norwegian study using U.S. developed mathematical knowledge for the teaching measures. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. . 1575-1584.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. I: CERME 7: Proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. ISBN 978-83-7338-683-9. s. 1802-1811.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). What can be learned from comparing performanceof mathematical knowledge for teaching iteam found in Norway and in the U.S.?. I: 11th International Conference of The Mathematics Education into the 21st Century ProjectTurning Dreams into Reality: Transformations and Paradigm Shifts in Mathematics Education. Oxford University Press. ISBN 83-919465-0-9. s. 163-168.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). An activity theory view on learning studies. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 43. Hefte 3. s. 261-275. DOI: 10.1007/s13158-011-0048-4.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2010). A teacher's use of gesture and discourse as communicative strategies in concluding a mathematical task. I: Proceedings of CERME 6. Proceedings of the Sixth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. January 28th - February 1st 2009, Lyon (France). Institut National de Recherche Pedagogique. ISBN 978-2-7342-1190-7. s. 884-893.
 • Borgersen, Hans Erik; Cestari, Maria Luiza; Bjuland, Raymond (2010). An Overview of the Development of Research on Collaborative Problem Solving in Mathematics at the University of Agder. I: The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education Norway, Sweden, Iceland, Denmark and contributions from Finland. Information Age Publishing. ISBN 978-1-61735-099-3. s. 139-153.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2010). "Eg kan jo multiplikasjon, men ka ska eg gjørr?" - det utfordrende undervisningsarbeidet i matematikk. I: Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISBN 978-82-519-2514-3. s. 99-114.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2009). The constitution of mathematics teacher identity. I: Nordic Research in Mathematics Education. Sense Publishers. ISBN 978-90-8790-781-5. s. 109-116.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2009). The constitution of mathematics teacher identity. I: Nordic research in mathematics education. Proceedings from Norma08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008. Sense Publishers. ISBN 9789087907822. s. 109-116.
 • Jaworski, Barbara; Bjuland, Raymond (2009). Teachers' perspectives on collaboration with didacticians to create an inquiry community. Research in Mathematics Education. ISSN 1479-4802. Volum 111. Hefte 1. s. 21-38.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2008). A teacher's use of gesture and discourse as communicative strategies in the presentation of mathematical task. I: Proceedings of the 32th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 32). s. 185-192.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2008). The Interplay Between Gesture and Discourse as Mediating Devices in Collaborative Mathematical Reasoning : A Multimodal Approach. Mathematical Thinking and Learning. ISSN 1098-6065. Volum 10. Hefte 3. s. 271-292.
 • Bjuland, Raymond (2007). Adult Students' Reasoning in Geometry: Teaching Mathematics through Collaborative Problem Solving in Teacher Education. The Mathematics Enthusiast. ISSN 1551-3440. Volum 4. Hefte 1.
 • Bjuland, Raymond (2007). Collaborative problem solving in geometry without teacher intervention. I: Relating practice and research in mathematics education : proceedings of NORMA 05, Fourth Nordic Conference on Mathematics Education. Tapir Akademisk Forlag. s. 177-188.
 • Bjuland, Raymond (2007). Mathematically productive discourses among student teachers. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 12. Hefte 2. s. 33-55.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2007). En lærers bruk av problemløsningsverksted: Fra LCM til klasserommet. I: Læringsfellesskap i matematikk. Caspar Forlag.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2007). Pupils' mathematical reasoning expressed through gesture and discourse: A case study from a sixth-grade lesson. I: European Research in Mathematics Education : Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. European Society for Research in Mathematics Education. s. 1129-1139.
 • Borgersen, Hans Erik; Bjuland, Raymond (2007). Verksted for problemløsning i matematikk: Mening, bevis og generalisering. I: Læringsfellesskap i matematikk. Caspar Forlag.
 • Bjuland, Raymond (2006). Dialogiske tilnærminger i klasserommet: Utvikling av matematiske begreper gjennom lærer-elev dialog i klasserommet eller gjennom elevsamarbeid i smågrupper. I: Ulike perspektiv på læring. Senter for voksenopplæring. s. 67-76.
 • Bjuland, Raymond (2004). Student teachers' reflections on their learning process through collaborative problem solving in geometry. Educational Studies in Mathematics. ISSN 0013-1954. Volum 55. Hefte 01.mar. s. 199-225.
 • Bjuland, Raymond (1998). Lærerstudenters matematiske tenkning og utvikling i en sosial kontekst. Problemløsning i smågrupper. Nordisk matematikkdidaktikk. ISSN 1104-2176. Volum 6. Hefte 2. s. 41-66.
 • Munthe, Elaine; Helgevold, Nina; Bjuland, Raymond (2015). Lesson Study I Utdanning Og Praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-47063-0. 119 s.
 • Jaworski, Barbara; Fuglestad, Anne Berit; Bjuland, Raymond; Breiteig, Trygve; Goodchild, Simon; Grevholm, Barbro (2007). Læringsfellesskap i matematikk Learning Communities in Mathematics. Caspar Forlag. ISBN 8290898509. 330 s.
 • Fauskanger, Janne; Helgevold, Nina; Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Kazima, Mercy (2020). Malawian primary mathematics teachers’ views on teaching and learning. Southern African Association for Research in Mathematics; 2020-01-14 - 2020-01-17.
 • Bjuland, Raymond (2019). Hvordan lede utviklingsarbeidet med fagfornyelsen?. Lutherske Friskolers Forbund; 2019-10-30.
 • Bjuland, Raymond (2019). Lesson Study som redskap for læreres profesjonsutvikling - muligheter og utfordringer. Matematikksenteret, NTNU; 2019-03-07.
 • Bjuland, Raymond (2019). Quality of the PhD thesis: Reflections from the University of Stavanger. Faculty of Engineering and Science, mathematics education; 2019-04-09.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2019). Balancing positioning of students and attention to content. 2019-02-06 - 2019-02-10.
 • Bjuland, Raymond (2018). Lesson study as a promising approach for professional development of mathematics teachers and mathematics teacher educators (in Norway and in Malawi). National Organising Committee, AMESA; 2018-06-25 - 2018-06-28.
 • Bjuland, Raymond (2018). Metodiske betraktninger knyttet til forskerens ulike roller i forskningsprosjekter. Det helsevitenskapelige Fakultet,; 2018-03-06.
 • Bjuland, Raymond (2018). Panel discussion, Culture meets culture, mathematics in and around us. A case study from a Malawian classroom. National Organising Committee, AMESA; 2018-06-25 - 2018-06-29.
 • Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2018). The challenge of providing instructional support in mentoring conversations: Mathematics student teachers' support in field service. LaUDiM Prosjektgruppe, NTNU; 2018-11-28 - 2018-11-29.
 • Kazima, Mercy; Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond (2018). Strengthening Numberacy in Early Years Through Professional Development of Teachers in Malawi. SAARMSTE; 2018-01-16 - 2018-01-19.
 • Bjuland, Raymond (2017). Possibilities and challenges of implementing Lesson Study in mathematics teacher education. Department of mathematics education, Stockholm University; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2017). Muligheter og utfordringer med Lesson Study som skolebasert kunnskapsutvikling. Det humanistiske fakultet, Universitetet i Stavanger; 2017-02-08.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro (2017). Dybdelæring gjennom Lesson Study. Våland Skole; 2017-09-28 - 2017-09-29.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Helgevold, Nina; Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond (2017). Towards inter-rater reliability: A study of factors that may influence scoring of classroom videos. Universitetet i Stavanger; 2017-09-27 - 2017-09-28.
 • Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Valenta, Anita; Bjuland, Raymond (2017). Good mathematics teaching as constructed in Norwegian teachers’ discourses. NORME; 2017-05-30 - 2017-06-02.
 • Langåker, Ellinor; Bjuland, Raymond (2017). Investigating communicative patterns in a Malawian mathematics classroom: A teacher's use of semiotic resources. 2017-01-17 - 2017-01-20.
 • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). A preservice secondary teacher’s pedagogical content knowledge for teaching algebra. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2017). Investigating potential improvements of mathematics student teachers’ instruction from Lesson Study. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Tyskerud, Anita; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2017). Investigating Lesson Study as a practice-based approach to study the development of mathematics teachers’ professional practice. 2017-02-01 - 2017-02-05.
 • Bjuland, Raymond (2016). Skolebasert kunnskapsutvikling gjennom Lesson Study. Oslo kommune; 2016-04-21.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Cajkler, Wasyl; Wood, Philip; Helgevold, Nina; Elliot, John; Fauskanger, Janne; Bugge, Hans Erik; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Jakobsen, Arne (2016). Lesson study and initial teacher education(ITE): understanding learning and meaningful observation to guide beginning teachers. University of Exeter; 2016-09-03 - 2016-09-05.
 • Larssen, Deborah Lynn Sorton; Helgevold, Nina; Næsheim-Bjørkvik, Gro; Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Østrem, Sissel; Drew, Ion Patrick Francis (2016). TasS Project (teachers as students): Lesson study in Initial Teacher education in Norway, a time-lagged experiment from field practice. University of Oslo; 2016-06-06 - 2016-06-08.
 • Mamba, Florence; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). A Malawian preservice secondary school teacher’s mathematical knowledge for teaching equations. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Mwadzaangati, Lisnet; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2016). Investigating the work of teaching geometric proof: The case of a Malawian secondary mathematics teacher. 2016-10-05 - 2016-10-07.
 • Bjuland, Raymond (2015). Erfaringer med Lesson Study i Grunnskolelærerutdanning(GLU). Følgegruppa for lærerutdanningsreformen; 2015-03-18 - 2015-03-19.
 • Bjuland, Raymond (2015). Experiences from a NFR Project. What can we learn?. Forskergruppe - LaUDiM prosjektet; 2015-06-04.
 • Bjuland, Raymond (2015). Hvordan kan Lesson Study bidra til skolebasert kunnskapsutvikling?. KS, Rogaland; 2015-04-16.
 • Bjuland, Raymond (2015). Hvordan kan Lesson Study bidra til skolebasert kunnskapsutvikling - resultater fra TasS prosjektet. Institutt for grunnskolelærerutdanning; 2015-10-14.
 • Bjuland, Raymond (2015). Implementing Lesson Study in ITE Field practice. Research group in mathematics education; 2015-05-07.
 • Bjuland, Raymond (2015). Results from the TasS Project, Lesson Study in ITE. 2015-05-07.
 • Bjuland, Raymond (2015). The professional continuum starts in ITE. How do we qualify for future professional growth? Lesson Study in ITE. Humanistisk Fakultet, UiS; 2015-03-17.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2015). Lesson Study inspirert praksisopplæring. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning; 2015-01-26.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar (2015). Lesson study in teacher education: Learning from a negative case. 2015-04-16 - 2015-04-20.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2015). What questions do mathematics mentor teachers ask?. 2015-02-04 - 2015-02-08.
 • Bjuland, Raymond (2014). Teachers as Students, et eksperimentelt design i GLU. Det Humanistiske Fakultet; 2014-10-21.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2014). Lesson Study i praksisopplæringen. Institutt for grunnskolelærerutdanning (IGIS); 2014-12-12.
 • Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina; Østrem, Sissel; Juhler, Martin Vogt; Larssen, Deborah (2014). Results from the TasS project. IGIS, Universitetet i Stavanger; 2014-09-16.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2014). Dialogues of student teachers developing lesson plans of mathematics in field practice. 2014-06-03 - 2014-06-06.
 • Smedstad, Tormod; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2014). Lærere som lærer (Omtale av TasS prosjektet, UiS). Skolelederen 3, s. 14-15. [Tidsskrift]; 2014-03-10.
 • Bjuland, Raymond (2013). Symposium: Muligheter for studenters læring i praksisopplæring. Høgskolen i Sør Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Bjuland, Raymond (2013). Teachers as Students - Lærere som lærer. Norsk Forskningsråd; 2013-11-13.
 • Bjuland, Raymond (2013). Vurdering med fokus på underveisvurdering. Skolene i Tasta Bydel; 2013-01-15.
 • Bjuland, Raymond (2013). Å regne i alle fag med matematikklæreren som hovedansvarlig. Skolene i Tasta bydel; 2013-03-19.
 • Bjuland, Raymond; Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne (2013). Affordances and constraints for student teachers' learning in a pre-lesson mentoring session of mathematics. University of Gothenburg; 2013-09-06 - 2013-09-09.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2013). Fra "de" til "vi" – fokus i lærerstudenters diskusjoner før og etter en praksisperiode i matematikk. Høgskolen i Nord-Trøndelag; 2013-04-22 - 2013-04-23.
 • Mosvold, Reidar; Fauskanger, Janne; Bjuland, Raymond; Jakobsen, Arne (2013). Who are “they”? Student teachers’ beliefs. European Society of Research in Mathematics Education; 2013-02-05 - 2013-02-10.
 • Munthe, Elaine; Bjuland, Raymond; Helgevold, Nina (2013). Lesson Study in Initial Teacher Education. WALS; 2013-09-06 - 2013-09-08.
 • Bjurland, Raymond (2012). Diagnostisk undervisning - kartlegging. Skolene i Tasta Bydel;
 • Bjurland, Raymond (2012). Didaktiske utfordringer i klasserommet, mellomtrinn. Skolemøtet for Rogaland; 2012-11-16.
 • Bjurland, Raymond (2012). Didaktiske utfordringer i klasserommet, ungdomstrinn. Skolemøtet for Rogaland; 2012-11-16.
 • Bjurland, Raymond (2012). Foreløpige forskningsresultater i TasS prosjektet. Norsk Forskningsråd, PRAKUT;
 • Bjurland, Raymond (2012). Hva betyr det å gjøre matematikk? Åpne oppgaver og problemer. Skolene i Tasta Bydel;
 • Bjurland, Raymond (2012). Presentasjon av TasS-prosjektet (Teachers as Students). Norsk Forsksningsråd, PRAKUT og UTDANNING 2020; 2012-11-12.
 • Bjurland, Raymond; Jakobsen, Arne (2012). Studenter lærer av elever, TasS-prosjektet (Teachers as Students). Dronning Mauds Minne; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Bjuland, Raymond (2011). Fra matteskrekk til mattemestring. UiS Pluss, etter og viderutdanning; 2011-11-30.
 • Bjuland, Raymond (2011). Kommentar til Ole Kristian Bergems forelesning: Aktuelle utfordringer i matematikkfaget. Analyser av funn fra TIMSS 2007 og PISA+. Norsk Forskningsråd; 2011-11-03.
 • Bjuland, Raymond (2011). The mediating role of a teacher’s use of semiotic resources in pupils’ early algebraic reasoning. Professor Simon Goodchild, University of Agder; 2011-08-22 - 2011-08-24.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Correlations between teachers’ MKT in different content areas. 2011-05-09 - 2011-05-14.
 • Jakobsen, Arne; Fauskanger, Janne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond (2011). Item performance characteristics found in a Norwegian study using mathematical knowledge for teaching measures. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). Some Results found using U.S. Developed Measures for Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching in Norway. 2011-06-13 - 2011-06-16.
 • Jakobsen, Arne; Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne (2011). What can be learned from Comparing Performance of Mathematical Knowledge for teaching items found in Norway and in the U.S.?. 2011-09-11 - 2011-09-17.
 • Mosvold, Reidar; Bjuland, Raymond; Fauskanger, Janne; Jakobsen, Arne (2011). Similar but different - Investigating the use of MKT in a Norwegian kindergarten setting. 2011-02-09 - 2011-02-13.
 • Bjuland, Raymond (2010). Vurdering for læring - Utfordringer knytta til underveisvurderung i matematikk - ungdomsskolelærere. UiS Pluss - vurderingskurs for ungdomsskolelærere i Sandnes kommune; 2010-03-18.
 • Bjuland, Raymond (2008). The Constitution of Mathematics Teacher Identity. 2008-04-21 - 2008-04-25.
 • Bjuland, Raymond (2008). Utforskende aktiviteter i klasserommet: kan det gi næring til elevers engasjement i læring av matematikk?. 2008-08-08 - 2008-08-11.
 • Bjuland, Raymond; Borgersen, Hans Erik; Damsgaard, Kjetil; Mjølund, Tor Arne (2007). Styrt utforsking og samarbeidslæring i videregående skole. 2007-10-17.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2007). Pupil's mathematical reasoning expressed through gesture and discourse: A case study from a sixth-grade lesson. 2007-02-22 - 2007-02-26.
 • Cestari, Maria Luiza; Bjuland, Raymond; Borgersen, Hans Erik (2007). Identity in education. The constitution of mathematics teacher identity from a socio cultural perspective. 2007-06-15 - 2007-06-17.
 • Bjuland, Raymond; Cestari, Maria Luiza; Borgersen, Hans Erik (2006). En lærers bruk av problemløsningsverksted: Fra LCM til klasserommet. 2006-09-05 - 2006-09-07.
 • Bjuland, Raymond (2005). Collaborative problem solving in geometry without teacher intervention. 2005-09-06.
 • Bjuland, Raymond (2005). Dialogiske tilnærminger i klasserommet. 2005-03-15.
 • Bjuland, Raymond (2004). Utvikling av matematiske begreper gjennom lærer-elev dialog i klasserommet eller gjennom elevsamarbeid i smågrupper. 2004-10-16.