Et profilbilde

Forsker
Even Andre Auflem Bjørdal { "honorific-suffix": "Forsker", "fn": "Even Andre Auflem Bjørdal", "tel": "Telefon: 51832674", "email": "even.bjordal@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-418
Tlf priv/mob 41645857
Merknader Arkeolog, Forskar 1108, Verneombod "Am-Ute"

Undervisning

Forskningsområder

Spor etter busetnad og graver frå bronsealder og jernalder, frå innføringa av jordbuket i Rogaland ca 2000 f. Kr. til overgangen til kristen tid ca 1050 e. Kr.

Utvalgte publikasjoner

Bjørdal, E. 2014. Gardar og graver frå steinalder til mellomalder på Hove og Sørbø i Sandnes. frà haug ok hei?ni 3/2014 s. 10-19. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

 

Bjørdal, E. 2010. Gravrøyser sett frå fugleperspektiv. frà haug ok hei?ni 1/2010 s. 15-22. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

Bjørdal, E. 2007. Gravfunn frå vikingtid og spor etter tidleg jordbrukssetnad. frà haug ok hei?ni 3/2007 s. 3-11. Tidsskrift for Rogaland arkeologiske forening, Stavanger

 

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor frå bronsealder og jernalder og graver frå yngre jernalder ved Kvernevikveien / FV 409 på Nedre Tasta. Nedre Tasta, gnr. 29 / bnr. 42 mfl., Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2012/1. Stavanger

Bjørdal, E. 2012. Arkeologisk undersøking av gardsanlegg frå folkevandringstid og øvrige busetnadsspor frå eldre jernalder på Lunde, Austre Åmøy. Lunde Nordre og Søre, gnr. 1 / bnr. 5 og gnr. 2 / bnr. 23, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/18. Stavanger

Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av treskipa langhus og branngrav frå folkevandringstid / merovingartid og etterreformatoriske steinsette grøfter i Fedjedalen. Fedjedalen, gnr. 3 / bnr. 75, Haugesund k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/19. Stavanger

Bjørdal, E. 2011. Arkeologisk undersøking av busetnadsspor på Austrått. Austrått, gnr. 39/8 Sandnes k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2011/8. Stavanger

Bjørdal, E. 2010. Arkeologisk undersøking i samband med graving ved St. Petri ? kyrkja. Storhaug bydel, Bergjeland gnr. 55, bnr. 911,?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2010/2. Stavanger

Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med realisering av gatebruksplan for Petriplatået, Storhaug bydel. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/35. Stavanger

 

Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk overvaking i samband med graving av trasear for

naturgassrøyr i Stavanger sentrum. Bergjeland, gnr. 55, ?Stavanger

mellomalderby?, Stavanger k. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/34. Stavanger

 

Bjørdal, E. 2009. Arkeologisk utgraving av toskipa langhus frå overgangen yngre steinalder ? eldre bronsealder og graver frå vikingtid og yngre jernalder på Frøyland. Frøyland, gnr. 28 / bnr. 1 mfl., Time k., Rogaland. Oppdragsrapport UiS-Am, 2009/4. Stavanger

 

Bjørdal, E. 2007. Forundersøking av område med busetnadsspor og moglege røyser. Soppaland, gnr.  138 bnr. 2, Hjelmeland kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2007/17. Stavanger

 

Bjørdal, E. 2006. Undersøking av rydningsrøys og gardfar på Ånestad, gnr. 45, bnr. 37, Hå kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/18. Stavanger

Bjørdal, E. 2006. Undersøking av mannsgrav frå vikingtid og registrering av busetnadsspor frå bronse- og jernalder. Nedre Øksnevad, gnr. 7, bnr. 1, Klepp kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/17. Stavanger

Bjørdal, E. 2006. Delundersøking av steinalderlokalitet i tilknytning til ny turveg i Kvednavikskogen. Nordre Sunde gnr. 41, bnr. 7, Stavanger kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/16. Stavanger

Bjørdal, E. 2006. Utgraving av lokalitet med jernalderhus og kokegroper i Dirdal. Dirdal gnr. 78, bnr. 2, Gjesdal kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/15. Stavanger  

 

Bjørdal, E. 2006. Forundersøking av førreformatorisk gardsanlegg på Sørbø, gnr. 45, Sandnes kommune. Oppdragsrapport UiS-Am, 2006/11. Stavanger

 

Pågående forskning

Prosjektleiar for dei arkeologiske undersøkingane på gardane Hove og Sørbø i Sandnes k.

Prosjektleiar for dei planlagde arkeologiske undersøkingane på Nore Sunde i Stavanger k., juli-august 2015.

Verneombod for "AM-Ute"; for feltarbeid o.l.

Arbeidserfaring

Perioden 1998 - 2006:

Studier ved NTNU og diverse arkeologisk feltarbeid for Vitenskapsmuseet og NIKU distriktkontor Trondheim. Fullført hovudfag i arkeologi ved NTNU i 2006.

Perioden juni 2006 - april 2011:

Midlertidig tilsett som feltleiar på diverse arkeologiske utgravingsprosjekt i regi av AM.

Perioden april 2011 - mai 2012:

Midlertidig tilsett som prosjektleiar for det arkeologiske utgravingsprosjektet Hove-Sørbø i Sandnes k., i regi av AM.

Perioden mai 2012 - :

Fast tilsett som prosjektleiar ved avdeling for fornminnevern ved AM, med ansvar for det arkeologiske utgravingsprosjektet Hove-Sørbø i Sandnes k.

Frå 2014: Forskar 1108 ved AM, UiS.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Bjørdal, Even (2016). Late Iron Age settlement evidence from Rogaland. I: The Agrarian Life of the North 2000 BC - AD 1000. Studies in Rural Settlement and Farming in Norway.. Portal forlag. ISBN 978-82-8314-099-6. s. 241-274.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Arkeologisk sikringsundersøking av skada førreformatorisk hustuft. Id 229588-1 på Oaland, gnr. 34, bnr. 3, Forsand k., Rogaland. Arkeologisk museum, UiS. 22 s.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Arkeologisk sjaktundersøking gjennom moderne vegbane etter førreformatorisk vegfar. Id 222522 innan KV 2235 Sundeveien, Nordre Sunde gnr. 41, Stavanger kommune, Rogaland. Arkeologisk museum, UiS. 22 s.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Arkeologisk undersøking av aktivitets- og busetnadsområde frå stein-, bronse- og jernalder, med dyrkingslag, husrestar og kokegroper Sakkastad gnr 36, bnr. 4, Haugesund kommune. Arkeologisk museum, UiS. 86 s.
 • Bjørdal, Even (2012). Delkapittel "Arkeologiske funn fra Ganddalområdet" (s. 293-295)i boka "Foto fra Ganddal. Slekter og familier, gårder og hus før 1940". Lions Club Sandnes/Ganddal. ISBN 9788282330848. 329 s.
 • Bjørdal, Even (2011). Am / UiS Oppdragsrapport B 2011/19 Arkeologisk undersøking av treskipa langhus og branngrav frå folkevandringstid / merovingartid og etterreformatoriske steinsette grøfter i Fedjedalen. Fedjedalen, gnr. 3 / bnr. 75, Haugesund k. Arkeologisk museum, UiS. 105 s.
 • Bjørdal, Even (2011). Am /UiS Oppdragsrapport B 2011/8 Arkeologisk undersøking av busetnadsspor på Austrått, Austrått gnr. 39/8 Sandnes k. Arkeologisk museum, UiS. 33 s.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Feltarbeid på prosjekt Lomeland, Gjesdal k.. Arkeologisk museum, UiS; 2019-11-19.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Jordbruksbusetnaden i eldre jernalder i Rogaland – gard, bruk, naboskap og landsby. Utgravingsprosjektet Dobbeltspor Dilling ved Kulturhistorisk; 2019-11-20 - 2019-11-21.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Sakkastad – utgravinga i 2017: Gammal gard og heilag eld ved Karmsundet Spor etter både dei første bøndene på Haugalandet i eldste bronsealder og etter jernalderritualer Presentasjon for Haugesund Historielag, 22.10.2019. Haugesund Historielag; 2019-10-22.
 • Bjørdal, Even Andre Auflem (2019). Var det ein storbonde på Madla i folkevandringstid og vikingtid?.
 • Nyland, Astrid Johanne; Fyllingen, Hilde; Bjørdal, Even (2018). Årets arkeologiske utgravinger. Arkeologisk museum; 2018-11-20.
 • Bjørdal, Even (2017). Frå steinar til røyser - Ei drøfting av former for intensjonelle steinsamlingar. Med utgangspunkt i materiale frå ei utgraving i 2014 på Orstad gnr 9, Klepp k.. Arkeologisk museum, UiS; 2017-02-27 - 2017-02-28.
 • Bjørdal, Even (2017). Vegfar frå vikingtida funne på Sundeveien i Stavanger.
 • Bjørdal, Even (2016). Vegfar frå vikingtida funne i Rogaland.
 • Bjørdal, Even (2016). "Vegfar frå vikingtida" Blogginnlegg på norark.no om arkeologisk utgraving..
 • Denham, Sean Dexter; Meling, Trond; Bjørdal, Even (2016). Viking Period burials from Hove-Sørbø, Rogaland: a matter of context. 2016-01-20 - 2016-01-22.
 • Bjørdal, Even (2015). Arkeologer med uventet funn på Sunde "Arkeologene ble overrasket da de fant et gravfelt fra førkristen tid under utgravingen på Nore Sunde." Artikkel i Stavanger Aftenblad 14.08.2015. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2015-08-14.
 • Bjørdal, Even (2015). «Busetnadsspor frå yngre jernalder og tidlegaste mellomalder i Rogaland – ny kunnskap om ei overgangstid» Resultat frå utgravingane på Nedre Tasta Stavanger i 2010 og Hove-Sørbø i Sandnes i 2011-12 som døme på veksten i kjeldemateriale om merovingartid, vikingtid og tidleg mellomalder framkome ved AM sine flategravingar i løpet av dei siste tiåra. 2015-05-18 - 2015-05-21.
 • Bjørdal, Even (2015). «Busetnadsspor frå yngre jernalder og tidlegaste mellomalder i Rogaland – ny kunnskap om ei overgangstid» Resultat frå utgravingane på Nedre Tasta Stavanger i 2010 og Hove-Sørbø i Sandnes i 2011-12 som døme på veksten i kjeldemateriale om merovingartid, vikingtid og tidleg mellomalder framkome ved AM sine flategravingar i løpet av dei siste tiåra (Endra og utvikla versjon). 2015-12-07 - 2015-12-09.
 • Bjørdal, Even (2015). Dei arkeologiske undersøkingane på SørbøHove. SandnesPluss, foreining for seniorar; 2015-11-18.
 • Bjørdal, Even (2015). Omvisning m/ føredrag i felt ved utgravinga på prosjekt Nore Sunde for Madla Historielag. 2015-09-27.
 • Bjørdal, Even (2015). Open Dag på arkeologisk utgravingsprosjekt Nore Sunde, formidling om funn og arbeidsmetodar til publikum.. Arkeologisk museum, UiS; 2015-09-22.
 • Bjørdal, Even (2015). Utviklingstrekk; hus og gård fra det tidlige jordbruket i yngre steinalder til et organisert bondesamfunn i eldre jernalder på Nord–Jæren. 2015-12-01 - 2015-12-02.
 • Bjørdal, Even (2013). «Høvdingsetet på Hove. Resultat frå utgravingane på Hove og Sørbø i Sandnes 2011 – 2012». AM, UiS; 2013-03-12.
 • Bjørdal, Even (2013). ”Livet på Sørbø-Hove i folkevandringstida” Kva fortel utgravingane oss?. Sandnes Historielag; 2013-12-02.
 • Bjørdal, Even (2013). "Prosjekt Hove-Sørbø 2011-12. Arkeologisk utgraving i Sandnes kommune i Rogaland.". Arkeologisk museum, UiS; 2013-03-06.
 • Hollund, Hege Ingjerd; Jans, Miranda M M E; Sverrisdottir, Oddny; van Doorn, Nienke; Joosten, Ineke; Bjørdal, Even (2013). The information potential of metal-protected organics: Two case studies. Cardiff University; 2013-04-11 - 2013-04-14.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bjørdal, Even (2013). Der alt går trill rundt - kvernsteinsbruddet på Nord-Talgje i Boknafjorden.
 • Bjørdal, Even (2012). Prosjekt Hove-Sørbø 2011-12 Arkeologisk utgraving i Sandnes kommune, Rogaland. Det Norske arkeologmøtet; 2012-11-01 - 2012-11-03.