Et profilbilde

Avdelingsleder
Mari Høgestøl { "honorific-suffix": "Avdelingsleder", "fn": "Mari Høgestøl", "tel": "Telefon: 51832655", "email": "mari.hogestol@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling samlinger
Rom AM A-409

Magistergradseksamen i Nordisk arkeologi ble avlagt ved Universitetet i Oslo i 1983 ? avhandlingens tittel: «Gravskikk og kjønnsrelasjoner».  Ansatt på Arkeologisk museum samme år.

Undervisning

Forskningsområder

 

Arkeologi: tidlig jordbruk, bergkunst

Utvalgte publikasjoner

 

Høgestøl, M. 1981. Markering av alder og kjønn i gravskikk. Nicolay no. 36, 26-30.

Høgestøl, M. & Schaller, E. 1982. Kulturminner i Heiss-vassdraget, Aust-Agder. Rapport. Universitetets Oldsaksamling, 38 s.

Høgestøl, M. & Jacobsen, H. 1982. Kulturminner registrert og utgravd i forbindelse med utbygging av Lomen kraftverk, Vestre Slidre, Oppland. Del 2. Rapport. Universitetets Oldsaksamling, 127 s

 Høgestøl, M. 1983. Kulturminner registrert og utgravd i forbindelse med utbygging av Lomen kraftverk, Vestre Slidre, Oppland. Del 3. Rapport. Universitetets Oldsaksamling, 136 s.

Høgestøl, M. 1983. Gravskikk og kjønnsrelasjoner. Upublisert magistergradsavhandling. Universitetet i Oslo, 226 s.

Høgestøl, M. & Weber, B. 1984. Fra fiskeplass i yngre bronsealder til husmannsplass i nyere tid. Årbok for Valdres, s. 227-238.

Høgestøl, M. & Prøsch-Danielsen, L. 1986: Trinnvis økende bruk av et heiområde på grensa mellom Sauda og Suldal. Frá haug ok heidni 1986/2, 44-49.

Høgestøl, M. 1986. Endring i sosial posisjon hos jernalderens kvinner. Tidsskriftet K.A.N., No 3, 49-58.

Høgestøl, M. & Bakkevig, S. 1986.Vikingtidens bosetning på Sola - kan den finnes ved hjelp av fosfatanalyse. Frá haug ok heidni 1986/4,131-135.

Høgestøl, M. 1988. Stein, bronse, jern som råstoff til våpen og bruksgjenstander i tusenåret før vår tidsregning. Ams-Skrifter 1988, 53-61.

Høgestøl, M. 1990a. RennFastprosjektet - de arkeologiske undersøkelsene. Frá haug ok heidni 1990/1, 6-11.

Høgestøl, M. & Sør-Reime, G. 1990b: Ferjestaden. Frá haug ok heidni 1990/1,16-17.

Høgestøl, M. 1990c: Kort riss av Rennesøys forhistorie. Frá haug ok heidni 1990/2, 37-51.

Høgestøl, M. 1990d: Glimt fra årets utgravinger i Rennesøy. Frá haug ok heidni 1990/4,118-23.

Høgestøl, M. & Juhl, K. 1992: De unge døde. Frá haug ok heidni 1992/2, 8-14.

Juhl, K. & Høgestøl, M. 1994 (red.): Samlingens tilvekst. RennFast S 10364-S10531. Arkeologisk museum i Stavanger,  AmS-Tilvekst 5, 89 s.

Høgestøl, M, Berg, E. & Prøsch-Danielsen, L 1995. Strandbundne Ahrensburg- og Fosna-lokaliteter på Galta-halvøya. Rennesøy kommune, Sørvest-Norge. I Bergsvik, K.A. et al. (red.): Steinalderkonferansen 1993. Arkeologiske skrifter fra Historisk museum, Universitetet i Bergen, No 8, 44-64.

Prøsch-Danielsen, L. & Høgestøl, M. 1995. A costal Ahrensburgian site found at Galta, Rennesøy, Southwest-Norway. I Fisher, A. (red.): Man & Sea in the Mesolithic. Oxbow Monograph 53, 123-130.

Høgestøl, M. (m.fl.) 1995. Arkeologiske undersøkelser i Rennesøy kommune, Rogaland, Sørvest-Norge. AmS-Varia 23, 269 s.

Høgestøl, M. 1996. Utgravinger og registreringer på Bokn etter 1980. Frá haug ok heidni 1996/3, 21-23.

Høgestøl, M. & Prøsch-Danielsen 1997. Bruken av heia i Lingvong/Tengesdalvassdraget i forhistorisk og historisk tid. I Kjell Helle Olsen et al. (red.): Dragning mot Skaulen. Stavanger Turistforenings Årbok 1997, 80-87.

Høgestøl, M. (m.fl.) 1999. Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. AmS-Rapport 9, 99 s.

Høgestøl, M. 2000. Opplev bergkunsten på Åmøy. Frá haug ok heiðni 2000/1, 44-45.

Høgestøl, M. 2000. Massegrav på Sømme i Sola. Frá haug ok heiðni 2000/2, 33-34.

Bakke, B, Auestad, J., Borgarp C., Bang-Andersen, S., Høgestøl, M. Kjeldsen, G. & Walderhaug, O. 2000. Bergkunst i Rogaland. I A.S. Hygen (red.). Fire år med bergkunstprosjektet 1996-1999. Riksantikvarens rapporter nr. 29 - 2000, 107-131.

A feasibility study to assess and specify the needs of the National Heritage Conservation Commission Livingstone and Lusaka 5-13 September 2000. Institutional Co-operation between National Heritage Conservation Commission of Zambia and Norwegian Directorate for Cultural Heritage. Rapport fra Riksantikvaren 2000, 22 s. (Høgestøl, M. en av fire bidragsytere.) 

Høgestøl, M. & Bakke, B. 2001. Kulturminnevern i Zambia. Frá haug ok heiðni 2000/1- 2, 15-20.

Høgestøl, M. 2002. Bergkunstprosjektet i Rogaland. Frá haug ok heiðni 2002/1, 3-4.

Høgestøl, M. 2003: Min drøm er et ungt og dynamisk museum. Frá haug ok heiðni 2003/1-2, 3-6.

Høgestøl,  M. & Bakke, B. 2003: Gjenoppbyggingen av Zemalski Muzej. Frá haug ok heiðni 2003/1-2, 35-39.

Høgestøl, M. 2003. Mer nytte av kildene. Frá haug ok heiðni 2003/3, 20-23.

Høgestøl, M. 2003. Ei gåtefull massegrav. Viking Bind LXVI-2003, 105-108.

Høgestøl, M.  2004. To bidrag i Tor Obrestad: Den lengste historia: Rogaland 10.000 f.kr. til 1350 e. Kr.  Vigrestrand forlag.

Prøsch-Danielsen, L. Høgestøl, M., Bøe, R. 2005. Undersjøiske skred og flodbølger (tsunamier) i Boknafjorden ? da steinalderlokaliteten på Galta ble skylt på havet. Frá haug ok heiðni 2005/1, 23-29. 

Bertilson, U. & Lødøen, T. 2005. Reflections on ethics in the documentation, management and presentation of rock art sites in the Nordic countries. Final report from the RANE expert group on Management Strategies. www.rane-online.org, 42 s. (Bidragsyter.)

Høgestøl, M. & Prøsch-Danielsen  L. 2006: Impulses of agro-pastoralism in the 4th and 3rd millennia BC on the south-western coastal rim of Norway. Environmental Archaeology 11:19-34.

Høgestøl, M. & Prøsch-Danielsen, L. (m.fl.) 2006. Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. AmS-Rapport 19, 100 s.

Bøe, R., Prøsch-Danielsen, L., Lepland, A., Harbitz, C. Br., Gauer, Løvholdt, F., Høgestøl, M. 2007. An early Holocene submarine slide in Boknafjorden and effect of a slide-trigged tsunami on Stone Age settlements at Rennesøy, SW Norway, Marine Geology (2007), 157-168.

Høgestøl, M. 2013. Economy, ideology and axes. A Neolithic crossroads.  14 s. + ill. (in prep.).

Høgestøl, M. & Prøsch-Danielsen, L. (m.fl.):  Helleristningslokaliteter på Midt- og Sørjæren samt I Dalaneregionen. Dokumentasjon, sikring, tilrettelegging og tolking. AmS-Varia (in prep.)

Pågående forskning

Arbeidserfaring

·        

·         Ansatt som konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger ? 1983 til d.d. Arbeidet hovedsakelig med forvaltning etter kulturminneloven; utgravinger, katalogisering, lovanvendelse, kildesikring. Har også erfaring fra redaksjonelt arbeid og formidling.

·         Prosjektleder/avdelingsleder for RennFast-prosjektet ? sept. 1988 til 1993/94

·         Leder for Avdeling for vern og dokumentasjon (vikariat) ? 01.02.96 til 01.05.97

·         Leder for enhet for fornminneforvaltning (fungering) ? 15.12.97 til 01.07.98

·         Leder for samlingsavdelingen fra 1999 til d.d.

·         Konstituert direktør ? 01.07.2001 til 01.09.2002

·         Fra 20.08.2007 til 19.08.2008 og fra 01.0.3.2010 til 31.12.2011 har jeg i tillegg til leder for samlingsavdelingen, fungert som leder for fornminneavdelingen

 Verv, styringsgrupper, komiteer, sensor, internasjonalt samarbeid

1984 til 1988 medlem av styret i NAM (Norsk arkeologmøte), hvorav 1985/86 som leder, 1990/1991: leder av K.A.N. (Kvinner i arkeologi i Norge), 1991 til 1993 medlem i styringsgruppe for planlegging av "Kulturminnesenter i Rennesøy kommune", 1993 til 1997: styringsgruppen for Dobbeltsporprosjektet i Østfold, 1996 til 2005: Riksantikvarens nasjonale bergkunstprosjekt (leder for prosjektet i Rogaland), 2002-2005: medlem av Management strategies-gruppen innenfor RANE-prosjektet (Rock Art in Northern Europe), 2003 til 2007: styringsgruppe for E-6 prosjektet, Østfold, 2010 - 2013: medlem av styringsgruppe for Vestfoldbaneprosjektet, Vestfold og Telemark. Vært medlem av fem referansegrupper knyttet til arkeologiske prosjekter ved AM samt leder og medlem av interne og eksterne komiteer og utvalg. Medlem av en rekke bedømmelseskomitéer for vitenskapelige stillinger AmS og Kulturhistorisk museum, UiO. Sensor for mastergradseksamener ved IAKH, UiO. Konsulent for oppbygging et dokumentasjons- og konserveringssenter i Zambia (Riksantikvaren, NORAD), involvert i gjenoppbygging av Nasjonalmuseet i Sarajevo, deltatt i EU-finansiert prosjektet «Rock Art in Northern Europe». Styremedlem i MUSIT (universitetsmuseenes IT-organisasjon).

 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Denham, Sean Dexter; Høgestøl, Mari; Lillehammer, Grete (2018). A search through the Archives: Looking for the young and the old in a museum's collection. I: Across the Generations: The Old and the Young in Past Societies. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7760-181-6. s. 77-90.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Walderhaug, Olav (2018). Bergkunst på Midt- og Sør-Jæren samt i Dalaneregionen, Rogaland. Motiver, historikk, naturmiljø og tilstand.. Arkeologisk Museum i Stavanger. ISBN 978-82-7760-180-9. 83 s.
 • Bøe, Reidulv; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Lepland, Aivo; Harbitz, Carl Bonnevie; Gauer, Peter; Løvholt, Finn; Høgestøl, Mari (2007). An early Holocene submarine slide in Boknafjorden and the effect of a slide-triggered tsunami on Stone Age settlements at Rennesøy, SW Norway. Marine Geology. ISSN 0025-3227. Volum 243. Hefte 1-4. s. 157-168. DOI: 10.1016/j.margeo.2007.04.015.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (2006). Impulses of agro-pastoralism in the 4th and 3rd milleninia BC on the south-western Coastal rim of Norway. Environmental Archaeology. ISSN 1461-4103. s. 19-34.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Nitter, Marianne; Walderhaug, Olav (2006). Helleristningslokaliteter i stavangerområdet, Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Hefte 19.
 • Høgestøl, Mari (2003). Ei gåtefull massegrav. Viking. ISSN 0332-608X. Volum LXVI. s. 105-108.
 • Høgestøl, Mari; Bakke, Bitten Åse Britt; Bakkevig, Sverre; Bjelland, Torbjørg; Borgarp, Catinka; Kjeldsen, Gitte; Walderhaug, Olav (1999). Helleristningsfeltene på Austre Åmøy, Stavanger kommune Rogaland. Dokumentasjon, sikring og tilrettelegging av feltene I til VI-5. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Hefte 9.
 • Høgestøl, Mari; Kjeldsen, Gitte; Bakke, Bitten Åse Britt; Borgarp, Catinka (1999). Dokumentasjon, skadekartlegging, skjøtsel og tilrettelegging av helleritningsfelt på Austre Åmøy. AmS-rapport. ISSN 0802-4936. Volum 9. s. 21-62.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Høgestøl, Mari (1995). A coastal Ahrensburgian site found at Galta, Rennesøy, Southwest Norway. I: Man and sea in the Mesolithic. Coastal settlement above and below present sea level.. Oxbow Books. ISBN 0946897964. s. 123-130.
 • Høgestøl, Mari; Berg, Evy; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (1993). Strandbundne Ahrensburg- og Fosnalokaliteter på Galta-halvøya, Rennesøy kommune, Sørvest-Norge. Universitetet i Bergen Arkeologiske Skrifter - Nordisk. ISSN 0809-6058. Volum 8. s. 44-64.
 • Høgestøl, Mari (1988). Endring i sosial posisjon hos jernalderens kvinner. K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge. ISSN 0800-868X. Hefte 3. s. 49-58.
 • Høgestøl, Mari (1988). Stein, bronse, jern som råstoff til våpen og bruksgjenstander i tusenåret før vår tidsregning. AmS-skrifter. ISSN 0800-0816. s. 53-61.
 • Juhl, Kirsten Voigt; Høgestøl, Mari (1994). Samlingens tilvekst, RennFast, S10364–S10531. AmS Tilvekst. 89 s.
 • Høgestøl, Mari (2017). I mørket - i lyset - skjult : om en nyoppdaget bergkunstlokalitet i Haugesund.
 • Lillehammer, Grete Kirsten Grimsrud; Høgestøl, Mari; Denham, Sean Dexter (2016). Protect or perish: On the outlook for the young and the old in a museum's collections.. The European Association of Archaeologists; 2016-08-31 - 2016-09-04.
 • Murphy, George Edward; Hjemgaard, Ann Kathrine Meeks; Høgestøl, Mari (2016). Viste kirkeruin: Tilbakeføringsprosjektet 2015.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Nitter, Marianne; Høgestøl, Mari (2011). Steinalderens klimapanel. Museum. NRK P2. [Radio]; 2011-10-22.
 • Prøsch-Danielsen, Lisbeth; Høgestøl, Mari (2009). Horisonter og fragmenter. Kultur i naturen på Bru Vandring på kulturstien på Bru med foredragsholdere og kunstnere. Horizon and fragments. Stavanger, europeisk kulturhovedstad 2008.; 2009-02-28.
 • Høgestøl, Mari; Prøsch-Danielsen, Lisbeth (1986). Trinnvis økende bruk av et heiområde på grensa mellom Sauda og Suldal.
 • Høgestøl, Mari; Weber, Birthe (1984). Fra fiskeplass i yngre bronsealder til husmannsplass i nyere tid.
 • Høgestøl, Mari (1981). Markering av alder og kjønn i gravskikk.