Et profilbilde

Pensjonist
Helge Sørheim { "honorific-suffix": "Pensjonist", "fn": "Helge Sørheim", "tel": "Telefon: 51832660", "email": "helge.sorheim@uis.no" }

Avdeling/enhet Arkeologisk museum
Institutt/senter Avdeling fornminner
Rom AM A-515
Tlf priv/mob 92689259
Merknader dr.philos.

Undervisning

Forskningsområder

Nordisk arkeologi

Jernalder og middelalder

Utvalgte publikasjoner

1974   Middelalderske ildsteder fra Gamlebyen i Oslo.  Åre og røykovn. s.20-41.  Bergen

1978   Middelalderske ildsteder fra de arkeologiske undersøkelsene i Gamlebyen, Oslo 1970-1976. 146s. 

           Magistergradsavhandling,  Univ. i Oslo.

1979   Tanker over noen potteskår.  Universitetets oldsaksamling skrifter, ny rekke nr. 3.  S. 161-167.  Oslo.                                         

1980   Synkrone og diakrone analogier i arkeologisk teoridannelse.  Universitetets oldsaksamling årbok 80-81.  Oslo.  S. 169 ? 177          

1983   DNVS, antikvarisk avdelings tilvekst 1977. 

1983   Gravfeltet på Asphaugen ved Rindsem Mølle.  Verdal historielags skrifter 9.   Verdal.

1983   Trenger vi etterreformatorisk arkeologi?  Etterreformatorisk arkeologi.  Arkeologiske rapporter 7.  Historisk museum.  Bergen

1987   Middelaldermuseet i Borgundkaupangen åpner sine dører!  Gavlen  nr 1, 1987. S. 2-3.  Ålesund.                                                

1987   Middelaldermuseet i Borgundkaupangen.  Spor nr.2 1987.  Trondheim.1988           The Medieval Museum of Borgundkaupangen, conflicting interests between the goal of the archaeologists and the wishes of  the public.  Tromura.  Kulturhistorie nr. 8.  Tromsø.

1989   Ildsteder.  Bygningsfunn.  De arkeologiske utgravninger i Gamlebyen, bind 6.   S. 93-154.  Øvre Ervik.  (Bokanmeldelse av denne: R. Haugli: FNFBÅ 1991 s.319)

1990   Borgund - en gammel kaupang, et nytt museum.  Viking. Oslo.

1991   Et kulturlandskap - Begynnelse og slutt.  Gjermundnesboka (Landbruksmuseet).  Vestnes.

1991   Nordvestnorske kaupanger.  Gunneria 64 vol.1.1.  Trondheim.

1992   Margaretakirken i Borgund.  Gavlen nr.2 1992.  Ålesund

1992   Vikingtids båtgrav i Søvik.  Sogelaget for Hamsund sokn, årskrift.  Hamnsund.

1993   Formidling av arkeologi - eksempler fra Møre og Romsdal.  N.U.B  Nytt fra utgravningskontoret i Bergen. nr.3.              Bergen s. 187-204

1993   Båt og grav.  Spor nr 1 1993.  Trondheim

1993   ?Rosekyrkja? i Stordal.  Gavlen nr. 2-1993

1994   I Aaret 1799 ble den Malet og Kierkens prydelse in Rettet.      Bjørgvin kyrkjesogelag, Årbok.  Bergen

1994   Båtgrav i Søvika.  I balansepuket.  Ålesund

1994   Det eldste håndverket på Sunnmøre.  I balansepunktet.  Ålesund

1994   I overgangen mellom taus forhistorie og skreven historie.  I balansepunktet.  Ålesund

1994   Arkeologien før historien.   I balansepunktet.  Ålesund

1994   Arven frå mellomalderen, Møre og Romsdal 1030-1536.  Gavlen  nr. 2-1994  Ålesund

1995   Rosekyrkja i Stordal og kirkemaleren Vebjørn Halling.  Fortidsvern, Oslo.

1995   1000 år i Noreg?  Gavlen 3-1995  Ålesund.

1996   Frå Kristiansund til Caribien.  Norsk cruisefart gjennom 120 år.  Ålesund.

1996   Ráð Rett Rúnar.  Sunnmøre historielags årbok 1996 s. 9-31.  Ålesund.

1997   Nordvestpassasjens historie og erobring - utstilling på Sunnmøre Museum.  Gavlen nr. 1 - 1997.  Ålesund.

1997   Kirkelig krangel - ikke noe nytt.  Gavlen nr. 1 1997.  Ålesund.

1997   ?Museumsprofesjon i krise?  Seminarrapport.  Redaktør med innledningsartikkel.  Ålesund.

1997   Museumsprofesjonen i Norden. S. Bohman.  (Medarbeider; innsamling og tilrettelegging av norsk materiale.)  Stockholm.

1997   The origin of commercial fisheries and the trade of stockfish in the northern part of Western Norway.  Exchange and Trade in Medieval Europe.  Medieval Europe 1997.      I.A.P. Rapporten 3.  Zellik (Belgia).

1997   En stormanns gård, en stormanns grav. Guneria 72. Vitenskapsmuseet, Trondh.

1997   Arkeologi og kystkultur. Foredrag fra forskningsseminaret ?Arkeolgogi og kystkultur?.  Sunnmøre Museum 25-26/10-1997.  Red. med forord.  Ålesund

1997   Borgund og Borgundfjordfisket - fra det Sunnmørske fiskeeventyrets vogge.  Arkeologi og kystkultur.  (H. Sørheim red.)  Ålesund.

1998   Forskningssituasjonen i Norge.  Museivetenskaplig forskning i Norden; bind 1:

            Utgangspunkter till Workshop om Museuivetenskaplig forskning.  Rapport från en workshop 25-26 januari 1997. Stockholm.

1999   De første laftehus i Norge?.  Museumslandskap.  AmS-Rapport 12B.  Stavanger 1999.

2002   The first cross-timbered houses of Norway?  Medieval Europe.  Basel 2002.  Centre, Region, Periphery.  Vol I. G.  Helmig, B. Scholkmann, M. Untermann (reds.)  S. 363-370.  Hertingen, Sveits.

2002   Kultur på kultur! Årsskrift for Suldal sogelag 4:2002, s. 48-54.  Suldal.

2003   Ildsteder og de første laftehus.  I: Skevik, O (red.):  Middelaldergården i Trøndelag. Stiklestad nasjonale kultursenter AS.  S. 91 ? 126.

2004   Borgund and the Borgundfjord fisheries.  Bryggen Paper, Main Series No 5. S. 107 -           133.  Bergen.  Fagbokforlaget

2004   Kristen kors i feil gravCurrent Issues in Nordic Archaeology. S. 107 ? 113.  Society of Icelandic Archaeologists.  Reykjavik.

2004   Lead Mortuary Crosses found in Christian and heathen Graves in Norway.  Mediaeval Scandinavia 14.  2004, Brepols Publishers NV.   S. 195-227 

2004   ?Fra ?førhistorisk? til historisk tid?, ?Tro eller overtro?, ?Bispen og byen?, DNA-analyse? og ?Folkeauke og busetnadsekspansjon? Små artikler i T. Obrestad: Den lengste historia.  Rogaland 10000 f.Kr. - 1350 e.Kr.  Stavanger, Wigestrand. S. 144-149

2004   Hus, åker, groper, graver og gripedyr.  Litt om de foreløpige resultatene fra Søra Bråde 2.  frá haug ok heiðni 4-2004..  (Forf.: Helge Sørheim, Morten Bertheussen, Henriette Hafsaas, Sverre Bakkevig og Catinka Borgarp.)  Stavanger.  S. 3-19

2004   Fra hall til stove.  I: Konstruksjonsspor og byggeskikk.  AmS-Varia 43.  Stavanger. S.

2008     Borgund og BorgundfjordfisketFiske og omsetting av fiskeprodukt som økonomisk faktor for middelalderkaupstaden Borgund.  Sunnmøre historielags årbok 2008. Ålesund

2009     Den tapte middelalder?  Rogaland.  I: Jes Martens, Vibeke Vandrup Martens &

Kathrine Stene (red.): Den tapte middelalder? : middelalderens sentrale landbebyggelse / Varia (Kulturhistorisk museum. Fornminneseksjonen) 71.  Oslo

2010     Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by : Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder.  Dr.philos.-avhandling.  Universitetet i Bergen 

2011   Three prominent Norwegian Ladies with British Connections.  Centre of World Archaeology (CWA ? Publications 8.  Acta Archaeologica 82- 2011.  Oxford.  Willey ? Blackwell. PP 17 ? 54

2011   Trond Hakas grav?  Egge historielag Årbok 2011.  Steinkjer.  S. 14 ? 55         

2011   Kjerringrokk.  Frá haug ok heiðni.  Stavanger.  S.

2012   Nå er grensen overtrådd. Forskerforum online: http://www.forskerforum.no/wip4/naa-er-grensen-overtraadd/d.epl?id=1312182 13.06.2012

2012    Smykkerester og brente beinbiter. http://am.uis.no/category.php?categoryID=7821

2012    Smykkerester og brente beinbiter http://www.norark.no/category/geografi/rogaland/hjelmeland/osterhus/

2012    Peanøtter fra Kristin Halvorsen. Forskerforum 8, 2012. S. 36-37. Oslo

2012   Åpent brev til Erna Solberg.  Forskere er underbetalte, men Høyre-lederen tar ikke problemet på alvor. Kronikk.  Forskerforum 10.2012. S. 36-37.

2013   Hvorfor vil færre nordmenn ta doktorgrad?  Forskerforum nr. 2 2013. S. 36 - 37. Oslo.

2013   Innberetning fra Arkeologisk undersøkelse av gravminne ID 24127 på Østerhus, Hjelmeland kommune. Oppdragsrapport 2013/2. Universitetet i Stavanger/Arkeologisk museum

2014    Female Traders and sorceresses. Nancy L. Coleman & Nancy Løkka (red). Kvinner i Vikingtid/Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic press/Makadam förlag. Oslo/Göteorg. S. 107-120.

I trykk

?             The birth of commercial fisheries and the trade of stockfish in the northern part of Western Norway.  James Barrett and David Orton, eds Cod and Consequences: The Archaeology and History of Medieval Sea Fishing  (Oxbow books)

2015: Fishing as a new commercial profession and the dawn of new habitation along the Norwegian coast. In Hein Bjerck et al (eds.) Marine Ventures: Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations. (Equinox)

2015: The First Norwegian Towns Seen on the Background of European History. Festsskrift til Ingvild Øye. UBAS. Bergen

2015:  Fra stav til laft. Festskrift til Petter Molaug. NIKU

 

 

Store utstillingsprosjekt:

1987   Middelaldermuseet i Borgundkaupangen.  Fast utstilling med 45 mål utendørs kulturminneområde.

1994. ?Arven frå mellomalderen?  Sunnmøre Museum.

1994. Forhistorisk utstilling - steinalder.  Sunnmøre Museum.

1995. Kyrkja 1000 år - dei første 500 på Nordvestlandet.  Sunnmøre museum.

1996. Norsk cruisefart gjennom 120 år (i samarbeid med Norsk - og Bergen Sjøfartsmuseum.) Sunnmøre Museum

1997. Rutebilen.  Frå Sunnmøre sin samferdslehistorie.  Sunnmøre museum

2002. Kultur på kultur.  Ryfylkemuseet.

2001. Spor i jord.  Nye funn 2001  (medarbeider)

2002.  Do. 2002

2004.  Do. 2004

            Administrativ og faglig ansvarlig for en rekke vandreutstillinger/mindre utstillinger.

 

 

Stavanger 21.11.2012

 

Pågående forskning

House, courtyard and landscape as social arena in a time of upheaval. Changes in inter-human relations as a result of new building technology and -types, form of court-yard, way of residence and changes in the ?religious landscape?. 

Skipet som symbol fra bronsealder til nåtid.

The ?Gausel queen? and her contemporaries at the farm Gausel in Stavanger, Norway

 

Arbeidserfaring

1979-1980: Utgravingsleder Riksantikvaren

1979: Leder konserveringsavdelingen Oldsaksamlinen, UiO (vikariat)

1979-1982 Hjelpelærer UiO

1980-1983: Amanuensis Vitenskapsmuseet, NTNU

1983-1998: Museumsstyrer Middelaldermuseet i Borgundkauangen og fra 1992 etter museumsfusjon: Avdelingsleder/Førstekonservator Sunnmøre Museum

1997-98 Timelærer Høgskolen i Volda

1998: Førsetamanuensis/Forsker 1110 Arkeologisk museum, UiS

1990 - d.d.: Diverse lokale og sentrale tillitsverv i Forskerforbundet. 

 

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Sørheim, Helge (2016). Fishing as a New Commercial Profession and the Dawn of New Habitation along the Norwegian Coast. I: Marine Ventures - Archaeological perspectives on Human-Sea relations.. Equinox Publishing. ISBN 9781781791363. s. 277-292.
 • Sørheim, Helge (2016). House, farmyard and lanscape as social arena in a time of transition. I: The farm as a social arena. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-3552-0. s. 191-218.
 • Sørheim, Helge (2016). The Birth of Commercial Fisheries and the Trade of Stockfish in the Borgundfjord,N norway. I: Cod and herring: the archaeology and history of medieval sea fishing. Oxbow Books. ISBN 978-1-78570-239-6. s. 60-70.
 • Sørheim, Helge (2015). Fra stav til laft. I: En aktivist for Middelalderbyen Oslo. Festskrift til Petter B. Molaug i anledning hans 70-årsdag 19. desember 2014. Novus Forlag. ISBN 978-82-7099-841-8. s. 101-131.
 • Sørheim, Helge (2015). The first Norwegian Towns Seen on the Background of European History. I: Nordic Middle Ages - Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday.. Universitetet i Bergen. ISBN 978-82-90273-89-2. s. 301-315.
 • Sørheim, Helge (2014). Female Traders and Sorceress. I: Kvinner i vikingtid : Vikingatidens kvinnor. Scandinavian Academic Press. ISBN 978-82-304-0129-3. s. 106-119.
 • Sørheim, Helge (2011). Three prominent Norwegian Ladies with British Connections. Acta Archaeologica. ISSN 0065-101X. Volum 82. Hefte 1. s. 17-54. DOI: 10.1111/j.1600-0390.2011.00377.x.
 • Sørheim, Helge (2009). Rogalands "tapte middelalder"? Noen spredte betraktninger og spørsmål, samt noen forslag til diskusjon. I: Varia 71. Universitetet i Oslo. Kulturhistorisk museum : Fornminneseksjonen. s. 55-58.
 • Sørheim, Helge (2008). Borgund og Borgundfjordfisket. Fiske og omsetting av fiskeprodukt som økonomisk faktor for middelalderkaupstaden Borgund. Sunnmøre historielags årbok 2008. Ålesund. (Engelsk versjon: Borgund and the Borgundfjord fisheries. Bryggen papers : Main Series No 5. Bergen 2004: Fagbokforlaqget. S. 107 - 133). I: Årbok for Sunnmøre 2008. Sunnmøre Historielag. Sunnmøe Museum. Aalesunds Museum. s. 8-59.
 • Sørheim, Helge (2004). Borgund and the Borgundfjord fisheries. I: Medieval Fishing Tackle in Bergen and Borgund The Bryggen Papers. Main Series vol. 5. Fagbokforlaget. s. 107-133.
 • Sørheim, Helge (1996). Ráð Rett Rúnar. Tidsskrift for Sunnmøre historielag. ISSN 0801-4426. Volum 72. s. 9-31.
 • Sørheim, Helge (2013). Innberetning fra arkeologisk undersøkelse av gravminne ID 24127 på Østerhus, Hjelmeland kommune. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. 51 s.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by Bosetningshierarkier og sentraldannelser på Vestlandet fra jernalder til middelalder. Universitetet i Bergen. ISBN 9788230809990. 384 s.
 • Sørheim, Helge (1997). En høvdings gård - en høvdings grav. En vikintids båtgrav på Egge i Steinkjer, Nord-Trøndelag. NTNU Vitenskapsmuseet. ISBN 82-7126-542-3. 89 s.
 • Sørheim, Helge (2017). Stavanger bys eldste historie. Seniorforum UiS;
 • Sørheim, Helge (2015). Architecture and social interraction. University of Glasgow/European Archaeological Association; 2015-09-05.
 • Sørheim, Helge (2015). Det ser lysere ut for trinn en ved Harestad skole. Bygdebladet. [Avis]; 2015-05-28.
 • Sørheim, Helge (2015). Fishing as a New Commercial Profession and the Dawn of New Habitation along the Norwegian Coast Marine Ventures - Archaeological Perspectives on Human-Sea Relations - Hein Bjartmann Bjerck.
 • Sørheim, Helge (2015). Funn fra steinalder til vikingtid. Bygdebladet. [Avis]; 2015-06-11.
 • Sørheim, Helge (2015). Handels"menn" og trollkvinner. Norsk Faglitterær Forfater og Overstterforening:; 2015-03-09.
 • Sørheim, Helge (2015). Lead runic crosses found in graves. Misjonshøgskolen;
 • Sørheim, Helge (2015). R132 Architecture and social interraction.
 • Sørheim, Helge (2015). The farm as social arena. Forsking i fellesskap: Agrarprojektet: The farm as social ar; 2015-12-10 - 2015-12-11.
 • Sørheim, Helge (2015). Tradisjon konservatisme? - Hvorfor tok man ikke den kjente teknikken lafting i bruk tidligere?. Arkeologisk Museum;
 • Sørheim, Helge (2014). Akademisk frihet. Arkeologisk museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2014). Arkeologi og metallsøkere. NRK. [Radio]; 2014-05-22.
 • Sørheim, Helge (2014). Endringeer i mellommenneskelige forhold som følge av ny byggeskikk, tunform boform og helligstged i overgangen mellom vikingtid og middelalder. Forskning i fellesskap (Forskningsrådet). "Gården som sosi; 2014-05-18 - 2014-05-21.
 • Sørheim, Helge (2014). Forskning og forskerrollen ved et universitetsmuseum Innledning. Arkeologisk Musuem;
 • Sørheim, Helge (2014). Gården som sosial arena. Rapport fra en forskergruppe. De arkeologiske museene; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Sørheim, Helge (2014). Hadde vikingene horn på hjelmen?. NRK. [Radio]; 2014-05-15.
 • Sørheim, Helge (2014). Hus og tun som sosial arena i en brytningstid. Arkeologisk museum UiS;
 • Sørheim, Helge (2014). Metallsøkere og museet. NRK. [Radio]; 2014-05-22.
 • Sørheim, Helge (2014). Missnøye med resultatet. Forskerforum nr. 6 2014. [Tidsskrift]; 2014-06-09.
 • Sørheim, Helge (2014). Sosiale endringer som følge av ny byggeskikk. De arkeologiske museene/ UiS; 2014-12-01 - 2014-12-02.
 • Sørheim, Helge (2014). Stem nei til oppgjøret. Internett: Forskerforum.no. [Fagblad]; 2014-05-27.
 • Sørheim, Helge (2014). Vikingtidsgraver fra Søra Bråde, Revheim (Foredrag og møteledelse/arrangør). Arkeologisk Museum, UiS;
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Sørheim, Helge (2013). Stortingsrepresentant Bente Thorsen (FrP) tar til orde for økt lønn for de som jobber ved universtetene. Stavanger aftenblad. [Avis]; 2013-03-07.
 • Dommersnes, Tor Dagfinn; Sørheim, Helge (2013). Studentstrøm fra utlandet til Norge. Stavanger Aftgenblad. [Avis]; 2013-03-06.
 • Sørheim, Helge (2013). «Arkeologifaget, museet og lærerutdanninger». UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Falkefangst og falkonering. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Fishing as a new commercial profession and the dawn for new habitation along the Norwegian coast. NTNU, Vitenskapsmuseet; 2013-10-02 - 2013-10-04.
 • Sørheim, Helge (2013). «Foretaksomme og gåtefulle kvinneskikkelser i vikingtiden». Arkeologisk Museum/UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Fra stav til laft. Gården som sosial arena. Felles for alle universitet (NFR-prosjekt); 2013-04-17 - 2013-04-20.
 • Sørheim, Helge (2013). Gården som sosial arena. Agrarprosjektet; 2013-05-21 - 2013-05-22.
 • Sørheim, Helge (2013). Hjernekraft på museet. Forskerforbundet ved UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Hus og tun som soial arena i en brytningstid. Forskning i Fellesskap, Agrarprosjekt: Gården som sos. arena; 2013-12-02 - 2013-12-03.
 • Sørheim, Helge (2013). Hva skal vi leve av etter oljen.
 • Sørheim, Helge (2013). Hvorfor vil færre nordmenn ta doktorgrad?.
 • Sørheim, Helge (2013). Hvorfor vil færre nordmenn ta doktorgrad? id=2101374http://www.forskerforum.no/wip4/hvorfor-vil-faerre-nordmenn-ta-doktorgrad/d.epl?id=2101374.
 • Sørheim, Helge (2013). Innleder og arrangør. NFF-Rogaland;
 • Sørheim, Helge (2013). Noen tanker om mellommenneskelige forhold og synet på hus og tun som sosial og religiøs ramme ved endring i byggeksikk, tunform og helligsted. Arkeologisk museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2013). Nordmenn dropper doktorgraden. Stavanger Aftenblad. [Avis]; 2013-03-06.
 • Sørheim, Helge (2013). Omkring bakgrunnen for den norske julefeiringen. Stavanger kommune;
 • Sørheim, Helge (2013). Prosalong NFF (arrangør, innleder). NFF, Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening;
 • Sørheim, Helge (2013). Umulige lærer-løfter.
 • Sørheim, Helge (2013). Var Stavanger og de andre gamle byene på Vestlandet grunnlagt på tuftene av vikingenes sentralsteder?. Arkeologisk Museum, Universitetet i Stavanger;
 • Sørheim, Helge (2013). Vikingens jul. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Vindnes, Aksel Kjær; Sørheim, Helge (2013). Helt uakseptabelt. forskerforum.no. [Internett]; 2013-05-02.
 • Stene, Morten; Sørheim, Helge (2012). Stort mangfold i årets årbok fra Egge historielag. (Bokomtale).
 • Sørheim, Helge (2012). Arkeologiske undersøkelser 2012: Smykkerester og brente beinbiter.
 • Sørheim, Helge (2012). Ekskursjon 25. Feltrunologmøtet. KHM, UiO;
 • Sørheim, Helge (2012). Gravhaug på Østerhus, Årdal, Hjelmeland.
 • Sørheim, Helge (2012). "Gården som sosial arena",Informasjon/diskusjonsinnlegg om påtenkt prosjekt. UiB; 2012-06-20.
 • Sørheim, Helge (2012). Kjerringrokk.
 • Sørheim, Helge (2012). Middelalderens administrative, sakrale og økonomiske rurale sentra på Vestlandet. UiS/AM; 2012-02-07.
 • Sørheim, Helge (2012). Nå er grensen nådd!.
 • Sørheim, Helge (2012). Om julefeiring i tidligere tider. TV-vest. [TV]; 2012-12-13.
 • Sørheim, Helge (2012). Peanøtter fra Kristin Halvorsen.
 • Sørheim, Helge (2012). Prosalong NFF. Arrangør.
 • Sørheim, Helge (2012). Smykkerester og brente beinbiter.
 • Sørheim, Helge (2012). Smykkerester og brente beinbiter. http://am.uis.no/category.php?categoryID=7821.
 • Sørheim, Helge (2012). «Var de første by- og kaupstedene på Vestlandet grunnlagt på tuftene av vikingenes sentralsteder?"Noen konklusjoner fra en bok skrevet med bidrag fra NFF-arbeidsstipend.». NFF;
 • Sørheim, Helge (2012). Var handelsmannen bare mann?. AM/UiS;
 • Sørheim, Helge (2012). "Volver og handelskvinner". Frøyas hus, Kvinneuniverstetet i Norden, Høgskolen i Telemar; 2012-10-18 - 2012-10-20.
 • Sørheim, Helge (2012). Åpent brev til Erna Solberg. Forskere er underbetalte, men høyreleder tar ikke problemet på alvor.
 • Sørheim, Helge; Nordbø, John Petter (2012). Her ligg mektige kvinner. Strandbuen. [Avis]; 2012-06-08.
 • Sørheim, Helge; Nordbø, John Petter (2012). Ny utgraving i Årdal.
 • Sørheim, Helge; Vidnes, Aksel Kjær (2012). - Må ta affære. http://www.forskerforum.no/wip4/-maa-ta-affaere/d.epl?id=131. [Internett]; 2012-06-13.
 • Sørheim, Helge (2011). About the Background for the Emergences of Towns and Market Towns in Western Norway. EAA/UiO; 2011-09-15.
 • Sørheim, Helge (2011). Abstracts 17th Annual Meeting 2011, s. 136: "About the background for the emergence of towns and market towns in Wesern Norway". EAA/UiS; 2011-09-14 - 2011-09-17.
 • Sørheim, Helge (2011). Arrangør og innleder/møteledelse. Norsk faglitterære Forfatter og Oversetterforening, Rogaland;
 • Sørheim, Helge (2011). Båt og skip som symbol fra bronsealder til nåtid. Arkeologisk Museum, UiS;
 • Sørheim, Helge (2011). Kalender kalender@aftenbladet.no Arkeologisk museum.
 • Sørheim, Helge (2011). "Politiske taler".
 • Sørheim, Helge (2011). Prosalong Norsk Faglitterær Forfatter og oversetterforening. Arrangør, innleder, møteledelse. Emne: "Virksomme ord. Om den politiske talens historie i Norge". Norsk Faglitterær Forfatter og Oversetterforening; 2011-05-05.
 • Sørheim, Helge (2011). Trond Hakas grav?.
 • Sørheim, Helge (2011). "Trond Hakas grav? Gravfeltet på Egge, spesielt om utgravningene av Eggesverdet". Egge museum/Egge historielag;
 • Sørheim, Helge (2011). Trond hakas grav? "Gravfeltet på egge, spesielt om utgravingene av Eggesverdet" (Forhåndsomtale av foredrag/bok: www.eggehistorielag.com) (19.10.2011).
 • Sørheim, Helge; Bakken, Sigrun (2011). Gravekveld på Egge. Trønderavisa. [Avis]; 2011-10-19.
 • Sørheim, Helge (2010). By frå byrjinga. [Avis]; 2010-10-12.
 • Sørheim, Helge (2010). By frå byrjinga. [Avis]; 2010-09-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Båt og skip som symbol fra bronsealder til nåtid (Prøveforelesning dr.philos-graden). Universtitetet i Bergen; 2010-04-22.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktoren svarer Byen ble Bergen, og varen ble fisk. [Avis]; 2010-07-08.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktorgrad om bosetningsarkeologi. [Avis]; 2010-06-24.
 • Sørheim, Helge (2010). Jonas Ros: Stad och gård : Sigtuna under sen vikingtid och tidlig medeltid.
 • Sørheim, Helge (2010). Medlemsmøte Norsk Faglitterære Forfatterforening - Rogaland. Arrangør, innleder og møteleder. Norsk Faglitterære Forfatter og oversetterforening - Rogaland; 2010-11-03.
 • Sørheim, Helge (2010). Ordets makt. 2010-10-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Ordets makt ? kristne runekors på feil sted. 2010-10-30.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsteder/-bygder og urbandannelse på Vestlandet i jernalder og tidlig middelalder og noen problemstillinger omkring Avaldsnes sin rolle i denne sammenhengen. 2010-09-11.
 • Sørheim, Helge (2010). Sørheim disputerer fredag. [Avis]; 2010-04-20.
 • Sørheim, Helge (2010). Til árs och fridar. Skipper Worse, Tasta; 2010-12-03.
 • Sørheim, Helge (2010). Til árs ok fridar Julefering i hedensk og tidlig kristen tid. Skipper Worse eldresenter; 2010-12-13.
 • Sørheim, Helge (2010). Urbanisering/ sentrumsdanning i Norge sett i et europeisk perspektiv. (Prøveforelesning dr.philos-graden). Universtitetet i Bergen; 2010-04-22.
 • Sørheim, Helge (2010). Urbanisering/sentrumsdanning i Norge sett i et europeisk perspektiv. Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger; 2010-10-26.
 • Sørheim, Helge (2010). Vikingenes jul. Tasta historielag; 2010-12-15.
 • Sørheim, Helge (2009). Kristne runekors på feil sted!. Arkeologisk museum, UiS; 2009-11-17.
 • Sørheim, Helge (2008). Mer om Åsolv på Helland. Ny runeinnskrift funnet under gulvet i Hausken kirke.
 • Sørheim, Helge (2007). Fersk rapport om arbeidssituasjoenen i museumssektoren - Nedprioriterer forskningen. Forskerforum 9-2007. [Avis]; 2007-09-01.
 • Sørheim, Helge; Lødemel, Nina (2007). Runesten-gåten løst. Nå vet arkeologene hva som står på steinen. Aftenposten.no. [Internett]; 2007-10-05.
 • Sørheim, Helge (2010). Doktordiputas.
 • Sørheim, Helge (2010). Erling Skjalgson.
 • Sørheim, Helge (2010). Helge Sørheim.
 • Sørheim, Helge (2010). Sentralsted, tettsted, knutepunkt, by.
 • Sørheim, Helge (2010). Stavanger før 1135.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Eit julesamansurium.
 • Sørheim, Helge (2009). Ekskursjon Norsk arkeologisk selskap.
 • Sørheim, Helge (2009). Kristne runekors på feil sted!.
 • Sørheim, Helge (2009). Vikingenes "båtpuss".