Et profilbilde

Førsteamanuensis
Torill Vist { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Torill Vist", "tel": "Telefon: 51833457", "email": "torill.vist@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-255
Tlf priv/mob +47 95948907

PROSJEKTER

Blikk for barn/Searching for qualities

http://blogg.hioa.no/blikkforbarn/

Delprosjekt: Det estetiske intervju

http://blogg.hioa.no/blikkforbarn/delprosjekt-3/det-estetiske-intervju/

Forskningsområder

Musikkpedagogikk, med fokus på tidlig nybegynneropplæring og musikk og følelser

Estetiske læreprosesser med fokus på estetisk opplevelse og følelseskunnskap i barnehagen.

Kunstbasert forskning

Utvalgte publikasjoner

Vist, T. (2016). Facets of experience: Interviews on music and emotion in encounter with Frede Nielsen?s theory on multifaceted meanings in music experience. In L. Väkevä, E. Georgii-Hemming, S.-E. Holgersen, & Ø. Varkøy (Eds.), Nordic Research in Music Education Yearbook Vol. 17 (pp. 243?270). Oslo: Norwegian Academy of Music.

Vist, Torill. (2016). Arts-based research processes in ECEC: Examples from preparing and conducting a data collection. Journal Of Nordic Early Childhood Education Research, 13(1), 1-15.  https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1371/1596

Halland, S. J. A. & Vist, T. (2016). Estetiske opplevingar: Toddlaren i møte med materiale [aesthetic experiences: The toddler in encounter with materials]. I L. Hernes, T. Gulpinar & N. Winger (red.), Blikk fra barnehagen (s. 119-146). Bergen: Fagbokforlaget.

Vist, T. (2015). Arts-based research in music education: General concepts and potential cases. In E. Georgii-Hemming, S.-E. Holgersen, Ø. Varkøy, & L. Väkevä (Eds.), Nordisk musikkpedagogisk forskning: Årbok 16 [Nordic Research in Music Education: Yearbook Vol. 16] (pp. 259-292). Oslo: NMH. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2425481/Vist_Arts-based_research_in_music_education.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vist, Torill. (2014). Fra kommende voksne til kommende skolebarn?Musikkfaget og norske barnehagediskurser. Barn, 32(2), 35-50.

Vist, Torill. (2014). Musikk i barnehagen ? følelser, fellesskap, kunnskap. In V. Glaser, I. Størksen & M. B. Drugli (Eds.), Utvikling, lek og læring i barnehagen ?forskning og praksis (pp. 492-510). Trondheim: Akademika.

Vist, Torill, & Bonde, Lars Ole. (2013). "Then Certain Songs Came": Music Listening in the Grieving Process after Loosing a Child. In Even Ruud Lars Ole Bonde, Marie S. Skånland, Gro Trondalen (Ed.), Musical Life Stories. Narratives on Health Musicking. Series from Centre for Music and Health (Vol. 6, pp. 139-163). Oslo: Norwegian Academy of Music.

Vist, T. (2012). Når rytmene ler og tonene gråter - musikalske muligheter for følelseskunnskap. In T. Vist & M. Alvestad (Eds.), Læringskulturer i barnehagen; Flerfarglige forskningsperspektiver (s. 188-213). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Vist, T, & Alvestad, M. (2012): Læringskulturer i barnehagen - en innledning. In T. Vist & M. Alvestad (Eds.), Læringskulturer i barnehagen; Flerfarglige forskningsperspektiver (s. 9-17). [Oslo]: Cappelen Damm akademisk.

Vist, T. (2011). Music Experience in Early Childhood ? Potential for Emotion Knowledge? International Journal of Early Childhood, 43(3). http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13158-011-0045-7

Vist, T. (2011). Music Experience as a Mediating Tool for Emotion Knowledge in Early Childhood Education and Care. In S. Young (Ed.), MERYC2011 (pp. 327-336). Helsinki, Finland: EuNet MERYC & Metropolia.

Vist, T. (2011). Følelseskunnskap og helse: Musikk og identitet i et kunnskapsperspektiv [Emotion Knowledge and Health: Music and Identity in a Knowlede Perspekctive]. I K. Stensæth & L. O. Bonde (red.), Musikk, helse, identitet [Music, Health, Identity]: Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Oslo: Norges Musikkhøgskole. http://brage.bibsys.no/nmh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_30340

Vist, T. (2010). Gir musikk kunnskap om egne følelser? Musikk-Kultur (3), 32-34.

Vist, T. (2010). Forbudte Sanger. I: Ride Ranke: Musikk fra livets begynnelse (3) 7-11

Vist, T. (2009). Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap: En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse [Music Experience as Potentials for Emotion Knowledge: A Study of Music Experience as a Mediating Tool for Emotion Knowledge, Focusing on Emotion Availability and Understanding]. 2009:4, Norwegian Academy of Music, Oslo. http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_35019  

Vist, T. (2009). Babysalsa: et danseskritt videre. Musikk fra livets begynnelse (4), 4-5.

Vist, T. (2009). Følelseskunnskap - kunnskapsområde i musikkfaget? [Emotion Knowledge - Field of Knowledge in Music Curriculum] Nordic Research in Music Education: Yearbook 11 (s. 185-206). Oslo: Norwegian Academy of Music. http://brage.bibsys.no/nmh/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_17428

Vist, T. (2008). Musikken som medierende redskap [Music as a Mediating Tool]. I F. V. Nielsen, S. G. Nielsen & S.-E. Holgersen (red.), Nordic Research in Music Education: Yearbook 10 (s. 185-204). Oslo: Norwegian Academy of Music.

Vist, T. (2007). Dans som utforsking? I: Stavanger Aftenblad. 7. juni 2007 s 36

Vist, T. (2006). Self interview: relevance in research? Flerstemmige innspill 2006: en artikkelsamling (s. 83-91). Oslo: Norges musikkhøgskole.

Vist, T. (2005). I lyden bor barnet, i barnet bor lyden: om små barns forhold til musikk. I S. Haugen, M. Röthle & L. Løkken (red.), Småbarnspedagogikk: fenomenologiske og estetiske tilnærminger (s. 75-91). Oslo: Cappelen akademisk forl.

Vist, T. (2002). Musikken - en kulturell navlestreng. I I. Mjør (red.), Kulturbarnehagen (s. S. 72-81). Oslo: Samlaget.

Vist, T. (2001). Tangentkista 1 (vol. 1). Oslo: Musikk-husets forlag.

Vist, T. (2001). Tangentkista 2 (vol. 2). Oslo: Musikk-husets forlag.

Vist, T. (2001). Tangentkista 1 og 2 (CD). Oslo: Musikk-husets forlag.

Vist, T. (2000). Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp! I: Arabesk  (1)

Vist, T. (1994). Den blå hesten. Estetikk i pedagogikkens lys. I: Musikk og Skole.

Vist, T. (1994). Den blå hesten. Estetikk i filosofiens lys. I: Musikk og Skole.

Vist, T. (1993). Musikkformidling og kommunikasjonsteori. I: Musikk og Skole

Vist, T. (1992).  6-åringers motoriske forutsetninger for å spille piano. (Hovedoppgave i musikkpedagogikk), Norges musikkhøgskole, Oslo.


Pågående forskning

2013-2016 Postdoc:Estetiske opplevelser som medierende redskap for følelseskunnskap i barnehagen.

2012-2017  PRAKUT-prosjektet Searching for quality ? Relation, play and learning in different group compositions in day care centers for children under the age of three. Ledet av Prof Leif Hernes HiOA, støttet av NFR 2012-2016.

Arbeidserfaring

Arbeid i høgskolesystemet

2005-              Universitetet i Stavanger, IFU (1. amanuensis 2009)

2004-2008       Norges Musikkhøgskole, stipendiat

1995-2004       Høgskolen i Stavanger, LU og KF (1. lektor fra 2001)

1994-1995       Norges Musikkhøgskole

1994-1995       Østlandets Musikkonservatorium 

1994-1995       Barnevernsakademiet, Høgskolen i Oslo.

1993-1995       Telemark distriktshøgskole, amanuensis i musikkformidling

1987                Southern Methodist University  (klaverlærer)

1996-               Div. kurs og sensorvirksomhet

 

Annet arbeid

1995-2001        Sola Musikkskole

1995-1996        Svithun v.g. skole, musikklinja

1989-1996        Skolekonsertturneer for Rikskonsertene

1994-1996        Redaktør for Musikk og Skole                      

1989-1992       Musikkbarnehage, privat

1989-1990        Pedagogisk leder for Yamaha musikkskole, Norge.

1995-               Div kurs, barnehager, kulturskoler, kommuner etc.

1981-               Klaverpedagog, privat                                  

1980-               Konsertoppdrag

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Vist, Torill (2017). Hva slags fag er musikk - i barnehagen?. I: Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver. Norges musikkhøgskole. s. 141-151.
 • Vist, Torill (2017). Kunstbasert forskning i barnehagen: teori om en mulig praksis. I: Teori og praksis i barnehagevitenskapelig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02680-0. s. 101-115.
 • Vist, Torill (2017). 'Musikkterapedikk’: Humanistiske handlemuligheter i musikkpedagogikk. I: Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud. Norges musikkhøgskole. ISBN 978-82-7853-225-6. s. 223-235.
 • Halland, Sissel Aastvedt; Vist, Torill (2016). Estetiske opplevingar : Toddlaren i møte med materiale. I: Blikk fra barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1695-6. s. 119-146.
 • Vist, Torill (2016). Arts-based research processes in ECEC: Examples from preparing and conducting a data collection. Nordisk Barnehageforskning. ISSN 1890-9167. Volum 13. DOI: 10.7577/nbf.1371.
 • Vist, Torill (2016). Facets of experience —Interviews on music and emotion in encounter with Frede Nielsen’s theory on multifaceted meanings in music experience. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN 1504-5021. Volum 17. s. 243-269.
 • Vist, Torill (2015). Arts-based Research in Music education - general concepts and potential cases. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN 1504-5021. Volum 16. s. 259-292.
 • Vist, Torill (2014). Fra kommende voksne til kommende skolebarn? Musikkfaget og norske barnehagediskurser. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 32. Hefte 2. s. 35-50.
 • Vist, Torill (2014). Musikk i barnehagen – følelser, fellesskap, kunnskap. I: Utvikling, lek og læring i barnehagen. Forskning og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0160-3. s. 493-511.
 • Vist, Torill; Bonde, Lars Ole (2013). "Then Certain Songs Came": Music Listening in the Grieving Process after Loosing a Child. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. ISSN 1893-3580. Hefte 5. s. 139-163.
 • Vist, Torill (2012). Når rytmene ler og tonene gråter - musikalske muligheter for følelseskunnskap. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 188-213.
 • Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen - En innledning. I: Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. s. 9-17.
 • Vist, Torill (2011). Følelseskunnskap og helse: Musikk og identitet i et kunnskapsperspektiv. I: Musikk, helse, identitet. Norges musikkhøgskole. ISBN 978-82-7853-068-9. s. 179-198.
 • Vist, Torill (2011). Music Experience in Early Childhood: Potential for Emotion Knowledge?. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 43. Hefte 3. s. 277-290. DOI: 10.1007/s13158-011-0045-7.
 • Vist, Torill (2009). Følelseskunnskap kunnskapsomårde i musikkfaget?. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN 1504-5021. Volum 11. s. 27-47.
 • Vist, Torill (2008). Musikken som medierende redskap. Nordisk musikkpedagogisk forskning : Årbok. ISSN 1504-5021. Volum 10. s. 185-204.
 • Vist, Torill (2005). I lyden bor barnet, i barnet bor lyden - om små barns forhold til musikk. I: Småbarnspedagogikk Fenomenologiske og estetiske tilnærminger. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-02-22637-6. s. 75-91.
 • Vist, Torill (2002). Musikalsk opplevelse og samspill – den første nøkkel til verden. I: På vei videre... Jubileumstdisskrift for førskolelærerutdanninga i Stavanger. Høgskolen i Stavanger.
 • Vist, Torill (2002). Musikken - en kulturell navlestreng. I: Kulturbarnehagen. Det Norske Samlaget. s. 72-81.
 • Vist, Torill (2000). Er du veldig glad og vet det, ja, så klapp! Musikk som emosjonell opplevelse, erkjennelse og utvikling hos små barn. Arabesk. ISSN 0809-0807. Hefte 1. s. 26-30.
 • Vist, Torill (1996). "Fra land til land" - et skattekammer!. I: Musikk og Skole. s. 38-40.
 • Vist, Torill (1994). Brevveksling med statsråden. I: Musikk og Skole.
 • Vist, Torill (1994). FKS. Landslagene i samlet tropp. I: Musikk og Skole.
 • Vist, Torill (1994). Festivaler gir mulighet til etterutdanning. I: Musikk og Skole. s. 40-41.
 • Vist, Torill (1994). Gruppe V-est. I: Musikk og Skole. s. 44-45.
 • Vist, Torill (1994). Hernes stevnet for arbeidsretten. I: Musikk og Skole. s. 20-21.
 • Vist, Torill (1994). Kvintsang og Uhu. I: Musikk og Skole. s. 23-25.
 • Vist, Torill (1994). Med Mozart i tre år. I: Musikk og Skole. s. 40-41.
 • Vist, Torill (1994). Med Mozart i tre år. I: Musikk og Skole. s. 40-41.
 • Vist, Torill (1994). Musikk i livets første år. I: Musikk og Skole.
 • Vist, Torill (1994). Nå tar vi en sang, dere!. I: Musikk og Skole. s. 40-41.
 • Vist, Torill (1994). På besøk i sekretariatet. I: Musikk og Skole. s. 20-22.
 • Kulset, Nora Bilalovic; Vist, Torill; Selvik, Randi Margrete (2017). Musickhood. Om verdien av musikalsk kapital og musikalsk trygghet i væremåten hos voksne i flerspråklige barnehager. En selvstudie av egen musikkpraksis.. NTNU, Norwegian University of Science and Technology. ISBN 978-82-326-2442-3. 291 s.
 • Vist, Torill; Alvestad, Marit (2012). Læringskulturer i barnehagen. Flerfaglige forskningsperspektiver. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-35016-1. 291 s.
 • Vist, Torill (2009). Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap. En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse. Norges musikkhøgskole. ISBN 9788278530597. 470 s.
 • Vist, Torill (2001). Tangentkista 1. Musikk-Husets Forlag A/S. 66 s.
 • Vist, Torill (2001). Tangentkista 2. Musikk-Husets Forlag A/S (M-H. 3000 ISMN M- 2610-1705-3). 64 s.
 • Vist, Torill (2001). Tangentkista 1 og 2.
 • Vist, Torill (2018). Arts-based research processes in Norwegian early childhood education and care (ECEC. Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning; 2018-02-13 - 2018-02-15.
 • Vist, Torill (2018). Aesthetic Interviews as Toddler Narratives. Boston University; 2018-05-24 - 2018-05-27.
 • Vist, Torill (2018). Relational Aesthetics in Educational Research. Universitetet i Sørøst-Norge; 2018-04-10 - 2018-04-15.
 • Vist, Torill (2018). Research from the Eye of the Hurricane. University of Illinois; 2018-05-15 - 2018-05-19.
 • Vist, Torill (2017). «Musikkterapedikk. NMH/CREMAH; 2017-06-01.
 • Vist, Torill (2017). 2017Hva slags fag musikk kan være –i barnehagen.. NMH/CERM; 2017-12-07.
 • Vist, Torill (2016). A/r/tografi – å leve som en a/r/tograf. UiS; 2016-10-24 - 2016-10-28.
 • Vist, Torill (2016). Kunstbasert forskning i tidlige forskningsfaser. UiS; 2016-10-24 - 2016-10-28.
 • Vist, Torill (2016). Musikk og barnehageforskning (BfB). UiS; 2016-02-03.
 • Vist, Torill; Bresler, Liora (2016). Welcome to arts-based Research: Exploring the map. UiS; 2016-10-24 - 2016-10-28.
 • Vist, Torill; Os, Ellen (2016). ITERS-R Qualitative data in Norwegian Early Childhood Music Education Resesarch. NNMPF; 2016-03-08 - 2016-03-10.
 • Vist, Torill; Os, Ellen (2016). Musikk i barnehagen - med ITERS-R som linse. Analyser av ulike syn på musikk i barnehagen for de minste barna. Fylkesmannen i Troms; 2016-02-19.
 • Vist, Torill; Os, Ellen (2016). Musikk i barnehagen - med ITERS-R som linse. En analyse av ulike syn på musikk i barnehagen for de minste barna. Fylkesmannen i Troms; 2016-02-18.
 • Os, Ellen; Vist, Torill (2015). Musikk i barnehagen - med ITERS-R som linse. HiOA, Blikk for barn og GoBan; 2015-10-26 - 2015-10-27.
 • Vist, Torill (2015). ARTS-BASED RESEARCH PROJECTS INVESTIGATING CHILDREN UNDER THE AGE OF THREE - The aesthetic interview. An Arts-Based Data Collection Method. EECERA; 2015-09-07 - 2015-09-10.
 • Vist, Torill (2015). DET ESTETISKE INTERVJU – EN KUNSTBASERT, DELTAKENDE DATAINNSAMLING. NFR; 2015-09-18.
 • Vist, Torill (2015). Det estetiske intervju. NFR, FINNUT; 2015-09-17.
 • Vist, Torill (2015). Kunstbasert forskning i barnehagen – teori om en mulig praksis. Programområdet Læringskulturer i Barnehage; 2015-10-13.
 • Vist, Torill (2015). The aesthetic interview - an arts-based data Collection method. University of Illinois,; 2015-05-20 - 2015-05-23.
 • Gudmundsdottir, Helga-Rut; Holgersen, Sven-Erik; Vestad, Ingeborg Lunde; Vist, Torill (2014). Music Education. Never as Important as in Early Childhood. Nordic Network for research in Music Education (NNMPF); 2014-04-23 - 2014-04-25.
 • Størksen, Ingunn; Vist, Torill; Garred, Rudy (2014). Presentasjon av boka "Utvikling, lek og læring - forskning og praksis". Universitetsbiblioteket i Stavanger; 2014-09-09.
 • Vist, Torill (2014). Från kommande vuxna till kommande skolbarn? Det muciserande barnet i fôrskolan. Malmö Högskola; 2014-05-15 - 2014-05-16.
 • Vist, Torill (2014). Kulturhuset. NRK P2. [Radio]; 2014-02-25.
 • Vist, Torill (2014). Kunstbasert forskning (Arts-based research). Forskergruppen Estetiske og emosjonelle læreprosesser;
 • Vist, Torill (2014). P2s påskeevangelium (Musikk er liv). NMR P2. [Radio]; 2014-04-17.
 • Vist, Torill (2014). The Aesthetic Interview. NNMPF; 2014-04-23 - 2014-04-25.
 • Vist, Torill (2014). The Aesthetic Interview: What can it be? (Part of Searching for qualities: Relations, play and learning in different group compositions). NERA; 2014-03-05 - 2014-03-07.
 • Vist, Torill (2013). Musikk i barnehagen - muligheter for følelseskunnskap. Fylkesmannen i Troms; 2013-02-01.
 • Vist, Torill (2013). Musikkopplevelse og følelseskunnskap. Foreningen musikk fra livets begynnelse; 2013-04-05 - 2013-04-07.
 • Vist, Torill; Hernes, Leif (2013). Searching for Qualities - med Blikk for Barn. Rogaland fylkeskommune;
 • Vist, Torill (2012). Music, Narratives and Emotion Knowledge. Nordic Network of Research in Music, Culture, and Health (MU; 2012-03-12 - 2012-03-14.
 • Vist, Torill (2012). Relational perspectives on music experience in childhood and adulthood. Nordic Network for Music Education Research; 2012-02-22 - 2012-02-24.
 • Alvestad, Marit; Mosvold, Reidar; Vist, Torill (2011). Learning Cultures in Early Childhood Educational Contexts. Presentasjon av temanr. 43(3)2011, International Journal of Early Childhood (IJEC). Institutt for førskolelærerutdanning,Programområdet LiB; 2011-12-06.
 • Vist, Torill (2011). Djembe i barnehagen. Solvang barnehage;
 • Vist, Torill (2011). Emotion knowledge thorough music – a public health perspective?.
 • Vist, Torill (2011). Følelseskunnskap i barnehagen. Institutt for førskolelæererutdanning, UiS;
 • Vist, Torill (2011). Music Experience as a Mediating Tool for Emotion Knowledge in Early Childhood Education and Care. MERYC; 2011-06-09 - 2011-06-11.
 • Vist, Torill (2011). Music experience and emotion knowledge. NNMPF;
 • Vist, Torill (2011). There is crying in those notes. Oxford Brooks University;
 • Vist, Torill; Bjerkestrand, Karin Brunvathne (2011). Veiledning i barnehagen +Drama i barnehagen. Foreningen musikk fra livets begynnelse;
 • Vist, Torill; Røsok, Guri (2011). Mappevurdering i kulturskolen. Norsk Kulturskoleråd; 2011-08-16 - 2011-08-17.
 • Vist, Torill (2010). Music experience and emotion knowledge. 2010-12-01 - 2010-12-03.
 • Vist, Torill (2010). Music experience and emotion knowledge. Rowhampton University; 2010-04-27.
 • Vist, Torill (2010). Musikkens fire temperamenter. [Radio]; 2010-10-04.
 • Vist, Torill (2009). Morgenlokalen, Rogaland. [Radio]; 2009-03-25.
 • Vist, Torill (2009). Musikk og følelseskunnskap. [Radio]; 2009-11-27.
 • Vist, Torill (2009). Musikkopplevelse og følelseskunnskap. 2009-11-25.
 • Vist, Torill (2009). Musikkopplevelse og følelseskunnskap Vitenskapsteori og metode. 2009-09-22.
 • Vist, Torill (2009). Musikkopplevelser i barnehagen - muligheter for følelseskunnskap. 2009-11-12.
 • Vist, Torill (2009). musikkopplevelse og følelseskunnskap. Norges musikkhøgskole; 2009-03-06.
 • Vist, Torill (2007). Dans som utforsking.
 • Vist, Torill (2007). Musikkopplevelse og følelseskunnskap. 2007-02-01 - 2007-02-03.
 • Vist, Torill (2004). Musikkopplevelse som grunnlag for emosjonell bevissthet, erkjennelse og utvikling - Noen vitenskapsteoretiske betrakninger. 2004-01-08 - 2004-01-11.
 • Vist, Torill (2002). Den lekende lærer. 2002-09-16.
 • Vist, Torill (2002). Musikken - den første nøkkel til verden. 2002-10-18.
 • Vist, Torill (2002). Tangentkista - New Norwegian Paths for Instrumental Teaching. 2002-08-11 - 2002-08-16.
 • Vist, Torill (2000). Gitar i barnehage og småskole.
 • Vist, Torill (1999). Estetikkbegrepet - fra musikkfaglig ståsted.
 • Vist, Torill (1999). Gi plass til "Gi lyd!".
 • Vist, Torill (1999). Leseopplæring og estetiske opplevelser: én og samme sak!.
 • Vist, Torill (1998). Begynnerundervisning på piano for 6-9-åringer. Utfordringer og muligheter.
 • Vist, Torill (1998). Den viktigste fortelleren og musikkens estetiske dimensjon.
 • Vist, Torill (1996). 40-årsjubileum eller 40-årskrise?.
 • Vist, Torill (1996). Endelig!.
 • Vist, Torill (1996). Faller mellom alle skoler.
 • Vist, Torill (1996). Fattigmannskompetanse.
 • Vist, Torill (1996). Høre - seg selv.
 • Vist, Torill (1996). Mens vi venter.
 • Vist, Torill (1996). Skrivebordsgeneraler og fotsoldater.
 • Vist, Torill (1996). Velkommen!.
 • Vist, Torill (1994). Gi ungene et horn før idretten!.
 • Vist, Torill (1994). Gr-97.
 • Vist, Torill (1994). Hurra!.
 • Vist, Torill (1994). Med publikum som mål.
 • Vist, Torill (1994). Mette på Grieg, sultne på musikk?.
 • Vist, Torill (1994). Pedagogen och den musikaliska mænniskan.