Et profilbilde

Førsteamanuensis
Hildegunn Støle { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis", "fn": "Hildegunn Støle", "tel": "Telefon: 51833274", "email": "hildegunn.stole@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Rom OD B-24151

Forskningsområder

Hildegunn Støle er førsteamanuensis i literacy ved Lesesenteret. Hun disputerte i 2013 for sin ph.d. innen historisk pragmatikk i engelsk fra Universitetet i Stavanger. Støle har vært ansatt ved engelskseksjonen på Institutt for Kultur- og Språkvitenskap på UiS (2005-2011), og ved Lesesenteret siden 2012. Hun er engasjert i oppdraget Program for Bedre Gjennomføring (FYR og NyGIV) fra Utdanningsdirektoratet, samt i nasjonale prøver i lesing med mer. Tidligere har Støle vært lærer i den videregående skolen i mange år.  

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Støle er opptatt av feltene leseopplæring, leseprøver, språk og litterær lesing. Sammen med Vibeke Rønneberg har hun skrevet om engelskfaget i norsk ungdomsskole i Leseboka (Skaftun, Solheim, Uppstad 2014). Støle har holdt foredrag for lærere om dysleksi, om lesing og læring i engelskfaget og i norskfaget i yrkesfaglig videregående skole innen FYR-prosjektet, samt om nasjonale prøver i lesing. Hun har jobbet med nasjonale prøver i lesing for 5. trinn sammen med flere andre på Lesesenteret. Støle er med i et forskernettverk finansiert av EU (COST EREAD) og ledet av Anne Mangen, UiS. Temaet for EREAD er reading in the age of digitisation. Støles hovedinteresse er utviklingsperspektivet i digitalisering av lesing og hun har vært førsteforfatter på et kapittel om digitalisering av leseprøver for barn og unge (publ 2018). For tiden er Støle med i forskerteamet ved Lesesenteret som analyserer resultatene fra PIRLS 2016 (publ desember 2017). Hun er også med på et nordisk forskningsprosjekt om empiriske effekter av skjønnlitterær lesing, kalt IGEL North og ledet av Anne Mangen. En publikasjon basert på et leseeksperiment blant studenter ved IGLU er planlagt i 2017.  


PhD-avhandlingen hennes handler om "Interjections in Late Middle English play texts", hvilket innebærer at Støle er interessert i følgende pragmatic/discourse markers, emotion in dialogue, historical play texts/literature, Middle English og Early Modern English. Det hender at hun følger med på forskning innen ovennevnte felt. Hun er assosiert medlem av UiS' programområde North Sea Language History ledet av professor Merja Stenroos. Støle har transkribert mellomengelske manuskripter for prosjektet MEST, også ledet av professor Stenroos.

Arbeidserfaring

Støle har jobbet som lærer i norsk og engelsk i en yrkesfaglig videregående skole i Sandnes. Hun har forelest i engelsk på årskurset i engelsk ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap, UiS. Siden 2012 har hun vært ansatt ved Lesesenteret hvor hun har vært engasjert i lærerskoleringsprosjektet NyGIV, drevet av Margunn Mossige fra Lesesenterets side, i samarbeid med andre nasjonale sentre. Støle er også involvert i Kunnskapsdepartementets satsing FYR, som er en del av NyGIV særlig rettet mot yrkesfaglig videregående skole. Sammen med Monica Mitchell m.fl. var Støle i 2013 med på å arrangere Lesesenterets årlige lesekonferanse. Støle var med på å lage nasjonale prøver i lesing for 5. trinn i overgangsfasen fra papirbasert til digital prøve (2014-2016). Veiledning: Støle har veiledet tre masterkandidater; to i spesialpedagogikk og en i lesevitenskap (per 2017).

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Støle, Hildegunn; Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Toft, Trond Egil (2017). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
 • Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2017). Rapport: Nasjonal prøve i lesing for 5. trinn 2016. Utdanningsdirektoratet. 24 s.
 • Gabrielsen, Egil; Hovig, Johanne Birgitte; Rongved, Elisabeth; Strand, Olaug; Støle, Hildegunn; Toft, Trond Egil (2016). Godt nytt! Norske resultater fra PIRLS 2016. Lesesenteret, UiS. ISBN 82-7649-085-9. 72 s.
 • Støle, Hildegunn (2013). Interjections in Late Middle English play texts. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-526-8. 488 s.
 • Støle, Hildegunn (2020). Dyp læring - hva er det?. Lesesenteret, UiS; 2020-03-31.
 • Støle, Hildegunn (2019). Some findings from e-PIRLS 2016 in Norway. NOLES: Literacy i lærerutdanninga i Norge; 2019-03-11 - 2019-03-13.
 • Støle, Hildegunn; Strand, Olaug (2019). "Digital assessment of reading: digital-PIRLS and e-PIRLS". Programområdet Grensesnitt/Interfaces; 2019-03-18 - 2019-03-19.
 • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn (2018). Lesing på papir og digitalt - konferanse på UiS. Rogaland NRK. [TV]; 2018-10-03.
 • Otterdal, Øystein; Støle, Hildegunn (2018). Lesing på papir og digitalt https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-rogaland/DKRO02019818/03-10-2018. Rogaland NRK. [Radio]; 2018-10-03.
 • Støle, Hildegunn (2018). How to measure Reading Comprehension. Raabe publishing; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn (2018). Lesing og språklærig i engelsk på videregående. Anita Sangvik Nilsen; 2018-04-03.
 • Støle, Hildegunn (2018). Reading Assessment - a workshop for teachers. Raabe Publishing; 2018-06-08.
 • Støle, Hildegunn (2018). What can we [Slovakia] do to improve assessment results?. Senec, Slovakia. [TV]; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn (2018). What did Norway do to improve Reading results as measured by international assessment?. Slovakia. [TV]; 2018-06-07.
 • Støle, Hildegunn; Rongved, Elisabeth (2018). De ivrigste bokleserne forstår også mest av internett-tekster.
 • Støle, Hildegunn (2017). Forskjeller i barns leseprestasjon i digital vs papirbasert prøve. Programområdet Grensesnitt; 2017-03-21.
 • Støle, Hildegunn (2017). Paper vs. CBA reading test: Differences in fifth grade student performance. Prof Knut Schwippert; 2017-06-29.
 • Støle, Hildegunn (2017). ePIRLS - hva er det og hvordan gikk det?. Anne Mangen, Trude Hoel; 2017-12-11.
 • Støle, Hildegunn; Schwippert, Knut (2017). Norske resultater fra ePIRLS. Lesesenteret; 2017-12-06.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Nilsson, Kersti (2016). Experiential deep-reading: a pilot study among students in teaching training programs in the Nordic countries.. IGEL (Int. Soc. for the Empirical Study of Literature); 2016-07-06 - 2016-07-09.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Stangeland, Elisabeth Brekke (2016). Nasjonal prøve i lesing 5. trinn 2015. Utdanningsdirektoratet; 2016-01-25 - 2016-01-26.
 • Støle, Hildegunn (2016). Digital og papirbasert læring - hva funker?. Skolemøtet for Rogaland v/ Heidi Margrethe Lenes; 2016-11-18.
 • Støle, Hildegunn (2016). Lesing og skriving i norsk og YF: Frå FYR til Språkløyper. Utdanningsdirektoratet; 2016-09-20.
 • Kuzmicova, Anezka; Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Foregrounding, reading strategy, and theory of mind.. PALA (The International Poetics and Linguistics Association); 2015-07-17 - 2015-07-19.
 • Mangen, Anne; Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte; Kuzmicova, Anezka; Steenberg, Mette; Therman, Cecilia; Nilsson, Skans Kersti (2015). IGEL North: An empirical study of literary reading in the Nordic countries. Lesesenteret og Skrivesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn (2015). Digital nasjonal prøve i lesing på 5. trinn. Humanistisk fakultet, UiS; 2015-02-03.
 • Støle, Hildegunn (2015). Exploring the effect of literary reading - the IGEL North project. Lesesenteret; 2015-05-18 - 2015-05-20.
 • Støle, Hildegunn (2015). Fagmiljøsamling om NP og VfL. Utdanningsdirektoratet; 2015-01-26.
 • Støle, Hildegunn (2015). Språk og fag i flerspråklige klasserom vgo. Utdanningsdirektoratet;
 • Støle, Hildegunn (2015). review of Ursula Lutzky. 2012. Discourse Markers in Early Modern English.
 • Støle, Hildegunn; Begnum, Anne Charlotte (2015). Hva synes lærerstudenter om litteratur?. Lesesenteret; 2015-03-23 - 2015-03-25.
 • Støle, Hildegunn (2014). Lesing i engelsk og design & håndverk. Utdanningsdirektoratet; 2014-11-17.
 • Støle, Hildegunn (2014). Lesing og programfag. Skrivesenteret; 2014-03-29 - 2014-03-31.
 • Støle, Hildegunn (2014). Testing i norsk skule og elevar med anna morsmål. Utdanningsdirektoratet; 2014-10-29 - 2014-10-30.
 • Støle, Hildegunn (2011). The interjection ALAS in Middle English drama texts - a corpus study. Universitetet i Helsinki; 2011-09-28 - 2011-10-02.
 • Støle, Hildegunn (2010). Methods in Historical Pragmatics. Professor Irma Taavitsainen, University of Helsinki, Finland; 2010-10-12.
 • Støle, Hildegunn (2010). Primary interjections in Middle English drama Methods - a description of a purposebuilt database. 2010-11-16.
 • Støle, Hildegunn (2010). Primary interjections in medieval English drama. VARIENG, University of Helsinki; 2010-10-06.
 • Støle, Hildegunn (2009). Medieval English Drama - a Pragmatic Approach "O - my harte hoppis for joie!". 2009-11-25.
 • Støle, Hildegunn (2009). The Primary Interjection 'a/ah' in Late Medieval English Drama. 2009-08-26 - 2009-08-28.
 • Eiksund, Hjalmar Trond; Kvithyld, Trygve; Støle, Hildegunn; Brok, Lene Storgaard (2019). NOLES-konferansen: Literacy i opplæringa. NOLES og Nationalt Videncenter for Læsning. Schæffergården, Gentofte, Danmark.
 • Støle, Hildegunn; Rangnes, Brita Strand (2008). "Tradisjon i moderne form" Mysteriespel i Stavanger Domkyrkje Pasjon 2008.