MENY

Ett av forskerskolens tema: Tverrprofesjonalitet og samarbeid

Over år har velferdstjenestene blitt mer og mer fragmentert og profesjonelle og brukerne, pasienter og studenter må samarbeide i praksis («Interprofessional care») på tvers av enheter og administrasjonsnivå for å koordinere innsatsen. På den måten kan også tjenestekvaliteten forbedres. Forskning viser at tverrprofesjonell utdanning («Interprofessional education») spiller en viktig rolle i å forbedre samarbeid i praksis. Det er m.a.o. en rekke problemstillinger som kan studeres både på makro-, meso- og mikronivå og bidra til kunnskap om fenomenet tverrprofesjonalitet og samarbeid, de ulike utfordringer det kan innebære og hvordan vi kan få til gode samarbeidsformer mellom ulike aktører og organisasjoner.