MENY

Ett av forskerskolens tema: Komparasjon

Sammenlikninger kan gjøres på mange nivå og er egnet til å få fram konstituerende trekk ved det som da blir sammenlignet. Det kan handle om å analysere likheter og forskjeller mellom forskjellige profesjoner med hensyn til sammenhengen mellom yrkesutøvelse og kunnskapsforståelse, innenfor ett land eller på tvers av land. Det kan også innebære å sammenligne profesjonsutøvelse innenfor én profesjon over tid.

Komparasjon vil kunne oppstå spontant i diskusjoner i flerprofesjonelle grupper og på den måten vil nye forskningsfelt bli generert. Komparasjon kan også planlegges ved at begreper og teorier fra ulike profesjoner sammenlignes. Både unike og sammenfallende trekk kan bli trukket i slike sammenlikninger og føre til forståelse for både integrasjon og differensiering av yrker.