MENY

Ett av forskerskolens tema: Medvirkning

Aktiv involvering av dem forskningen angår, det være seg brukere eller praktikere, står i økende grad på den forskningspolitiske dagsorden. «Samarbeidsforskning» og «medforskning» er tilnærminger som innebærer at ulike aktørers kunnskaper og erfaringer, deres biografi, og narrativer sammen får betydning i forskningsprosessen. Dette skjer i skjæringspunktet mellom det personlige, det profesjonelle og det institusjonelle. Det forutsetter både en forståelse for samhandling og kommunikasjon, makt i relasjoner, for ulike kunnskapssyn, og for forskjellige metodiske grep som samlet kan utgjøre en praksisnær metodologi.