Et profilbilde

Professor
Siv Oltedal { "honorific-suffix": "Professor", "fn": "Siv Oltedal", "tel": "Telefon: 51831511", "email": "siv.oltedal@uis.no" }

Avdeling/enhet Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt/senter Institutt for sosialfag
Rom KA A-208
Tlf priv/mob 004748118007

Siv Oltedal er professor i sosialt arbeid. Ho er sosionom (1980), sosiolog (1983) og har PhD i sosialt arbeid (2000) frå NTNU.

Forskings-, fagutviklings- og undervisningskompetanse innan:

Relasjonsarbeid og sosiale prosessar.

Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid.

Teoriutvikling i sosialt arbeid.

Komparative studier av sosialt arbeid med familiar.

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV kontor.

Velferdstenesteforsking.

Forskningsområder

Relasjonsarbeid og sosiale prosessar.

Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV kontor.

Komparative studier av sosialt arbeid med familiar.

Utvalgte publikasjoner

* Nygren, L. and S. Oltedal (2014): Social workers`understanding of "Family" in Child Welfare work - an International Research Approach. In: Hessle,S.(ed): Global social transformation and social action: The role of Social Workers. Social Work-Social Development III, Ashgate.

*Oltedal. S.(2013 )Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid. Universitetetsforlaget.

*Healy,K. and S.Oltedal (2010): An institutional Analysis of Child Protection Workforce Turnover. An Australian and Norwegian Comparison. In: Journal of Social Policy (39/2) Cambridge University Press

*Oltedal,S. (2009): Reflections on the client-social worker relationship from single mothers and social workers in Australia, USA, Canada, Russia and Norway: Close but not too close. Distant but not too distant. In: Journal of Comparative Social Work. Issue 1 2009. (www.jcsw.no)

* Oltedal, S. (2008): Orientations as a sensitizing concept in social work, In: Journal of Comparative Social Work, Issue 1  

*Oltedal,S. (2004): Klientsamtalar innan velferdsstaten. Ei kvardagsleg sak. Fagbokforlaget.

*Oltedal,S.(red) (2005): Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringar. Gyldendal Akademiske.

*Oltedal, S.(2000): Praksis i sosialt arbeid. Ei studie av klientsamtalar på sosialkontor. Avhandling til graden dr polit. NTNU (disputas 11.02.2000)

*Hutchinson, G.S. og Oltedal, S. (1996/2006): Modeller i sosialt arbeid. Universitetsforlaget.

Pågående forskning

Arbeider innan tre forskingsprosjekt:
* Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV kontor (2013-2016).
Finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Universitetet i Stavanger samarbeidar med Fylkesmannen i Rogaland, NAV Rogaland, Haugesund NAV-kontor og Karmøy NAV- kontor. Prosjektet skal bidra til å styrke kvalitet og kompetanse i lokale NAV kontor når det gjeld arbeidsmåtar overfor brukarar med samansette behov. Prosjektplanen er delt inn i effektmål som å bidra til færre unge uføre og større tilfredshet blant unge brukarar av NAV og resultatmål som etablering av nye lærings-og samarbeidsarenaer, utvikling av metodar, modellar og verktøy og utvikling av brukerfora. UiS forskarane gjennomfører feltarbeid ved dei to NAV kontora, i form av følgeforsking slik som å observere samtalar, gjere kvalitative intervju med NAV veiledarar og brukarar.
* Familiekompleksitet og sosialt arbeid. Ei komparativ studie av familie-basert velferdsarbeid i ulike velferdsregimer"(2015-2017).
NORFACE (Welfare State Futures)finansiert prosjekt om familiebasert arbeid i ulike velferdsregimer.Professor Lennart Nygren Universitetet i Umeå er prosjektleiar og Universitetet i Birmingham (Prof. Susan White) og UiS (prof. Siv Oltedal) er partnarar i prosjektet. I studien blir det analysert korleis sosialarbeidarar arbeidar med familiar med komplekse problem innan barnevern, rusomsorg, arbeid med immigrantar og funksjonshemma. Dei land som inngår i studien er Sverige, Norge, Irland, Storbritania, Bulgaria, Litauen,Mexico og Chile. Studien bygger på nasjonal statistikk og styringsdokument frå dei aktuelle landa, ekspertintervju og fokusgruppeintervju med sosialarbeidarar.Studien er forventa å gi eit bidrag til teoriutvikling omkring velferdsregimer og profesjonars vilkår som "bakkebyråkratar". Den gir også auka kunnskap om korleis utforminga av familiepolitikken påverkar familieomgrepet, familien som institusjon og korleis ulike partar forhandlar om kva ressursar sosialarbeidarar skal bidra med. Det er forventa at studien gir meir kunnskap om korleis familien kan vere ein ressurs for godt sosialt arbeid.
* Sosialt arbeid med familiar (2010-2017). I dette multi-nasjonale forskingsprosjektet er det samla inn to fokusgruppeintervju med sosialarbeidarar i ulike land (Argentina, Mexico, Chile, Finland, Island, USA, Sverige, Norge, Canada, Cuba; UK, Litauen og Malawi)basert på ein standarisert barneverns vignett. Målet med studien er å få kunnskap om korleis sosialarbeidarar forstår arbeidet med familiar innan barnevernet i ulike nasjonale kontekstar.

Arbeidserfaring

Tilsett som professor ved Universitetet i Stavanger frå 1. mars 2014. Amanuenis, førsteamanuensis og professor ved Universitetet i Nordland (tidlegare Høgskolen i Bodø) frå 1985-2014(i periodar tilsett m.a. ved Nordlandsforsking). Sosialkurator ved Nordland psykiatriske sjukehus 1987-88. Sosionom Dyrøy sosialkontor, 1983-84. Journalist Nye Troms, Målselv, 1982-83. Koordinator for Pendlingsprosjekt Nordre Land, finansiert av Kirkenes Verdensråd, 1980-82.

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Olsen, Gurli; Oltedal, Siv (2020). The Use of a Client Feedback System in Activation Encounters. Nordic Social Work Research. ISSN 2156-857X. DOI: 10.1080/2156857X.2020.1769714.
 • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv (2019). Teoretiske perspektiver i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. ISBN 9788741272375. 369 s.
 • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart (2019). Private and public families: Social workers’ views on children’s and parents’ position in Chile, England, Lithuania and Norway. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 14. Hefte 1. s. 115-140. DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.235.
 • Oltedal, Siv; Pena, Angela; Hean, Sarah (2019). Work division processes in social work with Cuban and Norwegian families. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 14. Hefte 1. s. 165-190. DOI: 10.31265/jcsw.v14.i1.237.
 • Hutchinson, Gunn Oddlaug Strand; Oltedal, Siv (2017). Praksisteorier i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02674-9. 229 s.
 • Ursin, Marit; Oltedal, Siv; Munoz, Carolina (2017). Recognizing the ‘big things’ and the ‘little things’ in child protection cases. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. Volum 22. Hefte 2. s. 932-941. DOI: 10.1111/cfs.12313.
 • Tembo, Memory Jayne; Oltedal, Siv (2015). Social work and families in child welfare in Malawi : social workers considerations when placing a child outside the home. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Volum 10. Hefte 1.
 • Nygren, Lennart; Oltedal, Siv (2014). Social workers' understanding of "Family" in child welfare work - an international research approach. I: Global social transformation and social action: the role of social workers. Ashgate. ISBN 978-1-4724-1795-4. s. 123-128.
 • Oltedal, Siv (2013). Kjønnsperspektiv i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 9788215018669. 233 s.
 • Oltedal, Siv (2012). Developing Contextual Knowledge Arenas in the Global Classroom. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. Volum 8. Hefte 2.
 • Healy, Karen; Oltedal, Siv (2010). An Institutional Comparison of Child Protection Systems in Australia and Norway Focused on Workforce Retention. Journal of Social Policy. ISSN 0047-2794. Volum 39. s. 255-274. DOI: 10.1017/S004727940999047X.
 • Oltedal, Siv (2009). Close but not too close, distant but not too distant reflections on the client-social worker relationship from single mothers and social workers in Australia, USA, Canada, Russia and Norway. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Hefte 1. s. 1-18.
 • Oltedal, Siv (2009). Using Competence meeting as a Practical Reflective Method. Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. ISSN 1504-4831. Volum 5. Hefte 2.
 • Oltedal, Siv (2008). "Orientation" as a sensitizing concept in social work. Journal of Comparative Social Work. ISSN 0809-9936. Hefte 1. s. 1-15.
 • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv (2007). Blikk på utdanning og praksis. I: Blikk på praksis : sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Gyldendal Akademisk. s. 15-26.
 • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv (2007). Å skrive essay om egen yrkespraksis. I: Blikk på praksis : sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Gyldendal Akademisk. s. 237-254.
 • Oltedal, Siv (2006). Fleksibelt tilrettelagt masterstudium som gjer det: Irrelevant å skilje mellom nær- og fjernstudent. I: Fra erfaring til kunnskap Noen lærdommer fra utviklingsprosjekt 2005. Norgesuniversitetet.
 • Oltedal, Siv (2006). How do a russian and a norwegian battered woman create new meaningful stories?. I: Prevention strategies in social work. Høgskolen i Bodø.
 • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand (2006). Modeller i socialt arbejde. Hans Reitzels Forlag. ISBN 8741203879. 319 s.
 • Oltedal, Siv (2005). Kontekstuell orientering i sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk Sosialt Arbeid. Gyldendal Akademisk. s. 80-104.
 • Oltedal, Siv (2005). Kritisk sosialt arbeid. Å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325995. 284 s.
 • Oltedal, Siv (2005). På sporet av det kritiske sosiale arbeidet. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. s. 17-37.
 • Oltedal, Siv (2005). Sentrale utfordringar på veg mot kritisk sosialt arbeid. I: Oltedal, Siv (red): Kritisk Sosialt Arbeid. Gyldendal Akademisk. s. 260-277.
 • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv (2004). Single mothers, poverty and social work - a case study from Norway. I: Single mothers, poverty and social work. Case studies from Norway, Ausralia, Canada, Russia and USA. Høgskolen i Bodø. s. 1-74.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (2003). Modeller i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 8215003796. 237 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv (2001). Social work in Norway. I: Social work in five countries. Proffesional, Educational and social Policy Context for social work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA. Høgskolen i Bodø. s. 115-157.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv (2001). Summary. I: Social work in five courtries. Professional, Educational, Social policy Context for Social Work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA. Høgskolen I Bodø. s. 263-295.
 • Oltedal, Siv (2001). How to reflect upon the talk between client and social worker. I: Social policy and intervention - in a gender perspective. Høgskolen i Bodø. s. 185-211.
 • Oltedal, Siv (2001). Muglegheiter og begrensingar for profesjonalisering av sosialt arbeid. I: Sosialt arbeid - Refleksjoner og nyere forskning. Tapir Akademisk Forlag. s. 271-287.
 • Oltedal, Siv (2000). Profesjonalisering av praksis i sosialt arbeid. ?. Hefte Nr 4.
 • Bø-Rygg, Aase; Oltedal, Siv (2017). Ung@Jobb Sluttrapport for Rogalandsprosjektet "Praksis- og kunnskapsutvikling i Nav-kontor". Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-735-4. 93 s.
 • Oltedal, Siv (2009). Ein samtale er som å veve; er nyskaping innanfor eit rammeverk. Fellesorganisasjonen. ISBN 9788290858068.
 • Olsen, Ruth H.; Oltedal, Siv (2007). Blikk på praksis: sosialarbeidere forteller fra yrkeslivet. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205374751. 266 s.
 • Oltedal, Siv (2005). Kritisk sosialt arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205325995. 284 s.
 • Oltedal, Siv (2005). Kritisk sosialt arbeid: å analysere i lys av teori og erfaringer. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-05-32599-5. 284 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (2005). Coping with violence against women. studies from Australia, Canada, Norway, Russia and USA. Høgskolen i Bodø. ISBN 8273144844. 220 s.
 • Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv (2004). Single mothers, poverty and social work. Høgskolen i Bodø. ISBN 8273144291. 334 s.
 • Oltedal, Siv (2004). Klientsamtalar innan velferdsstaten Ei kvardagsleg sak. Fagbokforlaget. ISBN 8276748775. 197 s.
 • Oltedal, Siv (2004). Klientsamtalar innan velferdsstaten. Ei kvardagsleg sak. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke A/S. ISBN 8276748775. 197 s.
 • Oltedal, Siv (2003). Nettstøtta master i sosialt arbeid. ISBN 8273144070. 79 s.
 • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand (2003). Modeller i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. ISBN 8215003796. 237 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (2002). Modeller i socialt arbejde. Gyldendal uddannelse.
 • Oltedal, Siv (2002). Modeller i socialt arbejde. Gyldendal Utdannelse.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Lyngstad, Rolv; Lund, Lisbet; Oltedal, Siv (2001). Social Work in five countries. Professional-, Educational- and Social Policy Context for Social Work in australia, Canada, Norway, Russia and USA.
 • Oltedal, Siv (2001). Social Policy and intervention - In a gender perspective. Høgskolen i Bodø. ISBN 8273143376. 228 s.
 • Oltedal, Siv; Lyngstad, Rolv; Hutchinson, Gunn Strand; Lund, Lisbet (2001). Social Work in Five Countries Professional, Educational and Social Policy Context for Social Work in Australia, Canada, Norway, Russia and USA. Høgskolen i Bodø. ISBN 8273143562. 295 s.
 • Oltedal, Siv (2000). Praksis i sosialt arbeid Ei studie av klientsamtalar på sosialkontor. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU. ISBN 8278611947. 321 s.
 • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand (2000). Theoretical Models in Social Work. Høgskolen i Bodø. ISBN 8273142922. 72 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (1999). Modeli v social'noj rabote : iz raznych istokov : k odnomu polju dejatel'nosti. - Originaltittel: Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt. Høgskolen i Bodø. ISBN 5-86279-114-0. 205 s.
 • Oltedal, Siv; Hutchinson, Gunn Strand (1999). Video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid". Høgskolen i Bodø. ISBN 8273142663. 34 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (1996). Modeller i sosialt arbeid : fra ulike røtter til samme felt. Tano Aschehoug. ISBN 82-518-3462-7. 265 s.
 • Oltedal, Siv (1988). Haldning og Handling Innføring i Sosialt Arbeid. TANO. ISBN 8251823927. 156 s.
 • Hutchinson, Gunn Strand; Oltedal, Siv (1999). Teoretiske tilnærminger i samtaler på et sosialkontor : video med arbeidshefte til læreboka "Modeller i sosialt arbeid". - ISBN 82-7314-266-3. - (HBO-rapport 4/1999).
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Gunnarsdottir, Hulda Mjöll; Oltedal, Siv (2020). Velferd må fram i UIS' strategi.
 • Lundberg, Kjetil; Oltedal, Siv; Ask, Torunn Alise; Gjerstad, Brita; Gjedrem, Jorunn (2019). Sosialfaglig arbeid med familieoppfølging i NAV. FORSA/Universitetet i Stavanger; 2019-11-14 - 2019-11-15.
 • Tønnessen, Morten; Hean, Sarah; Oltedal, Siv; Pena, Angela (2019). Welfare in Latin America and the Nordic countries – editorial notes.
 • Oltedal, Siv (2018). Er Norden Bettre en andra? Vår velferd lockar internationella studenter (Intervju om nordisk masterprogram). Social Politik. [Fagblad]; 2018-03-01.
 • Oltedal, Siv (2018). Familiebasert arbeid i norsk velferdsregime. Universitetet i Bergen; 2018-05-31.
 • Oltedal, Siv (2018). "Innovative og fattige cubanarar" Innlegg i Fontene 3/2018.
 • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart (2018). Social Work Across Borders: Families and the State in Europe and Latin America.. NORFACE Welfare State Futures; 2018-05-24 - 2018-05-25.
 • Ellingsen, Ingunn T; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research on family complexity in social work - methodological challenges and possibilites. European Social Work Research Association; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Ellingsen, Ingunn Tollisen; Oltedal, Siv; Studsrød, Ingunn (2017). Cross-contextual research in Family complexity in social work: Methodological challenges and possibilities. Aalborg Univeristy; 2017-04-19 - 2017-04-21.
 • Oltedal, Siv (2017). When is gender made relevant in social work with families in a Norwegian context. NORFACE and Univeristy of Nuevo Leon, Mexico; 2017-03-13.
 • Oltedal, Siv (2017). Workshop: Child welfare workers and family policy regimes. University of Groningen, Nederland & NORFACE; 2017-08-21 - 2017-08-25.
 • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart (2014). Editorial: Families in contexts.
 • Oltedal, Siv; Nygren, Lennart (2014). Families in contexts.
 • Oltedal, Siv (2011). Difference. Vulnerabilities, language and politics.
 • Oltedal, Siv (2010). Reflections upon practices are important in social work.
 • Oltedal, Siv (2008). Miljøarbeid i ungdommar sitt heimemiljø.
 • Oltedal, Siv (2004). Education in Social Work in Norway. And: "Feminist standpoint theory on "Private trouble and public issues". 2004-12-13 - 2004-12-17.
 • Oltedal, Siv (2004). How to reflect upon social work practices?. 2004-08-04 - 2004-08-07.
 • Jenssen, Toril Synnøve; Oltedal, Siv (2003). Utdanningsrevolusjon på Cuba.
 • Oltedal, Siv (2003). Marknadstilpassing i sosialt arbeid.
 • Oltedal, Siv; Jenssen, Toril (2003). Utdanningsrevolusjon på Cuba.
 • Oltedal, Siv (2002). A narrative approach in comarative social work research: Comparing narratives from Russia and Norway. 2002-07-15 - 2002-07-18.
 • Oltedal, Siv (2002). A narrative from a crisis centre for abused women: To stay with the real world, an not in his fantasy world.
 • Oltedal, Siv (2002). How do a Russian and Norwegian battered woman Create New Meaningful Stories. 2002-08-03 - 2002-08-06.
 • Oltedal, Siv (2002). Refleksjonar om sjølvrefleksjonar i sosialt arbeid. 2002-11-07 - 2002-11-08.
 • Oltedal, Siv (2002). Tre fortellingar om klientar sine møter med velferdsstaten. 2002-11-21 - 2002-11-22.
 • Oltedal, Siv (2002). Variations in Social Workers power to create dignity for the Welfare Recipient. 2002-07-28 - 2002-08-04.
 • Oltedal, Siv (2001). A Norwegian battered woman tells her story. 2001-06-26 - 2001-06-29.
 • Oltedal, Siv (2001). Conversations within a social constructionism perspective. Sidney University, Dept og Social Work, Social Policy and Sociology; 2001-05-21.
 • Oltedal, Siv (2001). Liv Johanne Solheim og Bjarne Øverlid : Samhandling i velferdsyrke.
 • Oltedal, Siv (2001). Sosialarbeidarar i små lokalsamfunn - den siste generalist. 2001-08-18 - 2001-08-21.
 • Oltedal, Siv (2001). Sosialt arbeid - meir enn "sosial integrasjon".
 • Oltedal, Siv (2001). Utdanning i sosialt arbeid i eit komparativt perspektiv: Mellom deksriptive og preskriptive teoriar i sosialt arbeid. 2001-11-22 - 2001-11-24.
 • Oltedal, Siv (2000). Makt og moral på sosialkontoret.
 • Finstad, Helga Helland; Finstad, Helga Helland; Nilsen, Elisabeth; Nilsen, Elisabeth; Oltedal, Siv; Støkken, Anne Marie; Støkken, Anne Marie (1996). Praksisfeltet for velferds- og utdannningssamfunnets yrker. Innstilling til masterstudium.