MENY

Ett av forskerskolens tema: Mellommenneskelige relasjoner

Felles for praksisfeltet helse, velferd og utdanning, er at yrkesutøvelsen i stor grad bygger på en relasjon til pasienten, eleven, brukeren eller den pårørende. I forskerskolen vil søkelyset rettes mot hvordan betingelsene for profesjonelle relasjoner endres i lys av de strukturelle forandringene som finner sted. Det er et kjennetegn ved den relasjonelle siden av yrkesutøvelsen at den utfordrer det tradisjonelle skillet mellom det personlige og det profesjonelle.

Utvikling av profesjonalitet i en kontekst der relasjoner og følelser er dominerende, krever en forståelse av intra- og interpersonlige, institusjonelle og samfunnsmessige dimensjoner av relasjoner. Fokuset på relasjonen åpner også for problemstillinger knyttet til etikk og kjønn.