Et profilbilde

Ekstern
Grete Dalhaug Berg { "honorific-suffix": "Ekstern", "fn": "Grete Dalhaug Berg", "tel": "Telefon: 51832955", "email": "grete.d.berg@uis.no" }

Avdeling/enhet Universitetet i Stavanger
Institutt/senter
Rom HG Q-348

Degree : cand.polit.  Special Education, NTNU Trondheim

Position: Førstelektor /Associate Professor, Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioural Research in Education, University of Stavanger


Lecture topics:Adjusted learning, teacher role, classroom management, bullying, relationship building, parental cooperation, challenges in the classroom, learning activities, and special  needs education 

Forskningsområder

Endring og utvikling i skulen, klasseleiing, spesialundervisning og tilpassa opplæring, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT).

School improvement, classroom management, special needs education, adjusted learning in inclusive school system, information and communication technology (ICT).

Utvalgte publikasjoner

Publications.

Berg, Grete Dalhaug & Birkeland, Narve (1999). Evaluering av spesialundervisning i Kristiansand: grunnskolen. Rapport nr. 79 .Møreforsking Volda, Volda

 

Berg, Grete Dalhaug og Moberg, Lila Marie (2004)  IKT i det nye læringsrommet. Parallelltittel: Delrapport Møre og Romsdal 1, ITU Skriftserie Rapport 24, Unipub forlag, Oslo

 

Berg, Grete Dalhaug og Nes, Kari (2007) Kompetanse for tilpasset opplæring : artikkelsamling  Utdanningsdirektoratet, Oslo

 

Berg, Grete Dalhaug og Nes, Kari (red) (2007) Kompetanse for tilpassa opplæring : kva kompetanse, og kvifor? Publisert i: Kompetanse for tilpasset opplæring : artikkelsamling / (red.) Grete Dalhaug Berg og Kari Nes Kapittel i: Institusjonsrapport, Utdanningsdirektoratet Utgivelsessted: Oslo

 

Berg, Grete Dalhaug (2009): Spesialundervisning i lys av vitskapsteorien : kva slags fortolking ligg bak spesialundervisning? Rapport i institusjonsserie, Hefte nr. 5, Notat / Høgskulen i Volda og Møreforsking Volda, Høgskulen i Volda, Volda

 

Berg, Grete Dalhaug (2009) Rett til læring . Serietittel: NOU 2009:18

Medlem i utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 29. juni 2007. Utredning avgitt til Kunnskapsdepartementet 2. juli 2009. Utgiver: Departementenes servicesenter: Informasjonsforvaltning. Oslo

 

Berg, Grete Dalhaug & Nes, Kari (red) (2010). Tilpasset opplæring - støtte til læring. Oplandske Bokforlag, Vallset

 

Berg, Grete Dalhaug (2010) "Ingen har nokon gong fortalt meg korleis eg er som lærar": I Berg, Grete Dalhaug & Nes, Kari (red) Tilpasset opplæring - støtte til læring  Oplandske Bokforlag, Vallset

 

Berg, Grete Dalhaug & Nes, Kari (red) (2010).Tilpasset opplæring som støtte til læring    I  Berg, Grete Dalhaug & Nes, Kari (red) Tilpasset opplæring - støtte til læring. Oplandske Bokforlag, Vallset.

 

Berg, Grete Dalhaug (2012). Tilpassa opplæring slik elevar, lærarar og førsette opplever det. I Haug, Peder (red.) Kvalitet i opplæringa. Arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Det Norske Samlaget, Oslo.

Pågående forskning

CIESL- prosjektet: Classroom interaction for enhanced student learning.

NSLA Project Manager  Ungdomstrinn i utvikling (Developing Secondary School)

Arbeidserfaring

National Coordinator of Network adjusted learning in inclusive school system

Adviser at Educational-Psychological Service in Sula municipality.

Teaching and supervision i Master thesis in Masters degree of Special needs education, Volda University College

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Solheim, Ksenia; Ertesvåg, Sigrun K.; Berg, Grete Dalhaug (2018). How teachers can improve their classroom interaction with students: New findings from teachers themselves. Journal of educational change. ISSN 1389-2843. DOI: 10.1007/s10833-018-9333-4.
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Tilpassa opplæring slik lærarar, elevar og føresette opplever det. I: Kvalitet i opplæringa : arbeid i grunnskulen observert og vurdert. Det Norske Samlaget. ISBN 978-82-521-8054-1. s. 171-193.
 • Berg, Grete Dalhaug (2010). "Ingen har nokon gong fortalt meg korleis eg er som lærar". I: Tilpasset opplæring : støtte til læring. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-176-1. s. 123-142.
 • Nes, Kari; Berg, Grete Dalhaug (2010). Tilpasset opplæring som støtte til læring. I: Tilpasset opplæring : støtte til læring. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-176-1. s. 7-19.
 • Folkvord, Kåre Andreas; Lyngstad, Hallvor; Berg, Grete Dalhaug (2017). Skolebasert kompetanseutvikling i partnerskap. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-748-4. 181 s.
 • Ingvild, Helgevold Aslaksen; Størksen, Ingunn; Berg, Grete Dalhaug (2014). Selvrapportert trivsel blant barn i første klasse: Er trivsel et produkt av evne til selvregulering eller tidligere faglige ferdigheter og evner?. Universitetet i Stavanger. 90 s.
 • Vestly, Siv Marie; Størksen, Ingunn; Berg, Grete Dalhaug (2014). Er det kjønnsforskjeller i sosiale ferdigheter, selvregulering og akademiske ferdigheter blant norske barn i barnehage og første klasse?. Universitetet i Stavanger. 88 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (2010). Tilpasset opplæring : støtte til læring. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-176-1. 179 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2009). Rett til læring. Departementenes servicesenter : Informasjonsforvaltning. ISBN 9788258310331. 279 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2009). Spesialundervisning i lys av vitskapsteorien : kva slags fortolking ligg bak spesialundervisning?. Høgskulen i Volda. 22 s.
 • Andreassen, Roy Asle; Bele, Irene Velsvik; Berg, Grete Dalhaug; Bøe, Lidveig; Eikrem, Bjørg Olsen; Gamlem, Siv Th. Måseidvåg; Grimstad, Birgitte Fondevik; Halse, Øyvind; Haug, Peder; Opsal, Hilde; Opsvik, Frode; Myklebust, Randi; Skorpen, Leif Bjørn; Topphol, Arne Kåre (2008). Prosjektet Kvalitet i opplæringa (KiO) : tilbakemelding til skulane. Høgskulen i Volda : KiO-prosjektet.
 • Berg, Grete Dalhaug; Nes, Kari (2007). Kompetanse for tilpasset opplæring. Utdanningsdirektoratet. 87 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Moberg, Lila Marie (2004). IKT i det nye læringsrommet. Delrapport Møre og Romsdal 1. Unipub forlag. ISBN 8279470336. 190 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). Delrapport til ITU. ITU. 80 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). IKT i det nye læringsrommet.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune (2003). Første delrapport til ITU: PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. Unipub forlag. 15 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune; Moberg, Lila Marie (2003). IKT i det nye læringsrommet : sluttrapport for Pilot-prosjektet. ITU. 269 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune (2002). Del-rapport til ITU: PILOT-prosjeket i Møre og Romsdal. 67 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune (2002). PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal : statusrapport haust 2002. 66 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2001). Andre delrapport til ITU : PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. Høgskulen i Volda, avd. for lærarutdanning. 36 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2001). Delrapport til ITU : PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. Høgskulen i Volda, avd. for lærarutdanning. 64 s.
 • Berg, Grete Dalhaug; Krumsvik, Rune (2001). Andre delrapport til ITU: PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. 64 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2000). Første delrapport til ITU : PILOT-prosjektet i Møre og Romsdal. Høgskulen i Volda, avd. for lærarutdanning. 15 s.
 • Birkeland, Narve F.; Berg, Grete Dalhaug (1999). Evaluering av spesialundervisning i Kristiansand : grunnskolen. Møreforsking Volda. ISBN 82-7692-145-0. 1 s.
 • Berg, Grete Dalhaug (2017). Med blikk mot klasseleiing,- motivasjon og læring. Sula Kommune i Møre og romsdal; 2017-03-22.
 • Berg, Grete Dalhaug (2017). klasseleiing - utvikling av skulen sin kolletive kompetanse. Utdanningsdirektoratet; 2017-03-20 - 2017-03-21.
 • Berg, Grete Dalhaug (2016). Med fokus på eleven og læraren si læring. Korleis skape kollektiv forståing og kollektiv kultur?. Herøy kommune i Forsnavåg; 2016-01-04.
 • Berg, Grete Dalhaug (2016). Om å møte alle på ein verdig måte.
 • Berg, Grete Dalhaug (2016). Refleksjon om haldningar og praksis for betre inkludering.
 • Berg, Grete Dalhaug (2016). Skuleleiar,skulen og PPT. I beredskap mot mobbing. Sjustjerna på SøreSunnmøre; 2016-02-10 - 2016-02-11.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Eit utvida blikk på klasseleiing. NTNU og Utdanningsdirektoratet; 2015-09-08 - 2015-09-09.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Klasseleiing med fokus på læringsstøtte. Utdanningsdirektoratet; 2015-10-20 - 2015-10-21.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Klasseleiing med fokus på relasjonar. Jærskulen; 2015-09-29.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Klasseleiing med vekt på læringsstøtte. NTNU/Utdanningsdirektoratet; 2015-09-24.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Kva veit vi om klasseleiing? Kva er UH sektoren si rolle?. NTNU; 2015-09-24 - 2015-09-25.
 • Berg, Grete Dalhaug (2015). Med blikket mot læringsmiljø. Austbø skule , Stavanger; 2015-11-23.
 • Berg, Grete Dalhaug (2014). Den gode timen. Med fokus på leiing og relasjoner. Øygard og Høyland ungdomsskular og Sandnes kommune; 2014-11-10.
 • Berg, Grete Dalhaug (2014). Korleis få ei nærare kobling mellom teori og praksis?. Universitetet i Tromsø; 2014-02-17 - 2014-02-18.
 • Berg, Grete Dalhaug (2014). Overordna perspektiv på klasseleiing. Lurhammeren og Giske Ungdomsskuler og Sandnes kommune; 2014-09-18.
 • Berg, Grete Dalhaug (2014). Pedagogiske nettressurser. Korleis og kvifor?. Læringsmiljøsenteret og Lesesenteret; 2014-03-23.
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Klasseleiing. Vågstranda skule;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Korleis kan du vere ei viktig støtte for barna si læring?. Giske kommune;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Læringsmiljø og klasseleiing. Rauma kommune;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Med fokus på den ordinære opplæringa,- men kva skjer med spesialundervisninga?. Herøy kommune;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Med tilpassa opplæring i blikket. Vigra skule;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Samarbeid heim - skule. Kva er foreldre si rolle?. Giske kommune;
 • Berg, Grete Dalhaug (2012). Utfordringar i klasserommet. Rauma kommune;
 • Berg, Grete Dalhaug; Aske, Jorunn (2012). Kva skjer i spesialundervisninga?. FOU i Praksis; 2012-04-23 - 2012-04-24.
 • Berg, Grete Dalhaug (2011). Bokmelding av ; Sosiale og emosjonelle vansker. Barnhagens og skolens møte med såbare barn og unge. Ei fagbok for masterutdanning i spesialpedagogikk.
 • Berg, Grete Dalhaug (2011). Bokmelding vedr fagbok for masterutdanning i spesialpedagogikk.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Læring. Kva er det og korleis skape eit godt læringsmiljø? Med særleg fokus på skulens pedagogiske plattform. 2007-10-01.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). På veg mot ein inkluderande skule med god tilpassa opplæring? Korleis kan skulen arbeide med tilpassa opplæring?. 2007-05-23.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring : kva og korleis?. 2007-11-30.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring og inkludering : kvar står vi no og kva er vegen videre?. 2007-05-29.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring og klasseledelse Er der samanheng? Kva bør vi legge vekt på?. 2007-10-18 - 2007-10-19.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring og skolefagene. 2007-11-07.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring ved vår skule korleis kan skulen arbeide med tilpassa opplæring?. 2007-02-05.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring. Kva er det? Korleis gjer vi det? Med fokus på forsking om tema. Rydding av omgrep. 2007-03-07.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring. Kva og korleis. Kva kan skulen gjer?. 2007-08-17.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring. Med særleg fokus på omgrep. 2007-08-21.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring. Rydding av omgrep Kva veit vi og korleis skal skulen arbeide?. 2007-08-16.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Tilpassa opplæring. kva og korleis? Rydding av omgrep. 2007-09-20.
 • Berg, Grete Dalhaug (2007). Undervisningens kompleksitet Korleis legge tilrette for god læring?. 2007-10-18 - 2007-10-19.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Elevsamtalen som reiskap for tilpassa opplæring. Giske kommune; 2006-03-20.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Korleis gjennomføre tilpassa opplæring? Kva er tilpassa opplæring? Korleis gjennomføre det i praksis?. 2006-08-15 - 2006-08-16.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring i den vidergående skolen Korleis starte med tilpassa opplærin?. Firda Videregående skule; 2006-10-27.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring i praksis. 2006-10-23.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring i teori og praksis Kva og korleis? Kva er leiaren si rolle?. 2006-10-05.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring knytta til vudering og leiing. 2006-10-20.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring og skulens læringsrom Korleis kan skulen drive god tilpassa opplæring?. 2006-01-18.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring. Fra teori til praksis. Kva er PPT si rolle? Korleis starte med arbeidet med tilpassa opplæring?. 2006-06-07 - 2006-06-08.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Tilpassa opplæring. Kva og korleis?. Molde kommune, skuleavdelinga; 2006-11-21.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Ytre blikk på utvikling. Om veieder rollen i Modellprosjektet Er mentor vegen å gå?. 2006-11-01 - 2006-11-03.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Ein inkluderande og tilpassa skulekvardag for alle elevar?. 2004-11-17.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Mobbeplan og mobbestrategi. Korleis kan heim og skule samarbeide?. 2004-03-09.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Modellar for samarbeid om tilpassa opplæring. Kva betyr det for eleven og foreldra?. 2004-09-06.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Nørvemodellen - det gode døme på tilpassa opplæring?. 2004-11-24.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Pedagogisk utviklingsarbeid i den videregåande skulen. Kva og korleis?. 2004-09-15.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Skulen sitt arbeid mot mobbing. kva og korleis?. 2004-02-02.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Tilpassa opplæring i praksis. kva er gode løysingar?. 2004-09-06.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Tilpassa opplæring og foreldresamarbeid. 2004-09-14.
 • Berg, Grete Dalhaug (2004). Tilpassa opplæring.Teori og praksis. 2004-08-30.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). IKT og vegen vidare Kva skjer etter Pilot?. 2003-05-14 - 2003-05-15.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). Mobbing i skulen : kva gjer vi?. 2003-11-04.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). Morgendagens skule og den digitale dannelse. 2003-08-13.
 • Berg, Grete Dalhaug (2003). Samarbeid heim og skule med fokus på mobbing. 2003-11-11.
 • Berg, Grete Dalhaug (2002). IKT i formgivingsfag. 2002-04-24.
 • Berg, Grete Dalhaug (2002). IKT og læring - kva veit vi no. 2002-02-04.
 • Berg, Grete Dalhaug (2002). Jenter og IKT. 2002-10-03.
 • Berg, Grete Dalhaug (2002). Jenter og IKT - interesse og muligheter?. 2002-12-05 - 2002-12-06.
 • Berg, Grete Dalhaug (2001). Kva er læring?. 2001-03-14.
 • Berg, Grete Dalhaug (2001). Presentasjon av IKT formgivingsfag. 2001-10-25 - 2001-10-26.
 • Berg, Grete Dalhaug (2006). Nasjonal koordinator for Nettverk for tilpassa opplæring.