MENY

Seminar om omsorgsrelasjoner

Nettverk for kjønnsforskning inviterer til seminar om omsorgsrelasjoner bortom familien – omsorgens hverdagslige kompleksitet.

Innleder: Sara Eldén, gjesteforsker på UiS

Omsorg for barn studeres ofte ut ifra foreldres perspektiv og ut ifra antagelsen om kjernefamilien som omsorgens nav. Hva skjer hvis vi i stedet tar utgangspunkt i barnas fortellinger om omsorg? Hvilke omsorgspraksiser- og relasjoner fremtrer da?

På seminaret diskuterer og presenterer Sara Eldén sitt forskningsprosjekt Relationer kring omsorg bortom ‘familjen’ der hun med utgangspunkt i kritisk familiesosiologi (feministisk og queerteori) samt barndomssosiologi søker nye veier å studere og begrepsliggjøre omsorg for barn. Eldén inviterer til en diskusjon av det hun kaller ‘omsorgens hverdagslige kompleksitet’.

Eldén er sosiologi og virksom ved Lunds universitet og Linnéuniversitetet. I våren 2014 er hun gjesteforsker ved Institutt for sosialfag på UiS. Hun disputerte 2009 med avhandlingen Konsten att lyckas som par: Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön, og hennes forskningsinteresser er fremfor alt familie og personlige relasjoner, kjønn- og interseksjonell teori samt kvalitativ metodeutvikling.

Hun er i ferd med å starte opp et nytt prosjekt om omsorgsrelasjoner og familiepraksiser i familier som kjøper private omsorgstjenester i form av au pair og barnepiker. Les mer om hennes forskning.

Dersom du ønsker å delta – send e-post til maria.dockweiler@uis.no