Et profilbilde

Universitetslektor II
Christian Børge Sørensen { "honorific-suffix": "Universitetslektor II", "fn": "Christian Børge Sørensen", "tel": "Telefon: 51833737", "email": "christian.b.sorensen@uis.no" }

Avdeling/enhet Handelshøgskolen ved UiS
Institutt/senter Handelshøgskolen ved UiS
Rom EAL H-140

Arbeider til daglig som fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland

Forskningsområder

Konstitusjonell rett/ Constitutional law

Internasjonale menneskerettigheter / International human rights law

- Nasjonale og internasjonale domstolers prøvingsrett / National and international judicial review

- Ytringsfrihet / Freedom of speech

- Barns rettigheter / Children rights

Utvalgte publikasjoner

Utredning til Barnevernslovutvalget i NOU 2016: 16, vedlegg 4, s. 306-360: "Barnevern og menneskerettighetene"

Artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap 3-4 2014, 348-389, "Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet"

Artikkel i Tidsskrift for Rettsvitenskap 1-2/2004 s. 134-196: "Læren om statenes skjønnsmargin etter EMK og betydningen for norsk domstolskontroll med forvaltningen"

Artikkel i Jussens Venner 2/1999, s. 102-123: "Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen ? forholdet til Grunnloven § 100 og Den Europeiske menneskerettighetskonvensjon art.10"

Bokanmeldelse i Mennesker og rettigheter (nå Nordic Journal of Human Rights)  nr. 4 1999, Universitetsforlaget, s. 386-388, av An introduction to the European Convention on Human Rights, Ian Cameron, Iustus forlag, Uppsala 1998

Bokanmeldelse i Juristkontakt 1998/8, Juristforbundets medlemsblad, s. 32, av Livssyns- og trosfrihet i et menneskerettighetsperspektiv, Særlig om faget kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, Njål Høstmælingen (red.), Juristforbundets forlag AS Oslo 1998

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Fylkesnemndsleder ved Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Rogaland (2011-2012, og 2013-d.d.), universitetslektor II ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger (HHUiS): 01.09.2014-d.d.), leder av Barnevernslovutvalget, (medlem fra desember 2014, leder fra 25. april 2016 frem til overrekkelse av NOU 29. september 2016), universitetslektor ved HHUiS (2012-2013), veileder for studentavhandling ved Universitetet i Bergen (2015), diverse sensuroppdrag for Universitet i Oslo (UiO), UiS og Universitetet i Agder, politiadvokat/politifullmektig i Rogaland politidistrikt (2007-2011), dommerfullmektig ved Jæren tingrett (2004-2007), Redaksjonsansvarlig for "Internasjonal rettpraksis: Dommer fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol" i Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter (nå Nordic journal of Human rights) nr. 1:2004-nr.4:2004, rådgiver/førstekonsulent i Kultur- og kirkedepartementet, Medieavdelingen (2003-2004), vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, UiO (2001-2002), siviltjeneste ved Institutt for menneskerettigheter (nå Senter for menneskerettigheter), UiO (1998-1999)

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

  • Sørensen, Christian Børge (2014). Nasjonale proporsjonalitetsvurderinger etter EMK - prosessuell rasjonalitet. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Volum 127. Hefte 3-4. s. 348-383.
  • Sørensen, Christian Børge (2004). Læren om statens skjønnsmargin etter EMK og betydning for norsk domstolskontroll med forvaltningen. Tidsskrift for rettsvitenskap. ISSN 0040-7143. Hefte 1-2. s. 134-196.
  • Sørensen, Christian Børge (1999). Lovforbud mot politisk reklame i kringkastingen - forholdet til Grunnloven § 100 og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 10. Jussens venner. ISSN 0022-6971. Hefte 2. s. 102-123.
  • Sørensen, Christian Børge (2016). Barnevern og menneskerettighetene. Utredning til barnevernslovutvalget, 23. desember 2015, rev. 20. juni 2016. Norges offentlige utredninger. ISBN 978-82-583-1275-5. 55 s.