Et profilbilde

Ekstern førsteamanuensis
Berit Zachrisen { "honorific-suffix": "Ekstern førsteamanuensis", "fn": "Berit Zachrisen", "tel": "Telefon: 51833493", "email": "berit.zachrisen@uis.no" }

Avdeling/enhet Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt/senter Institutt for barnehagelærerutdanning
Rom HL K-224

Utdanning

 • Doktorgrad i utdanningsvitenskap, Universitetet i Stavanger 2013

 • Hovedfag i barnehagepedagogikk fra BVA, Oslo, 1986-1988

 • 2. avd. spesialpedagogikk, linje for sammensatte lærevansker, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1980-1981.

 • 1. avd. spesialpedagogikk, Høgskolen i Stavanger 1976-1977.

 • Førskolelærerutdanning, Høgskolen i Telemark 1973-1975.

Forskningsområder

Doktorgradsarbeid 2009-2012

Den interetniske lekstudien. Studien undersøkte interaksjoner i lek mellom barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn i én barnehage. Målet var å undersøke vilkår for samhandling og deltakelse i disse møtene, samt vilkårenes konsekvenser for barn med etnisk minoritetsbakgrunn. Studien var inspirert av etnografi med deltakende observasjon som sentral metode i datainnsamlingen. For bedre å forstå samspillet i lek, trakk studien både på sosiokulturell teori og utvalgte aspekter ved Bourdieus verker. Studien er rapportert i en monografi Zachrisen (2013; 2015a,b).

 

Postdoktorstilling 2014-2018

Postdoktorarbeidet tar utgangspunkt i resultater fra mitt forskningsbidrag i ValuEd prosjektet (Zachrisen, 2014). Følgende forskningsspørsmål er aktuelle: Hvilke verdier kommuniseres av de ansatte gjennom pedagogisk ledelse av mangfoldige barnegrupper? Hvordan kommuniserer de ansatte verdier gjennom pedagogisk ledelse av mangfoldige barnegrupper? Hvilke prosesser og kritiske hendelser knyttet opp til verdiformidling i pedagogisk ledelse, kan identifiseres i de ansattes samspill med barna i lys av barnas ulik etniske bakgrunner? Hvordan kan verdiformidling i pedagogisk ledelse i barnehagen forstås i et samfunnsperspektiv, i lys av etnisitet? Arbeidet er publisert i Zachrisen, B. (2016a;2017). Zachrisen, B. (2018).


Participation in ValuEd 2014-2017.

This project is funded by NordForsk, and deals with values education in Nordic preschools in which children?s age varies between one and six years. The aim of the project is to deepen understanding of the institutionalized fostering of values in Nordic preschools at the theoretical, methodological, and empirical levels. The project develops innovative research methodology in which the participative action research methodology of nation-level sub-projects is connected with the cross-cultural orientation of the joint Nordic research. Professor Eva Johanssson, UiS is the leader of the project.  The project is a joint enterprise of researchers from Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden.  Johansson et al. (2015), and Zachrisen (in press,a; 2016a) 

Utvalgte publikasjoner

Publikasjoner de siste 6 årene

 • Andersen, C. E., Engen, T.-O., Gitz-Johansen, T., Kristoffersen, C., Obel, L., Sand, S., og Zachrisen, B. (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder. Høgskolen i Hedmark: Rapport nr. 15.
 • Andersen, C. E., Sand, S., & Zachrisen, B. (2015). En multikulturell barnehage i et monokulturelt sosialt landskap - analytiske innspill til framtidig mangfoldstenkning i barnehagefeltet In S. Dobson, L. A. Kulbrandstad, S. Sand, & T.-A. Skrefsrud (Eds.), Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Zachrisen, B. (2013). Interetniske møter i barnehagen: Vilkår for barns samhandling i lek. (Vol. PhD Thesis UiS no 203). Stavanger: UiS.
 • Johansson, E., K. Fugelsnes, E. I. Mørkeseth, M. Röthle, B. Tofteland, B. Zachrisen (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Zachrisen, B. (2015a). Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
 • Zachrisen, B. (2015b). Interaksjoner i lek mellem barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn. Dansk Pædagogisk Tidsskrift(1), 81-89.
 • Zachrisen, B. (2016a). The contribution of different patterns of teachers? interactions to young children?s experiences of democratic values during play. International Journal of Early Childhood, 48(2), 179-192.
 • Zachrisen, B. (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen [Culturally sensitive care in kindergarten]. Barn(2-3), 105-119.
 • Zachrisen, B. (2018). Play in an ethnically diverse preschool: Conditions for belonging. In E. Johansson & Johánna Einarsdottir (Eds.), Values in early childhood education: Locus of citizenship for tomorrow. NY. New York: Routledge.
 • Zachrisen, B. (In press, b). Recognizing children?s diverse backgrounds: Democracy and equality in preschool. In E. Johansson, A. Emilson, & A.-M. Puroila (Eds.), Values Education in Early Childhood Settings - Concepts, Approaches and Practices. London: Springer.

Pågående forskning

Politics of belonging: Promoting children?s inclusion in educational settings across borders 2018-2021.

This research project focuses on the politics of belonging in early childhood settings and schools. The overall aim of the project is to advance knowledge about the politics of belonging in the intersection between macro and micro level politics in different educational settings. The research project is funded by NordForsk, and is a joint enterprise of researchers from Finland, Iceland, Norway, Nederland and Sweden. Professor Eva Johanssson, UiS is the leader of the project.  

Arbeidserfaring

Pedagogisk virksomhet/ undervisningserfaring fra høgskoler og universitet

 • 7 års erfaring fra arbeid i barnehage etter endt førskolelærerutdanning (styrer, avdelingsleder, førskolelærer med ansvar for barn med spesielle behov, heltids- og deltidsstillinger).

 •  Undervisningsstilling ved Høgskolen i Telemark 1984-1985.

 •  Førstelektor/førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, 1988 ? 2016

 • Førsteamanuensis ved UiS 2013-2014 og fra 2015-dd

 • Faglig ansvarlig for Kompetanse for mangfoldsatsingen i Rogaland 2015-2016 og 2017-2018

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Zachrisen, Berit (2018). Play in an ethnically diverse preschool : conditions for belonging. I: Values in early childhood education : citizenship for tomorrow. Routledge. ISBN 9781138230705. s. 132-146.
 • Zachrisen, Berit (2018). Recognizing Children’s Diverse Backgrounds: Democracy and Equality in Preschool. I: Values Education in Early Childhood Settings. Concepts, Approaches and Practises. Springer Nature. ISBN 978-3-319-75558-8. s. 231-247.
 • Zachrisen, Berit (2017). Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Barn. ISSN 0800-1669. Volum 35. Hefte 2-3. s. 105-119.
 • Zachrisen, Berit (2016). The Contribution of Different Patterns of Teachers’ Interactions to Young Children’s Experiences of Democratic Values During Play. International Journal of Early Childhood. ISSN 0020-7187. Volum 48. Hefte 2. s. 179-192. DOI: 10.1007/s13158-016-0166-0.
 • Andersen, Camilla Eline; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2015). En multikulturell barnehage i et monokulturelt sosialt landskap - analytiske innspill til framtidig mangfoldstenkning i barnehagen. I: Dobbeltkvalifisering. Perspektiver på kultur, utdanning og identitet. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-321-0313-3. s. 39-59.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2015). Verdipedagogikk i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02451-6. 263 s.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interaksjoner i lek mellom barn med etnisk minoritets- og majoritetsbakgrunn. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Hefte 1. s. 81-88.
 • Zachrisen, Berit (2015). Like muligheter i lek? Interetniske møter i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02343-4. 156 s.
 • Zachrisen, Berit (2009). Empowerment i faglige dialoger : på jagt efter den gode praksis. Dansk pædagogisk tidsskrift. ISSN 0904-2393. Volum 4. Hefte 4.
 • Zachrisen, Berit (2009). Klasseledelse på grunnlag av elevenes forutsetninger. I: Skolen og elevenes forutsetninger Om tilpasset opplæring i pedagogisk praksis og forskning. Oplandske Bokforlag. ISBN 978-82-7518-168-6. s. 39-57.
 • Zachrisen, Berit (1998). Om en lekende innstilling i småskolen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. Hefte nr. 3. s. 57-62.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Aasen, Joar; Hollekim, Inge (1998). "Når du tar gøy på alvor, så har du ikke tid til å ha det moro" : om e n lekende holdning i småskolen. I: Nok er nok : perspektiver på norsk lærerutdanning : festskr ift til Per Østeruds 70-årsdag. Oplandske Bokforlag. s. 225-236.
 • Zachrisen, Berit (2020). Omsorg i en kulturell kontekst. Kultursensitiv omsorg i barnehagen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03201-6. 168 s.
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Mørkeseth, Elisabeth Ianke; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Et utviklings- og forskningsprosjekt. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Zachrisen, Berit; Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen: Mellom ideal og realiteter. Universitetet i Stavanger. ISBN 978-82-7644-566-4. 255 s.
 • Zachrisen, Berit (2013). Interetniske møter i barnehagen: Vilkår for barns samhandling i lek. University of Stavanger. ISBN 978-82-7644-544-2. 346 s.
 • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Obel, Lise Skoug; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2011). Den flerkulturelle barnehage i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. ISBN 9788276718492. 168 s.
 • Andersen, Camilla Eline; Engen, Thor Ola; Gitz-Johansen, Thomas; Kristoffersen, Chamilla; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Høgskolen i Hedmark. 168 s.
 • Ekern, Kirsten; Zachrisen, Berit (2006). Tegning som lek : en analyse av barns narrative tegneaktivitet med utgangspunkt i sentrale kjennetegn ved symbollek Drawing as play. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276715567. 235 s.
 • Zachrisen, Berit (2005). Fra Pokémon til Digimon : en etisk analyse av to populære TV-serier From Pokémon to Digimon : an ethical analysis of two popular TV-shows. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276714595. 92 s.
 • Zachrisen, Berit (2003). Det går an å lage ganske mye morsomt ut av læring : evaluering av Puggandplay II It is possible to get quite a lot of fun out of learning : evaluation of Puggandplay II. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276713254. 86 s.
 • Zachrisen, Berit (2002). Å finne veien i en "jungel av klikk". Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276712355. 81 s.
 • Zachrisen, Berit (2001). Vurdering av ClassFronter. Høgskolen i Hedmark. ISBN 8276711766. 81 s.
 • Zachrisen, Berit (2000). Når leken blir skolemoden. Høgskolen i Hedmark. ISBN 82-7671-115-4. 198 s.
 • Bergundhaugen, Tor; Søby, Kristin; Zachrisen, Berit (1996). Lek i småskolen. Nordisk Ministerråd. 18 s.
 • Prestkvern, Kjersti; Lillevold, Kari; Kværneng, Kirsti; Ødegaard, Torbjørn; Zachrisen, Berit (1993). Fra jord til bord : poteten til glede og nytte - tverrfaglig emnearbeid for barnehagen. Hamar lærerhøgskole. 150 s.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2020). Praksisfortellinger - i arbeid med tilhørighet i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2020-02-17.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Foreldresamarbeid i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-05-06.
 • Fugelsnes, Kristin; Zachrisen, Berit (2019). Tilrettelegging for lek i barnehagen. Universitetet i Stavanger; 2019-02-11.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Foreldresamarbeid i en flerkulturell kontekst. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). 'Third culture kids'. UiS, IBU;
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2019). Vennskap i barnehagen og Sosiogram. UiS, IBU; 2019-03-12.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Johansson, Eva Marianne; Rosell, Lars Yngve; Røthle, Monika Anna; Tofteland, Berit (2019). Politics of Belonging. Collectivities in Norwegian Preschools. UiS; 2019-01-09 - 2019-01-12.
 • Johansson, Eva Marianne; Berge, Anita; Eidsvåg, Gunnar Magnus; Fugelsnes, Kristin; Tofteland, Berit; Røthle, Monika Anna; Zachrisen, Berit (2018). WP7: Collectivities in Norwegian preschools. University of Oulu, project Politics of Belonging; 2018-01-22 - 2018-01-25.
 • Johansson, Eva Marianne; Tofteland, Berit; Röthle, Monika; Fugelsnes, Kristin; Berge, Anita; Zachrisen, Berit; Rosell, Lars Yngve; Eidsvåg, Gunnar Magnus (2018). Tilhørighet i barnehagen er et eksistensielt behov.
 • Zachrisen, Berit (2018). Anerkjennelse av barns tilhørighet til ulike fellesskap: Kultursensitiv omsorg i barnehagen. UiS, IBU; 2018-08-15.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Barn-barn-samspill i mangfoldige barnegrupper. Universitetet i Stavanger; 2018-10-25.
 • Zachrisen, Berit; Fugelsnes, Kristin (2018). Voksnes rolle i barns lek. Universitetet i Stavanger; 2018-11-27.
 • Zachrisen, Berit; Zachrisen, Berit (2018). Mangfold og gjensidig respekt - Rammeplan for barnehagen. Sandnes kommune; 2018-06-08.
 • Zachrisen, Berit (2017). Ethnicity, minority, inclusion, exclusion. UiS; 2017-11-20 - 2017-11-24.
 • Zachrisen, Berit (2017). Interetniske møter i barnehagen. Kompetanse for mangfold Rogaland;
 • Zachrisen, Berit (2017). Å støtte barns vennskap i barnegrupper preget av etnisk diversitet. Jåttå barnehage;
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Verdipedagogikk i barnehagen. Mellom ideal og realiteter. Del 1. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit (2016). Values education in Norwegian Preschool.. Commmeinius Association; 2016-09-06 - 2016-09-07.
 • Zachrisen, Berit (2016). (Sam-) spill med verdier i lek. Utdanningsforbundet; 2016-01-25.
 • Zachrisen, Berit (2016). Den flerkulturelle barnehagen. UiS; 2016-02-03.
 • Zachrisen, Berit (2016). Interetnisk lek: Pedagogiske refleksjoner. Jåttå barnehage;
 • Zachrisen, Berit (2016). Interetniske møter i barnehagen. Jåttå barnehage;
 • Zachrisen, Berit (2015). Communication of democratic values in inter-ethnic play. ValuEd-prosjektet og NordForsk; 2015-11-23 - 2015-11-28.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interetnisk lek. Prosjektgruppa i SAK_BLU region 6; 2015-03-24 - 2015-03-25.
 • Zachrisen, Berit (2015). Interetniske møter i lek. Kompetanse for mangfold Rogaland, UiS;
 • Zachrisen, Berit (2015). Like muligheter i lek? Om lek og flerkulturelle møter i barnehagen.. Asker, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås kommuner;
 • Johansson, Eva Marianne; Fugelsnes, Kristin; Röthle, Monika Anna; Tofteland, Berit; Zachrisen, Berit; Mørkeseth, Elisabeth Ianke (2014). Verdier i barnehagen. Mellom idealer og realiteter. Universitetet i Stavanger; 2014-03-11.
 • Zachrisen, Berit (2014). Den flerkulturelle barnehagen: Interetniske møter i lek. GNIST Hedmark;
 • Zachrisen, Berit (2014). Doktorgradsstafett: Interetniske møter i barnehagen. Høgskolen i Hedmark. [TV]; 2014-09-18.
 • Zachrisen, Berit (2014). Flerkulturalitet i barnehagen. Universitetet i Stavanger;
 • Zachrisen, Berit (2014). Values in teacher-child communication during play sessions. Finnish Society for Childhood Studies; 2014-05-07 - 2014-05-09.
 • Sand, Sigrun; Engen, Thor Ola; Zachrisen, Berit (2013). Barnehagen som lærings- og dannelsesarena. NAFOL i samrbeid med Høgskolen i Hedmark; 2013-04-15 - 2013-04-16.
 • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit (2013). Utvikling av flerkulturelle praksiser gjennom aksjonsforskning og survey. Norges Forskningsråd; 2013-06-13 - 2013-06-14.
 • Dobson, Stephen; Søby, Kristin Elisabeth; Zachrisen, Berit (2010). Etiske og metodiske refleksjoner rundt bruk av video i forskning i barnehage og skole. 2010-02-15 - 2010-02-16.
 • Zachrisen, Berit (2010). Aksjonsforskning. Fagdag for ?Faglig nettverk for å bedre barnehagepersonalets kompetanse i flerkulturell pedagogikk og språkstimulering på Romerike?. Arrangert av Kurs- og oppdragsavdelingen LUNA, HH.; 2010-12-14.
 • Zachrisen, Berit (2010). Den flerkulturelle barnehagen i rurale strøk. 2010-11-08.
 • Zachrisen, Berit (2010). Lek som en møteplass i barnehagen mellom barn med ulik etnisk bakgrunn. 2010-10-06 - 2010-10-07.
 • Zachrisen, Berit (2010). Play in a multicultural kindergarten: The multicultural kindergarten in rural areas in Norway. 2010-09-06 - 2010-09-08.
 • Kristoffersen, Chamilla Strædet; Obel, Lise Skoug; Engen, Thor Ola; Sand, Sigrun; Skoug, Tove; Zachrisen, Berit (2009). Et prosjekt for en videreutvikling av førskolepedagogikken.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola (2008). Presentasjon av prosjektet Barnehagen i rurale områder. 2008-05-05 - 2008-05-06.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-09-06 - 2008-09-08.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Zachrisen, Berit (2008). Leken som en møteplass i en flerkulturell barnehage. 2008-05-05 - 2008-05-06.
 • Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet (2008). Den flerkulturelle barnehage i rurale strøk. 2008-06-17 - 2008-06-18.
 • Zachrisen, Berit (2007). Videoobservasjon i barnehage og skole. Master i tilpasset opplæring; 2007-09-24.
 • Zachrisen, Berit (2007). Å lytte til barns fortellende tegninger.
 • Zachrisen, Berit (2005). Children?s drawing activities as a form of symbolic play. 2005-08-31 - 2005-09-03.
 • Zachrisen, Berit (2005). Fra Pokémon til Digimon. En etisk analyse av to populære Tv-serier. 2005-10-27 - 2005-10-28.
 • Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit; Engen, Thor Ola (2010). Multicultural kindergartens in rural areas in Norway. EECERA. Birmingham.