MENY

Foreløpig program PROFRES-symposium 6. oktober kl. 10-16.30 2015

Universitetet i Agder, campus Kristiansand, inviterer på vegne av PROFRES til symposium. Formålet med symposiet er å diskutere og utforske gamle og nye tilnærmingen til begrepet brukere og brukerinvolvering. I takt med stadig raskere sosiale endringer stilles det forventninger til brukerne om å bidra med ekspertise inn i forskning og innovasjon. Dermed forventes det at brukerperspektivet bidrar til utvikling av effektive og bærekraftige løsninger på ulike samfunnsproblemer. En rekke interessante problemstillinger knyttet til barrierer og muligheter for reell brukermedvirkning kan identifiseres. Det er derfor viktig å kritisk undersøke både epistemologiske tilnærminger til brukerbegrepet og brukermedvirkning, samt implikasjoner for forskning, innovasjon og profesjonell praksis.

10:00-11:00 Plenum: professor Johans Sandvin, UiN
Tema: Medborgerskap og brukermedvirkning

Sandvins forelesning bygger på bidrag hentet fra Evers, Adalbert og Anne-Marie Guillemard (ed.) (2013). Social Policy and Citizenship. The changing landscape. Oxford University Press. I denne boken benyttes medborgerskap som utgangspunkt for en analyse og drøfting av endringer i europeisk sosialpolitikk. Disse endringene benyttes også som bakgrunn for en drøfting av medborgerskap som begrep. Bl.a. har Håkan Johansson og Bjørn Hvinden et interessant bidrag hvor de presenterer og begrunner et nytt rammeverk for analyse av sosialt medborgerskap som reflekterer både de endringer som kan spores i europeisk sosialpolitikk i dag, og en mer global forståelse av det sosiale medborgerskapet. Denne rammen tar også for seg brukermedvirkning som et aspekt ved det sosiale medborgerskapet.

• T.H. Marshalls begreper om medborgerskap
• Debatten om det sosiale medborgerskapet
• Medborgerskap og brukermedvirkning
• En ramme for analyse av sosialt medborgerskap i dag

11:00-11:15 Pause

11:15-12:30 Plenum: professor Diana Rose, King’s College, London
Tema: Service user led research in mental health: some examples and epistemological issues.

The Service User Research Enterprise (SURE) at King’s College London has been conducting user-led and collaborative research in mental health for some 15 years now. Increasingly, other research units in England are also doing this. This talk will provide some examples of this research, its successes and some obstacles to such success. The talk will go on to consider some methodological and epistemological issues which might provide a way of framing this research as well as being a starting point for answering mainstream and conventional criticisms. I will consider some pitfalls with the concept of ‘experts by experience’ and draw on feminist standpoint epistemology to see whether this could offer us a sounder epistemological base

12:30-13:30 Lunsj i kantina, Lilletunstova

13:30-14:45 Plenum: universitetslektor Marcus Knutagård ph.d, Lund Universitet
Tema: Welfare innovation – mending the gap

This session will address innovations in the welfare sector in general and social innovation in particular. We will discuss concepts and terms like practice-near research and user-participation. Examples will be used from several different areas, but a particular focus will be on projects, which include expert by experience and so-called gap-mending methods. We will furthermore highlight the possibilities and obstacles regarding the conditions for scaling up social innovations. In other words, can one pour new wine into old bottles?
• Service user involvement
• Practice research
• Scaling up innovations

14:45 -15:00 Pause

15:00-15:20 Plenum: PROFRES ph.d.-kandidat Siv E. N. Sæbjørnsen, Høgskolen i Molde.

Tema: Når «brukerne» er ungdommer i barnevernstiltak som har behov for tverrprofesjonelle tjenester
Sæbjørnsen vil snakke litt om brukerbegrepet og brukerperspektivet, spesielt i forhold til ungdommer i barneverntiltak som også har psykososiale vansker. Ungdommer i denne kategorien og deres medvirkning står sentralt i Sæbjørnsen sin avhandling på flere måter. De er både deltakere i hennes studier  og forskningen handler om deres perspektiv på brukermedvirkning, nærmere bestemt hva angår deres deltakelse i egne ansvarsgrupper.

15:20-15:40 Plenum: PROFRES ph.d.-kandidat Gøril Ursin, Universitetet i Nordland.

Tema: Medborgerskap, relasjoner og demens
Foredraget handler om å kaste lys over begrepet medborgerskap i forhold til personer med demens. Betydningen av nettverk og heterogene relasjoner vil bli diskutert opp mot tanke om hva medborgerskap kan være for personer med demens. Presentasjonen bygger på empirisk data fra intervjuer med pårørende til yngre personer med demens.

15:40-16:00 Plenum: PROFRES ph.d.-kandidat Siv Kristine Schrøder, Universitetet i Agder.

Tema: Unge som melder til barneverntjenesten
Hva er ungdoms erfaringer med å melde fra til barnevernet? Siv Schrøder ønsker å få fram unges erfaringer med og syn på det å kontakte barneverntjenesten og be om hjelp til seg selv. Prosjektet er forankret i en forståelse av barn og unge som aktører. Hun ønsker derfor å undersøke ungdom som aktører i kontakt med barneverntjenesten. Gjennom intervju av ungdom vil Schrøder prøve å få fram deres perspektiv på sine erfaringer. Hun vurderer også å involvere ungdommene i analysearbeidet. Brukerinvolvering kan slik bli en del av både den metodologiske tilnærming og analysene.

16:00-16:30 Oppsummering av dagen med innledninger fra brukerstemmer