Et profilbilde

Førsteamanuensis II
Bente Marie Ohnstad { "honorific-suffix": "Førsteamanuensis II", "fn": "Bente Marie Ohnstad", "tel": "", "email": "bente.ohnstad@uis.no" }

Avdeling/enhet Det helsevitenskapelige fakultet
Institutt/senter Avdeling for omsorg og etikk

Undervisning

Forskningsområder

Utvalgte publikasjoner

Pågående forskning

Arbeidserfaring

Vitenskapelige publikasjoner (fra CRISTin)

 • Ohnstad, Bente Marie (2017). Rettsdata: Kommentarer til helsepersonelloven. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361. s. 1-99.
 • Ohnstad, Bente Marie; Holthe, Berit Marion (2017). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere. I: Velferdsrett II. Barneverns- og sosialrett. 5. utgave. Gyldendal Juridisk. ISBN 9788205497443.
 • Ohnstad, Bente (2014). Alternativ behandling. Bakgrunn og begrunnelse for dagens lovregulering. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. Volum 17. Hefte 4. s. 2-15.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente Marie (2013). Helsepersonelloven med kommentarer. Revisjon. Norsk Lovkommentar. ISSN 2387-3361.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion Holte (2012). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere. I: Velferdsrett II Barnevern- og sosialrett. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 978-82-05-42426-5. s. 417-450.
 • Ohnstad, Bente (2008). Tilbakeblikk : om helsepersonellnemdas tilblivelse. I: Klagenemnder : rettssikkerhet og effektivitet. Fagbokforlaget. s. 361-370.
 • Ohnstad, Bente (2008). Velferdsretten og det øvrige rettssystemet. I: Velferdsrett II : barnevern og sosiale tjenester. Gyldendal Akademisk. s. 25-58.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (2008). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere. I: Velferdsrett II : barnevern og sosiale tjenester. Gyldendal Akademisk. s. 389-422.
 • Ohnstad, Bente (2006). Brudd på taushetsplikt og oppreisning for krenkelse av privatlivets fred. Tidsskrift for erstatningsrett. ISSN 1503-6782. Volum 3. Hefte 4. s. 281-299.
 • Ohnstad, Bente (2004). Prosessuell rettssikkerhet, internkontroll og kvalitetssikring i helse- og sosialtjenesten. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. Volum 30. Hefte 2. s. 172-190.
 • Ohnstad, Bente (2004). Rettssikkerhet i helse- og sosialtjenesten sett i lys av den rettslige regulering av tjenesteyternes posisjon som henholdsvis myndighets- og profesjonsutøvere. Kritisk juss. ISSN 0804-7375. Volum 30. Hefte 2. s. 118-143.
 • Ohnstad, Bente (2003). Rettigheter og plikter som arbeidstakere, kommuneforvaltere og profesjonsutøvere i sosialtjenesten. I: Velferdsrett II (red. Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse). Gyldendal Akademisk. s. 289-319.
 • Ohnstad, Bente (2002). Helsepersonelloven. I: Anestesisykepleie / Inger Liv Hovind (red.). Akribe Forlag. s. 28-39.
 • Ohnstad, Bente (2001). Helsepersonelloven. ?. Volum Årg.121. Hefte nr 2. s. 228-229.
 • Ohnstad, Bente (2001). Helsepersonelloven regulerer ikke ledelsesansvar. ?. Volum Årg. 121. Hefte nr 1. s. 95-96.
 • Ohnstad, Bente (2001). Pasient-, informasjons-, journal- og behandlingsansvarlig. ?. Volum Årg. 121. Hefte nr. 8. s. 977-978.
 • Ohnstad, Bente; Kjønstad, Asbjørn; Syse, Aslak (1999). Rettigheter og plikter knyttet til de ulike roller i helse- og sosialtjenesten. I: Velferdsrett II. Ad Notam. s. 269-298.
 • Ohnstad, Bente Marie (2016). Juss for helsesøstre. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1988-9. 194 s.
 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Björn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (2016). Evaluering av samhandlingsreformen : Sluttrapport fra styringsgruppen for forskningsbasert følgeevaluering av samhandlingsreformen (EVASAM). Norges forskningsråd. ISBN 978-82-12-03524-9. 79 s.
 • Rieper, Olaf; Baldersheim, Harald; Engum, Bjørn Gisle; Krasnik, Allan; Lindgren, Bjørn; Ohnstad, Bente Marie; Rørtveit, Guri; Sommerset, Inger-Marie (2016). Evaluering av samhandlingsreformen. Norges forskningsråd. 79 s.
 • Ohnstad, Bente (2013). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1397-9. 495 s.
 • Ohnstad, Bente (2011). Velferd, rettssikkerhet og personvern. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1204-0. 154 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2010). Helsepersonelloven med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008128. 524 s.
 • Ohnstad, Bente (2010). Rettssikkerhet, personvern og taushetsplikt ved behandling av saker etter sosialtjenesteloven og NAV-loven. Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Ohnstad, Bente (2009). Juss for helse- og sosialarbeidere. Fagbokforlaget. ISBN 9788245008135. 427 s.
 • Rasmussen, Ørnulf; Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2008). Kommentarer til lov om endringer i lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv.
 • Ohnstad, Bente (2006). Valg av løsninger mht forenkling og effektivisering av nødmeldetjenesten : utredning på oppdrag fra KOKOM. KOKOM.
 • Ohnstad, Bente (2005). Krav til samtykke og taushets- og informasjonsplikt i arbeidet til de kliniske etikk-komiteene.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2004). Jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343082. 390 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2004). Jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343090. 448 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2004). jus for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-308-2. 390 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2004). jus for jordmødre og sykepleiere. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-309-0. 448 s.
 • Ohnstad, Bente (2004). Jordmoransvaret. Den Norske Jordmorforening. 31 s.
 • Ohnstad, Bente (2004). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i lovgivning, juridisk tenkning og metode. Fagbokforlaget. ISBN 8245001805. 365 s.
 • Ohnstad, Bente (2003). Juss i psykiatrien. Høgskolen i Lillehammer. 61 s.
 • Ohnstad, Bente (2003). Personopplysningsloven. Høgskolen i Lillehammer. 47 s.
 • Ohnstad, Bente (2003). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Gyldendal Akademisk. ISBN 8205314985. 252 s.
 • Ohnstad, Bente; Bennin, Camilla (2003). Rettighetsfesting og krav til faglig forsvarlighet som styringsverktøy i helse- og sosialsektoren : rapport fra "Helse- og sosialrettsseminaret" Lillehammer 6. og 7. februar 2003. HiL. 49 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J.; Ohnstad, Bente (2002). jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 82-7634-310-4. 558 s.
 • Ohnstad, Bente (2002). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276748767. 287 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Grytten, Nils J. (2002). Jus for leger. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. ISBN 8276343104. 558 s.
 • Ohnstad, Bente (2001). Forvaltning og metode : helserett : modul 1. Høgskolen i Lillehammer ; NKS fjernundervisning. 62 s.
 • Ohnstad, Bente (2001). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276747604. 339 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti (2001). Helsepersonelloven : med kommentarer. Fagbokforlaget. ISBN 8276747590. 364 s.
 • Røsæg, Erik; Tysnes, Ole-Bjørn; Ohnstad, Bente; Borchgrevinck, Christian F.; Vigen, Terje; Skofteland, Helga; Haug, Helge Huseby; Saugstad, Ola Didrik; Ljungman, Lise; Jøsok, Britt; Eliassen, Sigmund; Flatner, Øyvind; Krohg, Marit; Haakens, Kirsti (2000). Forsikringsselskapers Innhenting, bruk og lagring av helseopplysninger. Statens Forvaltningstjeneste. ISBN 82-583-0536-0. 144 s.
 • Befring, Anne Kjersti; Ohnstad, Bente (2000). lov om helsepersonell. Fagbokforlaget. ISBN 82-7674-441-9. 310 s.
 • Ohnstad, Bente (2000). Pasienters rettsstilling : helserett : modul 3. Høgskolen i Lillehammer ; NKS fjernundervisning. 76 s.
 • Ohnstad, Bente (1999). Helsepersonellrett : helserett : modul 2. Høgskolen i Lillehammer ; NKS fjernundervisning. 62 s.
 • Ohnstad, Bente; Befring, Anne Kjersti; Lødrup, Peter; Kaasen, Knut; Tjomsland, Steinar (1999). Kommentarer til lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven).
 • Ohnstad, Bente (1997). Juss for helse- og sosialarbeidere : en innføring i juridisk tenkning, metode og lovgivning. Fagbokforlaget. ISBN 8276743218. 293 s.
 • Ohnstad, Bente (1996). Innføring i juss for studenter i helse- og sosialfag : kompendium. Høgskolen i Lillehammer : Mjøsbok. 122 s.
 • Ohnstad, Bente (1996). Taushetsplikt, personvern og informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren. Ad Notam. 221 s.
 • Ohnstad, Bente (1996). Utredning vedr. ny veterinærlov. Landbruksdepartementet. 100 s.
 • Ohnstad, Bente (1995). Helsepersonells juridiske ansvar. Ad notam Gyldendal. ISBN 82-417-0526-3. 201 s.
 • Ohnstad, Bente (1993). Helsepersonells rettigheter og plikter - utkast til lov med motiver. Statens forvaltningstjeneste. 228 s.
 • Ohnstad, Bente (2001). Helsepersonellrett: Modul 2 av studium Helserett.
 • Ohnstad, Bente Marie (2017). Om juridisk metode og lovgiving som regulerer arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente Marie (2017). Selvbestemmelse, informasjon og samtykke i helse- og omsorgstjenesten sett i lys av pårørendes stilling og pasientens krav på konfidensialitet.
 • Ohnstad, Bente Marie (2017). Sykehus - forretning eller forvaltning.
 • Ohnstad, Bente Marie (2017). Taushetsplikt og behandling av pasientopplysninger. Sykehuset Innlandet;
 • Ohnstad, Bente Marie; Hirst, M (2017). Kurs i helseresslig og arbeidsrettslig emne. 2017-05-03 - 2017-05-04.
 • Ohnstad, Bente (2016). Rettigheter og rettferdighet i helsetjenesten. Pasientrettigheter, muligheter og forventninger..
 • Ohnstad, Bente (2016). Tilbake til start?.
 • Halse, Per; Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir (2015). Enten eller - eller både og?.
 • Ohnstad, Bente (2015). Anmeldelse av boka "Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten".
 • Ohnstad, Bente (2015). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente; Gammelsæter, Hallgeir; Halse, Per (2015). Sentralisering av kunnskap.
 • Ohnstad, Bente (2014). Dokumentasjon i den kommunale helsetjenesten. Oslo kommune;
 • Ohnstad, Bente (2014). God undervisning, basert på forskning.
 • Ohnstad, Bente (2014). Journalskriving og pasientrettigheter. Confex;
 • Ohnstad, Bente (2014). Pasienters medvirkning og pårørendes rolle.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (2014). Forskning og undervisning.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (2014). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (2014). Framtidig forskningsstruktur.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (2014). Derfor bør vi stå sammen.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (2014). Et nytt konsept for et fremtidsrettet OL.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (2014). Kvantitet og kvalitet i høgre utdanning.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (2014). Universitet og skinner.
 • Ohnstad, Bente (2013). Politikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente (2013). Pårørenderollen.
 • Ohnstad, Bente (2013). Universitets- og sykehuspolitikk i innlandet.
 • Ohnstad, Bente (2013). Utdatert ordning.
 • Ohnstad, Bente; Fritze, Yvonne (2013). Forskningsdagene.
 • Ohnstad, Bente; Holthe, Berit Marion (2013). Om lovgivinga som regulerer tilsetting i offentlig virksomhet.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (2013). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Rønning, Rolf (2013). Oppland i innovasjonstoppen.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (2013). Fortellingen betyr alt.
 • Ohnstad, Bente (2012). Etter PIU - hva skjer?.
 • Ohnstad, Bente (2012). Helsepersonelloven § 26 – Opplysninger til virksomhetens ledelse. Høgskolen i Lillehammer; 2012-03-12 - 2012-03-13.
 • Ohnstad, Bente (2011). Fellesskapet sikrer vår velferd.
 • Ohnstad, Bente (2011). Juridisk betenkning om bruk av personopplysninger til kvalitetssikrings- og forskningsformål.
 • Ohnstad, Bente; Korten, Jens Uwe (2011). Høgskolen velger veg.
 • Ohnstad, Bente (2010). Personvernlovgivning: begrensninger og muligheter for samhandling og kunnskapsbasert praksis. 2010-04-16.
 • Ohnstad, Bente (2010). Samhandling : muligheter og begrensninger ut fra et personvernperspektiv. 2010-03-09.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (2010). Forskningsdagene 2010.
 • Ohnstad, Bente; Stenderup, Thomas (2010). Bedre filmskole-rammer.
 • Ohnstad, Bente (2009). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (2009). Helsepersonelloven : ansvar og profesjonell autonomi. 2009-10-27.
 • Ohnstad, Bente (2009). Hils posisjon i universitetsutviklingen.
 • Ohnstad, Bente (2009). Høgskolen i Lillehammer : framtidsperspektiver.
 • Ohnstad, Bente (2009). Myndighetsutøvelse og profesjonsutøvelse - likheter og forskjeller i beslutningsprosessen. 2009-03-10.
 • Ohnstad, Bente (2009). Offentlige tjenester-forretning eller forvaltning?. 2009-03-02.
 • Ohnstad, Bente (2009). Personvern : et hinder for tettere samarbeid. 2009-04-02.
 • Ohnstad, Bente (2009). Profesjonell autonomi - hvilke nyskapninger gav helsepersonelloven?. 2009-01-09.
 • Ohnstad, Bente (2009). Samhandling, helse og marked.
 • Ohnstad, Bente; Austvik, Ole Gunnar (2009). Forskningsdagene 2009.
 • Ohnstad, Bente; Hirst, Marion (2009). Helserett. Emne 3, Pasienters rettsstilling.
 • Ohnstad, Bente; Skurdal, Jostein (2009). Flere studieplasser til Oppland.
 • Nørstegård, Bjørn; Ohnstad, Bente (2008). Næringsutvikling på Storhove - endelig.
 • Ohnstad, Bente (2008). Forskning og forskningsformidling ved Høgskolen i Lillehammer.
 • Ohnstad, Bente (2008). Helse og markedstenkning.
 • Ohnstad, Bente (2008). Krav til attester og erklæringer i lys av straffesaken mot en lege og psykolog for utstedelse av falske attester. Juristforbundets juskurs; 2008-10-17.
 • Ohnstad, Bente (2008). Om lønnsystemet i Staten - og på HiL.
 • Ohnstad, Bente (2008). Pasientautonomi vs helsepersonells faglige autonomi. 2008-03-11.
 • Ohnstad, Bente (2008). Veien mot et universitet.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (2008). Slutter studentene ved HiL?.
 • Rønningen, Martin; Skurdal, Jostein; Ohnstad, Bente (2008). Et alternativ til tellekantsystemet.
 • Wroldsen, Jørn; Ohnstad, Bente (2008). Innlandet kan tilby Forsvaret det beste.
 • Ohnstad, Bente (2007). Fra forvaltning til foretak : er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?. 2007-03-24.
 • Ohnstad, Bente (2007). Fra forvaltning til foretak: Er konsernmodellen egnet til forvaltning av velferd?. 2007-03-24.
 • Ohnstad, Bente (2007). Helse som vare. 2007-10-20.
 • Ohnstad, Bente (2007). Hvilket ansvar har de ulike nivå i helsetjenesten?. 2007-02-22.
 • Ohnstad, Bente (2007). Jus i arbeidsmedisin. 2007-03-12.
 • Ohnstad, Bente (2007). Jus og etikk for helsepersonell - medbestemmelse og samtykke. 2007-06-05.
 • Ohnstad, Bente (2007). Legers taushetsplikt og forholdet til pressen. 2007-03-24.
 • Ohnstad, Bente (2007). Offentlighet og innsyn i forvaltningens virksomhet.
 • Ohnstad, Bente (2007). Om Helsepersonelloven. 2007-04-26.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (2007). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente; Rønningen, Martin (2007). Forskning på HiL.
 • Ohnstad, Bente (2006). Helseforetak og kvalitet.
 • Ohnstad, Bente (2006). Helsepolitikk og industriell logikk.
 • Ohnstad, Bente (2006). Helsforetak : industri eller tjenesteyting.
 • Ohnstad, Bente (2006). Her og Nå (P1). [Radio]; 2006-11-13.
 • Ohnstad, Bente (2006). Juss og dokumentasjonsplikt. 2006-02-03.
 • Ohnstad, Bente (2006). Medisinsk forskning og jus.
 • Ohnstad, Bente (2006). Rettslige beslutninger og faktiske handlinger i helse- og sosialsektoren. Sondringens betydning for aktørenes rettsposisjon. 2006-10-17.
 • Ohnstad, Bente (2006). Sånn er livet (P2). [Radio]; 2006-12-20.
 • Ohnstad, Bente (2006). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid. 2006-11-11.
 • Ohnstad, Bente (2006). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid. 2006-01-17.
 • Ohnstad, Bente (2006). Tjeneste eller industri : Politikere må ta innover seg at velferd ikke kan betraktes som vare.
 • Ohnstad, Bente (2005). Ansvar, dokumentasjon og personvern. Sykehuset Innlandet; 2005-01-29.
 • Ohnstad, Bente (2005). Brukermedvirkning. 2005-12-02.
 • Ohnstad, Bente (2005). Brukerrettigheter, informasjon, medvirkning og personvern. Sosial- og helsedirektoratet; 2005-03-01.
 • Ohnstad, Bente (2005). Fremmer innlandets sykehusstruktur nasjonale mål?.
 • Ohnstad, Bente (2005). Helseforetakets rett til å bestemme hvem som kan vurdere rett til nødvendig helsehjelp - hvordan tolke lovverket?. 2005-10-24 - 2005-10-25.
 • Ohnstad, Bente (2005). Helsepersonelloven. 2005-04-08 - 2005-04-09.
 • Ohnstad, Bente (2005). Helt - eller stykkevis og delt.
 • Ohnstad, Bente (2005). Jus eller etikk.
 • Ohnstad, Bente (2005). Ledelse og fag : legens rolle som leder av sykehusavdeling. 2005-11-09.
 • Ohnstad, Bente (2005). Legers rettigheter og plikter. Legeforeningen i Hedmark; 2005-09-20.
 • Ohnstad, Bente (2005). Lojalitetsplikt i helse- og sosialtjenesten. FO Sogn og Fjordane; 2005-09-15.
 • Ohnstad, Bente (2005). Retten til helsehjelp. Lillestrømklinikken; 2005-06-09.
 • Ohnstad, Bente (2005). Samarbeid i velferdstjenestene. 2005-03-17.
 • Ohnstad, Bente (2005). Samtykke og samtykkekompetanse ved tildeling og gjennomføring av helse- og sosialhjelp. 2005-10-11.
 • Ohnstad, Bente (2005). Samtykke-kompetanse. 2005-05-26.
 • Ohnstad, Bente (2005). Utvalgte helserettslige emner. 2005-10-20.
 • Ohnstad, Bente (2005). Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og taushetsplikt. 2005-11-29.
 • Ohnstad, Bente (2004). Ansvarsforhold i helsetjenesten. 2004-01-29.
 • Ohnstad, Bente (2004). Interaksjon mellom lege og legemiddelindustri : hva sier loven?. 2004-04-22.
 • Ohnstad, Bente (2004). Lojalitetsplikt. 2004-11-18.
 • Ohnstad, Bente (2004). Psykisk helsevern uten døgnopphold - innhold og etiske vurderinger. 2004-10-13.
 • Ohnstad, Bente (2004). Rettigheter og plikter etter ny helselovgivning. 2004-09-23.
 • Ohnstad, Bente (2004). Samtykke og informasjonsbehandling. 2004-11-02.
 • Ohnstad, Bente (2004). Sykehuset innlandet, hva sier loven?.
 • Ohnstad, Bente (2002). Makt og tvang i omsorgen.
 • Ohnstad, Bente (2001). Ansvar etter ny helselovgivning. 2001-01-26.
 • Ohnstad, Bente (2001). De nye helselovene. 2001-06-01.
 • Ohnstad, Bente (2001). De nye helselovenes betydning for privatpraktiserende legespesialister. 2001-10-11.
 • Ohnstad, Bente (2001). Forvaltningsloven, opplæringsloven og kommunehelsetjenesteloven. 2001-04-05 - 2001-04-06.
 • Ohnstad, Bente (2001). Hvordan skal sykehus ledes?.
 • Ohnstad, Bente (2001). Juss i arbeidsmedisin. 2001-10-17.
 • Ohnstad, Bente (2001). Juss i psykiatrien.
 • Ohnstad, Bente (2001). Kommuneloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven. 2001-10-04.
 • Ohnstad, Bente (2001). Kurs om de nye helselovene. 2001-06-06 - 2001-06-07.
 • Ohnstad, Bente (2001). Lov om helsepersonell og lov om pasientrettigheter. Høgskolen i Gjøvik; 2001-11-14.
 • Ohnstad, Bente (2001). Ny helselovgivning. 2001-09-20.
 • Ohnstad, Bente (2001). Ny helselovgivning. 2001-03-09.
 • Ohnstad, Bente (2001). Personvern eller forsikringsvern?. 2001-04-18.
 • Ohnstad, Bente (2001). Personvern, taushetsplikt og samarbeid. 2001-09-07.
 • Ohnstad, Bente (2001). Saksbehandling i kommunen. 2001-10-25.
 • Ohnstad, Bente (2000). 6 kommunale kurs i bl.a. taushetsplikt og rettslig ansvar innen helse-og sosialsektoren.
 • Ohnstad, Bente (2000). Ansvar og ledelse i helsesektoren.
 • Ohnstad, Bente (2000). De nye helselovene.
 • Ohnstad, Bente (2000). Helse og juss.
 • Ohnstad, Bente (2000). Helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven.
 • Ohnstad, Bente (2000). Juss i arbeidsmedisin.
 • Ohnstad, Bente (2000). Juss og sykepleie.
 • Ohnstad, Bente (2000). Krav til dokumentasjon i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (2000). Kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.
 • Ohnstad, Bente (2000). Legers rettigheter og plikter.
 • Ohnstad, Bente (2000). Lov om helsepersonell.
 • Ohnstad, Bente (2000). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (2000). Lov om psykisk helsevern.
 • Ohnstad, Bente (2000). Premisser for en god ombudsordning.
 • Ohnstad, Bente (2000). Taushetsplikt og tverrfaglig samarbeid.
 • Ohnstad, Bente (1999). Rettssikkerhet - en trussel mot det kommunale selvstyret? : kronikk.
 • Ohnstad, Bente (1998). Bokomtale av boka Teieplikt og samarbeid innanfor velferdstenestene.
 • Ohnstad, Bente (1998). Personvern og kommunikasjonsadgang i førstelinjetjenesten : 14 dagers kurs i regi av Faglig forum for helse og sosialtjenesten og Institutt for sos planlegging.
 • Ohnstad, Bente (1997). Loven, legen og pasienten : kronikk.