MENY

Disputas om overføring av eldre pasienter

Mandag 29. juni 2015 disputerer Kristin Alstveit Laugaland for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger.

Laugaland forsvarer avhandlingen «Overføringer av eldre i lys av sikkerhetstenkningen Resilience Engineering».

I doktorgradsavhandlingen har Laugaland studert dagens praksis knyttet til sykehusutskrivelse av eldre til kommunehelsetjenesten. Hun har gjennom observasjoner og intervjuer lagt vekt på helsepersonells, pasienters og pårørendes erfaringer. Forskningen avdekker en betydelig variasjon i utskrivingspraksis og erfaringer.

Alle interesserte er velkommen både til prøveforelesning kl 10 og til disputasen kl 12.

Emne for prøveforelesningen er «Implementation of new management concepts in health care organizations – a theoretical perspective on success and failure».

Professor Karina Aase ved UiS har vært hovedveileder, og professor Justin Waring ved University of Nottingham i Storbritannia har vært medveileder.

Doktorgradsarbeidet inngår i forskningsprosjektet Kvalitet og sikkerhet i overføringer av eldre.