MENY

Byste av Sigval Bergesen i biblioteket på Ullandhaug

En byste av Sigval Bergesen d.y. er igjen på plass i biblioteket på Ullandhaug.