MENY

Fagbokstafetten: Pårørende i helsetjenesten

Alice Kjellevold er utfordret i denne runden av fagbokstafetten. Les hennes anbefaling av boken "Pårørende i helsetjenesten – en klinisk og juridisk innføring" som hun har skrevet sammen med Kari Bøckmann.

I løpet av livet vil de fleste av oss være nær noen som blir alvorlig syke. Vi vil være pårørende. Noen vil være pårørende over lang tid, andre i mer korte og intense perioder. Å være nær noen som blir alvorlig syke innebærer uansett omfattende utfordringer av både følelsesmessig og praktisk karakter.

I disse dager lanseres boken: Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring. Den er skrevet av psykologspesialist Kari Bøckmann og undertegnede. Å skrive boken har vært et svært spennende og givende prosjekt på tvers av faggrenser.
Boken viser til anerkjent forskning om betydningen av det å involvere pårørende når noen blir alvorlig syke. Boken viser også til entydige statlige føringer om pårørendeinvolvering. Et hovedbudskap i boken er at på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap, rettslig regulering og statlige føringer må det kunne forventes et større fokus på involvering av pårørende i dagens helsetjeneste enn det til nå har vært tradisjon for. Helsepersonell har ansvar for å tilrettelegge forholdene slik at pårørende får oppfylt sine rettigheter og gjort bruk av sine ressurser. Bruk av taushetsplikten som argument for ikke å ha kontakt med pårørende er alltid for enkelt og i mange tilfeller også lovstridig.

I boken søkes tydeliggjort helsepersonellets ansvar og oppgaver i forhold til pårørende, og pårørendes ulike roller i forhold til helsepersonellet og den som er pasient. Den rettslige reguleringen av hvem som er nærmeste pårørende beskrives. Videre i boken behandles ulike former for og grader av pårørendeinvolvering. Boken gjennomgår reaksjoner pårørende kan ha på det å være nær noen som blir alvorlig syke og holder frem og diskuterer særlig utfordrende situasjoner for pårørende. Videre gjennomgår boken noen ulike situasjoner som kan ha ulike konsekvenser for pårørende som for eksempel når pårørende må forholde seg til den sykes manglende håndtering av sin sykdom, når pårørende har omfattende pleieoppgaver eller når pasients liv ikke kan reddes. Den tar videre opp hvilke roller og rettigheter pårørende har når det treffes beslutninger om helsehjelp og foreldres situasjon, roller og rettigheter når barn og unge blir syke. Barn som pårørende; deres reaksjoner, hva de kan trenge og deres rett til informasjon og oppfølgning diskuteres. Videre redegjøres det for pårørendes rett til tjenester, permisjoner og stønader. Avslutningsvis reflekteres det over noen forhold som kan bidra til at helsepersonell i større grad involverer pårørende på en tilfredsstillende måte.

Boken er rettet mot studenter innen helse- og sosialfag på høgskole – og universitetsnivå. Den vil også være relevant for helsepersonell generelt og de som arbeider i sosialtjenesten eller i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Det er forfatternes ønske at boken kan fungere som utgangspunkt for refleksjon og at den kan gi både faglige og juridiske argumenter for bedre samarbeidet mellom pårørende og helsepersonell i helsetjenesten.

Alice Kjellevold er førsteamenuensis ved Institutt for helsefag. Hun sender stafettpinnen videre til Elisabeth Willumsen ved Institutt for sosialfag. 

Boken finnes hos Universitetsbiblioteket:
Pårørende i helsetjenesten - en klinisk og juridisk innføring