MENY

Frisk debatt i biblioteket

Debatten "Olje eller omstilling" i Universitetsbiblioteket 6. november ble en suksess, med et stort og engasjert publikum, og et panel med klare meninger

Bilde av Ole Andreas Engen, Oluf Langhelle, Hans Borge, Magne Bartlett og Tom Hetland (Foto: Leiv Gunnar Lie) Ole Andreas Engen, Oluf Langhelle, Hans Borge, Magne Bartlett og Tom Hetland

Etter en spennende åpning av utstillingen "Råolje" fortsatte det å strømme på med folk til debatten. Når bibliotekdirektør Gitte Kolstrup overlot ordet til debattleder Tom Hetland hadde over godt over 100 mennesker funnet sin plass i Universitetsbibliotekets stoler.

Ole Andreas Engen presenterte NENT sitt arbeid. NENT sier ikke at petroleumsforskning er uetisk, men de uttaler seg om universitetenes ansvar for å bidra til en omstilling. Bidrar de til en økt avhengighet av fossile energikilder, og hvor selvstendige er de i forhold til oljebransjen? NENT legger til grunn at FNs klimapanel har rett, det er ikke noe de setter spørsmålstegn ved.

Hans Borge begynte med å si seg uenig i NENT sin etiske vurdering: Etisk ansvar er noe hver enkelt av oss har. NENT viser tendenser til å kollektivisere ansvaret, ved å legge til grunn at FNs klimapanel har rett. Borge regner det som tvilsomt, men dersom en legger til grunn at de har rett er det også etiske avveininger å foreta. Er satsning på kjernekraft veien å gå, slik NENT legger til grunn? Det er viktig å framstille billig energi. Hvis vi ikke gjør det vil de som i dag er fattige aldri kunne ta del i velstandsutviklingen vi har hatt i vår del av verden. 

Oluf Langhelle mener at NENT sin uttalelse reiser viktige spørsmål. Den inntar et balansert synspunkt, og vil på kort sikt kunne si seg enig i mange av Hans Borges argumenter. På lengre sikt er en petroleumsavhengig økonomi ikke bærekraftig. Verden trenger mer fornybar energi, og en bør la mer av de fossile brenslene ligge ubenyttet. Et etisk spørsmål blir da hvilke land som bør kutte mest. UiS er i dag ikke som noen pådriver for omstilling, vi er et fossilt universitet. UiS speiler det politiske flertallet på Stortinget, mens Europa går i fornybar retning. Dette er noe Langhelle mener burde vært mer problematisert.

Magne Bartlett mener at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom petroleumsforskning og omstilling. Dette betinger at en kun benytter seg av eksisterende oljefelt, og er villig til å la teknologien i oljebransjen brukes i en overgang til fornybare energikilder. En må tenke over hvem en samarbeider med: UiS samarbeider med Total, som har fått kritikk for sitt arbeid i Vest-Sahara. Dette er noe UiS bør se på snarest mulig. Bartlett savner egne etiske retningslinjer for UiS sitt forhold til petroleumsforskning, og samarbeidet med oljebransjen.

Etter disse innledningene fulgte en livlig debatt, der en rekke personer i salen deltok. Mesteparten av det som paneldeltagerne hadde å si som respons på dette er tatt med i videoen.

Se debatten her: