MENY

Video av bokpresentasjon med Preben Hempel Lindøe

Preben Hempel Lindøe presenterte boka "Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations" i Bokkafeen 7. april. Bodil Sophia Krohn deltok som kommentator. Lindøes innlegg ble filmet, så dersom du gikk glipp av det kan du se det her.

Boka "Risk Governance of Offshore Oil and Gas Operations" ble gitt ut på det velrenomerte forlaget Cambridge University Press i fjor høst. Preben Hempel Lindøe er en av tre redaktører, og han presenterte boka i Bokafeen i Kjølv Egelands hus mandag 7. april.

Lindøe fortalte at boka er et resultat av en lang arbeidsprosess. Miljøet ved Samfunnsikkerhet ved UiS har i en lengre periode jobbet med reguleringer for norsk oljevirksomhet. De ønsket å se på hvordan sikkerhetsreguleringene har fungert historisk, og sammenligne dem med regimene i andre land. Spesielt USA er interessant, da det meste av norsk oljevirksomhet ble bygd opp med amerikansk kompetanse og utsyr, ikke uten kulturelle spenninger.

Selve prosessen med å få disse prosjektene til å resultere i en bok startet i 2010, med forskere fra flere land involvert. Det internasjonale samarbeidet gjorde det lettere å sammenligne regimene for regulering av oljevirksomhet i ulike land. I tillegg til definisjon av begreper, og gjennomgang av juridiske rammeverk, er det også et kapittel om verdier og kultur. Dette er et spennende område, da kulturelle forskjeller kan være en potensiell kilde til konflikt når fagpersoner fra forskjellige land skal samarbeide.

Til slutt i sitt innlegg kunne Lindøe fortelle at arbeidet går videre, med nye midler fra Norsk forskningsråd.
 

Bodil Sophia Krohn, fagsjef for risikostyring i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje & gass, kommenterte boka. Hennes perspektiv var den nytteverdien industrien og fagmiljøet kan ha av boka, i forhold til kunnskap om reguleringer og reguleringsregimer. Spørsmål knyttet til kultur  har vært et sentralt tema de siste årene, spesielt i fagmiljøene innenfor boring og brønnteknologi. Hvordan en med en integrert risikoforståelse tolker signaler og responderer, har betydning for hvordan en kan styre og håndtere risiko og det uforutsette.

I boka skrives det om sikkerhetsregelverket. Industrien og norske myndigheter understreker klart helse- og arbeidsmiljøaspektene, og omtaler regelverket konsekvent som Helse, miljø og sikkerhet-regelverket (HMS).  Krohn bemerket at det var lagt mest vekt på sikkerhet i boka, mindre på helse og miljø. Sikker drift får stor oppmerksomhet, mens f.eks. sikkerhet i forhold til utbyggingsprosjekter utlandet ikke er omtalt. Norsk regelverk oppfatter også utbyggingsprosjekter i utlandet for installasjoner som skal benyttes på norsk sokkel. Dette kan være et tema for videre forskning, siden kultur i forhold til regelverk og reguleringer blir veldig tydelig i slike prosjekter.

I forhold til kompetanse er det ulike utdannings- og opplæringssystemer. Sett i forhold til andre regioner har fagarbeiderne i Norge et høyt og bredt kompetansenivå. Når det gjelder fagarbeiderkompetanse kan spørsmål knyttet til nivå være en utfordring, siden både utdanningssystemer og kultur skiller seg fra hverandre.

Krohn oppsummerte med å si at industrien prøver å være i forkant i forhold til reguleringene. En ser behov for forbedringer og jobber med dette kontinuerlig. Sikker drift og effektivitet går hånd i hånd.

Bilde av Preben Hempel Lindøe