MENY

Fagdatabaser - Sosialfag

Databasene gir blant annet tilgang til vitenskapelige artikler (ny forskning).

Relevante databaser for sosialfag er også samlet på fagsidene for sosialfag.


Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde.
Les meir l Søkjerettleiing

SocINDEX with fulltext
Database med over to millionar referansar til sosiologisk forskning.
Les meir l Søkjerettleiing

Scopus
Referansebase med direkte lenking til fulltekst. Fagområde: Naturvitskap, teknikk, helsefag, sosiologi.
Les meir  |  Lær å søke (video)  


Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning


Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar utført av akademiske fagfolk.
Les meir  |  Søkehjelp


A Dictionary of Social Work and Social Care (Oxford Reference 2018)
Oppslagsverk med korte forklaringer og definisjoner

Helsebiblioteket
Elektronisk formidlingskanal for oppdatert fagleg kunnskap frå norske og internasjonale fagmiljø.
Presentasjon


Medline
Den største medisinske databasen.
Les meir l Søkjerettleiing

Norgeshelsa
Statistikk over helse, sjukdom og risikofaktorar i den norske befolkninga.

OECD iLibrary
Digitalt bibliotek som gir tilgang til bøker, rapporter og statistikk fra OECD, i tillegg til analyser og andre data.

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Søkeveiledning  |  Liste over tidsskrift  |  Presentasjonsvideo


Lovdata
Oversikt over norske og europeiske rettskilder.

Rettsdata
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser.
Studenter logger på Rettsdata via Feide.
Klikk her dersom du har problemer med tilgang.


Encyclopedia of Social Work (2008)
Inneheld artiklar om forskjellige emne innan sosialt arbeid, og biografiske artiklar om viktige personar.