MENY

Retningslinjer for utgivelse i interne serier fra Universitetet i Stavanger


Universitetet gir ut disse skriftseriene:

1.    Rapporter fra Universitetet i Stavanger
2.    Notater fra Universitetet i Stavanger
 

I disse skriftseriene gis universitetets ansatte anledning til å publisere egne FoU-arbeider av faglig og vitenskapelig kvalitet.

Skriftseriene er universitetets eiendom. Alle utgifter og inntekter føres i sentralt prosjektregnskap.


Rutiner ved publisering

Rutiner som skal ivaretas på fakultetsnivå:

Manus skal følges av "bestillingsskjema" i utfylt stand, som viser at de nedenforstående oppgaver er ivaretatt.

Forfatteren legger manus fram til faglig godkjenning. Faglig godkjenningsinstans er instituttleder ved det enkelte institutt, eller den instituttlederen gir slik myndighet (for eksempel et redaksjonsutvalg). Manus skal leveres til Universitetsbiblioteket (UBiS) i henhold til følgende spesifikasjoner:

 • Som vedlegg til e-post i Wordformat. Hvis andre tekstformat ønskes brukt må det avtales særskilt med UBiS.
 • Konsekvent bruk av stiler (maler), slik at alle deler av dokumentet er formatert med stiler fra Word.
 • Angivelse av tittel og navn på forfatter.
 • Angivelse av redaktør (dekanus eller evt. redaksjonsutvalg) med navn og tittel.
 • Vedlagt skriftlig erklæring fra godkjenningsinstansen om at manus er godkjent for utgivelse.
 • Oppgitt behov for antall forfattereksemplarer.
 • Ved bruk av illustrasjoner og evt. annet materiale som ikke er produsert av forfatteren skal opphavsrettslige forhold være avklart og dokumentasjon på dette skal følge manus.


Rutiner som skal ivaretas sentralt:

- Universitetsbiblioteket har ansvar for:

 • Tildeling av ISBN- og ISSN-nummer.
 • Føring av listene for ISBN/ISSN.
 • Koordinering av publiseringsvirksomheten ved UiS, ved å stå for kontakten med fakultet/ forfatter, økonomiavdeling og trykkeri.
 • Utarbeiding av forside sammen med Strategi- og kommunikasjonsavdelingen, i henhold til universitets grafiske profil, øvrige omslagssider og tittelside.
 • Avtale opplagsstørrelse i samråd med forfatter.
 • Pliktavlevering av seks eksemplarer til Nasjonalbiblioteket og to eksemplarer til UBiS og arkivet.
 • Prisfastsetting for den enkelte utgivelse. Det beregnes et overhead på 10 %, og de faktiske utgiftene ved utgivelsen skal dekkes inn ved salg av førsteopplaget.
 • Distribusjon av forfattereksemplarer til forfatteren.
 • Lagerhold og lagerstyring.
   

- Økonomiavdelingen har ansvar for:

 • Føring av eget prosjektregnskap for publikasjonsvirksomheten.
 • Fakturering til abonnenter og bokhandlere ved salg av enkelteksemplarer, samt kontroll med innbetaling, innkreving/ purring etc.
 • Fortløpende regnskapsrapportering til UBiS.