MENY

Fagdatabasar - Medie- og samfunnsfag

         
                Tilbake til fagdatabasar

Academic Search Premier
Fulltekstdatabase med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde. Har over 2000 tidsskrift i fulltekst, dei fleste av desse er fagfellevurderte.
Les meir l Søkjerettleiing

Arbeidsrett.no
Oppdatert kommentarutgave til arbeidsmiljøloven. Ta kontakt i skranken i biblioteket for å bli logget inn.
Innlogging via Feide (Veiledning)

Atekst
Artiklar og anna redaksjonelt stoff frå nesten 200 sentrale norske aviser og andre medier.

European Film Gateway
Portal for europeisk film, med dokument samla inn frå 33 store arkiv frå heile Europa. Inneheld hundretusenvis av objekt: Film, foto, filmprogram, plakatar, tidsskrift osv.

Filmbib
Norske kort- og dokumentarfilmer av nyere dato, men også et utvalg av eldre filmer. Du logger inn i Filmbib med ditt nasjonale lånekort.

Fimlbib finnes som app for enheter fra Apple. App for Android er på vei.

Google Scholar
Artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar. Flest dokument av nyare dato. Google Scholar er ein tverrfagleg base.
Les meir  |  Søkehjelp

Idunn.no
Universitetsforlaget sin tidsskriftsdatabase.
Liste over tidsskrifter  |  Presentasjonsvideo

International Digital Publishing Forum
IDPF er en internasjonal organisasjon dedikert til utvikling av standarder for digital handel og digital innholdspublisering.

International Security & Counter Terrorism Reference Center
Dekkjer ei rekkje ulike tilnærmingar til tryggleik og terrorisme. Har mange artiklar i fulltekst
Les meir  l  Søkjerettleiing

Lovdata Pro
Oversikt over norske og europeiske rettskilder. Pålogging via Feide.

Medienorge
Fakta om norske medier. Opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Mye statistisk materiale.

Medie- og kommunikationsleksikon
Informasjon om sentrale begreper, metoder, fenomen og forskere innen medieteori, mediehistorie, kommunikasjonsteori, journalistikk, diskursteori, digitale og sosiale medier, mediesosiologi, resepsjonsforskning, visuell teori, lingvistikk, radio, tv og film.

Medietilsynet
Statlig tilsyns- og forvaltningsorgan.

Nasjonalbiblioteket
En av de viktigste kildene til kunnskap om Norge og norske forhold. Tar vare på og tilgjegeliggjør de fleste medietyper.

National Archives.
Det amerikanske nasjonalarkivet.

Norart
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

Norsk filmografi
Nasjonalbiblioteket sin filmdatabase. Inneheld informasjon om alle norske langfilmar som har gått på kino eller blitt laga med tanke på kinovisning.

Norsk lovkommentar
Norsk lovkommentar er eit nettbasert juridisk oppslags- og referanseverk, som inneheld alle gjeldande lover med utfyllande kommentarar. Kommentarane viser til rettsavgjerder, lovforarbeid, forskrifter, utsegner frå sivilombodsmannen- og lovavdelinga og annan relevant juridisk litteratur. Kun for studentar.

Philosopher's Index
Referansar til artiklar og bøker om filosofi, etikk og estetiske fag.
Les meir

PsycArticles
Databasen gir fulltekst tilgang til psykologiske fagtidsskrift frå APA, frå 1985 til dags dato.
Søkjerettleiing

PsycInfo
Referansar til litteratur innan psykologi og mental helse.
Les meir

Rettsdata
Lover, forskrifter, forarbeider og rettsavgjørelser.
Studenter logger på Rettsdata via Feide.
Klikk her dersom du har problemer med tilgang.


ScienceDirect
Tidsskrifter fra Elsevier og samarbeidende forlag, innen økonomi, psykologi, medisin, naturvitenskap og teknikk.
Brukerveiledning

Scopus
Tverrfaglig referansebase med direkte lenking til fulltekst. 
Les meir  |  Lær å søke (video)   

SocINDEX with fulltext
Database med over to millionar referansar til sosiologisk forskning frå over 3000 tidsskrift, i tillegg til bøker og konferanseskrifter. Dei eldste referansane går tilbake til 1895. Inneheld også mange tidsskriftartiklar, bøker og konferanseskrift i fulltekst
Les meir l Søkjerettleiing

Web of Science
Referansar til artiklar frå verdas leiande tidsskrift og andre trykte media.
Les meir  l  Søkeveiledning