MENY

Fagdatabasar - Musikk og dans


                  Tilbake til fagdatabasar


Bøker og artiklar
(- se også pedagogiske fag)

Academic Search Premier
Database med tidsskriftsartiklar innan dei fleste fagområde. Har over 2000 tidsskrift i fulltekst, dei fleste av desse er fagfellevurderte.
Les meir l Søkjerettleiing

Google Scholar
I Google Scholar er artiklar, bøker, rapportar og avhandlingar, konferansepapir og anmeldelsar registrert. Google Scholar starta indeksering i slutten av 2004 og har derfor flest dokument av nyare dato.
Les meir  |  Søkehjelp

JSTOR
Fulltekstdatabase innan samfunnsfag og humaniora. Arkivet dekkjer eit tidsskrift frå første utgave til dei siste 3-5 år. Inneheld mange tidsskrift innan musikk og nokre innan dans.

Norart - norske tidsskriftsartiklar
Norske og nordiske tidsskriftsartiklar frå ca. 450 tidsskrift og årbøker. Starta i 1980, men enkelte tidsskrift går mykje lenger tilbake, det eldste til 1894.
Les meir

RILM Abstracts of Music Literature
Musikkbibliografi både for populærmusikk og klassisk musikk. Eit bredt utvalg medietypar er inkludert. Dei eldste innførslane er frå 1835.
Les meir  l  Søkjerettleiing


Oppslagsverk

African American Music Reference
Omfattande referansebase innan blues, jazz, gospel og annan afroamerikansk musikk.  Inneheld biografiar, encyclopediar, sangnotar, diskografiar osv.

Classical Music Reference Library
Inneheld meir enn 40 000 referansar. Dekkjer heile den vestlege, klassiske musikkhistoria.  Inkluderer  m.a.  Baker’s Dictionary of Music,  Baker’s Biographical Dictionary of Musicians og Baker’s Student Encyclopedia of Music.

Garland Encyclopedia of World Music Online
Digital utgåve av det kjende referanseverket om verdsmusikk, publisert fyrste gong i 1997.

International Encyclopedia of Dance
Nesten 2000 artiklar skrivne av fagpersonar frå 50 land. Dekkjer dei fleste former for dans, både historisk og i moderne tid. Tar også for seg kultur, musikk og kostymer, og inneheld ein del biografiar over dansarar og koreografar.

Jazzbasen
Historisk kunnskapsbase om jazz i Noreg. Inneheld diskografisk informasjon om jazzinnspelingar med norske musikarar frå 1905 og fram til våre dagar. Inneheld biografiar, historiske oversikter, fotografi, diskografiar og lydillustrasjonar.
Søketips

Oxford Dictionary of Dance
Inneheld informasjon om dansarar, koreografar, komponistar og sentrale verk innan dans. Omfattar både tradisjonelle og nye danseformer.

Oxford History of Western Music
Digital utgåve av Richard Taruskins anerkjende fembindsverk om vestlig klassisk musikk. Bredt illustrert, og med 1800 musikkeksempel.

Oxford Music Online 
Inneheld Grove Music Online med fulltekstutgåver av The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Opera, and Jazz. I tillegg Oxford Dictionary of Music og Oxford Companion to Music i fulltekst.
Kort introduksjon (pdf) l  Guided tour


Noter

Biblioteksøk
Nasjonal søketeneste med informasjon om noter, bøker, elektroniske publikasjonar, lydbøker m.m. i norske bibliotek. Alle referansane som tidligare låg i Norsk samkatalog for notetrykk (Samnoter) finn du no i Biblioteksøk.

Classical Scores Library
Inneheld  meir enn 600 000 sider frå partitur og manuskript innan klassisk musikk.  Lenke til Classic Music Library gjer det mogeleg å lytte og lese partitur samstundes.

NB noter
Notekatalogen inneheld norske musikkverk frå NB noter (Nasjonalbiblioteket si publiseringsteneste for verk som ikkje er utgjevne på forlag), og verk utgjevne av norske og utanlandske forlag.

Sangindex
Song- og viseregister til songbøker og noter utgitt i Noreg. Hovedsakleg frå 1983 og framover, men også ein del eldre materiale tilbake til ca. 1900. Avslutta i 2011, ikkje oppdatert etter det.
Søkjerettleiing

Vis- och låtregister
Svenskt Visarkiv sitt songregister. Kan søkje på ord i tittel, komponist, fyrstelinje m.m.

 
Lyd og video

The British Library Sound Archive
Katalog over innspelingar i ei av dei aller største lydsamlingane som finst.
Søkjerettleiing 

Classical Music in Video
Inneheld 1500 framføringar av klassisk musikk, inkludert meisterklassar.

Classical Music Online
Gir tilgang til tusenvis av plater innan klassisk musikk, frå Hyperion, Sanctuare Classic, Artemis, Vanguard m.fl.

Dance in Video
Inneheld videoklipp frå hundrevis av produksjonar innan dans, bl.a. ballett, tap, jazzdans, eksperimentell og improvisert dans.

Naxos Music library
Lydbase. Inneheld meir enn 140 000 album (meir enn to millionar spor) som kan lyttast til direkte (streaming). Tilgang til innspelingar fra BIS, Bridge Records, Chandos, CPO, Hänssler Classic, Wergo m.fl. Mest klassisk musikk.
Les meir

Naxos Music library Jazz
Lydbase. Inneheld meir enn 16 000 album (nesten 200 000 spor) på mange forskjellige labels. Kan lyttast til direkte (streaming).

Norsk lydinstitutt
Norsk lydinstitutt har som sitt primære mål å dokumentere den utøvande praksis i 1900-talet sin europeiske musikkultur gjennom lydfesta materiale. Her kan du søke i katalogen.

Opera in Video
Denne basen inneheld cirka 150 videoar med opptak frå dei viktigaste framsyningane innan operasjangeren, med intervju og dokumentarstoff i tillegg.

Bibliotekdatabasar

Norges musikkhøgskole
Katalog over musikkhøgskolens noter, bøker og innspelingar
Søkjerettleiing

Stavanger bibliotek
Stavanger bibliotek sin katalog. Her kan du søkje etter både noter og lyd, velg avdeling Musikk-CDer eller Noter