MENY

Skal øke kunnskapen om teknologi i helsesektoren

Forskningsnettverk for helse og teknologi er dannet av Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssjukehus og forskningsinstituttet NORCE for å bidra til å løse framtidens helseutfordringer gjennom å utvikle ny teknologi.

Helsetjenestene står foran mange utfordringer regionalt så vel som globalt. Vi må gjennom en voldsom omlegging av hvordan vi jobber med helse de neste årene. Bedre behandlinger gjør at flere lever lenger og at flere lever med kroniske sykdommer. Behovene er særlig store her hjemme innen eldreomsorgen og psykiatrien. Samtidig øker utgiftene i takt med større pasientgrupper og mer kompliserte og dyrere behandlingsformer. En av hovedutfordringene i sektoren er hvordan helsetjenesten skal ta i bruk den voksende medisinske internasjonale næringen som omfatter nye medisiner, nye tjenester og nye teknologier.

Bedre behandling og mer presise diagnoser

Nye teknologi-baserte kliniske og diagnostiske tjenester gir store muligheter for bedre behandling av pasientene – og det vil endre måten helsepersonell jobber på. Kunstig intelligens kan effektivt gi leger og sykepleiere full oversikt over helsehistorikken til en pasient, og legene kan skaffe seg mer presise diagnoser raskere ved å kombinere ulike data fra journaler, gentester, bilder, sykdomshistorikk, oppdatert forskning eller sanntidsdata fra sensorer.

Samarbeid på tvers

UiS opprettet i 2018 et Forskningsnettverk for helse og teknologi som skal samordne forskning innen helse og teknologi på tvers av fakulteter ved UiS – og på tvers av de tre forskningsinstitusjonene – UiS, SUS og NORCE. Nettverket skal bidra til å bygge broer mellom ulike fagdisipliner innen akademia, offentlig sektor og privat næringsliv i regionen. Forskerne i nettverket skal sammen med helsepersonell og brukere forske fram løsninger og gode praksiser innen primær- og spesialisthelsetjenesten – og de skal samarbeide tett med helseforetak og kommunene i Rogaland. Slik skal denne regionen bli bedre rustet til å finne de gode løsningene for de store helseutfordringene i vår tid.

Tett på primær- og spesialisthelsetjenesten

Medisinsk teknologi er en sektor hvor det er nødvendig med tett samarbeid mellom innovatører og utviklere på den ene siden og brukerne på den andre. Både pasientene, altså brukerne, og ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten skal være aktive deltakere i nettverket. Primærhelsetjenesten er representert ved kommunene i regionen og dets helsearbeidere. Ett av hovedspørsmålene er: Hvordan kan vi løse våre framtidige helseutfordringer ved hjelp av teknologi? Et viktig formål med forskningen er at den også skal heve og aktualisere våre utdanninger innenfor disse temaområdene.  

Ingeniørkompetanse inn i sykehusene

Mange tiårs ervervet kompetanse innen petroleumsgeologi ved UiS og NORCE har bidratt til at våre petroleumsforskere har utviklet gode modeller for visuell kommunikasjon, som legene på SUS er interessert i. UiS har også flere tiårs kompetanse på modellering og analysering av biomedisinske data. For eksempel har forskerne utviklet algoritmer for å oppdage automatisk viktige fysiologiske hendelser som skjer med pasienter under behandling. Slik utvikling av ny helseteknologi er et særlig viktig satsingsområde både på det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.