MENY

Open Science på UiS

Begrepet Open Science dekker mye forskjellig. Vi vil konsentrere oss om å få på plass redskaper for Open Access, og håndtering av åpne forskningsdata.

Bilde: Nicolas P. Rougier; Open Science. AdaWeek, Nov. 2016, Paris Kilde: Nicolas P. Rougier; Open Science. AdaWeek, Nov. 2016, Paris

Begrepet Open Science (åpen vitenskap), dekker som vist på bildet mye forskjellig. Vi vil konsentrere oss om å få på plass redskaper for Open Access (åpen publisering), og håndtering av åpne forskningsdata.

Rektoratet på UiS har nedsatt en Open Science-gruppe som arbeider med å finne de riktige verktøyene for forskere på UiS. Gruppen består av bibliotekdirektøren, forskningsdirektøren og tre faglig ansatte fra ulike fakultet, i tillegg til medarbeidere fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Universitetsbiblioteket. Gruppen vil fortløpende offentliggjøre vedtak og innstillinger på denne siden, og forventer å ha hele innstillingen ferdig medio 2019.

Mandatet for arbeidsgruppen [PDF]


Open Access publisering
 

På Universitetsbiblioteket er det bygd opp kompetanse for å gi forskere råd om muligheter for Open Access publisering, f.eks. valg av åpne tidsskrifter, hvordan unngå røvertidsskrifter, egenarkivering av vitenskapelige artikler og doktoravhandlinger i vitenarkivet UiS Brage.

Universitetsbiblioteket har opprettet to publiseringsplattformer for vitenskapelig litteratur: Open Journal Systems (OJS) for tidsskrifter og Open Monograph Press (OMP) for e-bøker. Hvis noen har planer om å gi ut tidsskrift eller bøker som Open Access er det bare å ta kontakt med prosjektleder.

Informasjon om Open Access [under revisjon]


Open Data: Datahåndteringsplan og Dataarkiv


Håndtering av forskningsdata: Livssyklusen

 

For å skape fullstendig åpenhet i forskningsprosjekter skal forskningsdata arkiveres i et åpent arkiv. Forskningsdataene som ligger bak en vitenskapelig publikasjon skal gjøres tilgjengelig for alle, med mindre det foreligger spesielle grunner for å holde det unntatt offentligheten.

Forskningsrådet og EU krever at alle søknader om prosjektmidler skal vedlegges en datahåndteringsplan (DMP). DMP er et dynamisk dokument hvor forskerne begynner med å innrapportere hvilke data de forventer å bruke i sitt prosjekt. DMP brukes i hele forskningsforløpet, da man løpende generer og behandler data i prosessen. Endelig arkiveres dataene i et dataarkiv når prosjektet er avsluttet. En DMP må opprettes tidlig i prosessen, og redigeres og vedlikeholdes underveis gjennom hele prosjektet.

Open Science gruppen besluttet i møte 19. november 2018 at vitenskapelig ansatte ved UiS anbefales å bruke Norsk Senter for forskningsdata (NSD) sin mal for Datahåndteringsplan (DMP). Du finner mer informasjon om den her. Dette verktøyet gjør det mulig å dele planen med andre, og det kan også brukes på engelsk. Slik er det lagt til rette for samarbeid på tvers av institusjoner og landegrenser.


Plan S

Norges Forskningsråd har i samarbeid med forskningsrådene i en rekke europeiske land, EU-kommisjonen og det europeiske forskningsrådet (ERC) kommet frem til nye og skjerpede krav til åpen publisering. Det stilles krav om full åpenhet allerede fra januar 2020 for utgivelser fra prosjekter som er finansiert av offentlige midler. 

I en overgangsperiode aksepteres publikasjoner i abonnementsbaserte tidsskrifter etter nærmere vilkår. Enkelte artikler kan utgis i et abonnementsbasert tidsskrift såfremt artikkelen også publiseres Open Access, slik at det sikres at artikkelen er tilgjengelig uten at man må betale forlaget for adgang.

Mange er usikre på hvordan det vil påvirke deres muligheter til å publisere i de tidsskriftene de foretrekker, på bakgrunn av impact factor o.l. UNIT og Forskningsrådet forhandler for å få nye avtaler med de største akademiske forlagene. Målet er å få redusert artikkelavgiften (article processing charge), og å få til en overgang til åpen publisering.

Siden forhandlingene pågår akkurat nå vet vi enda ikke hva slags avtaler vi kommer til å få, men vi oppfordrer alle til å velge åpne tidsskrifter på høyt nivå. Der ansatte mener at det ikke finnes tilfredsstillende åpne tidsskrifter må de laste opp fulltekst av artikkelen i CRIStin med tanke på egenarkivering (se avsnittet "Open Access ved UiS").