MENY

Future pasts group (FPG)

Future pasts group: Research Group for the study of the uses of the past in education, culture and society (FuturePast eller FPG)

Future pasts group (FPG)

Historie er en del av menneskers liv, enten det er gjennom skolen, TV-programmer, i politisk kommunikasjon, museumsbesøk, minnesmerker vi møter i nærmiljøet vårt eller på ferie. Historie formidles via ulike media som bøker, reklame, internett, film, videospill eller muntlige fortellinger. De færreste av oss møter historie som vitenskapsfag slik det kommer til utrykk i vitenskapelige artikler og monografier; andre arenaer og media har som regel større betydning for menneskers historiebevissthet.

For FPG er historie ikke bare noe som har skjedd i fortiden, men noe som gjør det mulig for oss i dag å definere hvem vi er som enkeltindivider og grupper, og forstå og orientere oss i vår egen samtid. Vi fødes inn i historier om suksesser og nederlag og vi selv bruker historie for å utdanne og påvirke andre.

Dette undersøker FPG gjennom begreper som historiebevissthet, historisk tenkning, historisk literacy, historiebruk, historiekultur, kollektive og kulturelle minner. Forskergruppen er slik interessert i å studere ulike former for bruk, fremstillinger og forståelser av fortiden i samtiden formulert av enkeltpersoner eller grupper, men også i de forutsetninger som disse representasjonene danner for fremtiden.

FPG har som mål om å produsere kunnskap om hvordan historiske fortellinger påvirker mennesker på ulike arenaer både i og utenfor skole og vitenskapsfaget, og produsere begreper og teorier til å undersøke dette. Derigjennom ønsker FPG å bidra til å styrke historiedidaktikken i samfunnet generelt og i skolen og vitenskapen spesielt. FPG anser historiedidaktikk som en tverrfaglig vitenskap og er opptatt av å hente inspirasjoner fra ulike metoder og teorier. Dette i samarbeid med andre forskere, lærere og andre som er opptatt av historiedidaktikk, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

FPG er en videreutvikling av programområdet Minnestudier som ble etablert ved UiS i 2008. Når det gjelder undervisning har FPG en naturlig tilkobling til mastergrad i historiedidaktikk, lektorprogram i humanistiske fag, samt PhD programmet ved fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora.