MENY

Fremdriftsrapportering

Hvert år skal ph.d.-kandidat og hovedveileder rapportere til doktorgradsutvalget om fremdrift i ph.d.-prosjektet.

Rapporten skal ta utgangspunkt i endelig plan for ph.d.-utdanningen, og opplyse om alle avvik fra denne planen (finansiering, opplæringsdel, publisering, utenlandsopphold og øvrige faktorer som har påvirkning på faglig fremdrift).

Ph.d.-kandidat og hovedveileder rapporterer separat i et skjema som leveres til Dokumentsenteret på UIS: dokumentsenteret@uis.no

Fakultetets ph.d.-koordinator sender ut påminnelse i god tid før rapporteringsfristen, og sørger for at ph.d.-kandidatens og veilederens instituttleder får kopi av rapportene før de tas opp i doktorgradsutvalget.

Den årlige fristen for rapportering er 31. januar. Første rapportering skjer tidligst tre måneder etter opptak.

Doktorgradsutvalget behandler innkomne rapporter og etterlyser manglende rapporter. I tilfeller der framdriften er for langsom i forhold til utdanningsplanen, uten at dette skyldes noen form for permisjon fra studiet, vil doktorgradsutvalget i samarbeid med instituttleder søke å finne frem til tiltak som kan bedre framdriften. Dette vil skje i samarbeid med ph.d.-kandidat, instituttleder og/eller veileder.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull framdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. ph.d.-forskriften § 5.5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Ph.d.-kandidater skal i tillegg ha medarbeidersamtaler på lik linje med andre ansatte. For kandidater med tilsettingsforhold til UiS er det instituttleder som gjennomfører medarbeidersamtalene/utviklingssamtalene. Fremdriftsrapporten kan med fordel være et naturlig utgangspunkt for disse samtalene.