MENY

Forskningsnotater

Kunnskapssenter for utdanning vil bidra til at flere kan lese og bruke ny forskning av høy kvalitet. Vi publiserer derfor en rekke forskningsnotater innen mange ulike fagfelt som er av relevans for utdanningssektoren.

bildet viser bibliotekshyller med bøker. Solen skinner inn mot kamera og lyser opp hele rommet.
 • to gutter jobber konsentrert med hvert sitt prosjekt. Den ene får hjelp av en kvinne.

  Hva påvirker barns evne til å planlegge, organisere og gjennomføre oppgaver?

  Barns evner til å planlegge, organisere og utføre oppgaver er svært viktige i skolesammenheng. Disse evnene kalles eksekutive fungeringsevner. Denne systematiske kunnskapsoversikten undersøker skolebaserte adferdsrettede intervensjoner for å bygge opp eller støtte utviklingen av barns eksekutive fungeringsevner. Les artikkelen her.

   

   

 • ung kvinne i kvit laboratoriefrakk har VR-briller på seg og held ein peikar opp føre seg. Ho står midt på golvet i eit klasserom og medstudentar sit og ser på henne.

  Spelifisert læring i høgare utdanning

  Teknologien i klasseromma inspirerer mange til å utforska undervising på digitale plattformar som supplement til tradisjonell klasseromsundervising og førelesingar. Les heile artikkelen.

 • Bildet viser et bord ovenfra. Rundt bordet er fem ungdommer samlet. De samtaler, to av dem noterer.

  Læringseffekten av elevsamarbeid

  Denne artikkelen undersøker samanhengar mellom elevsamarbeid og læringseffekt. Analysen fann at gruppearbeid har større effekt på læringa enn å jobba individuelt og gir like god læringseffekt som å jobba saman med ein vaksen. Korleis gruppene er satt saman gjev ikkje utslag for læringa. Det viktigaste er at gruppa får beskjed om å jobba mot eit felles mål. Les artikkelen her. 

   

   

 • Bildet viser ei jente som sitter i en sofa med beina trukket opp mot seg. Hun holder rundt dem. Midt i mot henne sitter en voksen. Bildet viser ryggen . Jenta ser mot den voksne.

  Traumeorienterte tiltak i skolen

  Mange barn i skolen har opplevd eller opplever traumer som blant annet kan påvirke deres adferd og deres kognitive evner. Denne systematiske kunnskapsoppsummeringen sammenstiller forskning om tilnærminger som brukes i skolen for å bedre situasjonen for barn og unge som har vært utsatt for traumatiske situasjoner og opplevelser. Les artikkelen her. 

 • Bildet viser en mann som lener hodet mot fullskriblet krittavle. Han har øynene igjen og holder en arm over hodet. Ser sliten ut.

  Intervensjoner for å redusere utbrenthet blant lærere

  Utbrenthet blant lærere er et problem for skolene og elevene, og ikke minst for den utbrente læreren selv. Denne systematiske kunnskapsoppsummeringen ser på hvilke intervensjoner som mest effektivt reduserer utbrenthet blant lærere. Les artikkelen her

 • lærar og elev i samtale over bilete

  Læringseffekten av elevsentrert undervising

  Tilpassa undervisingsmetodar som tar omsyn til elevane sine individuelle behov, evner og interesser, har positiv effekt på læringsutfallet. Dette gjeld spesielt for elevar med spesialundervising. Men læraren si rolle som tilretteleggjar er grunnleggjande i dette arbeidet, og om elevane får for mykje kontroll over progresjonen i faget, kan det påverka læringseffekten i negativ retning. Les heile artikkelen her.

 • tre elever sitter på gulvet i faglig samtale med lærer

  Sammenhenger mellom klassestørrelse og læringsutbytte

  Er det læringsgevinst å hente ved å redusere klassestørrelsene, eller kan mindre klasser tvert i mot være til ulempe for elevers læring? Kan eventuelle gevinster veie opp for de økte utgiftene som følger tiltaket? Denne systematiske kunnskapsoppsummeringen ser på sammenhenger mellom klassestørrelse og læringsutbytte. Les artikkelen her. 

 • mange hender holdes oppå hverandre inn mot midten av en sirkel av mennesker med forskjellig etnisitet.

  Multikulturalisme

  Noreg er eit fleirkulturelt samfunn med eit mangfald av etnisitetar og kulturar. Multikulturalisme er ein ideologi som viser til aksept og støtte for verdien av eit slikt mangfald. Dette forskingsnotatet presenterer ein systematisk oversynsartikkel basert på 35 år med artiklar om multikulturalisme i det tverrfaglege tidsskriftet International Journal of Intercultural Relations. Les heile artikkelen her.

 • en kvinne og en mann sitter sammen i en sofa og ser sammen i et fotoalbum

  Kjønnsforskjeller i episodisk hukommelse

  Evnen vår til å hente fram minner om episoder som har skjedd oss er viktig for å fungere godt i livet. Kan det tenkes at kjønnsforskjeller i episodisk minne kan påvirke elevers måloppnåelse og senere utdanningsvalg? Les artikkelen her.

 • skrivebord med datamaskin, tastatur, kamera, hender som skriver på tastatur, i den høyre hånden en elektronisk penn som føres over nettbrett.

  Korleis nytte didaktisk digital fortelling i klasserommet?

  Digital fortelling har vore brukt som pedagogisk metode sidan 1990-talet, men det har mangla heilskaplege teoriar for bruk av didaktisk digital fortelling i klasserommet. Forskarane Wu & Chen har i ein systematisk oversynsartikkel gruppert digitale fortellingar i fem kategorier og peiker på åtte utfall denne klasseromspraksisen kan ha. Les heile artikkelen her. 

 • elev, mor og lærer i samtale

  Sammenhenger mellom foreldres engasjement og barns skoletilpasning

  Foreldre er en viktig ressurs for barns sosiale, emosjonelle og faglige skoletilpasning. Hvordan påvirkes barnas skoletilpasning av foreldres involvering? Les artikkelen her.

 • Kan forkorting av sommerferie forhindre eller redusere tap av faglige kunnskaper og ferdigheter?

  Læringstap over sommerferien kan sette elever faglig tilbake. For noen kan læringstapet tilsvare så mye som tre måneder. Kan forkorting av sommerferien forhindre eller redusere læringstap? Les artikkelen her

 • gestikulerende lærer som snakker

  Gestikulering som støtte for forståelse

  Muntlig, verbal kommunikasjon er vanlig i opplæringssituasjoner, og gestikulasjon er gjerne en del av slike kommunikasjonssituasjoner. Kan gestikulasjoner hjelpe den som skal lære noe til å forstå det som blir sagt? Les artikkelen her

 • Kognitive gevinster av å lære programmering i skolen

  Utvikler elevene kognitive ferdigheter som er nyttige i andre fagområder gjennom å ha programmering på timeplanen? Les artikkelen her

 • lærer og elev smiler mot hverandre i en high five

  Lærerutdanningene og profesjonsforberedelse av fremtidige lærere

  Hva er sammenhengen mellom lærerutdanningers innhold og organisering på den ene siden, og lærerstudenters egen opplevelse av forberedthet til å gå inn i yrket på den andre?  Les artikkelen her