MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hovedformålet med kurset er å gi studentene forståelse og kunnskap innenfor en rekke økonomiske emner/tema som er viktige for lønnstakere og mindre investorer. Kurset har et klart praktisk tilsnitt og fokuserer også på husholdningers økonomi.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal etter endt kurs:
  • ha grundige kunnskaper og forståelse for de vanligste finansielle investeringsalternativene aktuelle for den private investor
  • ha grundige kunnskaper om og forståelse for familieøkonomiske utfordringer
  • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner

Ferdigheter
Studentene skal etter endt kurs:
  • ha grundige kunnskaper og forståelse for finansielle investeringer og kunne anvende kunnskapene med utgangspunkt i konkrete eksempler
  • kunne vurdere risikoen forbundet med finansielle investeringer med utgangspunkt i konkrete eksempler
  • ha kunnskaper om og forståelse for skattemessige problemstillinger knyttet til skattlegging av enkeltpersoner samt anvendelse av kunnskapene på konkrete problemstillinger
  • kunne utarbeide en plan for enkeltpersoners økonomi

Generell kompetanse
Etter endt kurs skal studentene:
  • Kunne selvstendig reflektere over forutsetningene og antagelsene bak kriteriene og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing.
  • Ha innsikt i familieøkonomiske utfordringer som; arv og skatt, husholdnings/personlig- budsjett og helhetlig risikostyring.

Innhold

Hovedformålet med kurset er å gi studentene forståelse og kunnskap innenfor en rekke økonomiske emner/tema som er viktige for lønnstakere og mindre investorer. Kurset har et klart praktisk tilsnitt og studentene vil blant annet lære kriterier og metode for investering i verdipapirer, banksparing og pensjonssparing; finansiering av boligkjøp og budsjettering av privatøkonomi. Skatt er viktig for investerings- og finansieringsbeslutninger samt spørsmål knyttet til personlig økonomi, og kurset vil derfor belyse relevante skatteregler. Etter endt kurs skal studentene også ha tilegnet seg kunnskap om forsikring, pensjon, og trygder.

Forkunnskapskrav

BØK103 Driftsregnskap og økonomistyring, BØK195 Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomi, BØK260 Investering og finansiering

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FGodkjent kalkulator.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En obligatorisk innleveringsoppgave
Obligatorisk arbeidskrav i form av innlevering. Arbeidskravet vurderes som godkjent/ikke-godkjent, og må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Info gis i canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Atle Kjøde
Faglærer
Dengjun Zhang

Arbeidsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger. I forelesningene gjennomgås og drøftes de sentrale deler av pensum, i tillegg vil noe tid bli brukt på oppgaveløsning og gjennomgang av oppgaver.
Beregnet tidsbruk i kurset er 270-300 timer

Åpent for

Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur

Boye, Hansen, Hveem og Torgrimsen: Personlig økonomi, Cappelen akademisk forlag (siste utgave). Boka vil fungere som grunnbok. I tillegg kommer artikkelstoff som oppgis av fagansvarlig ved undervisningsstart.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 18.09.2019