MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter i tilknytning til emnet. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. Et overordnet emneansvar ligger hos avdelingsleder. Emnet består av innstudering av et bredt utvalg av kammermusikk-/ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet /ensemblene med sikte på ledelse og instruksjon.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • innordne seg i en samspillsituasjon og bidra musikalsk og praktisk til samspill

Kunnskaper
  • Ha en begynnende oversikt over relevant repertoar

Ferdigheter
  • demonstrere tilstrekkelige tekniske og musikalske ferdigheter for samspill
  • fremvise elementære ensembleledelses-/dirigentferdigheter, med ensemble eller kor

Innhold

Emnet består av å innstudere et bredt utvalg av ensemblelitteratur fra sentrale instrumental- og sjangerepoker, foreta litteraturstudier med tanke på egnet og variert repertoar for ulike ensembler og ulikt publikum, samt å orientere seg om klanglige, tekniske og spillemessige særtrekk ved de ulike instrumentene i ensemblet/ensemblene. Det vil utarbeides årsplaner over større prosjekter og aktiviteter. Prosjektene vil kreve ulik instrumentbesetning, og vil således være forskjellig for hver student. I tillegg inneholder dette emnet på første år bachelor en komponent ensembleledelse. Denne ivaretas i samarbeid med dirigentseksjonen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende musikk - ensemble / kammermusikk1/115 minutterBestått - Ikke bestått
Avsluttende utøvende prøve i kammermusikk med repertoar av ca. 15 varighet. Ensembleledelse regnes som obligatorisk aktivitet som må være godkjent innen oppmelding til eksamen.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter.
Det vises ellers til UKs krav til fremmøte.
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått godkjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/spilleliste innen oppsatt frist. Studentene må forholde seg til informasjon som gis på Canvas.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Anne Siri Norland

Arbeidsformer

Egenøving, samspill i ensemble, veiledning av ensemble ved en ansvarlig lærer, deltakelse på seminarer, workshops og konserter. Studiet setter høye krav til studentens evne til å arbeide selvstendig og til å ta initiativ til samspillsaktiviteter og instruksjon. I begynnelsen av hvert semester vil det bli arrangert et møte med alle studenter der de blir delt opp i egnede grupper. Hver student deltar i minst ett fast ensemble. Ensemblet kan skifte etter hvert semester eller man kan ha det samme over ett år. Hvert ensemble vil få en ansvarlig lærer som veileder. I tillegg kan studentene også på egen hånd organisere supplerende ensembler.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved fakultetet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 12.08.2020