MENY
Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en del av det utøvende hovedområdet i studieplanen. Den enkelte hovedinstrumentlærer har ansvaret for sine instrumentalområder i forhold til sine studenter, mens et overordnet ansvar for det utøvende hovedområdet ligger i fagledelsen, ved avdelingsleder Harald Eikaas. Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument/dirigering, og tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.

Læringsutbytte

Etter fullført og bestått eksamen i emnet skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å:
Generell kompetanse
  • jobbe målrettet over tid og å være i stand til å fremme egen faglig utvikling, herunder innstuderingsteknikker og prestasjonsforberedelse

Kunnskaper
  • vise forståelse for et musikalsk forløp og formaspekter som er utdypet i forhold til ved avslutningen av BAM111, og bruke dette aktivt i innstuderingen og som grunnlag for egen fortolkning

Ferdigheter
  • demonstrere tekniske og musikalske ferdigheter på et høyere nivå enn ved avslutningen av BAM111
  • formidle stilistisk relevante interpretasjoner innen et bredere repertoar enn ved avslutningen av BAM111

Innhold

Emnet består av flere komponenter i tilknytning til hovedinstrument. Arbeidet tar utgangspunkt i den enkelte students kvalifikasjoner og ferdighetsnivå i forhold til repertoar, akkompagnement og samspill. Sjangeroverskridende aktiviteter kan være aktuelle. Konserter og opptredener er en naturlig del av emnet. Studentenes egenøving tillegges stor vekt, derfor utgjør også øvings- og arbeidsmetoder en del av emnet.
Det vises til årsplaner for hver fagseksjon for nærmere beskrivelser av innhold og arbeidsaktiviteter.

Forkunnskapskrav

BAM111K Hovedinstrument I - klassisk

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Utøvende musikk - Klassisk1/1 A - F
Det gjennomføres en midtveisvurdering av studentens arbeid og progresjon i emnet.
Eksamen er en avsluttende konsert med et program på mellom 20 og 30 minutter, avhengig av hovedinstrument.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Ettersom emnet i stor grad er basert på individuell veiledning kreves 100% fremmøte til all undervisning, samt fullføring av utøvende semesterprøve, kurs og aktiviteter. Tilsvarende er deltagelse i prosjekter, seminarer og konserter obligatorisk.
Det vises ellers til UK`s fraværsreglement.
De ulike instrumentgruppene vil ha forskjellige krav, og ulike dokumentasjonsformer og registreringsordninger vil fange opp spekteret av studentenes aktiviteter. Kravene er spesifiserte i faggruppenes årsplaner (eks. antall seminarer med aktiv del-takelse osv.).
For å kunne møte til eksamen i emnet må studenten ha fått god-kjent alle obligatoriske arbeidskrav og levert en repertoarliste/ spilleliste/refleksjonstekst innen oppsatt frist.

Fagperson(er)

Hovedinstrument
Igor Vyacheslavovich Eliseev , Bastien Michel Georges Ricquebourg , Ilmari Tauno Mikael Hopkins , Ellen Maria Nisbeth , Daniel Ingo Röhm , Per Kristian Nordbotn Svensen , Vidar Vikøren , Håkon Vestly , Paul Bryan Farr , Odin Hagen , Erling Ragnar Eriksen , Elisabeth Norberg-Schulz
Emneansvarlig
Harald Eikaas
Studiekoordinator
Rønnaug Rummelhoff Bakke
Faglærer
Bettina Smith

Arbeidsformer

Det gis individuell veiledning og undervisning på hovedinstrument, samt seminarer, gruppeundervisning og mesterklasser. Noen aktiviteter er prosjektbaserte. For noen instrumentalister vil arbeid med repertoar naturlig foregå med akkompagnatør eller i ensembler. Tilsvarende gjelder ved konserter og opptredener. Hver student følger opp emnet med en individuell loggbok som godkjennes av hovedlærer innen oppgitt frist på vårparten.

Åpent for

Utøvende musikk - bachelor

Emneevaluering

Rutiner for studentevaluering i emnet er utarbeidet ved instituttet, og tilrettelegges for denne type utøvende emner. Emneevalueringen skjer i overensstemmelse med UiS' kvalitetssystem.

Litteratur

Emnet baserer seg på individuelle tilpassinger for hver student, der krav til omfang av gjennomgått repertoar og fremført eksamensrepertoar er av en vanskelighetsgrad som kan godkjennes av hovedinstrumentlærer via repertoar/spillelisten.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 24.01.2020